Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği
Tarih : 246 defa incelendi

                                                         DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

                                                      GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE

                                                   ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

Kuruluș

 

MADDE 1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İlgili mevzuatta belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere;5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kurulușları ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına dair yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuștur.

 

Tanımlar

 

MADDE 2) Yönetmeliğin bu bölümündeki kavramların tanımları așağıdaki gibidir.

 

Müdürlük                  : .................Ergani Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür                                   : .................Ergani Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü

 

Çalıșma İlkeleri

 

MADDE 3) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün çalıșma ilkeleri, așağıda sıralandığı gibidir.

 

MADDE 3-1) Bu yönetmeliğin Temel İlkeler bașlığı altında yazılı ilkelere uygun hareket etmek.

 

MADDE 3-2) Belediyemizi ziyarete gelen vatandașlarımızda, Belediyeyi sahiplenme duygusunu olușturmaya çalıșmak.

 

MADDE 3-3) Bașkanlıkça verilen görev ve yetki çerçevesinde Belediye birimlerinin ihtiyaçlarını zamanında temin ve teslim etmek.

 

MADDE 3-4) Kurum içi yönetimde ve İli ilgilendiren kararlarda katılım göstermek.

 

MADDE 3-5) Uygulamalarda adalet ve hizmette eșitlik sağlamak.

 

MADDE 3-6) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik.

 

Personel Yapısı

 

MADDE 4) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı așmamak üzere Müdür, memur, ișçi ve sözleșmeli personelden olușmaktadır.

 

Organizasyon Yapısı

 

MADDE 5) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Bașkanına Belediye Bașkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Bașkan Yardımcısına bağlı olarak çalıșır. Müdürlük bünyesindeki; İç Hizmetler, İhale Takip Birimi, Satın Alma Birimi, Araç Tahsis, Güvenlik Birimi, İdari ve Mali İșlemler konularıyla ilgili alt birimlerden olușur. Belediye Bașkanı organizasyon yapısını re’sen değiștirmeye yetkilidir.

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri

 

MADDE 6) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri, așağıda sıralandığı gibidir.

 

MADDE 6-1) İhale ve Satın Alma İș ve İșlemleri

 

MADDE 6-1-1) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleșmeleri Kanunu,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İș Kanunu,5188 sayıl Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu ve diğer mevzuatın kendilerine verdiği dair görevleri çalıșma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.

 

MADDE 6-1-2) Bașkanlık tarafından yapılan görev ve yetki dağılımına uygun olarak; birimlerden gelen tașınır mal ve tüketim malzemelerine ilișkin talepleri değerlendirmek, Bașkanlık makamınca uygun görülenlerin alımını gerçekleștirmek ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.

 

MADDE 6-1-3) Belediye Menkul ve Gayrimenkullerinin satıș ve kiralanması ișlerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun bir șekilde yapmak ve sonuçlandırmak.

 

MADDE 6-1-4) Müdürlüklerin ihtiyacı olan her türlü mal, hizmet, yapım ve danıșmanlık ișlerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre temin etmek.

 

MADDE 6-1-5) Müdürlüklerden gelen ihtiyaçları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22-d maddesine uygun olarak doğrudan temin yöntemiyle gerçekleștirmek.

 

MADDE 6-1-6) Faaliyet alanına giren ișlerle ilgili mal ve malzemenin usulüne göre ambarda muhafaza edilmesini sağlamak, tașınır mal kayıt ve kontrol ișlemlerini yapmak.

 

MADDE 6-1-7) Müdürlüklerin günlük ihtiyaçlarını karșılamak.

 

MADDE 6-1-8) Belediyeye ait olan araçların periyodik olarak zorunlu trafik sigortasını yapmak.

 

MADDE 6-2) Hizmet Binası İdare Amirliği

 

MADDE 6-2-1) Belediye hizmet binaları ile Belediyenin uhdesinde bulunan yapı ve tesislerin;

 

MADDE 6-2-2) Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, data hatları abonelik ișlemlerini ve sözleșmelerini yapmak,

 

MADDE 6-2-3) Kullanım miktarlarını izlemek ve istatistiklerini tutmak,

 

MADDE 6-2-4) Gerektiğinde mevcut aboneliklerin iptal ișlemlerini yapmak.

 

MADDE 6-2-5) Belediye hizmet binasının elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı, kalorifer tesisatı, klima tesisatı, haberleșme tesisatı, TV tesisatı gibi bilimum tesisatlarının; her an güvenli, etkin ve verimli çalıșmasını sağlamak, Bunun için her türlü ön hazırlığı yapmak ve her türlü tedbiri almak.

 

MADDE 6-2-6) Belediye binası asansörlerin ve tüm aksamlarının; Yapımlarını, kontrollerini, bakımlarını ve gerektiğinde tamirlerini usulüne göre yapmak veya yaptırmak, yetkili servis ya da firmalarla kontrol ve bakım sözleșmesi yapmak, Asansörlerin bakım ve tamirleriyle ilgili her türlü yedek parça ve ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri usulünce temin etmek,

 

MADDE 6-2-7) Belediye hizmet binasındaki;

 

a) İç mekânların, koridorların, lavabo ve tuvaletlerin günlük temizliklerini yaptırmak.

 

 

 

b) Lavabo ve tuvaletlerde; ihtiyaç duyulan hijyen malzemelerinin ikmalini düzenli olarak sağlamak ve kullanıma hazır bulundurmak.

 

c) Lavabo ve tuvaletlerin temiz su ve pis su hatlarındaki tıkanıklık ve arızaların ivedilikle giderilmesini sağlamak.

 

MADDE 6-2-8) Belediye hizmet binasının giriș ve çıkıș bölgeleri ile bahçesinin temizliğini; yaz, kıș ve bahar mevsimlerindeki iklim koșullarının gerektirdiği șekilde yapmak. Buzlanma, su ve çamur baskınlarında gerekli tedbirleri alarak acil müdahalede bulunmak.

 

MADDE 6-2-9) Belediye hizmet binasını periyodik olarak - veya acil ihtiyaç durumunda - her türlü hașereye karșı ilaçlamak. Gerektiğinde, Temizlik İșleri Müdürlüğü’nden bu konuda destek almak.

 

MADDE 6-2-10) Resmi bayramlarda, törenlerde, anma ve sosyal etkinliklerde; sosyal etkinliği düzenleyen birime yardımcı olmak.

 

MADDE 6-2-11) Belediyemiz Hizmet Binası ve buna bağlı toplantı salonlarının düzen, tertip ve temizliğini yaparak ihtiyaca göre kamu ve tüzel kișilere tahsis etmek.

 

MADDE 6-2-12) Belediye hizmet binaları ile Belediyenin eğitim, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yürütüldüğü bina ve mekânların;

 

a) Belediye binası ve birimlerin ihtiyaç gördüğü yerler ile belediyece düzenlenen faaliyetlere özel güvenlik hizmetlerini sağlamak.

 

b) Gerekli görülen bina girișlerine; duyarlı kapı, x-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemleri kurmak.

 

c) Gerekli görülen yerlere güvenlik kamerası koydurmak.

 

d) Bu hizmetler için gerekli ihale ișlemlerini yürütmek ve denetimlerini yapmak.

 

e) Müdürlüğün karșılanan ihtiyaçlarının ödemesi için gerekli ödeme evraklarını ve hak edișleri düzenlemek.

 

MADDE 6-2-13) Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan tüketim malzemelerini, dayanıklı tașınır mallar ile bu tașınırların bakım ve onarımı için gerekli olan yedek parça, tamir takımı ve bakım onarım malzemelerinin alımını gerçekleștirmek.

 

MADDE 6-3) Araç Tahsis ve Akaryakıt İkmal Amirliği

 

a) Belediyemiz Müdürlüklerinin ihtiyaç duyduğu her türlü araç ihtiyaçlarının karșılanması ve Lojistik desteği vermek.

 

b) Belediyeye ait Araçlara ve İș Makinelerine yakıt ikmali sağlamak.

 

Destek Hizmetleri Müdürünün Görevleri

 

MADDE 7) Destek Hizmetleri Müdürünün görevleri, așağıda sıralandığı gibidir.

 

a) Bașkanlık Makamına, Belediyenin karar organlarına, Belediyenin diğer birimlerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline, kamu kurum ve kurulușlarına, meslek kurulușlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kișilere karșı șahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla Müdürlüğü temsil etmek.

 

 

b) Temsil ettiği Müdürlüğün görev alanına giren tüm iș ve ișlemlerin; ilgili mevzuatına ve yönetmelikte belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

 

c) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları; etkili, verimli ve ekonomik bir șekilde sevk ve idare etmek.

 

d) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili; kanunları, kararnameleri, yönetmelikleri, genelgeleri, tebliğleri, yargı kararlarını, meclis kararlarını ve ilgili diğer meslek kurulușlarının mevzuatını ve yayınlarını takip etmek, bu konularda müdürlük personelinin bilgilenmesini ve eğitilmesini sağlamak.

 

e) Müdürlük uygulamalarıyla ilgili olarak Belediye Meclis Kararı ya da Encümen Kararı gerektiği durumlarda; Belediyenin karar organlarına havale edilmek üzere gerekçeli müzekkere hazırlayarak Bașkanlık Makamına sunmak.

 

f) Bașkanlıkça yayınlanan Genelgelere, Yönergelere, yazılı ve sözlü talimatlara uygun hareket etmek ve gereklerini yerine getirmek.

 

g) 4857 Sayılı İș Kanunun 2. Maddesi ve 6331 sayılı İș Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 3. Maddesi 2. Bendi gereğince müdürlüğün personelleri ve çalıșma alanları için 6331 sayılı İș Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinin uygulanması bakımından ișveren vekili olarak görev yapılır.

 

h) Çalıșma alanına giren ve Bașkanlık makamınca verilen diğer görevleri mevzuata uygun olarak ifa etmek.

 

Destek Hizmetleri Müdürünün Yetkileri

 

MADDE 8) Destek Hizmetleri Müdürünün yetkileri, așağıda sıralandığı gibidir.

 

a) Bașkanlık Makamına, Belediyenin diğer birimlerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline karșı doğrudan;

 

b) Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kurulușlarına, meslek kurulușlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kișilere karșı ise Bașkanlık Makamının izni ve onayıyla, șahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmeye,

 

MADDE 8-1) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye,

 

MADDE 8-2) Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve Harcama Talimatı vermeye,

 

MADDE 8-3) Gerekli gördüğü konularda Hukuk İșleri Müdürlüğünden görüș sormaya,

 

MADDE 8-4) İșlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya, yetkilidir.

 

Destek Hizmetleri Müdürünün Sorumlulukları

 

MADDE 9) Destek Hizmetleri Müdürünün sorumlulukları, așağıda sıralandığı gibidir. Temsil ettiği Müdürlüğün ve Müdür olarak kendinin görev alanına giren konulardaki iș ve ișlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinden;

 

a) Belediye Bașkanına ve bağlı bulunduğu Bașkan Yardımcısına,

 

 

b) Bașkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,

 

c) Gerektiğinde Belediye Encümenine,

 

d) Kolektif çalıșma gerektiren konularda; çalıșmanın öznesi durumundaki birim müdürlüklerine veya birim sorumlularına ya da kurullara, karșı sorumludur.

 

MADDE 9-1) Birim Müdürleri, temsil ettikleri Müdürlüklerinin ve Müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iș ve ișlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Bașkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla;

 

a) Sayıștay’a,

 

b) İlgili Bakanlıkların denetim organlarına,

 

c) Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna,

 

d) İç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaștırmakla sorumludur.

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları

 

MADDE 10) Destek Hizmetleri Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iș ve ișlemleri așağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

b) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

c) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleșmeleri Kanunu,

d) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

e) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

g) 4857 sayılı İș Kanunu,

ı) 6331 sayılı İș Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

i) 5188 sayıl Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu

j) İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

k) 6331 sayılı İș Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 

MADDE 11) Yürürlük

 

Bu yönetmelik hükümleri Ergani Belediye Meclisince kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 12) Yürütme

 

Bu yönetmelik hükümlerini Ergani Belediye Bașkanı yürütür.