Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yönetmeliği
Tarih : 266 defa incelendi

                                                               ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE

                                                               ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Kuruluș, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

 

MADDE 1) Bu yönetmelik, Ergani Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek üzere hazırlanmıștır.

 

Kapsam

 

MADDE 2) Bu yönetmelik, Ergani Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıșma usul ve esaslarını kapsar.

 

Kuruluș

 

MADDE 3) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Belediye Meclisi’nin 07/02/2013 tarih ve 14 sayılı kararı ile kurulmuștur.

 

Dayanak

 

MADDE 4) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi (b) bendi uyarınca hazırlanmıștır. (Belediye Kanunu 15/b; “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.”)

 

Tanımlar

 

MADDE 5) Bu yönetmelikte geçen;

 

Belediye                                : .................Ergani Belediyesini,

Bașkanlık Makamı              : .................Ergani Belediye Bașkanını,

Bașkan Yardımcısı              : .................Müdürlüğün bağlı olduğu Bașkan Yardımcısını,

Müdürlük                              : .................Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü,

Personel                               : .................Müdürlüğe bağlı çalıșanların tümünü ifade eder.

 

Müdürlüğün Tanımı

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü;

 

1- Ergani Belediye sınırları içerisinde çevrenin korunması, geliștirilmesine ilișkin plan ve projeleri geliștirmeyi, çevre ile ilgili araștırma, inceleme çalıșmaları yapmayı, çevre korumaya ilișkin aralıksız denetimleri kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapmayı,

 

2- İlçemizde geri dönüșüm özelliğine sahip tüm atıkların kaynağında azaltılarak, üretiminden bertarafına kadar doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, eğitim çalıșmalarıyla toplum bilincinin geliștirilmesi ve bu duyarlı yaklașımın kalıcı alıșkanlıklar haline getirilmesini,

 

 

3- Nüfusla orantılı olarak artan gürültü, görüntü ve hava kirlilikleri gibi çevresel faktörlerin olumsuz etkilerini önlemeyi,

 

4- Yürürlükteki mevzuata uygun olarak çevrenin korunması ve geliștirilmesi doğrultusunda sürdürülebilir çevre politikaları üreten, geliștiren ve uygulamayı amaçlayan bir birimdir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, Çevre Denetim Birimi, memur ve ișçilerden kuruludur.

 

MADDE 6) Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

1- Ergani Belediye Bașkanı adına Müdürlüğü temsil eder.

 

2- Müdürlüğün idari ve teknik her türlü ișlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve bașkanlık talimatları doğrultusunda idare eder.

 

3- İlgili mevzuat, yetki ve yönetmelikler çerçevesinde uygulama projeleri geliștirir.

 

4- Müdürlüğün Çalıșma Esaslarını gözden geçirerek plan ve programları yapar ve çalıșmaların programa uygunluğunu sağlar.

 

5- Müdürlük ile ilgili yazıșmalarda birinci derecede imza yetkisine sahiptir.

 

6- Yapılacak ișleri planlar ve buna uygun iș akıș programı hazırlatır ve programa uyumunu denetler.

 

7- Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kiși, birim ve kurulușlarla haberleșme yetkisine sahiptir.

 

8- Geçici süre ve izinli olduğu dönemlerde, Müdürlüğe vekâlet etme șartlarına uygun olan birisini, Müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirtmek ve Makamın onayına sunmak yetkisine sahiptir.

 

9- Müdürlüğün ihtiyaçlarını (araç, gereç, doküman) tespit eder, denetimini sağlar ve yerine getirilmesini takip eder.

 

10- Toplumu bilinçlendirmek amacıyla müdürlüğün çalıșmaları ve faaliyet alanlarıyla ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirecek, teșvik edecek afiș, kitap, broșür vb. basmak ve/veya bastırmak.

 

11- Müdürlüğün ișlevlerine ve yürütülmesine ilișkin ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Bașkanlık Makamına öneride bulunma yetkisine sahiptir.

 

12- Kurumun mevzuatı, yasalar ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Bașkan Yardımcısı ve Belediye Bașkanına karșı sorumludur.

 

13- Müdürlüğün yetki ve görev alanına giren konularda araștırma yapılamasına karar vermek, bu iș için gerekli her türlü harcama alım satım, ihale ișlerinin teklifini hazırlayıp ilgili birime sunmak, ișlemlerin yürütülmesinin kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

 

 

MADDE 7) Çevre Denetim Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Çevre Denetim Birimi; gerekli denetimleri yerine getirirken 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5393 Sayılı

Belediye Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nu esas alacaktır.

 

1- Yazılı ve sözlü șikayetleri mahallinde inceleyerek șikayetlerin bertarafını sağlamak.

 

2- Çevre ve çevre sağlığının korunması ve iyileștirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerle, kirlenmeye sebep olan kiși, kurum veya kurulușlar hakkında gerekli yasal ișlemlerini yapmak ve olumsuzlukları ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak.

 

3- Görev alanı dâhilinde eğitim ve araștırma yapmak, halkın çevre bilincini geliștirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.

 

4- Diğer kurum ve kurulușlar tarafından hazırlanan çevrenin geliștirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalıșmalara katılım sağlamak.

 

5- Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, denetim ve takip görevlerini yapmak.

 

6- Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

 

7- Bașkanlık Makamınca istenen ve mevzuatça öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak.

 

8- Çevre kirliliğine sebebiyet veren kiși, kurum ve kurulușlar hakkında kanun ve yönetmelikler uyarınca yaptırım uygulayabilmek.

 

MADDE 8) Memur ve İșçilerin Görevleri

 

1- Kendisine havale edilen evrak veya konu ile ilgili yazıșma ve takipleri yapar.

2- Amirlerine neticeden bilgi verir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yaptırımlar ve Cezai İșlemler

 

 

MADDE 9) Denetimler ve Yaptırımlar

 

Çevre kirliliğine sebebiyet veren kișiler hakkında Çevre Denetim Birimleri Kabahatler Kanununun 41.maddesine göre cezai ișlem uygulayabileceklerdir.

 

“Kabahatler Kanunu İkinci Kısım -Çeșitli Kabahatler- Çevreyi Kirletme

 

1- Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dıșına atan kișiye, ………..Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bireysel atık ve artıkların atılması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.

 

2- Fiilin yemek pișirme ve servis yerlerinde ișlenmesi halinde ișletme sahibi gerçek veya tüzel kișiye, ……….. Türk Lirasından ………Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

 

3- Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dıșında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kișiye, ………. Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

 

4- İnșaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dıșına atan kișiye, ……….. Türk Lirasından ……….. Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. İnșaat faaliyetinin bir tüzel kiși adına yürütülmesi halinde bu tüzel kiși hakkında verilecek idarî para cezası ………… Türk Lirasından ………… Türk Lirasıdır. Bu atık ve artıkların kaldırılmasına ilișkin masraf da ayrıca kișiden tahsil edilir.

 

5- Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eșyasını bunların toplanmasına ilișkin olarak belirlenen günün dıșında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kișiye ………. Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu eșyanın toplanması hususunda belediye tarafından belirli aralıklarla yılda üç günden az olmamak üzere belirlenen günler önceden uygun araçlarla ilân olunur.

 

6- Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kișiye ………… Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bunların kaldırılmasına ilișkin masraf da kișiden ayrıca tahsil edilir.

 

7- Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına belediye zabıta görevlileri karar verir.

 

8- Bu kabahatler dolayısıyla meydana gelen kirliliğin kiși tarafından derhal giderilmesi halinde idarî para cezasına karar verilmeyebilir.

 

9- Bu madde hükümleri, belediye sınırları içinde uygulanır.

 

10- Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.”

 

MADDE 10) Yasal Dayanaklar

 

1- 2872 sayılı Çevre Kanunu

2- 5393 sayılı Belediye Kanunu

3- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu

4- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

5- Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

6- Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

7- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

8- Hafriyat Toprağı, İnșaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

9- Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

10- Ömrünü Tamamlamıș Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

11- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

12- Atık Elektrikli ve Elektronik Eșyaların Kontrolü Yönetmeliği

13- Ömrünü Tamamlamıș Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Planlama, Koordinasyon ve Uygulama

 

 

MADDE 11) Planlama ve Koordinasyon

 

Yapılacak iș ve tetkiklerle ilgili planlama ve koordinasyon müdür veya görevlendireceği kiși tarafından yapılır.

 

MADDE 12) Uygulama

 

1- Görev verilen personel verilen görevi aksatmadan yerine getirmekle yükümlüdür.

 

 

2- Müdürlüğümüz faaliyet alanı dâhilinde diğer kamu kurum ve kurulușlarıyla ortaklașa tetkik ve planlama düzenleyebilir.

 

3- Müdürlük personeli tetkik ișlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yapacakları ișleri gizli tutar. Bu

konuda yetkili ve ilgililerden bașkasına açıklamada bulunamaz.

 

4- Irk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden her vatandașa eșit davranır.

 

5- Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve bașlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.

 

6- Müdürlük personeli Müdürlüğü ilgilendiren çeșitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için azami gayret ve çaba gösterir.

 

7- Belediye hizmetlerinde; hesap verilebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalıșılır.

 

 

BEȘİNCİ BÖLÜM

Evrakta Yapılacak İșlemler ve Arșivleme

 

 

MADDE 13) Gelen-Giden Evraka Yapılacak İșlemler

 

1- Müdürlüğe gelen her evrak elektronik ortamda kayda geçirilir ve ișlem yapılır.

 

2- Müdürlüğün iș akıș programı doğrultusunda ișlemler yapılır.

 

3- Müdürlüğün ișlevlerine ilișkin görevlerde Bașkanlık Makamına bilgi verir.

 

4- Müdürlüğe bağlı personel kendilerine verilen yasal görevi yaparlar.

 

MADDE14) Arșivleme

 

Müdürlükte tutulan evraklar ve dosyalar düzenli bir șekilde kanunlarda öngörüldüğü șekilde arșivlenir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

 

Diğer Hükümler

MADDE 15) Bu yönetmelikte konu edilmeyen durumlar karșısında 5393 sayılı Belediye Kanunu ve hükümleri, ayrıca Bașkanlık genelgeleri ve MADDE – 10’daki yasal dayanaklar göz önüne alınarak ișlem yapılır.

 

Yürürlük

 

MADDE 16) Bu yönetmelik hükümleri Ergani Belediye Meclisinin kararı ile yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 17) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Bașkanı yürütür.