Park ve Bahçe Müdürlüğü Yönetmeliği
Tarih : 316 defa incelendi

                                                                     PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                  GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE

                                                                 ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Kuruluș, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğünün kuruluș, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıșma ve usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2) Bu yönetmelik Park Bahçeler Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıșma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3) Park Bahçeler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükșehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıștır.

 

Kuruluș

 

MADDE 4) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin Müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kurulușları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuștur.

 

Tanımlar

 

MADDE 5) Bu yönetmelikte geçen;

 

Belediye        : .................Ergani Belediyesi’ni

Büyükșehir   : .................Diyarbakır Büyükșehir Belediyesi’ni

Bașkanlık      : .................Ergani Belediye Bașkanı’nı

Bașkan          : .................Ergani Belediye Bașkanı’nı

Bașkan Yardımcısı : .......Ergani Belediye Bașkan Yardımcısı’nı

Müdürlük      : .................Park Bahçeler Müdürlüğü’nü

Müdür            : .................Park Bahçeler Müdürü’nü

Çalıșmalar    : .................Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet veren tüm teknik elamanları,

 ..................memur, ișçi , sözleșmeli ve diğer personeli

Yönetmelik   : .................Park Bahçeler Müdürlüğü Görev ve çalıșma yönetmeliğini ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teșkilat – Bağlılık

 

 

Teșkilat

 

MADDE 6-1) Park Bahçeler Müdürlüğünün Personel yapısı așağıda belirtilen șekildedir.

 

a) Müdür

b) Teknik Elamanlar

c) Memurlar

d) İșçiler

e) Sözleșmeli Memurlar

f) Hizmetli Personel

g) Diğer Personel

 

MADDE 6-2) Müdürlüğün teșkilat yapısı așağıdaki gibidir.

 

a) Müdür

b) Yönetici Yardımcısı

c) Etüt-Proje șefliği

d) İhale ve Kontrol Șefliği

e) Fidanlık Șefliği

f) Atölyeler Șefliği

g) Muhasebe ve Levazım Șefliği

h) Arazi Kontrol Șefliği

i) Kalem Memuru

j) Diğer Personel

 

MADDE 6-3) Belediye ve bağlı kurulușları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilișkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda iș ve ișlemlerin daha etkin ve verimli yürütebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Bașkanın onayı ile kadro karșılığı olmaksızın hizmet gereği ‘‘Büro Sorumlusu’’ ve ‘‘Yönetici Yardımcısı’’ görevlendirilmesi yapabilir.

 

MADDE 6-4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teșkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu șefler dâhil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleștirilebilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

 

Bağlılık

 

MADDE 7- Park Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Bașkanına veya görevlendireceği Bașkan Yardımcısına bağlıdır. Bașkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kiși eliyle yürütür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İlke, Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

 

Çalıșma İlkeleri

 

MADDE 8-1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalıșma ilkeleri, așağıda sıralandığı gibidir.

 

MADDE 8-2) Bu yönetmeliğin Ortak Hükümler bölümündeki Temel İlkeler bașlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

 

MADDE 8-3) İlçemizdeki yeșil alan ve parkların nitelik ve miktarlarını, Avrupa Birliği Standartlarına ulaştırmaya çalıșmak.

 

 

 

MADDE 8-4) İlçemizde yașayan Engelli ve Yașlı vatandașlarımızın, genç ve sağlıklı vatandașlarımız kadar park ve bahçelerden istifade edebilmelerini sağlamak.

 

MADDE 8-5) Halkın dıșarıya çıkma ihtiyacı hissettiği tüm mevsim ve günlerde; kent meydanlarının,

park ve bahçelerimizin, tercih ve istifade edilebilir durumda olmalarını sağlamak.

 

MADDE 8-6) Çocukları Televizyon ve İnternetin zararlı etkilerinden kurtarmak amacıyla; çocuk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde, çocuk oyun guruplarıyla desteklenmiș Çocuk Parkları olușturmak.

 

Müdürlüğün Görevi

 

MADDE 9) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görevleri, așağıda sıralandığı gibidir.

 

MADDE 9-1) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İș Kanunu, Ağaçlandırma Yönetmeliği ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalıșma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.

 

MADDE 9-2) İmar planında park, çocuk bahçesi, spor alanları, yaya bölgeleri, piknik alan ve yeșil alan olarak tesisi edilecek yerleri tespit ederek projelendirmek ve uygulamasını yapmak ya da ihale yolu ile yaptırmak.

 

MADDE 9-3) Mevcut yeșil alanların ve parkların koruma, bakım (budama, form budama, yabani ot alımı çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) ve onarımı yapmak ya da ihale yolu ile yaptırmak.

 

MADDE 9-4) Ağaçlandırma çalıșmaları yapmak veya yaptırmak. (Toplu ağaçlandırma ve yol kaldırım ağaçlandırmaları yapmak)

 

MADDE 9-5) İlçe sınırları içerisinde fidan ve ağaç dikme kampanyaları düzenlemek. Bu konuda eğitim kurumlarıyla, kamu kurum ve kurulușlarıyla, sivil toplum kurulușlarıyla, meslek kurulușlarıyla

ișbirliği yapmak ve ortak projeler uygulamak.

 

MADDE 9-6) İlçenin yeșillenmesi için sera ve fidanlık alanlarımızı ileriye yönelik genișletmek, yeni bitkisel materyaller üretmek veya satın almak.

 

MADDE 9-7) Kamu Kurum ve Kurulușlarından gelen taleplere, müdürlüğün yürütmekte olduğu çalıșmalar dâhilinde yardımcı olmak.

 

MADDE 9-8) Yeșil alanlarda sulama ve elektrik tesisatlarının kurulması, bank ve diğer kent mobilyaları gibi park donatılarının temini, montesi, tamir ve bakım ile ilgili çalıșmalar yapmak veya yaptırmak.

 

MADDE 9-9) Șehrin estetiği için süsleyici materyaller (çiçeklik, havuz) projelendirmek, uygulama yapmak veya yaptırmak

 

MADDE 9-10) Vatandașlardan gelen dilek ve șikayetlerin değerlendirerek, sonuçlandırılmasını sağlamak

 

MADDE 9-11) Görev alanımız içindeki mal ve hizmet alımlarını ihale yoluyla teminini sağlamak.

 

 

 

MADDE 9-12) Kıșın acil önlem ekibi kurarak yoğun kar yağıșı olduğu zamanlarda yol açma, ağaçların ve kaldırımların kar temizliği çalıșmalarını yapmak.

 

MADDE 9-13) Zorunlu hallerde nakledilmesi gereken ağaçların ağaç söküm makinesiyle tașınmasını gerçekleștirmek.

 

MADDE 9-14) Çevre ile ilgili adli konularda Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli teknik elemanlarca bilirkișilik görevinin yapılmasını sağlamak.

 

MADDE 9-15) Vatandașlara çevre bilincinin așılanması konusunda çalıșmalar yapmak.

 

MADDE 9-16) Stratejik planlarda öngörülen ve onaylanarak programa alınan yeșil alanların (park, çocuk bahçesi, spor alanı, yaya bölgeleri, piknik alanı v.b.) peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda tasarım ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak.

 

MADDE 9-17) Belediyeye ait yeșil alanlarda kullanılan elamanların (bank, piknik masası, çöp sepeti, oyun grupları, spor aletleri v.b.) temin, montaj, bakım ve korunmasını yapmak veya yaptırmak.

 

MADDE 9-18) Tüm yeșil alanlarda proje gerektirmeyen küçük inșaat ișlerini yapmak veya yaptırmak.

 

MADDE 9-19) Teknik araștırmalar yaparak (Diyarbakır koșullarına uygun bitki çeșitlerini belirlemek, kalitesini arttırmak, uygun alanlara dikimini sağlamak.

 

MADDE 9-20) Bașkanlık makamınca verilen kanun, tüzük, yönetmelik ve genel emirler ile diğer mevzuatlara uygun görevleri yapmak.

 

MADDE 9-21) Yukarıda belirtilen iș ve ișlemler için gerekli her türlü araç, gereç ve donanımı temin etmek.

 

Müdürlük Yetkisi

 

MADDE 10)Park ve Bahçeler Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Bașkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu

 

MADDE 11- Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Bașkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görev ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürün Görev Yetki ve Sorumluluğu

 

MADDE 12-1) Bașkan adına müdürlüğü temsil eder.

 

MADDE 12-2) Müdürlüğün İdari ve Teknik her türlü ișlerini kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve Bașkanlık direktifleri çerçevesinde sevk ve idare eder.

 

MADDE 12-3) Müdürlüğün çalıșma esaslarını gözden geçirerek plan ve programlamaları yapar ve çalıșmaların programlara uygunluğunu sağlar.

 

MADDE 12-4) Seflikler arasında koordinasyonu sağlayıcı tedbirler alır ve denetler.

 

MADDE 12-5) Her türlü tasarım tedbirlerini alınmasını ve denetlemesini yapar.

 

MADDE 12-6-)Yıllık Programlar hazırlatır ve programa uygunluğu denetler.

 

MADDE 12-7) Yapılacak ișlerin denetimini yerinde sağlar ve etkinlik artırıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.

 

MADDE 12-8) İhtiyaçların tespitini sağlar ve yerine getirilmesini takip eder.

 

MADDE 12-9) Müdürlüğe bağlı birimlerin ihtiyacı olabilecek eğitim çalıșmalarını planlar.

 

MADDE 12-10) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kișidir. Müdürlüğü her tülü çalıșmalarını düzenler.

 

MADDE 12-11) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük Personelinin 1. Sicil ve Disiplin Amiridir.

 

MADDE 12-12) Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

 

MADDE 12-13) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

 

MADDE 12-14) Uygulama çalıșmalarına yönelik yenilikleri gerekli araștırmalar, ön incelemeler yaptırarak idareye sunmak, maliyet hesapları yaparak onaylanan projelerin hayata geçirilmesini sağlamak.

 

MADDE 12-15) Vatandașa çevre bilincini vermek amacı ile her türlü bilgilendirme ve tanıtım çalıșmalarını ilgili müdürlüklerle beraber organizasyonu sağlar.

 

MADDE 12-16) Șehirdeki tüm yeșil alan ve parkların bakımını sağlar.

 

MADDE 12-17) Yeni yapılacak olan park, yeșil ve çocuk alanlarının belirlenerek plan ve projelerinin hazırlanıp, ihale edilen ișlerin gerekli koordinasyonunu sağlar.

 

MADDE 12-18) Sezonuna göre iș programı yaparak, Belediye ve șirket elamanlarının organizasyon ve kontrolünü sağlar.

 

MADDE 12-19) Vatandaș şikâyet ve taleplerini değerlendirir.

 

MADDE 12-20) İdare ile irtibatlı çalıșır.

 

MADDE 12-21) Park ve yeșil alanların bakım v.b. ișleri kapsayan ihale dosyasını hazırlatır.

 

MADDE 12-22) Geçici süre görevde bulunmayacağı dönemlerde, Müdürlüğe tayin șartlarına haiz olan birini Müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirlemek ve makamın onayına sunma yetkisi.

 

MADDE 12-23) Müdürlük bütçe ve faaliyet raporunu hazırlar.

 

MADDE 12-24) 28532 Sayılı İș Sağlığı ve Güvenliği Kuralları Hakkındaki Yönetmeliğin, kurulun olușumu bașlıklı 6. maddesi gereğince Belediyemiz İș Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda iș ișveren vekili olarak görev yapar.

 

MADDE 12-25) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.

 

MADDE 12-26) Bașkan ve bağlı olduğu Bașkan Yardımcısına karșı sorumludur.

 

Yönetici Yardımcısı Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 

MADDE 13-1) Müdürlük hizmetleri ile ilgili yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hizmetlerin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

 

MADDE 13-2) Müdürün tayin edeceği konularla yönetime yardımcı olmak, önerilerde bulunma, verilen yetki çerçevesinde evrak havale ve tevzi etmek.

 

MADDE 13-3) Șefliklerin iș ve ișleyișlerindeki organizasyon ve koordinasyonu sağlamak.

 

MADDE 13-4) Șefliklerin çalıșma esaslarını gözden geçirerek planlayıp, programlayarak Müdüre sunmak, çalıșmaların program çerçevesinde yürütülmesini sağlamak ve Müdüre bilgi vermek.

 

MADDE 13-5) Kendine bağlı birimler arasında iș birliğini korumak ve denetlemek.

 

MADDE 13-6) Kendine verilen yetki çerçevesinde șefliklere emir vermek, görüș ve tavsiyelerde bulunmak.

 

MADDE 13-7) Șefliklere Müdürün talimat ve isteklerini aktarmak.

 

MADDE 13-8) İlgili mevzuat doğrultusunda ve Müdür tarafında devredilen Müdüriyet makamı yetkilerini kullanmak.

 

MADDE 13-9) Müdürlüğün ișlevlerine ilișkin görevlerin, Müdüriyet ve Bașkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkinsi kullanmak.

 

MADDE 13-10) Görevlerle ilgili denetimleri yapmak.

 

MADDE 13-11) Birim görevlerinin verimli ve ekonomik yürütülmesi için yönetimleri araștırmak, mevcut yönetimleri günün șartlarına uygun hale getirmek.

 

MADDE 13-12) Yapılan çalıșmalar hakkında rapor tanzim etmek.

 

MADDE 13-13) Belediye mevzuatıyla ilgili sair mevzuat ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından Müdüre karșı sorumludur.

 

Etüt – Proje Șefliğinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 

MADDE 14-1) Yıllık ve Beș Yıllık alanlarda öngörülen ve onaylanarak programa alınan ayrıca bașkanlıkça tanzimi istenen ve tasarlanan park, bahçe, yeșil alan, çocuk bahçesi v.s. gibi yerlerin Peyzaj Mimarlığı ilkeleri doğrultusunda etüt ve planlarını yapmak.

 

MADDE 14-2) Park projelerine ait uygulama projelerin hazırlanması veya hazırlatılması çalıșmalarını sağlamak.

 

MADDE 14-3) Mevcut yeșil alanlarla ilgili bilgileri içeren dosyalar düzenleyerek arșiv olușturmak.

 

MADDE 14-4) Yeni düzenlenecek yeșil alanlarda aydınlatma ve sulama sistemlerini projelerini temin etmek ve uygulamaya koymak.

 

MADDE 14-5) Sadece yeni düzenlenecek yeșil alanların revizyona ihtiyaç duyulan parklarda plan ve projelerini yaparak gerçekleștirilmesini sağlamak.

 

 

MADDE 14-6) Verilen görevlerin gerçekleștirilmesi için eksik malzemeleri üstlerine bildirerek teminin sağlamak.

 

MADDE 14-7) Planlara ait dosyaları tanzim etmek.

 

MADDE 14-8) Toplantılarda teknik konularda görüș bildirmek.

 

MADDE 14-9) Emrinde yeteri kadar personel çalıștırarak ișlerin zamanında yetiștirilmesini sağlamak.

 

MADDE 14-10) Görevlendirme sonucu ihale edilen ișlerin kontrol teșkilatında bulunmak.

 

MADDE 14-11) Üstlerinde aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

 

MADDE 14-12) Müdüre ve yönetici yardımcısına karșı sorumludur.

 

İhale ve Kontrol Șefliğinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 

MADDE 15-1) Hizmet alım yoluyla yapılan Bakım ve Temizlik ihale dosyasının hazırlanması.

 

MADDE 15-2) Bakım ve temizlik hizmetlerinin șartname sözleșme hükümleri doğrultusunda yapılmasını temin için günlük kontrollerin yapılması.

 

MADDE 15-3) Müteahhit hak edișlerinin düzenlenmesi

 

MADDE 15-4) Hizmet İșleri Genel Șartnamesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi.

 

MADDE 15-5) Mevcut yeșil alanlarda olabilecek hasarların giderilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.

 

MADDE 15-6) Her türlü mal alımı ve yapım iși ihale dosyasını hazırlayarak belediye bünyesinde bulunan ihale birimine sevkini sağlamak.

 

MADDE 15-7) İhalesi yapılan her türlü ișin takibini yaparak, sözleșmesi yapılan dosyaların takibini sağlamak.

 

MADDE 15-8) Etüt-Proje șefliği tarafından çizim yapılan veya yaptırılan park projelerinin keșiflerini

çıkararak ihale hazırlıklarını yapmak.

 

MADDE 15-9) Verilecek talimata göre hareket eder.

 

MADDE 15-10) Park bakım ihalesi kontrolünde bölge sorumlulukları arasında iș bölümü ve koordinasyonu sağlar.

 

MADDE 15-11) Șefliğin iș ve ișlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından sorumludur.

 

MADDE 15-12) Müdür ve yönetici yardımcısına karșı sorumludur.

 

Fidanlık Șefinin Görev Yetki ve Sorumluluğu

 

MADDE 16-1) Fidanlık ihtiyacı olan mal ve malzemelerin zamanında temini için gerekli talepleri yapar.

 

 

MADDE 16-2) Fidanlıkla ilgili aylık faaliyet raporu düzenler.

 

MADDE 16-3) Fidanlık bünyesinde çalıșan ișçilerin İșçi Sağlığı ve İș Güvenliği tedbirlerini alır.

 

MADDE 16-4) Șeflikte görev yapan ișçilerin düzenli çalıșmasını sağlar ve denetler.

 

MADDE 16-5) Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü bitkisel materyalin bakımını ve üretimini yapar.

 

MADDE 16-6) Müdürlüğün ileri zamanlarda ihtiyaç duyacağı bitkilerin üretim planlarını yapar ve rapor halinde müdürlüğe sunar.

 

MADDE 16-7) Müdürlükte mevcut üretim yerlerinde bulunan veya fidanlıkta stoklanmıș bitkilerin hastalık ve zararlılardan korunmasını sağlar.

 

MADDE 16-8) Fidanlığa giriși ve çıkıșı yapılan tüm mal ve malzemelerin listesini tutar ve bunları aylık faaliyet raporları halinde müdürlüğe bildirir.

 

MADDE 16-9) Fidanlıkta üretilen veya stoklanan her türlü mal ve malzemelerin giriș, çıkıș ve muhafazasından müdüre ve yönetici yardımcısına karșı sorumludur.

 

MADDE 16-10) Șefliğin iș ve ișlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından sorumludur.

 

Atölyeler Șefliğinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 

MADDE 17-1) Müdürlük birimlerinden gelen bilumum imalat, tamirat v.s. ișlerin fidanlıktaki atölyelerde yapılmasını sağlar.

 

MADDE 17-2) Atölyelerin yeterli olmadığı konularda yaptırılmasının takibini sağlar.

 

MADDE 17-3) Atölyelerin ihtiyacı olan mal ve malzemelerin zamanında temini için gerekli talepleri yapar.

 

MADDE 17-4) Atölyelerde kullanılan her türlü malzemenin giriș v çıkıșını tutarak Müdüriyete bildirir.

 

MADDE 17-5) Atölyelerin çalıșmalarıyla ilgili aylık faaliyet raporu düzenler.

 

MADDE 17-6) Atölyelerde çalıșan ișçilerin İș Sağlığı ve İș Güvenliği tedbirlerini alır.

 

MADDE 17-7) Șeflikte görev yapan ișçilerin düzenli çalıșmasını sağlar ve denetler.

 

MADDE 17-8) Atölyelerde üretilen ve üretim için kullanılan her türlü mal ve malzemenin giriș ve çıkıșından ve muhafazasından müdüre ve yönetici yardımcısına karșı sorumludur.

 

Muhasebe ve Levazım Șefliği Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 

MADDE 18-1) Müdürlüğün tüm muhasebe ișlerinin yürütülmesini sağlar.

 

MADDE 18-2) Avans ve doğrudan temin yoluyla yapılan mal, malzeme ve hizmet alımlarının takibi, müdüriyetin satın alma, ihale, kiralama ișlemleriyle mukavele ve șartname tanzimleri gibi hususları ayniyat talimatnamesi hükümlerine göre yürütür.

 

MADDE 18-3) Müdürlük bütçesinin zamanında hazırlanmasını sağlar.

 

MADDE 18-4) Kıymetli evrak ve makbuzların takibin hazırlanması

 

MADDE 18-5) Yapılan tüm harcamalarda stratejik plana uyulması

 

MADDE 18-6) Müdürlüğün ișlevlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için müdüre öneriler getirir.

 

MADDE 18-7) Șeflikte yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluklar çerçevesinde koordine eder.

 

MADDE 18-8) Her türlü sanılma ișlerine ait ișlemleri kanunlara uygun bir șekilde yürütmekle sorumludur.

 

MADDE 18-9) Șefliğin iș ve ișlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından sorumludur.

 

MADDE 18-10) Müdüre ve yönetici yardımcısına karșı sorumludur.

 

Arazi Kontrol Șefliği Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 

MADDE 19-1) Yapımı süren alanlarda müdürlük tarafından yürütülen topraklama, tesviye, plantasyon, çim ekimi, su ve elektrik tesisatının kurulması v.s. ișleri için ekiplerin koordinasyonunu sağlar.

 

MADDE 19-2) Yürütülen çalıșmalar esnasında gerekli olan her türlü malzemenin temin edilmesini ve nakliyesini yapar veya yaptırır.

 

MADDE 19-3) Parklarda su ve elektrik tesisatlarında olușan her türlü tamiratı yaptırmak için gerekli malzeme ve iș gücü koordinasyonu sağlar.

 

MADDE 19-4) İș güvenliği tedbirlerini alır.

 

MADDE 19-5) Müdürlüğün ișlevlerine ilișkin görevlerin Müdüriyet ve Bașkanlık Makamınca uygun görülen program çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

 

MADDE 19-6) Kendine bağlı personelin düzenli çalıșmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapar.

 

MADDE 19-7) Șefliğine bağlı görevlerin gerine getirilmesi için gerekli programları yapar ve bu konuda müdürlüğe bilgi verir.

 

MADDE 19-8) İș makinaları ve kiralık araçların iș programları çerçevesinde sevk ve idaresini sağlar.

 

MADDE 19-9) Araçların tamir ve bakım durumlarının takibini yapar.

 

MADDE 19-10) Operatör ve șoförlerin çalıșmalarını takip ve kontrol eder.

 

MADDE 19-11) Arazide çalıșan personelin iș elbisesi temin ve dağıtımını yapar.

 

MADDE 19-12) İș makinesi operatörleri ve ișçilerin fazla çalıșma puantajlarını yapar ve bunları müdüriyete bildirir.

 

 

 

 

MADDE 19-13) Parklarda her türlü demirbașın korunması, bakım ve tamirini fidanlık șefliğiyle irtibat kurarak yapılmasını sağlar.

 

MADDE 19-14) Parklarda bulunan havuz ve şelalelerin çalıșıp çalıșmamasını kontrol eder gerekiyorsa tamir ve bakımını yaptırır.

 

MADDE 19-15) Emrinde çalıșan personelin görevlerine devamlılık, izin ve iș bölümünü tanzim eder.

 

MADDE 19-16) Șefliğine bağlı ișlerin her ay sonunda aylık raporunu düzenleyerek müdüriyete verir.

 

MADDE 19-17) Parklarda aldığı her türlü şikâyetin giderilmesi için müdürü bilgilendirir.

 

MADDE 19-18) Üstlerinde aldığı emir ve görevleri yerine getirir.

 

MADDE 19-19) Biriminin iș ve ișlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından sorumludur.

 

MADDE 19-20) Müdüre ve yönetici yardımcısına karșı sorumludur.

 

Kalem Memuru Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 

MADDE 20-1) Amir tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dıș birimlere gönderilecek yazıları, tutanakları, kayıtları, resmi yazıșma kuralları genelgesine uygun olarak tutar ve yazar.

 

MADDE 20-2) Birime gelen evrakları teslim alıp, sınıflandırıp amirin bilgisine sunar.

 

MADDE 20-3) Havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlar ve gerekli tedbirleri yerine getirir.

 

MADDE 20-4) Müdürlüğün ișlevlerin yürütülmesin ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin alınması için müdüriyete öneriler sunar.

 

MADDE 20-5) Müdürlüğe ait tüm dosyaların arșiv kayıtlarını takip eder.

 

MADDE 20-6) Kurum dıșına gidecek yazıların ve posta evraklarının kayıt ve ișlemlerini takip eder.

 

MADDE 20-7) İșlerin yürütülmesi için her türlü mal ve malzeme eksikliğini belirleyerek temin edilmesini sağlar.

 

MADDE 20-8) Acele ve günlü evrakların zamanında yetkili kișiye ulașmasını sağlar.

 

MADDE 20-9) Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakar ve ilgilisine aktarır.

 

MADDE 20-10)- Kendi sorumluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karșı korunması için gerekli tedbirleri alır.

 

MADDE 20-11) Yapılan ișlerin aylık raporlarını tutarak müdüriyete bildirir.

 

MADDE 20-12) Müdüre ve yönetici yardımcısına karșı sorumludur.

 

 

Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 

MADDE 21) Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren personel, üstlerinin yaptığı görevlendirmelere istinaden ve kendisine tevdi edilen ișleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla mükelleftir. Müdüre karșı sorumludur.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÜLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

 

 

Görevin Alınması

 

MADDE 22-1) Görev, Bașkanın veya müdürlüğün bağlı olduğu Bașkan Yardımcısının vereceği plan, program ve direktiflerinden alınır.

 

MADDE 22-2) Görev, müdürlüğe evrakın gelmesiyle alınır.

 

MADDE 22-3) Kalem memuru dıșında kalan müdürlüğün tüm elamanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm ișler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

 

Görevin Planlanması

 

MADDE 23) Park Bahçeler Müdürlüğündeki iș ve ișlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür. Tüm birimler bu plan dâhilinde ișleri yürütmek zorundadır.

 

Görevin Yürütülmesi

 

MADDE 24) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

 

BEȘİNCİ BÖLÜM

İș Birliği ve Koordinasyon

 

 

Müdürlük Birimleri Arasında İșbirliği

 

MADDE 25-1) Müdürlük dâhilinde çalıșanlar arasındaki iș birliği ve koordinasyon, müdür ve yönetici yardımcısı tarafından sağlanır.

 

MADDE 25-2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

 

MADDE 25-3) Müdür, evrakları gereği için ilgili șefliğe tevzi eder. Bir șefliğe bağlı olan personel arasındaki ișbirliği șefler tarafından sağlanır.

 

MADDE 25-4) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eșyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni göreviyle devir teslimi yapmaları zorunludur. Devir teslimi yapmadan görevden ayrılma ișlemleri yapılmaz.

  

MADDE 25-5) Çalıșanın ölümü halinde kendisine verilen yazı, belge ve diğer eșyalar birim amirinin

hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim eder.

 

Diğer Kurum ve Kurulușlarla Koordinasyon

 

MADDE 26-1) Müdürlükler arası yazıșmalar müdürün imzası ile yürütülür.

 

MADDE 26-2) Müdürlüğün, Belediye dıșı özel ve tüzel kișiler, Valilik, Büyükșehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kurulușları ve diğer șahıslarla ilgili gerekli görülen yazıșmalar, Müdür ve Belediye Bașkanının veya yetki verdiği Bașkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

MADDE 26-3) Diğer müdürlük ve kurulușlarla iș gereği bilgi alıș veriși için yazılı koordinasyon yapılabileceği gibi, sonucu bir protokole bağlanan toplantı ile de yapılabilir. Bu toplantılar müdür seviyesinde yapılabileceği gibi Bașkan Yardımcıları seviyesinde de yapılabilir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İșlemler ve Arșivleme

 

 

Gelen Giden Evraklarla İlgili Yapılacak İșlem

 

MADDE 27-1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

 

MADDE 27-2) Evraklarla ilgili personele zimmetle ve imza karșılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterine sayılarına göre ișlenir, dıș müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt ișlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

Arșivleme ve Dosyalama

 

MADDE 28-1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazıșmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

 

MADDE 28-2) İșlemi biten evraklar arșive kaldırılır.

 

MADDE 28-3) Arșivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zamanda çıkarılmasından kalem memuru ve ilgili amiri sorumludur.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

 

 

Denetim, Personel Sicil ve Disiplin Hükümleri

 

MADDE 29-1) Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

 

MADDE 29-2) Müdür personelin 1. Sicil Amiridir.

 

MADDE 29-3) Müdür 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda ișlemleri yürütür.

 

MADDE 29-4) Müdürlükte çalıșan tüm personelin izin, rapor, derece, ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma v.b. ișlemlere ilișkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutar.

 

MADDE 29-5) Disiplin cezaları personelin durumuna göre ilgili kanunlar çerçevesinde uygulanır.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

 

Çeșitli ve Umumi Hükümler:

 

MADDE 30-1) Kamu kurum ve kurulușlarında gelen ve müdürlüğü ilgilendiren konularda yardımcı olmak.

 

MADDE 30-2) Hayır kurulușlarından gelen (cami, dernek, yurt, vakıf v.b. ) talepleri imkânlar ölçüsünde değerlendirmek.

 

MADDE 30-3) Yukarıda bahsi geçen kurulușlarla koordinasyon sağlamak suretiyle ağaçlandırma, park, bahçe ve diğer yeșil alan olușturma alanlarında yardımcı olmak.

 

MADDE 30-4) Gönüllü kurulușlarla koordine sağlayarak Ergani’nin ağaçlandırılması için ișbirliği temin etmek.

 

MADDE 30-5) Basınla temasa geçerek yeșili korumak için halkın bilinçlendirilmesi programlarının yapılmasını sağlamak.

 

MADDE 30-6) Orman yangınlarının önlenmesi için eğitici fikirler hazırlamak.

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

 

MADDE 31) İș bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

Yürürlük

 

MADDE 32) Bu Yönetmelik hükümleri; Ergani Belediye Meclisince kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 33) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Bașkanı yürütür.