Kurumsal

İlkelerimiz

İlkelerimiz

 Dürüst, güvenilir, adil ve tarafsız olmak  Kamu ve genelin yararını gözetmek  Hesap..
Vizyonumuz

Vizyonumuz

Geçmişin mirasını geleceğe taşıyan, Bölgemizin zenginliklerini Halkına ve Dünyaya sunan, hizmet felsefesiyle akıllarda iz bırakan Gözde bir belediye, Özgür ve keyifle yaşanılan bir TOPLUM OLMAK.    
Misyonumuz

Misyonumuz

Halkın verdiği gücü, eşitlik ve güvenle mayalayıp belediyecilik hizmeti olarak ERGANİ’ ye taşımak.      
Stratejik Planlama Modeli

Stratejik Planlama Modeli

Stratejik Plan çalışmalarında DPT tarafından hazırlanan Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan model ve yaklaşım esas alınmıştır. Bu model kamu kuruluşlarında stratejik planlama uygulamaları yapan diğer ülkeler ile genel nitelikleri itibariyle benzerlik göstermektedir. Klasik model olarak da adlandırılan bu modelde 4 temel soruya cevap..
Yasal Çerçeve

Yasal Çerçeve

5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve Yetkilerini düzenleyen 18. Maddesinin a bendinde "Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek." Encümenin görev ve yetkilerini düzenleyen 34. maddesinin a bendinde..
Encümenin Görev ve Yetkileri

Encümenin Görev ve Yetkileri

     5393 Sayılı Belediye Kanununda Encümenin görev ve yetkileri şu şekilde sıralanmıştır.        a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine..
Belediye Encümeni

Belediye Encümeni

Belediye Encümeni, belediyenin karar ve yürütme yetkisine sahip bir organı olup seçilmiş ve atanmış kişilerden oluşmaktadır. Ergani Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçtiği iki üye,..
Belediyenin Organları

Belediyenin Organları

 Bir yerel yönetim birimi olan belediyenin üç temel organı bulunmaktadır. Bunlar; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanıdır.   Belediye Meclisi; Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda..
Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme

Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme

  Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden..
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Amaç   Madde 1- Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî..
5393 Sayılı Belediye Kanunu

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Amaç   Madde 1- Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını..

Kurumsal

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi