Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliği
Tarih : 303 defa incelendi

                                                                            ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE

                                                             ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

 

MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı Zabıta Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getiriliși ve yetkilerin kullanımında bașvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2) Bu yönetmelik, Ergani Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün görev ve çalıșma düzenini kapsar.

 

Hukuki Dayanak

 

MADDE 3) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükșehir Belediyesi Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlar.

 

Tanımlar

 

MADDE 4) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 

Bașkan                      : .................Ergani Belediye Bașkanını,

Bașkan Yardımcısı : .................Belediye bașkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Ergani Belediye Bașkan Yardımcısını,

Belediye                    : .................Ergani Belediyesini,

Birim                          : .................Zabıta Müdürlüğünü,

Müdür                        : .................Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,

Zabıta                        : .................Ergani Belediye Zabıtasını, ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Nitelik, Bağlılık Görev ve Yetki Alanları

 

 

MADDE 5) Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup, bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Belediye zabıta personeli üniformalı olup, kıyafet ve teçhizatı İçișleri bakanlığınca yürürlüğe konan 26490 Sayılı Zabıta Yönetmeliği ile belirlenir.

 

Belediye Zabıtasının Bağlılığı

 

MADDE 6) Belediye zabıtasının bağlı olduğu emir ve komuta zinciri așağıda olduğu gibidir.

 

a) Belediye Zabıta Teșkilatı doğrudan Belediye Bașkanının emri altındadır. Gerektiğinde Belediye Bașkanı Zabıta Müdürlüğündeki iș ve ișlemlerin takibi için bir Bașkan Yardımcısı görevlendirebilir.

 

 

b) Zabıta Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Bașkanı onayı ile belediyenin diğer müdürlükleri emrinde ihtiyaç duyulan zabıta hizmetleri için kurulan zabıta amirlikleri görev ve görevlendirme ve hizmet içi idari ișlemlerden bizzat emrine görevlendirildiği müdürün, disiplin, özlük ișlemleri ve nakilleri yönünden de zabıta müdürünün yetki ve sorumluluğunda görevi icra eder.

 

Belediye Zabıtasının Görev ve Yetki Alanları

 

MADDE 7) Belediye Zabıtasının görev ve yetki alanı, Ergani Belediyesi sınırları ve ilgili Kanunların ișaret ettiği alanlardır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kuruluș ve Teșkilat

 

 

Kuruluș

 

MADDE 8) Zabıta Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kurulușları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine dayanarak kurulmuștur.

 

Teșkilat

 

MADDE 9-1) Zabıta Müdürlüğü Teșkilatı, Müdür, Amir, Komiser ve Zabıta Memurları personelinden olușur.

 

MADDE 9-2) Müdürlüğe bağlı olarak, Merkez Büro Amirliği, Ekipler Amirliği, Zabıta Bölge Ekip Amirlikleri bulunmaktadır. Amirliklerin sayı ve görevlerini belirlemede Belediye Bașkanı yetkilidir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

Personelin Unvan ve Nitelikleri

 

MADDE 10) Zabıta Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri așağıdaki gibidir.

 

a) Zabıta Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilișkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İșletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kurulușlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değișikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

 

b) Zabıta Amiri ve Komiseri: 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliğinin 17.maddesi b ve c bendi hükümleri doğrultusunda atanır.

 

c) Zabıta Memuru: 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliğinin 13,14,16. Maddeleri hükümleri doğrultusunda atanır.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 11) Zabıta Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları așağıdaki gibidir.

 

 

A) Zabıta Müdürünün Görevleri

 

1) Müdürlüğü Bașkanlık huzurunda temsil eder.

 

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kișidir.

 

3) Çalıșmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

 

4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

 

5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapmak,

 

6) Müdürlükte çalıșan personelin bașarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

 

7) Müdürlük Bünyesinde görev yapan amirlik ve ekiplerin tüm iș ve ișlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, personelin ișlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

 

8) Zabıta Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

 

9) Belediye Bașkanı ve üst makamların emirleri, Meclis ve Encümen kararlarını yerine getirmek,

 

10) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

 

11) Müdürlük ve bağlı birimlerin görevlerini ilgilendiren mevzuat değișikliklerini takip etmek ve mahiyetindekilere iletmek veya duyurmak,

 

12) Müdürlüğün çalıșma usul ve esaslarını belirleyip, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak, çalıșma saatlerini belirlemek, yetkisini așan konularda Belediye Bașkanlığından prensip kararları alınması hususunu üst makamlara bilgi vermek,

 

13) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, ilgili Bașkan Yardımcısı ve Belediye Bașkanına karșı sorumludur.

 

14) Müdürlük ișlevleri ile ilgili Bașkanlık makamının istediği raporları inceleme ve araștırmalar yaparak hazırlamak,

 

15) Müdürlüğün çalıșma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalıșmaların bu Emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, rütbe terfi tekliflerini yapmak, özlük haklarını gerçekleștirmek, onaylanmıș yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,

 

16) Personeli ihtisas ve becerilerine göre, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde uygun gördüğü birim ve görevde çalıștırmak, denetim ve gözetimini yapmak, hizmet gereği ve ișin önemine göre zabıta amir ve memurlarını geçici olarak görevlendirmek,

 

17) Gerektiğinde denetim ve gözetimi altında, görev ve yetkilerinin devredilebilir olanlarını, kendi takip ve kontrolündeki Zabıta amiri veya komiserlerine devretmek, (Zabıta Müdürüne yasalarda tanınan onama niteliğinde olan imza yetkisi devredilemez.)

 

18) Müdürlüğün Harcama Yetkilisi ve İhale Yetkilisidir.

 

19) Zabıta Müdürlüğüne ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapmak, Tahakkuk Amirliği görevini yerine getirmek,

 

20) Teknolojik gelișmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleșme cihazlarının yenilenmesini sağlamak için talepte bulunmak,

 

21) Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, Bașkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

 

22) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,

 

23) Zabıta teșkilatının daha verimli çalıșmasını sağlamak amacı ile benzer faaliyet gösteren dıș kurulușlardan bilgi alıșverișinde bulunmak, incelemeler yapmak ve konu ile ilgili kurulușlarla iș birliği sağlamak,

 

24) Müdürlüğünün sorumluluk ve yetki alanında bulunan yerlerde ve konularda zabıta hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

 

25) Bașkan, Bașkan Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,

 

26) Müdürlüğünün görevleri ile ilgili konularda, amirlikler arası koordineyi sağlamak, amirliklerin çalıșmalarını denetlemek, amirlere emir ve talimat (hizmet durumuna göre sözlü ya da yazılı) vermek,

 

27) Müdürlük gelen evrakları ilgili amirlikler havale etmek, takibini yapmak,

 

28) Müdürlük yazıșmaları imzalamak,

 

29) Müdürlük bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,

 

30) Müdürlük faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak,

 

31) Müdürlük stratejik plan ve performans programı çalıșmalarını yapmak, yaptırmak,

 

32) Müdürlük arșivini olușturmak, arșiv çalıșmalarını yapmak, yaptırmak,

 

33) Bilgi edinme bașvurularını ilgili amirliklere göndermek ve takibini yapmak, 

 

34) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

 

35) Personel arasında görev yazılı olarak dağılımını Bașkanlık Makamının bilgisi dâhilinde gerçekleștirmek.

 

36) Müdürlük personelinin yıllık izin planlamasını yapmaktır.

 

37) Müdürlük personelin görevleri yerine getirilmesi ile ilgili periyodik ve ani denetimleri yapma, aksaklıkların giderilmesi için gerekli çalıșmaların yapılmasını sağlamak

 

38) Müdürlük emrinde görev yapan personelin terfi, ödül, takdirname vb. için Bașkanlık Makamına önerilerde bulunma, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yazıșmalar yaparak bilgi vermek,

 

39) Müdürlüğün faaliyet alanları ile ilgili gerekli araștırma ve görüșmeleri yürütmekle birinci dereceden Bașkanlık Makamının bilgisi dâhilinde yürütmekten sorumludur.

 

40) Müdürlük ișlevleri ile ilgili Bașkanlık makamının istediği raporları inceleme ve araștırmalar yaparak hazırlamak,

 

41) Teknolojik gelișmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleșme cihazlarının yenilenmesini sağlamak için talepte bulunmak,

 

42) Amirliklerden gelen günlük, aylık ve yıllık çalıșma raporlarını düzenleyerek Bașkanlık Makamına sunmak,

 

43) Zabıta Müdürlüğü çalıșma saatlerini Günün zaman ve șartlarına göre Zabıta Müdürünün Bașkanlık Makamına teklifi ve Bașkanlık Makamı Olurları ile belirlenmesini sağlamaktır.

 

B) Zabıta Müdürünün Yetkileri

 

1) Müdürlüğün ișlevlerine ilișkin görevlerin, Bașkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatmak,

 

2) Müdürlüğün ișlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Bașkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

 

3) Müdürlük ile ilgili yazıșmalarda 1.derece imza sorumludur.

 

4) Müdürlüğüne bağlı personelin görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme,

 

5) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ödül ve takdirname, yer değiștirme gibi personel ișlemleri için bağlı bulunduğu Bașkan Yardımcısı veya Bașkanlık Makamına önerilerde bulunma,

 

6) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanıș zamanlarını tespit ve planlamasını yapma,

 

7) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kiși, birim ve kurulușlarla haberleșme, yetkilerine sahiptir.

 

C) Zabıta Müdürünün Sorumlulukları

 

Zabıta Müdürü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Zabıta Amirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 12) Zabıta Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları așağıdaki gibidir;

 

a) Zabıta Amiri Belediye Zabıta hizmeti veren birimin bașı olarak; birimin sevk ve idaresi, disiplini, her türlü hal ve hareketinden sorumludur,

 

b) Amiri olduğu birimin kanun tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevlerle, Belediye Bașkanlığı ve üst mercilerin vermiș olduğu emirleri, yetkileri dâhilinde icra etmek ve ettirmekten sorumludur,

 

c) Biriminin görevlerini icra etmesi için her türlü tedbiri alıp planlamasını yaparak Zabıta Müdürlüğüne sunup icra ettirmek,

 

ç) Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalıșma ve yıllık izin programını hazırlayarak Müdürlük Makamına sunar.

 

 

d) Bu yönetmelikteki görev, yetki ve sorumluluğu belirlenen birimlerden bulunduğu amirliğin görevlerini öncelikle icra etmek,

 

e) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, Zabıta Müdürüne karșı sorumludur.

 

f) Emrinde görevli personelin takdir ve ödüllendirmesi hakkında Zabıta Müdürüne teklif sunar.

 

g) Emrindeki personelin iș bölümünü yapmak, koordinasyonu sağlamak,

 

Zabıta Komiserinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 13) Zabıta Komiserinin görev, yetki ve sorumlulukları așağıdaki gibidir;

 

a) Zabıta Birim Amirinin verdiği görevi yürütmek,

 

b) Ekip Amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek ve emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur,

 

c) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karșı sorumludur.

 

ç) Zabıta birim amirinin verdiği görevi yürütmek,

 

d) Ekip amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve Yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirleri zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek ve emrinde çalıștığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur.

 

e) Hizmetle ilgili olarak bașvuran kișilerin merci ve muhatabıdır. iș ve ișlemlerin, iș akıșına uygun olarak, süratli, verimli, ve güvenli yürütülmesini sağlamakla görevli, yükümlü ve sorumludur.

 

f) Emrindeki diğer görevlilerin, verdiği hizmete göre ödüllenmesi, tecziyesi hakkında zabıta Amirine görüș ve teklif sunmak,

 

g) Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalıșma ve yıllık izin programını hazırlamak,

 

ğ) Emrindeki personelin iș bölümünü yapmak, koordinasyonu sağlamak,

 

h) Ekiplere verilen evrakların zamanında yapılıp yapılmadığı hakkında amire bilgi verir. Bizzat denetimlerin bașında bulunmaktır.

 

Zabıta Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 14) Zabıta Memurunun görev, yetki ve sorumlulukları așağıdaki gibidir;

 

a) Belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmektir.

 

b) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Komiserine, Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karșı sorumludur.

 

 

Müdürlüğe Bağlı Birim ve Amirlikler

 

MADDE 15) Merkez Büro, Ekipler Amirliği, Nöbetçi Amirliği, Gece Nöbetçi Amirliği vb. ile ihtiyaç halinde Belediye Bașkanının uygun görmesi halinde yeni kurulacak amirliklerden olușur. Yeni kurulacak veya kaldırılacak Amirliklerin görev ve yetkilerini Belediye Bașkanı belirler.

 

Müdürlüğe Bağlı Amirlikler ve Görevleri

 

MADDE 16- Amir, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Bașkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst makamların emirleri doğrultusunda ișlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karșı tam yetkili ve sorumlu kișidir.

 

Müdürlüğe Bağlı Amirlikler:

 

A) Merkez Büro Amirliği

 

Merkez Büro- Merkez Büro bünyesinde Evrak Kayıt, Personel, Ayniyat, İșlemler ve Ceza Masalarından olușturulur, büroların görevleri așağıda gösterilmiștir.

 

a) Evrak Kayıt Masası;

 

1- Gelen evrakların kayıt ișlemini yapmak ve ilgili birime havale ve teslimini sağlamak.

 

2- Gerekli ișlem sonrası havale ve kayıt çıkıșı yapılacak evrakın zimmet ișlemi yapılarak ile ilgili birim ve müdürlüklere teslimini sağlamak,

 

3- Sonuçlanan evrakların dosya ve arșivlenmesini yapmak,

 

4- Yazıșmaların yasalara uygun, zamanında eksiksiz ve verimli yapılmasını sağlamak amacıyla kayda giren tüm evrakların takibini yapmak,

 

5- Evrak Kayıt defterinin her yıl onaylatmak,

 

6- Tamimler ve çoklu olarak birden fazla birime gönderilen evrakların takibini yapmak, yasal süre içerisinde cevaplanmasını sağlamak,

 

7- Diğer birimlerden gelen tebligat yazılarını ilgililerine tebliğ etmek.

 

b) İnsan Kaynakları Masası;

 

1- Personelin senelik izin, istirahat, mazeret izni, ücretsiz, evlilik, doğum izin ișlemlerini takip etmek ve yürütmek,

 

2- Personelle ilgili evraklarda evrak kayıt birimdeki tüm görevleri yürütmek

 

3- Personele ilgili tüm yazıșmaları yapmak,

 

4- İdari İșler Birimi ile iș ve ișlemleri ortaklașa yürütmek,

 

5- Yasalar doğrultusunda yapılacak iș ve ișlemlerle ilgili Yazı İșleri Müdürlüğünden destek almak,

 

6- Evrak Kayıt defterinin her yıl onaylatmak,

 

 

7- Bütçe ve performans programlarını olușturmak, Faaliyet programını Ceza ve takip Birimi ile birlikte hazırlamak,

 

8- Personelin eğitim ve geliștirilmesi ile iș ve ișlemleri yürütmek,

 

9- Zabıta destek personelinin izin, rapor v.b. iș ve ișlemlerini takip etmek,

 

c) Ayniyat Masası;

 

1- Müdürlük demirbaș ve tüketim malzemelerinin temini, muhafazası ve dağıtımını yapmak,

 

2- Temini sağlanan mal ve malzemelerin Tașınır İșlem Fișleri ile kayıt altında tutmak,

 

3- Ayniyat ile ilgili evraklarda evrak kayıt birimindeki tüm görevleri yürütmek,

 

4- Müdürlüğe ait genel arșivi düzenleme ve takibini yapmak,

 

5- Araç, gereç ve telsiz alımlarının temini, zimmetlerinin tutulması ve tamirini yaptırmak,

 

6- Sarf malzemelerin ( büro malzemeleri dâhil ) teminini sağlayıp, dağıtımını yapmak,

 

7- Belediye zabıtasının memur Giyim Kușam teminini ile ilgili malzemelerin talebini yapıp hak sahiplerine Melbusat defteriyle imza karșılığı dağıtımını sağlamak,

 

8- 5393 sayılı belediye kanunu kapsamında, Zabıta destek personeli istihdam etmek için ihale ișlemleri konusunda çalıșma yapmak,

 

9- Merkez Büro Personeli İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karșı sorumludur.

 

ç) Ceza Masası;

 

1- 1608 ve 5326 Sayılı Kanunlar ile Belediyemiz emir ve yasaklarına aykırı davrananlar hakkında düzenlenen tutanakların kaydedilmesi, alınacak kararlar için gerekli yazıșmaların ilgili birimlere yapılması, maktu ceza ișlemlerinin takibinin yapılmasını ve sicillerinin tutulmasını sağlamak,

 

2- Alınan kararların ilgililerine tebliği konusunda gerekli ișlem ve yazıșmaların yapılarak, takibi için ilgili Müdürlüğe bildirilmesi,

 

3- Ceza Birimi ile ilgili evraklarda; evrak kayıt birimdeki tüm görevleri yürütmek,

 

4- Bildiri, genelge vb. evrakların kayıt altına alınarak arșivlenmesini sağlamak,

 

5- Müdürlüğün faaliyet raporu (günlük, haftalık, aylık, yıllık) ve Stratejik Planını hazırlamak,

 

d) Yazı İșleri Masası;

 

1- Bağlı bulunduğu Zabıta Amirince havale edilen, Zabıta Müdürlüğünün diğer birimlere, kurumlara veya alt birimlere yapılması gereken yazıșmalarını, kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yazıșma kurallarına uygun olarak hazırlayarak bağlı bulunduğu Zabıta Amirine sunmak,

 

2- Yeni çıkan ve mevcut Kanun, Genelge ve Yönetmeliklerindeki değișiklikleri takip etmek ve ilgili birimlere tamim ile yazıșmaları yapmak,

 

 

B) Zabıta Bölge Amirlikleri

 

Zabıta Bölge Amirliğinin görevleri așağıda gösterilmiștir;

 

1- Belediye zabıta yönetmeliğinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,

 

2- Hizmet Bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalıșmaların (araçlı ve araçsız) yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,

 

3- Yapılan ișlemlerin takibinin ve tebligatlarının ilgili kanunlar çerçevesinde neticelendirilmesini sağlamak,

 

4- Kurum içi ve kurum dıșından gelen evrakların ilgililere tebliğini yapmak, takibini yaparak neticelendirilmesini sağlamak,

 

5- Belediyemiz sınırları dâhilinde faaliyet gösteren ișyerlerinin ruhsat hilafı olușturacak șekilde dükkânının dıșına (yol-meydan-yaya kaldırımı vb) noktalara teșhir ve satıș amaçlı bırakılan ișgallerin kaldırılmasını sağlamak, kaldırmayanlar hakkında ilgili kanunlar kapsamında yasal ișlem yapmak,

 

6- Ekiplerin çalıșmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,

 

7- İlçemiz dâhilinde hizmet veren değișik meslek gruplarına ait esnafları denetlemek, ruhsatı olmayan esnaflara yasal ișlem yapmak,

 

8- Sıhhi ve gayri sıhhi (2. ve 3.sınıf) ișyerlerini hijyen ve belirtilen șartlara uygunluğu açısından ilgili kanun çerçevesinde yetkili birimlerle ortaklașa denetlemek, yapılan denetlemelerde sağlık șartlarına uygun olmadığı tespit edilen gıda maddelerine el koymak,

 

9- İș yerlerindeki mevcut ruhsatların faaliyet konumuna uygun olup olmadığını tespit etmek, ruhsat hilafı var ise ilgili makama bilgi vermek,

 

10- Belediyemiz tarafından ruhsat verilmeyen ișyerlerini ruhsat veren kurumlara bildirmek,

 

11- 3194 sayılı imar kanununa göre ilgili müdürlükçe yapılan çalıșmalara nezaret etmek,

 

12- Statik rapor gereği yıkılması tehlike arz eden binaların nüfus ve eșyadan tahliye ederek mühür altına almak,

 

13- Her türlü gayri yasal inșai faaliyetlere engel olmak,

 

14- Mühürlenerek faaliyetten men edilen ișyerlerinin kontrolünü yapmak, mührü fekki yapan ilgililer hakkında gerekli yasal ișlem yapmak,

 

15- 3194 sayılı İmar Kanununa göre ilgili müdürlükten izin alınmamıș durumda bașlayan tadilatların faaliyetlerine engel olmak, tespit tutanağı tanzim ederek ilgili Müdürlüğe göndermek,

 

16- Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren inșaatların yasal saatler dıșında çalıșmasına müsaade etmemek, yasal saatler dıșında çalıșanlar hakkında ilgili kanunlara göre yasal ișlem yapmak,

 

17- Belediye sınırları dâhilinde yol-meydan-yaya kaldırımına bırakılan molozları, inșaat artıklarını ilgililerine kaldırtmak, bırakanlar hakkında ilgili kanunlara göre yasal ișlem yapmak,

 

18- Hafriyat ve diğer malzeme tașıyan araçların, cadde, sokak ve meydanları kirletmelerine mani olmak, yasal ișlem yapmak,

 

19- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karșı sorumludur.

 

20- Yetkili makamlardan izin alınmadan faaliyet gösteren Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetlerine son vermek ve haklarında yasal ișlem yapmak,

 

21- Her türlü gıda imalatı yapan iș yerlerini belirli zamanlarda periyodik olarak denetimini yapmak, uygun șartlarda faaliyet göstermeyenlere yasal ișlem yapmak, gerekli görülen hallerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmek,

 

22- İlçemiz dâhilinde hizmet veren değișik iș gruplarına ait ișyerlerinde 4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanununa göre denetim çalıșması yapmak,

 

23- Umuma açık ișyerleri ile ilgili denetim çalıșması yapmak ve takip etmek,

 

24- Pazarlar ilgili denetimi yapmak, nizam ve intizamı sağlamak,

 

25- Her türlü seyyar faaliyetlerine mani olmak,

 

26- İșgalli olarak faaliyet gösteren esnafların faaliyetlerini denetlemek ve takibini yapmak,

 

27- Yasaların vermiș olduğu yetkiler çerçevesinde el konulan malları kayıt altına alarak depolama yapmak, 5393 sayılı kanunun 15/m maddesine göre 1 ayı geçen ve sahiplerince alınmayan malzemeleri okul kermesleri ve hayır kurumlarına tutanak ile teslim etmek,

 

28- İlçe sınırları dâhilinde dilencilik faaliyetlerine mani olmak, haklarında yasal ișlem yapmak,

 

29- Bölge dahilinde halkın huzur ve sükununu bozacak, yaya kaldırımlarını ișgal edecek șekilde kağıt toplayanların faaliyetine engel olmak,

 

30- Bölge dahilinde yaya kaldırımlarını ișgal edecek ve halkın geliș ve geçișini engelleyecek șekilde üç tekerlekli araçlar ile hurda toplayanların faaliyetlerine engel olmak, gerekli hallerde araçlarını toplayıp depolarda muhafaza altına almak,

 

31- Belediye Bașkanlığımızın düzenlemiș olduğu konser, açılıș tiyatro sinema ve çeșitli kültürel nitelikteki etkinliklerde nizam ve intizamı sağlayacak șekilde görev yapmak,

 

32- Yangın, sel v.s. gibi felaketlerde görevlilerin almıș oldukları tedbirlere yardımcı olmak,

 

33- İș yerleri denetiminde iș yeri sahibi ve çalıșanlarla ilgili bilgilerin 5510 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi ve bildirilmesi,

 

C) Zabıta Ekipler Amirliği

 

Zabıta Ekipler Amirliğinin görevleri așağıda gösterilmiștir;

 

1- Hizmet Bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalıșmaların yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,

 

 

2- Ekiplerin çalıșmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,

 

3- Her türlü seyyar faaliyetlerine mani olmak,

 

4- Bölge amirlikleri ve diğer ekip amirliklerinin yapmıș olduğu (ișgal, yıkım, tahliye vb) çalıșmalara yardımcı olmak,

 

5- İlçe sınırları dâhilinde dilencilik faaliyetlerine mani olmak, haklarında yasal ișlem yapmak,

 

6- İșgalli olarak faaliyet gösteren esnafların faaliyetlerini denetlemek ve takibini yapmak,

 

7- Yasaların vermiș olduğu yetkiler çerçevesinde el konulan malları kayıt altına alarak depolama yapmak, 5393 sayılı kanunun 15/m maddesine göre 1 ayı geçen ve sahiplerince alınmayan malzemeleri okul kermesleri ve hayır kurumlarına tutanak ile teslim etmek,

 

8- Bölge dâhilinde halkın huzur ve sükununu bozacak, yaya kaldırımlarını ișgal edecek șekilde kağıt toplayanların faaliyetine engel olmak,

 

9- Bölge dâhilinde yaya kaldırımlarını ișgal edecek ve halkın geliș ve geçișini engelleyecek șekilde üç tekerlekli araçlar ile hurda toplayanların faaliyetlerine engel olmak, gerekli hallerde araçlarını toplayıp depolarda muhafaza altına almak,

 

10- Belediye Bașkanlığımızın düzenlemiș olduğu konser, açılıș tiyatro sinema ve çeșitli kültürel nitelikteki etkinliklerde nizam ve intizamı sağlayacak șekilde görev yapmak,

 

11- Bölge dâhilinde bulunan kaldırım üzerine park eden her türlü araçların kaldırılması yönünde gerekli yasal ișlemlerin yapılması,

 

12- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karșı sorumludur,

 

13- Yangın, sel v.s. gibi felaketlerde görevlilerin almıș oldukları tedbirlere yardımcı olmak,

 

Ç) Gece Zabıta Ekipler Amirliği

 

Gece Zabıta Ekibinin görevleri așağıda gösterilmiștir;

 

1- Gece yapılan şikayet ve müracaatları değerlendirir,

 

2- Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda belediye suçu ișleyenler tespit edildiğinde kanuni ișlem yapmak,

 

3- Gündüz Ekiplerinden kalan ve gece de takibi gereken ișleri yapmak,

 

4- Bașkanlık Makamının gece verdiği emirleri yerine getirmek,

 

5- Resmi dıș kurumlar ile Belediyenin diğer müdürlüklerinden yapılacak denetimlerde ihtiyaç duyulduğunda yardımcı olmak,

 

6- Yangın, sel v.s. gibi felaketlerde görevlilerin almıș oldukları tedbirlere yardımcı olmak,

 

7- Mühürlü ișyerlerini gece kontrol etmek,

 

 

 

8- Yetkili makamlardan izin alınmadan faaliyet gösteren Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetlerine son vermek ve haklarında yasal ișlem yapmak,

 

9- Zabıta Bölge Amirlikleri görev kapsamındaki maddelerin tamamından sorumludur,

 

10- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karșı sorumludur.

 

D) Zabıta Pazar Ekipler Amirliği

 

Pazar Ekip Amirliğinin görevleri așağıda gösterilmiștir;

 

1- Hizmet bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalıșmaların yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,

 

2- Ekiplerin çalıșmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,

 

3- Pazar kurulan yerlerin çevresinde her türlü seyyar faaliyetlerine mani olmak,

 

4- Tezgâh kurma belgesi olmayanların faaliyetine engel olmak, Pazarcı esnaflarına tahsis edilen tezgâhları kontrol etmek,

 

5- Pazaryeri içinde yüksek sesle satıș yapan esnaflar ile Pazar kurulan sokaklardaki bina, kapı ve pencerelere ip bağlayan esnaflara engel olmak,

 

6- Pazar tezgâhında satıșı yasak olan (cd, kitap, canlı hayvan vs.) ürünlerin satıșına engel olmak ve yasal ișlem yapmak,

 

7- Belediye gelirleri açısından tezgâh kurma ücretlerini yatırmayan esnafları tespit ederek faaliyetlerine mani olmak,

 

8- Gıda maddelerinin açıkta satıșını engellemek, hijyen șartlarını olușturacak șekilde gerekli önlemleri almak,

 

9- Vatandașların yapmıș olduğu alıș-verișlerde tartıların standartlara uygun olup olmadıklarını denetlemek,

 

10- Tezgâhlarda bulunan yanıltıcı fiyat etiketlerinin bulunmasına mani olmak,

 

11- Pazarlar ilgili nizam ve intizamı sağlamak,

 

12- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karșı sorumludur.

 

E) Dıș Müdürlüklerde Görevli Personel

 

Dıș Müdürlüklerde Görevli personelin görevleri așağıda gösterilmiștir;

 

1- Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda belediye suçu ișleyenler tespit edildiğinde kanuni ișlem yapmak,

 

2- Bașkanlık Makamının verdiği emirleri yerine getirmek,

 

 

3- Görevli olduğu müdürlüğün teknik elemanları ile müșterek olarak çalıșmalar yapmak, belediye suçu ișleyenler hakkında kanuni ișlem yapmak,

 

4- Dıș Müdürlüklerde çalıșan zabıta memurları görevle ilgili iș ve ișlemleri çalıștığı müdürün kendi sorumluluğunda olup, disiplin ve özlük ișlemleri Zabıta Müdürlüğünün denetimine tabidir,

 

 

 

BEȘİNCİ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İșbirliği ve Koordinasyon

 

 

Hizmetlerin İcrası

 

MADDE 17) Zabıta Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası așağıda gösterilmiștir.

 

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara ișlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

 

b) Görevin planlanması: Zabıta Müdürlüğündeki çalıșmalar, Müdür ve ilgili amirler tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

 

c) Görevin İcrası: Zabıta Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İșbirliği ve Koordinasyon

 

MADDE 18-1) Belediye birimleri arasında ve birim içi ișbirliği ve koordinasyon;

 

a) Zabıta Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

 

b) Zabıta Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdürlük makamına verilir.

 

c) Zabıta Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve ilgili amirliklere iletir.

 

ç) Amirliklerde ve ekiplerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaștırır.

 

MADDE 18-2) Diğer kurulușlarla koordinasyon: Zabıta Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kurulușları ile özel ve tüzel kișilerle yapacağı önemli yazıșmalar, sorumlu personel, ilgili amir ve Müdürün parafı ile Belediye Bașkanı veya ilgili Bașkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

 

 

Müdürlük İçi Denetim

 

MADDE 19) Müdürlük içi denetim;

 

a) Personel en yakın amirinden bașlayarak denetime tabi tutulur.

 

b) Zabıta Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Disiplin Cezaları

 

MADDE 20) Zabıta Müdürlüğü çalıșan tüm personelle ilgili disiplin ișlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeșitli ve Son Hükümler

 

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

 

MADDE 21) İș bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlük

 

MADDE 22) Bu Yönetmelik hükümleri; Ergani Belediye Meclisince kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 23) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Bașkanı yürütür