Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Yönetmeliği
Tarih : 266 defa incelendi

 

                                                                       EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                 GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE

                                                                ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak

 

 

Amaç

 

MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı; Ergani Belediye Bașkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün kuruluș, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıșma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2) Bu yönetmelik Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün kuruluș, görev, yetki ve sorumluluklarını, Müdürlük personelinin hizmetlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılması ile ilgili çalıșma usul ve esaslarını kapsar.

 

Yasal Dayanak

 

MADDE 3) Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2942 ve 4650 Sayılı Kamulaștırma Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, 2981/3290 İmar Affı Kanunu, 4706 Hazineye Ait Malların Değerlendirilmesine ait Kanun, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 5216 Sayılı Büyükșehir Belediyesi Kanunu, 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu, 2886 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıștır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4)

 

1- Emlak ve İstimlâk Müdürü: Müdürlüğü yönetme ve temsil etme yetkisine sahip amirdir.

 

2- Teknik Elemanlar: Müdürlüğümüze ait ișlemlere esas olmak üzere (kamulaștırma, hisse satıșı, tahsisler, ihale, takas vb.) yer tespiti, bina değerlendirilmesi ve imar planına göre krokilerin hazırlanması.

 

3- Kalem Șefi: Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün kayıt, yazıșma ve bilgisayar ișlemleri, dosya düzenlemesi ve diğer tüm kalem ișlerinden sorumlu ve yürütülmesini sağlar.

 

4- Bilgisayar Memurları: Müdürlük tarafından hazırlanan yazıları, tebligatları tanzim etmek, birer suretini ilgili müdürlüklere ve kurumlara göndermekle görevlidir.

 

5- Takip Memuru: Tapu kayıtlarını çıkarmak, acil olan yazıșmaları elden takip etmek.

 

6- Hizmetli: Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ve kaleminde günlük ișlerini ve verilen görevlerini yapmakla görevlidir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Görev ve Yetkileri

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

MADDE 5)

 

1- Belediyemiz mülkü tașınmazların envanterini tutmak ve güncelleștirmek.

 

2- İmar planımızda yol, yeșil alan, park, çocuk bahçesi, otopark, oyun alanı, spor alanı, Belediye Hizmet alanı, sosyal tesis alanı vb. alana gelen kamu, vakıf ve șahıs mülkü tașınmazların mülkiyet problemlerini çözmek.

 

3- Kentsel Dönüșüm ve Gecekondu Kanunu kapsamında arsa ve konut üretmek, tahsis yapmak ve satmak.

 

4- Belediyemiz mülkü tașınmazların yasalar çerçevesinde değerlendirilmesi ile ilgili iș ve ișlemleri yapmak.

 

5- Belediyemizin sorumluluk alanlarındaki Maliye Hazinesi ve Büyükșehir Belediyesine ait tașınmazların yasaların öngördüğü șekilde Belediyemize devrini sağlamak.

 

6- Kamuya ve Vakıflara ait tașınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisini veya kiralanmasını yaptırmak.

 

7- Kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda Belediyemiz mülkü tașınmazların (okul, sağlık ocağı, spor alanı, karakol, cami vb.) tahsislerini veya devirlerini yapmak.

 

8- Belediyemize ait lojmanların Kamu Konutları Kanunu uyarınca personellerimize tahsisini etmek.

 

Birimler ve Görevleri

 

MADDE 6)

 

A- İstimlâk Șefliği

 

1- İmar planımızda yol, yeșil alan, park, çocuk bahçesi, otopark, oyun alanı, spor alanı, Belediye hizmet alanı, sosyal tesis alanı vb. alana gelen kamu, Vakıf ve șahıs mülkü tașınmazların gerek 4650 ve gerekse 2942 Sayılı Yasalar kapsamında istimlâk veya takasını yaparak Belediyemiz mülkiyetine geçirmek.

 

2- Büyükșehir Belediyesi ile koordineli olarak Kentsel Dönüșüm ve 775 Sayılı Yasa kapsamında değerlendirmek üzere arsa ve toplu konut arsası üretmek için Maliye Hazinesine, Büyükșehir Belediyesine veya șahıslara ait tașınmazların 4706, 5216 ve 2942 Sayılı yasalar doğrultusunda Belediyemiz adına tapu devirlerini sağlamak.

 

B- Emlak Șefliği

 

1- Belediyemiz mülklerinin envanterini tutmak ve devamlı güncelleștirmek.

 

2- Belediyemiz mülkü imar parseli tașınmazların 2886 ve 3194 Sayılı Yasalar kapsamında satıșlarını yapmak.

 

3- Belediyemiz mülkü tașınmazlardan 775 ve 2981 Sayılı Yasalar çerçevesinde tahsisi yapılanların tapularını vermek.

 

 

 

4- Kentsel dönüșüm, toplu konut ve gecekondu önleme maksadıyla üretilen arsaların 5393 ve 775 Sayılı Yasalar kapsamında konut yapımcılarına (TOKİ, kooperatif, dar gelirliler vb.) tahsis, satıș veya daire karșılığı olarak vermek.

 

5- İmar planımızda kamu kurumlarına ayrılan alanlarda kalan (okul, sağlık ocağı, spor alanı, karakol alanı, cami vb.) tașınmazların yasalar çerçevesinde tahsis veya tapu devri ișlemlerini yapmak.

 

6- Belediyemiz mülkü lojmanların 2946 Sayılı Yasa kapsamında personellerimize tahsisini yapmak.

 

7- Maliye hazinesi ve Vakıflar mülkü tașınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsislerini yaptırmak, kiralamak.

 

C- Kira Șefliği

 

Belediye gayrimenkulleri üzerinde yapılan fuzuli ișgallerin tespitini yapmak, gerekli tutanakları tutmak, tahliyeleri ile ilgili yasal süreci bașlatarak takip etmek. Ecrimisil alacaklarıyla ilgili tahakkuk ișlemlerini yapmak, Șagilin ödeme yapmaması halinde tebligat ve tahliye ișlemlerini yapmak. Belediyeye ait gayrimenkullerin kiralanması, özel ve tüzel kișilere ait gayrimenkullerin kiralama ișlemlerini yapmak.

 

D- Muamelet Șefliği

 

1- Tüm evrakların giriș-çıkıș kayıtlarını yapmak.

2- Tüm kurum içi, kurum dıșı ve vatandaș talepleri ile ilgili yazıșmaları yapmak ve takip etmek.

3- Tüm evrakları dosyalayarak arșivlemek.

4- Müdürlüğümüz personelleri ile ilgili ișlemleri yapmak.

5- Demirbaș ve ayniyat ișlemlerini yapmak.

6- Müdürlüğümüz ihtiyaç duyduğu araç gereçleri temin etmek.

 

Yürürlük

 

MADDE 7) Bu yönetmelik hükümleri Ergani Belediye Meclisinin kararı ile yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 8) Bu yönetmelik hükümleri Ergani Belediye Bașkanlığı tarafından yürütülür.