Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmenliği
Tarih : 227 defa incelendi

                                                                             HUKUK İȘLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                  GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE

                                                                ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

Kuruluș

 

MADDE 1) Hukuk İșleri Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kurulușları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuștur.

 

Tanımlar

 

MADDE 2) Yönetmeliğin bu bölümündeki kavramların tanımları așağıdaki gibidir.

 

Müdürlük      : .................Ergani Belediyesi Hukuk İșleri Müdürlüğü,

Müdür            : .................Ergani Belediyesi Hukuk İșleri Müdürü,

Avukat           : .................Hukuk İșleri Müdürlüğü’nde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca istihdam edilen Avukatlar.

 

Çalıșma İlkeleri

 

MADDE 3) Hukuk İșleri Müdürlüğü’nün çalıșma ilkeleri, așağıda sıralandığı gibidir.

 

MADDE 3-1) İlgili Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini uygulamak.

 

MADDE 3-2) Bu yönetmelikteki yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

 

MADDE 3-3) Belediye birimleri arasında fark gözetmeksizin, Belediyenin meșru menfaatleri doğrultusunda hukukun imkân verdiği bütün olanakları kullanarak etkili savunma yapmak.

 

MADDE 3-4) Dava süreçlerinde hem Belediye Bașkanını, hem bağlı bulunduğu bașkan yardımcısını, hem de ilgili birim yöneticisini bilgilendirmek.

 

MADDE 3-5) Belediye birimlerinden istenecek bilgi ve belgeler ile ihtiyaç duyulan birim görüșü hususunda, ilgili birimlere yeteri miktarda süre verebilecek bir planlama yapmak.

 

MADDE 3-6) Belediye birimlerinden gelen Hukuki görüș taleplerine ilișkin cevapları; konusunun dıșına çıkmadan, yol gösterir nitelikte ve anlașılabilir bir ifadeyle hazırlamak ve süresi içerinde ilgili birime göndermek.

 

MADDE 3-7) Belediyenin menfaatlerini koruyucu ve anlașmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak. Anlașma ve sözleșmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

 

MADDE 3-8) Belediyemiz açısından mali ve hukuki sonuçlar doğurabilecek eylem, ișlem ve davaları titizlikle takip ederek; yașanabilecek olası mali ve hukuki sorunlar konusunda gerekli bilgilendirmeleri ve uyarıları önceden yapmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

 

MADDE 3-9) Ortaya çıkabilecek sorunları hukuki ihtilaflara dönüșmeden çözmeye çalıșmak. Takip edilmekte olan hukuki ihtilaflara ilișkin dava dosyalarının sayısında azalma sağlayacak yöntemleri geliștirmek ve gerekli ișlemleri yapmak.

 

MADDE 3-10) Danıștay, Yargıtay, Sayıștay ve KİK kararları ile Resmi Gazetede yayınlanan mevzuat değișikliklerini ve mesleki dergileri takip edip, hukuksal yönden kurumun fayda ya da zarar görebileceği konuları önceden kestirmek ve Belediyenin ilgili birimlerini uyarmak.

 

Personel Yapısı

 

MADDE 4) Hukuk İșleri Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı așmamak üzere Müdür, Avukat ve memur personelden olușmaktadır.

 

Organizasyon Yapısı

 

MADDE 5)- Hukuk İșleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Bașkanına ve Belediye Bașkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Bașkan Yardımcısına bağlı olarak çalıșır. Müdürlük bünyesindeki; Adli Yargı İșlemleri, İdari Yargı İșlemleri, İcra İșlemleri, Hukuk İșlemleri Kalemi, ilgili alt birimlerinden olușur.

 

Hukuk İșleri Müdürlüğünün Görevleri

 

MADDE 6) Hukuk İșleri Müdürlüğünün görevleri, așağıda sıralandığı gibidir.

 

MADDE 6-1) 5216 sayılı Büyükșehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5237 Türk Ceza Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 2942 sayılı Kamulaștırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İș Kanunu, 659 sayılı İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlișkin Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği, İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalıșma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.

 

MADDE 6-2) 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesinin ( c ) ve ( f ) bentleri hükümlerine göre, Belediye Bașkanınca kendilerine verilen vekâletnamede belirlenen sınırlar içinde olmak kaydıyla;

 

a) Ergani Belediyesi Kamu Tüzel kișiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, yürürlükteki Anayasa, Yasalar ve diğer mevzuat hükümlerine göre hukuksal çözümler getirmek.

 

b) Belediye Bașkanı adına tüm adli ve idari yargı mercilerinde, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterlerde; Hukuk İșleri Müdürü ve Avukatlar vasıtası ile Belediye Tüzel kișiliğini temsil etmek.

 

MADDE 6-3) Tüm adli ve idari yargı mercileri, Hakemler, İcra Daireleri ile Noterlerden yapılacak tebliğleri Belediye Bașkanlığı adına teslim almak, gerekli bilgi ve belgelerin öngörülen sürede temin

edilmesi için evrakı bekletmeksizin ilgili birimlere iletmek, ilgili birimlerin verecekleri belge ve bilgiler

üzerine evrakın hukuksal gereklerini yerine getirmek.

 

MADDE 6-4) Belediye birimlerinden yazılı olarak gelen “adli ya da idari dava açılması veya icra takibi yapılması” talepleriyle ilgili olarak;

 

a) Gelen talebi hukuki yönleriyle incelemek ve gerekli değerlendirmeleri yapmak.

 

b) Dava açılması ya da icra takibi yapılması gerekmiyorsa, talebi gerekçeleriyle birlikte ilgili birime iade etmek.

 

c) Dava açılması ya da icra takibi yapılması gerekiyorsa; Bașkanlıkça verilen Vekalet Onayı’nı müteakiben yasal süreleri de dikkate alarak, Belediye adına adli ya da idari yargı yerlerinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde dava açılmasını, davaların titizlikle takip edilmesini ve sonuçlandırılmasını veya icra takibi yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

 

MADDE 6-5) Belediye tarafından gerçek ve tüzel kișilere karșı adli ya da idari yargı mercilerinde açılmıș bulunan davalarla ilgili olarak, Belediye aleyhine adli ve idari yargı yerlerinde açılmıș olan davalarla ilgili olarak, Belediye tarafından ya da Belediyeye karșı yapılan icra takipleriyle ilgili olarak;

 

a) Adli ve idari yargı süreci ile icra takibi sürecini, ilgili yargı yerlerinde ve ilgili mevzuatı çerçevesinde takip etmek, gerekli sözlü ve yazılı savunmaların yapılmasını sağlamak.

 

b) Bu konuda gerekli evrak ve dokümanları, ilgili birimlerden zamanında temin etmek ve yargı mercilerine süresi içerisinde sunmak.

 

c) Durușma tutanaklarının alınması, sonuçlanan davaların kararlarının tebliğe çıkarılması, mahkeme masraflarının, keșif ve bilirkiși ücretlerinin mahkeme veznesine yatırılması ile ilgili ișlemleri yapmak.

 

d) Adli ve idari yargı süreci ile icra takibi sürecinde Belediye Bașkanını, Belediye Bașkanı’nca yetki verilen Bașkan Yardımcısını ve ilgili birim amirini bilgilendirmek.

 

e) Dava sürecinde ilgililerin görüș ve düșünceleri ile varsa ek bilgi ve belgeleri almak ve tüm bu bilgileri yargılama ve savunma sürecinde Belediye lehinde kullanmak.

 

f) Yasal süreler içerisinde Temyiz ya da Karar Düzeltme talebinde bulunmak.

 

MADDE 6-6) 5393 sayılı Yasanın hükümleri doğrultusunda; Bașkanlık Makamının talimatı, onayı ya da yetkilendirmesi ile 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde; davayı kabul ya da davadan, temyizden ve karar düzeltme talebinden vazgeçilmesi iș ve ișlemlerini yürütmek.

 

MADDE 6-7) Belediyenin davalı ya da davacı olduğu adli ya da idari yargı mercilerinde görülen davaların yargılama sonuçları ile Belediye tarafından ya da Belediyeye karșı yapılan icra takiplerinin sonuçlarının hukuki mevzuat çerçevesinde uygulanmasını sağlamak üzere gerekli yasal bildirimlerde bulunmak, uygulanıp uygulanmadığını takip etmek ve bu konularda Belediye Bașkanı ile ilgili Bașkan Yardımcılarını bilgilendirmek.

 

MADDE 6-8) Avukatların;

 

a) Adli ya da idari yargı mercilerinde görülen davaların durușmalarında ve keșiflerinde,

 

b) İcra dosyalarının gerektirdiği tüm takip așamalarında,

 

c) Gerektiğinde Hakem heyetleri ve Noterler huzurunda, hazırlıklı ve hazır bulunmalarını sağlayacak tedbir ve önlemleri almak.

 

MADDE 6-9) Belediye Bașkanının onayı ya da talimatıyla, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

hükümleri çerçevesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (h) bendi ile 34. Maddesinin (f) bendi uyarınca; Vergi, Resim ve Harçlar dıșında kalan ve dava konusu olan Belediye uyușmazlıklarının sulh ile çözümü için davanın diğer taraflarıyla görüșmeler yaparak;

 

a) Tarafsızlık ve eșitlik ilkelerine ters düșmeyecek,

 

b) Belediyeyi zarara uğratmayacak,

 

c) Belediyenin mevcut gücünü ve mali programını aksatmayacak,

 

d) Uygulama süreçlerini olumsuz etkilemeyecek,

 

e) Dava sürecini kısaltacak,

 

f) Belediye hizmetinin sürekliliğini sağlayacak veya kesintiye uğramasını önleyecek,

 

g) Belediyenin yatırım ve çalıșma programlarına olumlu katkı sağlayacak,

 

h) Karșı tarafın yasalardan kaynaklanan haklarını dikkate alacak,

 

i) Muhatapların ve ilçe halkının Belediyeye güven duygusunu artıracak, șekil ve içerikte mutabakat zaptı hazırlamak ve taraflarca imzalanmasını sağlamak. Akabinde sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar verilmek üzere Belediyenin karar organlarına sunulmasını sağlamak ve çıkacak kararları uygulamak.

 

MADDE 6-10) İlgili birimlerin mevzuat çerçevesindeki takip ve tahsil yollarıyla tahsil edemedikleri Belediye hak ve alacakları için, icra takibi yapmak ve sonuçlandırmak.

 

MADDE 6-11) Bașkanlık Makamı, Belediyenin karar organları, Meclis ihtisas komisyonları ile Belediye birimleri görevlerini ifa ederlerken;

 

a) Mevzuata uygun çözüm bulamadıkları,

 

b) Tereddüde düștükleri

 

c) Uygulanması halinde uygulayıcı kamu görevlileri ve Belediyeye hukuki, idari ve mali açıdan olumsuz sonuç doğurabilecek, iș ve ișlemler hakkında Hukuki Görüș talebinde bulunmaları halinde, ilgili birimlere süresi içerisinde verilmek üzere;

 

A- Konu bütünlüğünün dıșına çıkmadan,

 

B- Mevzuata uygun,

 

C- Tereddütleri giderici ve yol gösterir nitelikte,

 

D- Uygulanması halinde hukuki, idari ve mali açıdan olumsuz sonuç doğurmayacak, șekil ve içerikte Hukuki Görüș bildirmek.

 

MADDE 6-12) Belediye Bașkanı ile Encümen arasındaki anlașmazlıkların Belediye Meclisince karara bağlanması sürecinde; anlașmazlığa sebebiyet veren idari ișlem ve kararlar hakkında Belediye Bașkanına sunulmak üzere Hukuki Rapor hazırlamak.

 

MADDE 6-13) Bașkanlık makamının talimatıyla;

 

a) Meclis kararlarının hukuka uygun olup olmadığına ilișkin gerekçeli Hukuki Rapor hazırlamak ve süresi içerisinde Bașkanlık makamına sunmak.

 

b) Meclisin ısrarı ile kesinleșen kararlar aleyhine, süresi içerisinde idari yargıya bașvurmak ve yargılama așamalarını takip ederek sonuçlandırmak.

 

 

MADDE 6-14) Bașkanlık makamının talimatları doğrultusunda; Belediyemiz ile kamu kurum ve kurulușları, üniversiteler, meslek kurulușları, mahalli idare birlikleri, sivil toplum kurulușları, gerçek ve tüzel kișiler arasında yapılması öngörülen protokoller, sözleșmeler ve mutabakat zabıtlarını mevzuata uygun bir șekil ve içerikte hazırlamak ve tarafların imzasına sunmak.

 

MADDE 6-15) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 82. maddesi gereğince, dava ve icra takipleri nedeniyle 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’na göre hükmolunan ve karșı taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin Avukatlara (5593 sayılı kanunun 49 uncu maddesine göre çalıștırılan Avukatlar dâhil), 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. maddesi hükümlerine göre ișlem yapmak.

 

MADDE 6-16) Bașkanlıkça görevlendirilme ya da Müdürlüklerin talebi halinde; Belediye birimlerinin

hazırlayacakları șartname ve sözleșmelerin hukuka uygunluğu konusunda ön inceleme yapmak, varsa hukuka aykırılıkları tespit ederek ilgili birime bildirmek.

 

MADDE 6-17) Bilgi İșlem Birimi ile koordinasyon halinde; müdürlük uygulama ve faaliyetlerine ilișkin kayıtlarının, Belediyemizce kullanılan yazılım programına uygun olarak elektronik ortamda tutulmasını sağlamak.

 

Hukuk İșleri Müdürünün Görevleri

 

MADDE 7) Hukuk İșleri Müdürünün görevleri, așağıda sıralandığı gibidir.

 

MADDE 7-1) Bu yönetmelikteki yazılı olan görevleri yerine getirmek.

 

Hukuk İșleri Müdürünün Yetkileri

 

MADDE 8) Hukuk İșleri Müdürünün yetkileri, așağıda sıralandığı gibidir.

 

MADDE 8-1) Bu yönetmelikte yazılı olan yetkiler.

 

Hukuk İșleri Müdürünün Sorumlulukları

 

MADDE 9) Hukuk İșleri Müdürünün sorumlulukları, așağıda sıralandığı gibidir.

 

MADDE 9-1) Bu yönetmelikteki yazılı olan sorumlulukları yerine getirmek.

 

Hukuk İșleri Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları

 

MADDE 10) Hukuk İșleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iș ve ișlemleri așağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 

a) 5216 sayılı Büyükșehir Belediyesi Kanunu,

b) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu,

d) 2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu,

e) 5237 Türk Ceza Kanunu,

f) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu,

g) 492 sayılı Harçlar Kanunu,

h) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,

i) 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

j) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

k) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu,

l) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,

 

m) 2942 sayılı Kamulaștırma Kanunu,

n) 3194 sayılı İmar Kanunu,

o) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

p) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

r) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleșmeleri Kanunu,

s) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

t) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

u) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

v) 4857 sayılı İș Kanunu,

y) 659 sayılı İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlișkin Kanun Hükmünde Kararname,

z) Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği,

x) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

 

Yürürlük

 

MADDE 11) Bu Yönetmelik hükümleri; Ergani Belediye Meclisince kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 12) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Bașkanı yürütülür.