Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliği
Tarih : 334 defa incelendi

 

                                                             KÜLTÜR VE SOSYAL İȘLER MÜDÜRLÜĞÜ

                                                             GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE

                                                             ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Kuruluș, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Kuruluș

 

MADDE 1) Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kurulușları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuștur

 

Amaç

 

MADDE 2) Bu yönetmeliğin amacı, Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğü kuruluș, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıșma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 3) Bu Yönetmelik Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıșma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 4) Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükșehir Belediyesi kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıștır.

 

Tanımlar

 

MADDE 5) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 

Bașkan                      : .................Ergani Belediye Bașkanı,

Belediye                    : .................Ergani Belediyesi,

Bașkanlık                  : .................Ergani Belediye Bașkanlığı,

Büyükșehir               : .................Diyarbakır Büyükșehir Belediye Bașkanlığı,

Müdürlük                  : .................Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğü,

 

MADDE 6- Müdürlüğün tanımı

 

T.C. Anayasasında yer alan Sosyal Devlet anlayıșı ile Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde, kültürel ilișkilerin geliștirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalıșmaları yürütür. Kültür, sanat, turizm, tanıtım, meslek ve beceri kazandırma, eğitim, gençlik ve spor konularında hizmet vermek veya verdirmek, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent- ilçe tarihi bakımından önem tașıyan mekânların korunmasını sağlamak amacı ile görev yapar.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

 

 

MADDE 7) Müdürlüğün Görevleri

 

MADDE 7-1) Kent halkının kaynașmasını, toplumsal moralin yükseltilmesi ve ortak bir kent kültürünün olușmasını sağlamak. Bu bağlamda;

 

a) Konferanslar

b) Paneller

c) Açık oturumlar

d) Seminerler

e) Sergiler

f) Defileler

g) Multi Vizyon ve Dia gösterileri

h) Çeșitli konser ve gösteriler

i) Beceri kazandırma ve Meslek edindirme Kursları

ı) Tiyatro, sinema, fotoğrafçılık kursları ve gösterileri

j) Halk oyunları kursları

k) Türk sanat müziği ve Türk halk müziği kursları

l) Çeșitli kampanya ve törenler düzenlemek. Söz konusu organizasyonlara katılacak kișiler için gerektiğinde ulașım, konaklama ve yemek giderlerini karșılamak.

 

MADDE 7-2) İlçe halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karșılamak amacıyla; kültür merkezleri, gençlik merkezleri, tiyatrolar, konservatuarlar, gösteri merkezleri, müzeler, kreșler, anaokulları, aile eğitim merkezleri gibi sosyal tesisler açmak ve bu tesislerde gereken hizmetleri vermek.

 

MADDE 7-3) Belediyemizin; kamu kurum ve kurulușları, üniversitelerle, sivil toplum kurulușlarıyla, öğrencilerle, eğitim ve öğretim kurumlarıyla, kültür ve sanat camiasıyla, kamu yararı gözeten derneklerle, vakıflar, federasyonlar, gençlerle, çocuk ve kadın örgütleriyle, spor klüpleriyle, meslek kurulușlarıyla sosyal ve kültürel ilișkilerini geliștirmek, gerektiğinde ortak projeler üretmek, ortak çalıșma alanları olușturmak. Proje sürecinde ya da sonunda çeșitli sosyal etkinlikler, geziler ve șenlikler ve düzenlemek.

 

MADDE 7-4) Toplumda; sosyal ilișkilerin ve kültürel kimliğin geliștirilmesini hedefleyen, sosyal ilișkilerin ve kültürel kimliklerin bozulmasını önlemeye yönelik eğitici programlar yapmak ve hedef kitlelerin bu programlara katılımlarını sağlayacak yöntemler geliștirmek.

 

MADDE 7-5) Resmi ve dini bayram kutlamaları, topluma mal olmuș kișiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenlemek.

 

MADDE 7-6) İlçe halkını belediyemizin sosyal ve kültürel çalıșmaları hakkında bilgilendirmek, halkın kültür bilincini artırmak, kamu kurum ve kurulușları ile ilçe halkının sosyal ve kültürel çalıșmalara katılmalarını sağlamak amacıyla;

 

a) Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü birimiyle koordinasyon halinde temel programlar organize etmek

 

b) El ilanı, broșür, afiș, kitap, dergi, kitapçık, günün teknolojik koșullarına uygun olarak, CD, DVD, USB ve kısa film çalıșması yaptırmak ve bu çalıșmaların ilçe halkına, kamu kurum ve kurulușlarına, eğitim ve öğretim kurumlarına, meslek kurulușlarına, sivil toplum kurulușlarına, hemșehri derneklerine, yurt dıșındaki temsilciliklerimize ve bașkanlıkça uygun görülecek diğer yerlere dağıtımının yapılmasını sağlamak.

 

 

c) Kültürel etkinliklerin duyurulması için her türlü afiș, vinil, CLP, Bilboard, megalight, digiboard, radyo yayını, yerel TV kanallarında duyuruları yapmak

 

d) Bu konuda uzmanların ve gerektiğinde akademisyenlerin katılacağı bilgilendirme toplantıları ve seminerleri düzenlemek.

 

e) Üniversitelerle, sivil toplum kurulușlarıyla, eğitim ve sağlık kurulușlarıyla birlikte proje ve çalıșma grupları olușturmak, bu grupların ihtiyaç duydukları her türlü lojistik desteği vermek.

 

MADDE 7-7) Memleketimize ve milletimize mal olmuș; edebiyatçılar, mütefekkirler, sanatçılar, sinema ve tiyatrocular, halk ozanları, spor ve bilim adamları gibi milli ve manevi șahsiyetlerle ilgili olarak;

 

a) Anma etkinlikleri düzenlemek,

 

b) Eserlerini belediyemizin kültür yayını olarak yasal çerçevede çoğaltmak,

  

c) Milli ve manevi kültürümüzü yansıtan ve yașatan kitap ve dergi bastırmak, CD veya kısa film hazırlatmak,

 

MADDE 7-8) Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların korunup geliștirilmesi

ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütmek.

 

MADDE 7-9) İlçe halkının sosyal ve kültürel gelișimine katkı sağlamak amacıyla;

 

a) Yurt içinde ve yurt dıșında, milli ve manevi kültürümüzü yansıtan ve yașatan, ülkemizdeki yabancı kültür mirasını yansıtan ve yașatan, dünya kültür mirası olarak kabul edilen, her türlü tarihi ve kültürel özellikli eser ve mekanları gezip görmek ve kültür alıșverișinde bulunmak için geziler ve sosyal etkinlikler düzenlemek.

 

b) Bu gezi ve sosyal etkinliklere ilçe halkının yanı sıra; kültür bakanlığı temsilcilerinin, il ve ilçe protokolünün, belediye meclis üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin, öğrencilerin belediye personelinin, sivil toplum kurulușlarının, meslek kurulușları ile Bașkanlıkça uygun görülen diğer kiși ve kurulușların katılmalarını sağlamak.

 

c) Bu amaçla yapılacak olan programlarda bașkanlık makamının uygun görüldüğü zamanlarda yemek daveti vermek, ikramlarda bulunmak, kumanya ve su dağıtmak.

 

MADDE 7-10) İlçe halkının belediyeden sosyal ve kültürel beklentilerini, belediyenin sosyal ve kültürel hizmetleriyle ilgili görüș ve düșüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araștırması yapmak/yaptırmak.

 

MADDE 7-11) İlçe halkının Eğitim, sağlık, spor vb. alanlarda halkın bilgilendirilmesi bilinçlenmesi amacıyla kamu kurum ve kurulușları tarafından düzenlenecek olan sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeșitli konulardaki toplantılarına mekân bulmalarını sağlamak.

 

MADDE 7-12) Yurt içi ve yurt dıșındaki kardeș belediyelere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

 

MADDE 7-13) Belediyemizin diğer birimleri tarafından; yapılacak olan proje ve etkinliklere; sahne, ses yayın cihazı, protokol çadırı, masa sandalye, uzman personel gibi ekip, ekipman ve malzeme desteği vermek.

 

 

MADDE 7-14) Belediyemizin geleneksel hale getirdiği Ramazan Etkinlikleri için sosyal proje ve etkinlik konseptini belirlemek, Ramazan etkinlikleriyle ilgili her türlü mal ve hizmet alımı ihalesini gerçekleștirmek.

 

MADDE 7-15) İlçe halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeșitli türlerini açık ve kapalı mekânlarda sunmak.

 

MADDE 7-16) Halkın istifadesine sunulacak halk kütüphaneleri ve okuma salonları açmak.

 

MADDE 7-17) Ailenin korunması ve parçalanmıș ailelerin birleștirilmesine yönelik eğitim çalıșmaları düzenler, aile merkezlerinde ailelerin korunması yönünde, konusunda uzman kișilerden destek alınarak (seminer, panel, toplantı vb.) eğitici çalıșmalar yapmak.

 

MADDE 7-18) Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin, talep edilmesi halinde satılması yönünde çalıșmalar yapar ve bu konuda kursiyerlere yardımcı olur.

 

MADDE 7-19) Belirli gün ve haftalarda gereken duyarlılığı sergileyecek girișimlerde bulunur.

 

MADDE 7-20) Yașlı ve engellilere yönelik çeșitli etkinlikler düzenler, topluma kazandırılması konusunda tedbirler alır.

 

MADDE 7-21) Gençlik, Rehberlik ve Danıșma Merkezleri olușturma girișimde bulunulur.

 

MADDE 7-22) Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileri ile ilgili görüș ve düșüncelerini

 

tespit etmek amacı ile kamu oyu yoklaması ve araștırması yapar veya yaptırır.

 

MADDE 7-23) Toplu Sünnet ve Nikâh Șöleni düzenler.

 

MADDE 7-24) Birleșmiș Milletler tarafından hazırlanan yașlı ilkeleri çerçevesinde onların bağımsızlık, katılım, bakım, kendini geliștirme ve itibar gibi prensiplere dikkat ederek hizmetleri sunar.

 

MADDE 7-25) Bakacak kimsesi olmayanları bakım ve barındırma girișimlerinde bulunur.

 

MADDE 7-26) Yersiz, Yurtsuz olanlara iș bulmak bunlardan garip olup, çalıșamayanları memleketine göndermek kimsesiz kadın ve çocukları koruma yönünde çalıșmalar yapar.

 

MADDE 7-27) Göç, sosyal adaletsizlik, etik ve kültürel çatıșma, ahlaki çöküntü, rüșvet ve yolsuzluklar, kültürel yozlașma, hızlı nüfus artıșı, sosyal etkinliklerin azlığı gibi sosyal sorunların tespiti yönünde araștırma, anket, kamu oyu yoklaması gibi çalıșmalar yapar.

 

MADDE 7-28) Sosyal Hizmet alanında gönüllü katılım anlayıșı ile çalıșacak esaslar belirleyerek verimliliği arttıracak girișimlerde bulunur.

 

MADDE 7-29) Evde bakım üniteleri, tedavi yöntemleri gibi etkinlikler için çalıșmalar yapacak esasları belirler.

 

MADDE 7-30) Ailenin korunması yönünde eğitici çalıșma programları hazırlar.

 

MADDE 7-31) Yangın ve doğal afet gibi durumlarda mağdur olan ailelere yardımcı olur.

 

MADDE 7-32) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneğin kullanılmasını gerçekleștirir.

 

 

MADDE 7-33) Evlendirme memurluğunun çalıșmalarının yürürlükteki mevzuata uygun olmasını sağlamak. Gelenek ve göreneklerimize uygun olarak nikahı kıyılacak çiftlere hediye verebilir.

 

MADDE 7-34) İlçemizdeki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak Etüt eğitim merkezleri açmak ve bu eğitim merkezlerinden öncelikle dar gelirli ailelerin çocuklarının, șehit ve gazi ailelerinin çocuklarının, yetim ya da öksüz çocukların, engelli öğrencilerin istifade edebilmelerini sağlamak.

 

MADDE 7-35) İlçemizde; okuryazarlığı olmayan, eğitim ihtiyacı ve isteği olan, açık ilköğretim veya açık orta öğretim dersleri konularında eğitim desteği almak isteyen kadınlarımıza, gençlerimize hizmet vermek.

 

MADDE 7-36) İlçe halkına yönelik olarak; meslek edindirme, el beceri kursları, hobi, yabancı dil, bilgisayar, kișisel gelișim, drama, müzik, spor, v.b. alanlarda kurslar düzenlemek. Kurs sürecinde ve sonunda çeșitli sosyal etkinlikler, geziler ve șenlikler düzenlemek.

 

MADDE 7-37) Meslek Edindirme Kurslarının, Etüt Eğitim Merkezlerinin, Anne Merkezlerinin, Spor Okullarının, Yaz Kurslarının ve Halk Kurslarının; her türlü demirbaș, alet edevat ve sarf malzemeleri ile öğretmen, usta öğretici, personel, araç gereç ve eğitim materyali ihtiyacını yürürlükteki mevzuata uygun bir șekilde temin etmek.

 

MADDE 7-38) Okulların yaz tatili döneminde, ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerine yönelik olarak; eğitim, spor, müzik, kültür ve sanat alanlarında yaz kursları açmak. Kurs sürecinde ve sonunda gerek il ve ilçe merkezinde gerekse il dıșında çeșitli sosyal etkinlikler, geziler ve șenlikler düzenlemek.

 

MADDE 7-39) İlçemizdeki eğitim ve öğretim kurumları ile öğrencilerin eğitsel çalıșmalarına her türlü eğitim materyali desteğinde bulunmak.

 

MADDE 7-40) Üniversitelerle, sivil toplum kurulușlarıyla, eğitim ve öğretim kurumları ile ișbirliği yaparak; ilçe halkına, gençliğe ve kadınlara yönelik sohbetler, seminerler, konferanslar, paneller ve

sempozyumlar düzenlemek.

 

MADDE 7-41) Bașarılı öğrencileri teșvik edici ödül vermek.

 

MADDE 7-42) Anne ve babası çalıșan çocukların okul öncesi dönemlerindeki eğitimlerine katkıda bulunmak için kreș veya sosyal tesislerde aile merkezleri adı altında açılan anasınıflarına anneleri ile birlikte gelen 3-6 yaș arası çocukların eğitim almaları sağlamak.

 

MADDE 7-43) Halkın istifadesine sunulacak halk kütüphaneleri ile okuma salonları açmak.

 

MADDE 7-44) Engellilerin ve madde bağımlıları tedavisi ve topluma kazandırılması yönünde çalıșmalar yapmak ve mekan tahsis etmek, rehabilitasyon merkezi açmak ve ișletmek. Sokak çocuklarını topluma kazandırmaya yönelik projeler üretmek, söz konusu çocukların eğitim alabilmelerine yardımcı olmak.

 

MADDE 7-45) Sağlıklı bir nesil yetiștirilmesi amacıyla; sportif faaliyetlerde bulunmak, spor okulları ve kurslar açmak, bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanıșma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için sportif etkinlikler, yarıșmalar ve turnuvalar düzenlemek, düzenlenen yarıșma ve turnuvalara katılmak, dereceye girenlere kupa ve ödüller vermek. Yaz spor kursları açmak

 

MADDE 7-46) Sporun teșvik edilmesi ve geniș kitlelere ulașımının sağlanması amacıyla amatör spor klüplerine yardımlarda bulunmak.

 

MADDE 7-47) İlçedeki ișsizliği azaltmak, istihdama katkı sağlamak ve ișgücü kalitesini artırmak amacıyla; öncelikle ilçede ihtiyaç olan ve kolay öğrenilebilen iș kollarında Meslek edindirme kursları açmak ve bu kurslardan öncelikle ișsizlerin, kadınların ve engellilerin istifade edebilmelerini sağlamak.

 

MADDE 7-48) Kültürümüzün bir parçası olan yöresel değerlerimizin korunması, yașatılması ve gelecek kușaklara aktarılması amacıyla her türlü çalıșmayı yapmak.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kuruluș ve Yönetim Planı, Müdürlük Görev ve Yetkileri

 

 

Kuruluș ve Yönetim Planı

 

MADDE 8) Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğü ve büroları așağıdaki isimlerden olușmuștur.

 

MADDE 8-1) Kültür ve Sosyal İșler Müdürü

 

MADDE 8-2) Kalem Bürosu

 

MADDE 8-3) Kültürel Mekânlar koordinasyon Bürosu

 

MADDE 8-4) Kültürel Etkinlikler Bürosu

 

MADDE 8-5) Evlendirme İșleri Bürosu

 

MADDE 9) Müdür Görev ve Yetkileri

 

MADDE 9-1) Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğünü Bașkanlık Makamına karșı temsil eder.

 

MADDE 9-2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kișidir. Müdürlüğün her türlü çalıșmalarını düzenler ve birinci derece imza yetkinse sahiptir.

 

MADDE 9-3) Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Disiplin amiridir.

 

MADDE 9-4) Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyon sağlar.

 

MADDE 9-5) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

 

MADDE 9-6) Belediyemize dıș ve iç kurumlardan, birim ve kișilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulașmasını ve arșivlenmesinin yapılmasını kontrol eder.

 

MADDE 9-7) Gençlerin eğitim, kültür, bilim, sanat ve spor dallarında desteklenmesi amacıyla düzenleneceği yarıșmaların organizasyonlarını gerçekleștirir.

 

MADDE 9-8) Vatandașlar arasındaki iletișimin, birlik ve beraberlik duygularının geliștirilmesine yönelik etkinlikler düzenler.

 

MADDE 9-9) Halkın sinema, tiyatro, festival ve sanatsal etkiliklere olan ilgisini artırmak amacıyla organizasyonlar yapar.

 

 

MADDE 9-10) Halkın eğitim ve kültür seviyesini artırmak maksadıyla kurs, panel, açıkoturum, sempozyum, seminer, toplantı vb etkinlikler düzenler.

 

MADDE 10) Müdürlük Kalem Birimi

 

MADDE 10-1) Müdürlüğe gelen-giden bütün evrakı Kültür ve Sosyal ișler Müdürüne çıkararak havalesini yaptıktan ilgili personele tebliğini yapar, cevabının verilmesi gerekiyorsa cevap yazısını hazırlar ve cevap verilmesini sağladıktan sonra arșivlenmesini yapar.

 

MADDE 10-2) Müdürlük personelinin sağlık, izin, özlük ișleri ile ilgili iș ve ișlemlerinin yazıșmasını yaptıktan sonra arșivlenmesini yapar.

 

MADDE 10-3) Tașınır kayıt kontrol ișlemlerini yapar. Demirbaș kayıtlarını tutar, ekonomik ömrünü tamamlayan mallarının demirbaș düșümlerini yapar.

 

MADDE 10-4) Belediyemize müdürlüğümüzle ilgili olarak gelen dilek ve şikayetler ile e-mail adresine gelen e-mailleri kontrol eder ve süresinde cevap verilmesini sağlar.

 

MADDE 10-5) Müdürlük bütçesini hazırlar, her türlü ödeme dosyalarını düzenler gereği yapılmak üzere Mali hizmetler Müdürlüğüne gönderir.

 

MADDE 11) Kültürel Etkinlikler Birimi

 

MADDE 11-1) Müdürlüğümüzce düzenlenecek olan;

 

a) Konferanslar

b) Paneller

c) Açık oturumlar

d) Seminerler

e) Sergiler

f) Defileler

g) Multi Vizyon ve Dia gösterileri

h) Çeșitli konser ve gösteriler

i) Beceri kazandırma ve Meslek edindirme Kursları

ı) Tiyatro, sinema, fotoğrafçılık kursları ve gösterileri

j) Halk oyunları kursları

k) Türk sanat müziği ve Türk halk müziği kursları

l) Çeșitli kampanya ve törenler için gerekli organizasyon hazırlıkları yapmak.

 

MADDE 11-2) Organizasyonların duyurusunu sağlamak ve bunun için gerekli afiș, broșür, cd, tanıtım filmi vb. dokümanların hazırlanmasını sağlamak.

 

MADDE 11-3) Organizasyonlar için bilet hazırlamak, davetiye göndermek ve rezervasyon taleplerini almak.

 

MADDE 12) Kültürel Mekânlar Koordinasyon Birimi

 

MADDE 12-1) Kültür ve Kongre Merkezi, havuzlar, spor ve aile merkezi ile kütüphane vb yerlerde

yapılacak faaliyetlerin takibini ve organizasyonunu yapmak.

 

MADDE 12-2) Kültür ve Kongre Merkezi, havuzlar, spor ve aile merkezi ile kütüphane vb yerlerde görev yapan personelin mesai saatlerinin takibini yapmak, performanslarını rapor haline getirip Kültür ve Sosyal İșler Müdürüne bildirmek.

 

 

MADDE 12-3) Kültür ve Kongre Merkezi, havuzlar ve aile merkezi ile kütüphane vb yerlerde kurumuza yönelik yapılan dilek, istek ve șikâyetleri rapor haline getirip Kültür ve Sosyal İșler Müdürüne bildirmek.

 

MADDE 12-4) İlçemizin ihtiyaç duyacağı kütüphane, spor salonu, bilgi evi, etüt merkezi, kültür merkezi vb. yerlerin tespitini yaparak bu mekânların ilçemize kazandırılması için gerekli raporu düzenleyerek Kültür ve Sosyal İșler Müdürüne bildirmek.

 

MADDE 13) Evlendirme İșleri Birimi

 

MADDE 13-1) Resmi nikâh bașvurularını almak, nikâh ișlemi için gerekli olan evrakın temin edilmesini sağlamak.

 

MADDE 13-2) Bașvuranlar hakkında mer’i mevzuatın öngördüğü incelemelerin yapılmasını sağlamak.

 

MADDE 13-3) İnceleme sonucunda evrakları tamam olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan bașvuru sahiplerine nikâh günü vermek, Belediye Bașkanı’nın yetki verdiği yetkililerce nikâh akdinin yapılmasını sağlamak.

 

MADDE 13-4) Yapılan akitleri Nüfus Müdürlüğüne bildirmek.

 

MADDE 13-5) Ergani Belediyesi Evlendirme biriminde yapılan nikâh akitlerinin kayıt ve belgelerini mevzuata uygun olarak tutmak, arșivlemek ve muhafaza etmek.

 

MADDE 13-6) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

 

MADDE 14) Müdürün Sorumluluğu

 

Belediye Mevzuatı ile ilgili sair mevzuat hükümleri ve bu yönetmelikle kendisine verilen görevlerin yerine getirmesinden yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Bașkan Yardımcıları ile Belediye Bașkanına karșı sorumludur.

 

MADDE 15) Koordinasyon

 

MADDE 15-1) Müdürlükler arası yazıșmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

 

MADDE 15-2) Müdürlüğün, Belediye dıșı özel ve tüzel kișiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kurulușları ve diğer șahıslarla ilgili gerekli görülen yazıșmalar; yazıyı tanzim eden personelin, Müdürün ve Bașkan Yardımcısının parafı, Belediye Bașkanının veya yetki verdiği Bașkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

MADDE 15-3) Yapılan ișlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuatlara dayanak olmak üzere Hukuk İșleri Müdürlüğünden veya Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden görüș alınabilir.

 

Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları

 

MADDE 16) Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iș ve ișlemleri așağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 

MADDE 16-1) 5216 sayılı Büyükșehir Belediyesi Kanunu,

MADDE 16-2) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

 

MADDE 16-3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

MADDE 16-4) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleșmeleri Kanunu,

MADDE 16-5) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

MADDE 16-6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

MADDE 16-7) 4857 sayılı İș Kanunu,

MADDE 16-8) 6331 sayılı İș Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

MADDE 16-9) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

MADDE 16-10) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

MADDE 16-11) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

 

MADDE 17) Yürürlük

 

Bu Yönetmelik hükümleri; Ergani Belediye Meclisince kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

MADDE 18) Yürütme

 

Bu yönetmelik hükümleri Ergani Belediye Bașkanı yürütür.