Yapı Kontrol Müdürlüğü Yönetmeliği
Tarih : 260 defa incelendi

 

                                                            YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                   GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE

                                                 ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı; İmar planına, fen ve sanat kurallarına uygun, kaliteli yapı yapılmasını sağlamak, kaçak yapılașmayı önlemek, müdürlüğün çalıșmaya ilișkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2) Bu yönetmelik, Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün çalıșma usul ve esaslarını, müdürlükte görev alacak, mimar, șehir plancısı, mühendis, tekniker, teknisyen, memur ve ișçilerin görevlerini.

 

Hukuki Dayanak

 

MADDE 3) Bu yönetmelik 3194 sayılı İmar kanunu ve 5216 sayılı Büyükșehir Belediyesi Kanunu gereğince hazırlanmıștır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4) Bu yönetmelikte geçen;

 

Belediye                    : .................Ergani Belediyesini,

Bașkanlık                  : .................Ergani Belediyesi Bașkanlığını,

Müdürlük                  : .................Yapı kontrol Müdürlüğünü,

Müdür                        : .................Yapı Kontrol Müdürünü,

Șef                             : .................Yapı kontrol görev yapan șefi,

Büro memuru           : .................Evrak Kayıt ve Takip Büro Görevini yapan memuru,

Mıntıka sorumlusu : .................Yapı kontrol Müdürlüğünde görev yapan ve mıntıkadan sorumlu   mühendis, mimar, șehir plancısı tekniker veya teknisyeni vb,

Memur                       : .................Yapı Kontrol Müdürlüğünde görevli memuru,

İșçi                             : .................Yapı kontrol Müdürlüğünde görevli ișçi personeli ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çalıșma Șekli, Müdürlüğe Bağlı Alt Birimler ve Görevleri

 

 

Görevleri

 

MADDE 5) Müdürlük;

 

a) Yapı ruhsatı alınmasından itibaren yapının ve fenni sorumluluğu alan TUS ile yapı denetim firmasının yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmasını denetler.

 

b) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak bașlanan binalarda İmar Kanunun 32. Maddesine göre ișlem yapar.

 

c) Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar için İmar Kanunun 39. Maddesine göre ișlem yapar.

 

d) Arsalarda, evlerde vb. yerlerde umumun sağlık ve selameti için İmar Kanunun 40. Maddesine göre ișlem yapar.

 

e) Yapı tatil zaptı düzenlendikten sonra İmar Kanunun 42. Maddesine göre süresi içerisinde idari para cezası kararı alınması için evrakın encümene sevki için gerekli ișlemi yapmak.

 

f) Belediye sınırları dahilindeki kaçak yapılașma ve șikayetler konusunda ișlem yapmak programlar dahilinde arazi kontrollerini yapmak, aykırı yapılmıș ve encümen kararı çıkmıș yapıların yıkım ișlerini ișin niteliğine göre yeterli ekipman, iș makinası, araç gereç varsa Fen İșleri Müdürlüğü’nden temin ederek yeterli değil ise yıkım ișlerini ihaleye çıkmak, ayrıca hafta sonu ve bayram nöbetlerini gerçekleștirmek.

 

Çalıșma Șekli

 

MADDE 6) Müdürlük Bașkanlık Makamınca görevlendirilmiș bir bașkan yardımcısına bağlı olarak çalıșır.

 

MADDE 7) Müdürlük; müdür, șef, mıntıka sorumluları, mutemet memuru, memur ve görevlendirilmiș ișçilerden olușur.

 

Müdürlük, Müdürlüğe Bağlı Alt Birimler ve Görevleri

 

MADDE 8) Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 

a) Yapı Kontrol Müdürlüğünü Belediye Bașkanlık Makamına karșı temsil eder.

 

b) Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, müdürlüğün her türlü çalıșmalarını düzenler.

 

c) Müdürlük içi yönergeler yayınlar, belgelerin ilgililere dağıtımın gerçekleștirir.

 

d) Müdürlüğün ita amiri, personelin birinci sicil ve disiplin amiridir.

 

e) Diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlar, yasalar çerçevesinde verilen her türlü ek görevi yapar.

 

f) Müdürlüğün standartları yakalayabilmesi için gerekli çalıșmayı ve gayreti gösterir.

 

g) Müdürlük personelinin verimini arttırmak için gerekli motivasyonu sağlar.

 

MADDE 9) Müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları:

 

a) Müdür tarafından verilen tüm görevleri müdür adına yürütür.

 

b) Mıntıka sorumluları ve büro memurları ve ișçilerin görevlerini denetler ve aralarında koordinasyonu sağlar.

 

c) Üst makamlara yazılan yazılarla günlük ișlerin seyrini takip eder.

 

d) Müdürün verdiği görevleri eksiksiz ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

 

e) Büroda ișleri organize eder. Personeli denetler. Görev bölümü yapar,aksaklıkları müdüre bildirir.

 

 

 

f) Müdür adına tüm resmi evrakı alır.

 

g) Müdürlükçe belirlenen genelge yönetmelik ve kararları defterlere ișleyerek incelemeye hazır bulundurur.

 

MADDE 10) Șefin görev yetki ve sorumlulukları :

 

a) Müdür ve müdür yardımcısı tarafından verilen tüm görevleri yerine getirir.

 

b) Mıntıka sorumluları ve büro memurları ve ișçilerin görevlerini denetler

 

c) Üst makamlara yazılan yazılarla günlük ișlerin seyrini takip eder.

 

d) Büroda ișleri organize eder. Personeli denetler, görev bölümü yapar, aksaklıkları müdür’e bildirir.

 

e) Müdür adına tüm resmi evrakı alır.

 

f) Müdürlükçe belirlenen genelge yönetmelik ve kararları defterlere ișleyerek incelemeye hazır bulundurur.

 

MADDE 11) Büro memurunun görev yetki ve sorumlulukları

 

a) Müdür ve șef tarafından verilen tüm görevleri yerine getirir.

 

b) Büroda ișleri organize eder, yazıșmaları zamanında yapar, gelen evrakları kayıt altına alınarak zimmet defterine ișler ve ilgilisine verilmesi için müdüre bildirilir. aksaklıkları șef’e veya müdür’e havalesini sağlar.

 

c) Müdür adına tüm resmi evrakı alır, havalesini ve çıkıșını yapar.

 

d) Müdürlükçe belirlenen genelge yönetmelik ve kararları defterlere ișleyerek incelemeye hazır bulundurur.

 

e) İșlemi bitirilen yazıları dosyalar ve arșive kaldırır.

 

MADDE 12) Mıntıka sorumlusu görev, yetki ve sorumlulukları:

 

a) Müdür ve șefin verdiği görevleri yasalar çerçevesinde tam ve zamanında yapar.

 

b) Sorumluluk alanındaki rutin kontrollerini ve kaçak yapılașma ve şikâyet konusunda gerekli ișlemleri yapar.

 

c) Gerektiği takdirde yapı tatil tutanağını tutar ve buna bağlı mühür, mühür zaptı ișlemini yapıp Encümene sevk ișlemini gerçekleștirir.

 

MADDE 13) Memurların görev, yetki ve sorumlulukları:

 

a) Müdür ve șefin verdiği görevleri yasalar çerçevesine tam zamanında yaparlar.

 

 

 

 

 

MADDE 14) İșçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 

a) Müdür ve mıntıka sorumluların verdiği görevleri yasalar çerçevesine tam ve zamanında yaparlar.

 

b) Yıkım ișlemi ve mıntıka kontrolleri sırasındaki müdahalelerde görev alır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koordinasyon

 

 

MADDE 15) Müdürlük personeline görev, Bașkanlık Makamınca veya bağlı bulunulan Bașkan Yardımcısınca yazılı veya sözlü olarak verilir. Yazılı belgeler kayıt tutularak saklanır.

 

MADDE 16) Görevin yürütülmesi: Tüm personel kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda özenle ve süratle yapmak zorundadır.

 

MADDE 17) Müdürlük büroları arasındaki ișbirliği:

 

a) Bürolar arası ișbirliği müdür tarafından sağlanır.

 

b) Gelen evraklar evrak kayıt ve takip bürosunda toplanır. zimmet defterine ișlenir, konularına göre ayrılarak müdüre bildirilir.

 

c) Herhangi bir nedenle personelin görevden ayrılması durumunda zimmetinde bulunan evrak ve dosyaların son durumu ile birlikte devir teslimi yapılır.

 

d) Belediyenin diğer müdürlüklerinden gelecek talepler ilgili yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde müdürün onayı ile sonuçlandırılır.

 

MADDE 18) Diğer Kurum ve Kurulușlarla Koordinasyon:

 

a) Müdürlüğün Büyükșehir Belediyesi, Kaymakamlık ve diğer kurum ve kurulușlarla yapılacak yazıșmalar; müdürün parafı, belediye bașkanı veya görevlendireceği bașkan yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Evraka Yapılacak İșlem, Dosyalama İșlemleri

 

 

Evraka Yapılacak İșlem

 

MADDE 19) Gelen ve giden Evraka Yapılacak İșlem:

 

a) Gelen evrakın önce kaydı yapılır, müdür tarafından ilgili personele havale edilir, personel ilgili evrakın gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.

 

b) Evrak ilgili personele dağıtılır.

 

c) Gelen ve giden Evrak ilgili kayıt defterine sayılarına göre ișlenir, dıș müdürlük evrakı yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.

 

 

Arșivleme ve Depolama

 

MADDE 20) Müdürlükte yapılan tüm yazıșmaların birer sureti konularına göre ayrı klasörlerde saklanır.

 

MADDE 21) Dosyalama İșlemleri:

 

a) Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri

 

b) Genelge ve Bildiri Dosyası

 

c) Bașkanlık Onay Dosyası

 

d) Kaymakamlık (Kurum/Kuruluşlar) Yazıșma Dosyası

 

e) Mutemet ve Müteferrik Dosyası

 

g) İș bu yönetmelik beş sayfadan ibarettir.

 

 

BEȘİNCİ BÖLÜM

 

 

Yürürlük

 

MADDE 22) Bu Yönetmelik hükümleri; Ergani Belediye Meclisince kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 23) Bu yönetmelik hükümleri Ergani Belediye Bașkanı tarafından yürütülür.