Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliği
Tarih : 243 defa incelendi

                                                                                     MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                            GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE

                                                                          ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı; Ergani Belediye Bașkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün kuruluș, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıșma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

 

Hukuki Dayanak

 

Madde 2) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıștır.

 

Kuruluș

 

MADDE 3) Ergani Belediye Bașkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü, 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Bakanlar kurulunun “Belediye ve Bağlı Kurulușları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’ gereğince Ergani Belediye Meclisinin 09.11.2012 tarih ve 54 sayılı Meclis kararıyla kurulmuștur.

 

Tanımlar

 

MADDE 4) Bu yönetmelikte geçen;

 

a) Bakanlık                                      : İçișleri Bakanlığını

 

b) Üst Yönetici                               : Belediye Bașkanı,

 

c) Kanun                                          : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununu, 3734 sayılı Kamu ihale kanununu,

 

d) Mali Hizmetler Müdürlüğü      : Kamu idarelerinde 5018 sayılı kanunun 60, maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi,

 

e) Mali Hizmetler Müdürü : 5018 sayılı kanunun 60. maddesinde belirtilen görevleri yürüten yöneticiyi,

 

e) Muhasebe Hizmeti                    : Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi, ve diğer tüm mali ișlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması ișlemlerini,

 

f) Muhasebe Birimi                        : Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,

 

g) Muhasebe Yetkilisi                   : Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmıș sertifikalı veya sertifikasız yöneticiyi,

 

h) Muhasebe Yetkilisi Mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu ișlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karșı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memurları,

 

 

 

j) Ön Mali Kontrol                          : İdarelerin gelir gider varlık ve yükümlülüklerine ilișkin mali karar ve ișlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir șekilde kullanılması yönlerinde yapılan kontrolünü.

 

k) Para ve Para İle İfade Edilebilen Değerler: Muhasebe birime veya mutemedine teslim edilip muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk parası ve konvertibl yabancı paralar ile altın, gümüș, kıymetli maden ve bunlardan yapılmıș her türlü ziynet eșyası, antika paralar, hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, diğer devlet borçlanma senetleri, değerli kağıtlar, konvertibl olmayan yabancı paralar ve bu mahiyetteki değerleri,

I) Vezne                                            : Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin muhafaza edildiği yeri,

 

m) Ambar                                         : Muhasebe birimine teslim edilen ve parayla ifade edilen değerli kâğıtlar ile muhasebe birimince kullanılacak seri ve sıra numaralı alındı, teslimat müzekkeresi, çek ve benzeri basılı evrakın muhafaza edildiği yeri,

 

Temel İlkeler

 

MADDE 5) Ergani Belediye Bașkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tüm çalıșmalarında;

 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde șeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

d) Kurum içi yönetimde ve ili ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

e) Uygulamalarda adalet ve hizmette eșitlik,

f) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

g) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

Müdürlüğün Görev ve Yetkileri

 

MADDE 6) Așağıda sayılan görevler, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür:

 

a) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

 

b) Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak

 

c) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilișkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

 

d) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil ișlemlerini yürütmek.

 

 

e) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan tașınır ve tașınmazlara ilișkin icmal cetvellerini düzenlemek.

 

f) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkilerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıșmanlık yapmak.

 

g) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iș ve ișlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 

h) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek

 

i) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

k) İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek

 

l) Birim bütçe taslağı programını zamanında hazırlamak.

 

m) Mali Hizmetler Müdürlüğünde gerçekleștirme görevlerini atamak.

Bütçenin Hazırlanması

 

MADDE 7) Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte gerek sistemden ve gerekse yazılı olarak Mali Hizmetler birimine gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüșmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi Mali Hizmetler Birimi tarafından hazırlanır. İdarelerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi esas alınır. İdarenin bütçe hazırlanmasında teșkilat kanunları ile ilgili mevzuat dikkate alınır.

 

Bütçe İșlemlerinin Gerçekleștirilmesi ve Kaydedilmesi

 

Madde 8) Bütçe ișlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleștirilir, kayıtları tutulur ve izlenir. Bütçe kayıt ve ișlemleri, Mali Hizmetler Müdürünün veya yetki verdiği personelin onayıyla gerçekleștirilir ve idarenin tüm harcama birimlerine açık tutulur.

 

Ödenek Aktarma Belgelerinin Düzenlenmesi

 

MADDE 9) İdarenin bu ișlemleri ilgili mevzuatları çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleștirilir.

 

Gelirlerin Tahakkuku, Gelir Ve Alacakların Takip ve Tahsili

 

MADDE 10) Gelir tahakkuku, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil ișlemleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir servisi tarafından yürütülür. Herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektirenler, gerekli ișlemlerin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilir.

 

Tașınır ve Tașınmaz Kayıtlarının Tutulması

 

MADDE 11) İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan tașınır ve tașınmazları ile bunlara ilișkin ișlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kișiler tarafından tutulur.

 

Bu kayıtlar belirlenecek sürede ilgili birim tarafından Mali Hizmetler Birimine bildirilir. Mali Hizmetler Müdürlüğünce bu kayıtlar konsolide edilerek idarenin tașınır ve tașınmaz kayıtları olușturulur.

 

Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi

 

MADDE 12- İdarenin muhasebe hizmetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. Muhasebe hizmetleri, Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından yerine getirilir.

 

Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması

 

MADDE 13) Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanır. İdarenin bütçe kesin hesapları, Mali Hizmetler Birimince ilgili kanunlardaki hükümlere göre düzenlenir.

 

Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması

 

MADDE 14) Bütçe uygulama sonuçlarına ilișkin her türlü rapor, cetvel ve belge Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanır.

 

Danıșmanlık Hizmeti Sunma ve Bilgilendirme Yükümlülüğü

 

MADDE 15) Mali Hizmetler Müdürlüğü, harcama birimleri tarafından birimlerine ilișkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine mali konularda danıșmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Bu amaçla mali yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyon, yetki ve görevleri çerçevesinde, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından olușturulur ve izlenir. Harcama birimleri, mali mevzuatta meydana gelen değișiklikler konusunda Mali Hizmetler birimi tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir. Mali konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin görüșü de alınarak, Mali hizmetler birimince uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı açıklama yapılabilir.

 

Üst Yönetici Tarafından Verilecek Diğer Görevler

 

MADDE 16) Mali Hizmetler Müdürlüğü üst yönetici tarafından mali konularda verilecek diğer görevleri de yürütür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yapılanması

 

 

MADDE 17) Mali hizmetler Müdürlüğünün bütçe hazırlama ve uygulama görevleri; muhasebe, mali istatistik, kesin hesap, faaliyet raporu hazırlama görevleri, gelir tahakkuk ve tahsilat görevi ve ön mali kontrol görevlerinin ayrı birimler tarafından yürütülmesi esastır. Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kișide birleșemez.

 

Muhasebe, Bütçe ve Kesin Hesap Birimi

 

MADDE 18- Muhasebe, Bütçe ve Kesin Hesap biriminin görevleri șunlardır:

 

a) Bütçeyi hazırlamak

 

b) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını harcamak.

 

 

c) Bütçe ișlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,

 

d) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak

 

e) İdare faaliyetlerinin bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

 

f) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve Harcama yetkilerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıșmanlık yapmak.

 

g) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak Belediye’nin bütün giderlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,

 

ı) Muhtaç asker ailelerine yapılan düzenli yardımlar ile ilgili ödemelerin takip ve kontrol edilmesini sağlamak,

 

j) Ödeme evraklarının tanzimi ve teslimat müzekkeresi düzenlenmesi ișlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 

k) Kamu kurum ve kurulușlarına gelir kalemlerinden ayrılması gereken yasal payların ilgili emanet hesaplara alınmasını ve emanet hesaplarının takibi ile ilgili çalıșmaların kontrol ve koordine edilmesini sağlamak,

 

l) Mevzuat gereği, Belediye’nin yükümlülükleri arasında bulunan çeșitli harç, vergi fon vb. ödemelerin yapılmasını sağlamak.

 

m) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

 

n) Bütçe kesin hesabını hazırlamak.

 

o) Mal yönetim dönemine ilișkin icmal cetvellerini hazırlamak.

 

ö) Mali istatistikleri hazırlamak.

Gelir Tahakkuk, Tahsilât ve Takip Birimi (Gelirler Servisi)

 

MADDE 19) Gelir Tahakkuk Tahsilât ve Takip biriminin görevleri șunlardır:

 

a) İlgili mevzuatı çerçevesinde Belediye’nin gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil ișlemlerini yürütmek,

 

b) Mer’i mevzuatla görev alanına giren mükelleflerin bütün kayıt kontrollerinin yapılmasını sağlamak

 

c) Belediye Gelirleri Kanununda adı geçen vergi, harç, katılım payı ve diğer gelirlerle alakalı vergi kayıp ve kaçak kontrollerinin yapılmasını sağlamak,

 

d) Emlak Vergisi Kanunun da belirtilen emlak vergilerinin kayıp ve kaçak kontrollerin yapılmasını sağlamak

 

e) Mükelleflerle ilgili usulüne uygun yoklama tutanağıyla tespitler yapmak, tespite ilișkin yoklama tutanağını mer’i mevzuat gerekleri doğrultusunda ilgili mükellef ve birimlere verilmesini sağlamak,

 

f) Müdürlüğe intikal eden mükelleflerle ilgili dilekçelerin gereğini yaprak ișlemi sonuçlandırmak

g) Mükelleflere elden teslim edilmesi gereken ihbarname, tebligat vb. evrakın usulüne uygun tebliğ edilmesini sağlamak,

 

h) Belediye Gelirleri Kanunu’nda ve diğer mer’i mevzuatta ifade edilen gelirlerin tahakkuk ișlemlerinin yapılmasını sağlamak.

 

ı) Tahakkukta diğer Müdürlüklerle alakalı olan gelirlerinin tahakkuk ișlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 

j) Tahakkuk görevlerinin icrası esnasında diğer ilgili Müdürlüklerle koordineli çalıșmak,

 

k) Tahakkuku tahsile bağlı olan gelirlerin tahakkuk ișlemleri için ilgili birimlere koordineli çalıșmak,

 

l) Belediye sınırları içinde bulunan mükelleflerden yasalar çerçevesinde Belediye tarafından alınması gereken: emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, ișgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalıșma Ruhsat Harcı, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı, Bina İnșaat Harcı, İmar Harç ve Vergileri, Harcamalara İștirak Payları, Șartlı ve Șartsız Bağıșlar, Otopark Gelirleri, Kira Gelirleri, İller Bankası Payı, İșyeri Açma Harçları, Garaj Gelirleri, Belediye Encümeni tarafından karara bağlanan ceza ve satıșlardan kaynaklanan alacaklar, Belediye Meclisi tarafından tarifeye bağlanan ücretler ile her türlü vergi, harç, pay, ücret vs. gelirin zamanında ve usulüne uygun olarak tahakkuk ve tahsil edilmesini sağlayıcı çalıșmaları kontrol ve koordine etmek.

 

m) Tahsilâtı gecikenlere ödeme emri gönderilmesini sağlamak.

 

n) Ödemenin yapılmaması durumunda haciz ișlemlerinin bașlatılması ve yapılmasını sağlamak,

 

o) Eskiye yönelik alacak kayıtların tutulmasını ve tahsil olunan paraların bankaya yatırılmasını sağlamak,

 

ö) Gelirin sağlanması amacıyla, gerçekleștirilecek giderlerin tahakkukunu ve takibini yapmak.

 

p) Tahsilatla ilgili raporlar, icmaller, ve cetvellerin hazırlanmasını sağlamak,

 

r) Tahakkuklu ve tahakkuksuz gelirler ile takipli ve takipsiz gelirlerin tahsilât takiplerini kontrol etmek. Tahsilât yapılamayan gelirleri raporlama düzeni içerisinde takip etmek, tebligat, ödeme emri, haciz yolları ile tahsilâtların yapılmasını kontrol etmek, yapılacak tebligatların hazırlanması ve dağıtılmasını organize etmek,

s) Aylık gelir tablosu hazırlanmasını sağlayarak amirine sunmak, gelirlerin eğilimleri ile ilgili amirini bilgilendirmek.

ş) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

 

Ön Mali Kontrol Birimi

 

MADDE 20) Ön mali kontrol alt biriminin görevleri șunlardır:

 

a) Ön mali kontrol görevini yürütmek

 

b) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıșmanlık yapmak.

 

c) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

Mali Hizmetler Müdürünün Görev ve Yetkileri

 

MADDE 21) Mali hizmetlere ilișkin hizmetlerin yerine getirildiği birimin Müdürü Mali Hizmetler Müdürüdür. Mali Hizmetler Müdürü,

 

a) Birimi yönetir, yeterli sayı nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiștirilmelerini sağlayacak çalıșmalar yapar. Personelin gizli sicillerini düzenler, her türlü özlük ve sosyal haklarını izler.

 

b) Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili süratli ve verimli bir șekilde sunulmasını sağlar.

 

c) Birimin yazıșmalarını yürütür, idarenin diğer idareler nezdindeki mali iș ve ișlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.

 

d) İdarenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir șekilde çalıșması için gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapar, üst yöneticiyi bilgilendirir ve önerilerde bulunur.

 

e) İç ve dıș denetim sırasında denetçilere bilgi ve belge sağlar.

 

f) Bütçe, mali tablolar, kesin hesap, faaliyet raporu ve diğer raporların süresinde hazırlanmasını, onaylanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlar.

 

g) Gelirlerin azalmasına veya giderlerin artmasına neden olacak ve idareye yükümlülük getirecek kararların mali analizini yapar.

 

h) Gerektiğinde mali mevzuatın uygulanmasına yönelik açıklayıcı düzenlemeler hazırlar.

 

j) Mali hizmetlerin saydam, planlı. İdarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir șekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. Mali Hizmetler Müdürü, görev ve yetkilerinden bazılarını üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir.

 

Mali Hizmetler Müdürünün Sorumlulukları

 

MADDE 22) Mali Hizmetler Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karșı sorumludur. Birim müdürü;

 

a) Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından,

 

b) Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir șekilde yürütülmesinden,

 

c) Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından,

 

d) Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,

 

e) Ön mali kontrole ilișkin faaliyetlerin etkili bir șekilde yürütülmesinden,

 

f) Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden,

 

g) Personelin devam/devamsızlığının izlenmesinden sorumludur.

 

Muhasebe Yetkilisinin Görevlendirilmesi, Görev Ve Yetkileri

 

MADDE 23) Muhasebe Yetkilisinin görev ve yetkileri așağıda belirtilmiştir.

 

a) Muhasebe yetkilisi olarak atanacakların 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilenler ile en az dört yıllık yükseköğrenim görmüș olmak, Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalıșmıș olmak, görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak. Muhasebe sertifikası almıș olmak, muhasebe sertifikası olmayanlar diğer șartları tașımaları halinde üst yönetici tarafından atanır.

 

b) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.

 

c) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,

 

d) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.

 

e) Mali ișlemlere ilișkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erișebilir șekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

 

f) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmıș diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.

 

g) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak,

 

h) Muhasebe hizmetlerine ilișkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

 

j) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve ișlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

 

k) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.

 

l) Muhasebe birimini yönetmek,

 

m) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

 

Șef, Memur ve İșçilerin Görevleri

 

Madde 24) Mali Hizmetler Müdürünün direktifleri doğrultusunda,

Șef, Müdürlük görevlerinin yürütülmesi ve memurların düzenli tertipli çalıșmasını sağlamakla görevlidir. Memurlar tarafından yapılan ișleri kontrol eder. İșlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlar. Çeșitli unvanlardaki memur ve ișçi personel, görev bölümüyle kendine verilen ișleri mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmakla görevlidir.

 

Birim Çalıșmalarında İșbirliği ve Uyum

 

MADDE 25) Birimin faaliyet ve çalıșmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Birim Müdürünün bașkanlığında alt birim yöneticilerinin katılımı ile her ay düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, birimin faaliyetleri ve gerçekleștirilen ișlemler, sorunlar, görüș ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylașımı iș birliği ve uyum sağlanır.

 

Görev Dağılımı

 

MADDE 26) Görev dağılımını gösteren çizelgede, idarenin teșkilat yapısına uygun olarak olușturulan alt birimlere, görevli personele, personelin görev, yetki, ve sorumluluklarına, personelin oda, unvan ve telefon, e-posta adreslerine yer verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünde Kullanılacak Defter Kayıt ve Belgeler

 

MADDE 27) Mali Hizmetler Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek șekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu șekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

 

Evrak Kayıt Sistemi ve Yazıșmalar

 

Madde 28) Mali Hizmetler Müdürlüğüne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak Bilgisayar sisteminde (otomasyonda) izlenir. Yazıșmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arșiv düzenine göre korunur.

 

Tereddütlerin Giderilmesi

 

MADDE 29) Bu yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya belediye bașkanı yetkilidir.

 

Geçici Madde 1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün alt birimlerinin olușturulması amacıyla, idarece gerekli önlemler alınır ve bu alt birim yönetici kadrolarına üst yönetici tarafından atama ve görevlendirme yapılır.

 

Yürürlük

 

MADDE 30) Bu Yönetmelik hükümleri; Ergani Belediye Meclisince kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 31) Bu yönetmelik hükümlerini Ergani Belediye Bașkanı yürütür.