Ergani Belediyesi 2019 Faaliyet Raporu
Ergani Belediyesi 2019 Faaliyet Raporu
Tarih : 29-04-2020 176 defa incelendi

T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ FAALİYET RAPORUDUR T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü 28.02.2020 Şerafettin TURĞA Ergani Belediyesi Yazı İşleri Müdürü 2019 YILI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (Resim - 1 -) S U N U Ş : Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü; kurumsal anlamda karar alma ve uygulama sürecinde gerek kurum içi gerekse de kurumlar arası istenilmeyen bazı olumsuz koşulların yaşanılabildiği ortamlarda bile başarılı çalışmalar sergileyip, toplam kalite anlayışına sadık kalarak ulusal düzeyde bir standarda kavuşmanın gayretini sergilemektedir. Günümüz dünyasında özellikle bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ve buna bağlı olarak internet, (v.b.) fevkalade kolaylıkların oluşması dünya coğrafyasını birbirine kaçınılmaz olarak yaklaştırmış, bireysel ve kurumsal alanda birçok etkileşimi de beraberinde getirmiştir. Bu nedenle; artık kalıplaşmış yönetimlerin yerini daha çağdaş ve daha katılımcı, özellikle bilgi ve araçlarına önem veren bir yaklaşımın sergilenmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu dinamik süreçte; dış dünyayla rekabet etmek, belli bir standardizasyonu yakalamak ve başta ekonomik ve diğer alanlarda kendi kendine yeten bir konuma ulaşmak; gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve elde etmekle mümkün olabilecektir. Bu faaliyetlerin geliştirilmesi ve özendirilmesi temel amaç olmalıdır. Hızla gelişen günümüz dünyasının çetinleşen rekabet ortamında gücün devamını sağlamak, güçlü örgüt yapısı oluşturma çabalarını üst düzeyde gerekli kılmaktadır. Bu amaçla elden geldiğince teknolojik imkân ve nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere gerekli çalışmaların yapılması ihmal edilmemelidir. Hedeflenen konuma ulaşmak, kurumsal ve ülkesel alanda başarıyı yakalamak ve müreffeh ülkeler arasına katılmak üstün bir gayretle çalışmayı ve üretmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu amaç uğrunda en küçük birimden en büyük birime kadar müthiş arzulu ve iradeli bir şekilde çaba sarf etmek biz kamu görevlilerinin temel amacı olmalıdır. I - GENEL BİLGİLER : Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Biriminin; Yazı İşleri Müdürünün sevk, idare ve koordinasyonu ile gerçekleştirilen halka ve personele yönelik hizmet odaklı faaliyetleri kısaca aşağıda belirtildiği şekildedir. Yazı İşleri Müdürlüğü Biriminde; Yazı İşleri Müdürü ve bağlı 2 personel ile görev yürütülmektedir. Bilindiği gibi 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda da izah edildiği üzere; Belediye bünyesinde temel olarak üç organ düzenlenmiştir. Bunlar; “Belediye Meclisi”, “Belediye Encümeni” ve “Belediye Başkanlığı”dır. Bu üç birimin tüm iş ve işlemleri Yazı İşleri Müdürlüğü’nce takip ve icra edilmektedir. Yazı İşleri Müdürlüğümüzce gerek üst makamlardan gelen yazılar doğrultusunda, gerekse de kurumca tertip edilen çeşitli organizasyonlarla personellerin hizmet içi eğitimlere, kurslara, seminerlere elden geldiğince en üst seviye ve sayıda katılımlar sağlanmakta, bununla kurumumuzun geleceğe ait nitelikli ve ufku açık elemanlar elde edilmesi amaçlanmaktadır. Yazı İşleri Müdürü tarafından belediyemiz toplantı salonunda belediyemiz Birim Müdürleri ile “Belediyemizde muhtelif hususlarda yapılan denetim ve teftişlerin değerlendirilmesi ve yapılması gereken iş ve işlemler” konulu bilgilendirme çalıştayı düzenlenmiştir. Bilindiği üzere; 2011/1 Sayılı Başbakanlık genelgesi ile Devlet teşkilatı veri tabanı-İdari Birim Kimlik Kodları’ nın ve “Standart Dosya Planı Kodları” nın kullanımı ile ilgili gerekli çalışmalar Yazı İşleri Müdürlüğümüzün öncülüğünde belediyemizin diğer birim müdürleri ve ilgili personellerinin de davet edildiği toplantılarda ele alınarak gerekli bilgi ve belgeler ışığında izahatlar yapılmış ve bu doğrultuda 2013 yılı tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur. Ayrıca; Belediyemizin iş ve işlemlerini kolaylaştıracak Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve yerel yönetim modüllerinin hizmete sunulması ile ilgili çalışmalar doğrultusunda; Belediyemizin bundan böyle EBYS ile diğer tüm kurum ve kuruluşlarla elektronik ortamda yazışabilmemizin yanı sıra kullanılacak yerel yönetim modülleri ile yapılacak işlemlerin sistem üzerinden gerçekleştirilmesi, öte yandan e-belediye projesinin hayata geçmesi ile vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden elektronik veya mobil imza ile yararlanmasına olanak sağlayacak projenin hayata geçirilebilmesi yönünde İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın direktifleri doğrultusunda çalışmalara başlanılmış olup, eş zamanlı olarak güncellenen yeni modüllerin de hayata geçirilmesine özen gösterilmektedir. Bu konuda zaman zaman özellikle Bakanlık Bilgi İşlem Daire Başkanlığı dahilinde yaşanan bazı aksaklıkların yapılan iletişimler sonucu zaman içerisinde giderileceği tarafımıza bildirilmiştir. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının daha önceki tarihlerde yapmış olduğu eğitim seminerlerinin tümüne katılmanın yanında 18-22/11/2019 tarihlerinde ANTALYA’ da tertiplenmiş olunan eğitim seminerine de belediyemiz personellerinden Proje Sorumlusu Lamih ASLAN’ın katılımı sağlanmıştır. Ayrıca konu ile ilgili Belediyemizde Eğitim Görevlisi olarak Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA ve Proje Sorumlusu Lamih ASLAN' ın birlikte tertiplemiş olduğu bir eğitim semineri belediyemizin bütün birim amirlerine yönelik gerçekleştirilmiştir. (Resim - 2 -) (EBYS Genel Evrak Havale Yetkilisi - Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA) ERGANİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2019 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROĞRAMI TARİHİ SAATİ EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİME KATILACAK BİRİM/PERSONEL EĞİTİM GÖREVLİSİ 25.12.2019 Öğleden Önce 10.00 12.00 e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi Eğitimi TÜM DAİRE MÜDÜRLERİ Şerafettin TURĞA Yazı İşleri Müdürü Eğitim Görevlisi ve Lamih ASLAN VHKİ Proje Sorumlusu 25.12.2019 Öğleden Sonra 14.00 15.30 Arşiv Belgeleri Ayıklama ve İmha İşlemleri ile ilgili Usul ve Esaslar TÜM DAİRE MÜDÜRLERİ Şerafettin TURĞA Yazı İşleri Müdürü Eğitim Görevlisi T.C ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 41634215-051-99-[09]- 24.12.2019 Konu : Hizmet İçi Eğitim Programı BAŞKANLIK MAKAMI’NA Belediyemizde yukarıda belirtilen tarihlerde tarafımca düzenlenmesi planlanan “Hizmet İçi Eğitim Programı”nı onaylarınıza sunar, Emir ve müsaadelerinizi arz ederim. Şerafettin TURĞA Yazı İşleri Müdürü O N A Y 24.12.2019 Ahmet KAYA Belediye Başkanı (Resim - 3 -) (EBYS Evrak Kayıt, KEP ve Proje Sorumlusu – Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Lamih ASLAN) Bu çalışmalardan amaç; özelde Yazı İşleri Müdürlüğünün faaliyetlerini yürütmesi, genelde de kurumsal olarak belli bir kalite ve standardın sağlanması hedeflenmektedir. Konu ile ilgili birçok plan ve projenin olduğu, yeri ve zamanı geldiğinde başkaca organizasyonların tertiplenerek ve daha büyük katılımlar sağlanarak çok daha verimli sonuçlar elde edilmeye azami derecede gayret sarf edilecektir. (Resim - 3 -) (EBYS Evrak Posta İşlemleri Sorumlusu - Yazı İşleri Personeli Hatun ŞAHİN) Yazı İşleri Müdürlüğü olarak; MİSYONUMUZ: Birimimize yüklenen tüm görev ve sorumluluklar ile sağlanan kaynakları etkin, verimli ve yerinde kullanarak adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir anlayışla hizmet sunmak, VİZYONUMUZ Yasaların öngördüğü bilgi paylaşımının ve ilgisi dâhilinde diğer iş ve işlemlerin gerek çalışanların, gerekse de ilgili şahıs, kurum ve kuruluşların istifadesine sunmada sürekli gelişen ve alanında güven duyulan örnek bir konuma ulaşmaktır. BELEDİYE MECLİS FAALİYETLERİ (Resim - 4 - ) Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun ilgili maddelerine uygun olarak faaliyetlerini yürütür. Belediye meclisi Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyük şehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. Belediyemiz Meclisi; 31 (Otuz Bir) Üyeden teşekkül etmiş olup, yılın bütün aylarında başkanlık makamının belirlediği gündem ve çağrısı doğrultusunda toplantılar tertipleyerek ilçemiz ve belediyemizi ilgilendiren konularda kararlar almaktadır. Gizli celseler hariç tüm meclis toplantı ve faaliyetleri halkımıza açık olup, önceden bu toplantılarla ilgili gerekli duyurular ilgili yayın vasıtalarıyla halkımıza duyurulmaktadır. Belediyemiz Meclisi; yapmış olduğu müzakerelerde halkımızın ve Sivil Toplum Örgütlerinin olumlu görüşlerini de dikkate almaktadır. Belediyemiz Meclisi de yine 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda zikredilen konularda faaliyetlerini yürüterek almış olduğu kararları bir üst merciin (Mülki Amir) görüşlerine sunarak yasal işlemleri tamamlamaktadır. ANILAN TARİHLER ARASINDA ALINAN MECLİS KARARLARININ SAYI, TARİH VE KONUSU ALINAN KARAR SAYISI S.NO TARİHİ K O N U S U 53 ADET 01 02 03 04 05 06 07 03.01.2019 03.01.2019 04.01.2019 07.01.2019 07.01.2019 08.01.2019 09.01.2019 - Denetim Komisyonu Üyelerinin seçilmesi - Zabıta personeli maktu mesai durumlarının görüşülmesi - İmar tadilatlarının görüşülmesi - İlçemize bağlı muhtelif Mahallelerde kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere Bilirkişilerin tespit edilmesinin görüşülmesi (Otluca Mahallesi) - İlçemize bağlı muhtelif Mahallelerde kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere Bilirkişilerin tespit edilmesinin görüşülmesi (Sallıca Mahallesi) -Sözleşmeli personel (Avukat) çalıştırılmasının görüşülmesi -Sözleşmeli personel (Mühendis) çalıştırılmasının görüşülmesi 08 09 10 11 04.02.2019 05.02.2019 06.02.2019 07.02.2019 - İmar tadilatlarının görüşülmesi - İmar tadilatlarının görüşülmesi - Memur-İşçi kadro iptal-ihdas konusunun görüşülmesi -GABB Tüzük değişikliğinin görüşülmesi 12 04.03.2019 - İmar tadilatlarının görüşülmesi 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 08.04.2019 08.04.2019 08.04.2019 09.04.2019 09.04.2019 09.04.2019 09.04.2019 10.04.2019 10.04.2019 10.04.2019 10.04.2019 10.04.2019 -Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilinin seçilmesi -Meclis Katiplerinin seçilmesi - Daimi Encümen Üyelerinin seçilmesi - Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin seçilmesi - İmar Komisyonu Üyelerinin seçilmesi - Faaliyet raporunun okunması - Denetim Komisyonu raporunun okunması - Belediye Meclisi Üyeleri huzur hakkının görüşülmesi -Belediye Encümen Üyesi ödeneğinin görüşülmesi -Bld. Mec. Üyesi Bld.Başkan Yardıncılarına verilecek aylık ödeneğin görüşülmesi -GABB Birliğine asil ve yedek üyelerin seçilmesi -Ergani Belediyesi Personel A.Ş. ile ilgili konunun görüşülmesi(Gündem Dışı Md.) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 06.05.2019 06.05.2019 07.05.2019 07.05.2019 08.05.2019 08.05.2019 09.05.2019 09.05.2019 10.05.2019 10.05.2019 - Kesin Hesabın (2018 Mali Yılı) görüşülmesi -Taşınmaz Satış Komisyonuna üye seçilmesi -Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine üye seçilmesi -Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna üye seçilmesi -Ergani Belediyesi Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu üyelerinin seçilmesi -GABB Birliğine asil yedek üye seçilmesi -Plan Bütçe Komisyonu Üyeliğine iki üyenin seçilmesi -İmar Komisyonu Üyeliğine bir üyenin seçilmesi -Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu teklif yazısının görüşülmesi (Gündem Dışı Md.) -F.Zehra Erol ve İsmet Karakoç’un Plan Büt.Kom.Üyeliğinden istifalarının görüş. (Gündem Dışı Madde) 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 10.06.2019 10.06.2019 10.06.2019 10.06.2019 11.06.2019 11.06.2019 11.06.2019 11.06.2019 12.06.2019 12.06.2019 12.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 14.06.2019 14.06.2019 -Ergani Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi -Ergani Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi -Ergani Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi -Ergani Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi -Ergani Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi -Ergani Belediyesi İşletme Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi -Ergani Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi -Ergani Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi -Ergani Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi -Ergani Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi -Ergani Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi -Ergani Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi -Ergani Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşül. -Ergani Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşül. -Ergani Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İliş. Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşül. -Ergani Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi -Ergani Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşül. -Ergani Belediyesi Özel Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi -Ergani Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi ANILAN TARİHLER ARASINDA ALINAN MECLİS KARARLARININ SAYI, TARİH VE KONUSU ALINAN KARAR SAYISI S.NO TARİHİ K O N U S U 63 ADET 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 03.07.2019 03.07.2019 03.07.2019 04.07.2019 04.07.2019 04.07.2019 05.07.2019 05.07.2019 05.07.2019 06.07.2019 -Ergani Belediyesi Teftiş Layihasının (Raporunun) görüşülmesi -İmar Tadilatları -İmar Tadilatları -Destek Hizmetleri ve Muhtarlıklar Müd.’ne yapılan görevlendirilmelerin görüşülmesi -Ergani Belediyesi Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu raporunun görüşülmesi -Kemaliye mahallesindeki Yüsri Güldoğan’a ait taşınmazların Pazar yeri yapılması amacıyla kamulaştırılması yönünde Belediye Başkanı’na yetki verilmesinin görüş. -Ergani doğalgaz çalışmaları sorununun görüşülmesi (Gündem Dışı Madde) -Sözleşmeli personel (Avukat) çalıştırılmasının görüşülmesi (Gündem Dışı Madde) -Sözleşmeli personel (Peyzaj Mimarı) çalıştırılmasının görüşülmesi (Gündem Dışı Madde) -Sözleşmeli personel (Sosyolog) çalıştırılmasının görüşülmesi (Gündem Dışı Madde) 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 05.08.2019 05.08.2019 06.08.2019 06.08.2019 06.08.2019 07.08.2019 07.08.2019 08.08.2019 08.08.2019 09.08.2019 09.08.2019 -İmar Tadilatları -İmar Tadilatları -Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu üyelerinin seçilmesi -Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu üyelerinin seçilmesi -Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerinin seçilmesi -Belediyemizce hurdaya ayrılacak malzemelerin MKE Hurdasan’a satışının yapılmasının görüşülmesi -Belediyemiz bünyesindeki ekonomik ömrünü dolduran muhtelif araçların satış iş ve işlemlerinin yapılması yönünde encümen’e yetki verilmesinin görüşülmesi -2019 Yılı içerisinde yapılacak olan kamulaştırma işlemlerinin yürütülebilmesi için encümen’e yetki verilmesinin görüşülmesi -Belediye Başkanlığı Makamı için ihtiyaç duyulan 1 adet binek aracın satın alınması ile ilgili Belediye Başkanı’na yetki verilmesinin görüşülmesi -Ergani Belediyesi Emir ve Yasakları Kontrol, Denetim ve İdari Yaptırım Zabıta Yönetmeliğinin görüşülmesi -Ergani Belediyesi Halkla İlişkiler Komisyon Üyelerinin seçilmesi (Gündem Dışı Madde) 75 76 77 78 79 80 81 82 03.09.2019 03.09.2019 04.09.2019 04.09.2019 05.09.2019 05.09.2019 06.09.2019 06.09.2019 - Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunun okunması - Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunun okunması - Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun okunması -Ergani Belediyesi Halkla İlişkiler Komisyonu raporunun okunması -Ergani Belediyesi Stratejik Planı Programının görüşülmesi -Belediyemiz Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonunun görevlendirilmesinin görüşülmesi (Günd. Dışı Md.) -Belediyemizde mevcut bulunan bazı kadro derecelerinin güncellenmesinin görüşülmesi (Gün Dışı Md.) -Belediyemize ait muhtelif taşınmazların ihtiyaç duyulması halinde gerek satışı veya kiralanması gibi iş ve işlemleri yürütülmesi amacıyla Belediye Başkanı’na yetki verilmesi (Gündem Dışı Madde) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 02.10.2019 02.10.2019 03.10.2019 03.10.2019 04.10.2019 04.10.2019 07.10.2019 07.10.2019 08.10.2019 08.10.2019 30.10.2019 -Bütçenin (2020 Yılı) görüşülmesi -Ücret tarifelerinin görüşülmesi -Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunun okunması -Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunun okunması -Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun okunması -Ergani Belediyesi Halkla İlişkiler Komisyonu raporunun okunması -Ergani Belediyesi Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu raporunun okunması -Ergani Belediyesi Kültür ve Sos. İşler Komis. Üyelerinin seçilmesi (Gündem Dışı Madde) -İmar Tadilatları (Gündem Dışı Madde) -İmar Tadilatları (Gündem Dışı Madde) - Bütçenin (2020 Mali Yılı) görüşülmesi ile ilgili konunun görüşülmesi 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 04.11.2019 04.11.2019 05.11.2019 05.11.2019 06.11.2019 06.11.2019 07.11.2019 07.11.2019 07.11.2019 08.11.2019 08.11.2019 -Ergani Belediyesi Anaokulu, Kreş ve Gündüz Bakımevi hakkında yönetmeliğin görüşülmesi -Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunun okunması -Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunun okunması -Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun okunması -Ergani Belediyesi Halkla İlişkiler Komisyonu raporunun okunması -Ergani Belediyesi Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu raporunun okunması -Ergani Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu raporunun okunması -İmar Tadilatları -İmar Tadilatları -Belediyemiz bünyesinde tam teşkilatlı bir ekmek fırının açılarak işletmeye konulması görüşülmesi -Belediyemiz mülkiyetinde veya kullanımında bulunan tesislerin işletilmesinin görüşülmesi 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 02.12.2019 02.12.2019 03.12.2019 03.12.2019 04.12.2019 04.12.2019 05.12.2019 05.12.2019 06.12.2019 06.12.2019 06.12.2019 06.12.2019 - Memur-İşçi kadro iptal-ihdas konusunun görüşülmesi -Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunun okunması -Ergani Belediyesi Şehirleşme Komisyonu raporunun okunması -Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun okunması -Ergani Belediyesi Halkla İlişkiler Komisyonu raporunun okunması -Ergani Belediyesi Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu raporunun okunması -Ergani Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu raporunun okunması -İlçemiz A.Menderes Mah.Yenişehir mevkiinde yapılacak sabit Pazar yeri için İller Bank’tan kredi kulla-nılması yönünde Belediye Başkanı’na yetki verilmesinin görüşülmesi -İlçemiz Bagür mahallesinde yapılacak sabit Pazar yeri için İller Bank’tan kredi kullanılması yönünde Belediye Başkanı’na yetki verilmesinin görüşülmesi -İlçemiz merkezi ve bağlı muhtelif mahallelerinde yapılacak olan parke döşeme işi için İller Bank’tan kredi kullanılması yönünde Belediye Başkanı’na yetki verilmesinin görüşülmesi -Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların bedelsiz olarak 25 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili taleplerinin görüşülmesi -İlçemiz sınırları dahilindeki işyeri ve işletme önlerine bulundurulacak tente ve sundurmalar hakkında usul ve esaslara dair emirnamenin görüşülmesi DÖNEM İÇERİSİNDE TOPLAM 116 (YÜZ ON ALTI) MECLİS KARARI ALINMIŞTIR BELEDİYE ENCÜMEN FAALİYETLERİ (Resim - 5 - ) Belediyemiz Encümeni, 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun ilgili maddelerine uygun olarak faaliyetlerini yürütür. Belediye encümeni Madde 33- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden, b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden, Oluşur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Encümenin görev ve yetkileri Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. Belediyemiz Encümeni; haftanın SALI günleri toplanıp, Belediye ile ilgili alınması gereken kararları görüşmekte, belediyemiz ve ilçemiz sorunlarını masaya yatırarak çözümler üretmekte ve yatırım kararlarını sonuçlandırmaktadır. Belediyemizin tembih ve yasaklarına uymayanlar hakkında Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nce tanzim edilen zabıt varakaları Belediyemiz Encümeni’nde müzakere edilerek ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın da kendi hakkında tanzim edilen zabıt varakalarına 2 (İki) gün içerisinde itiraz hakları olup, Encümenimizce yapılan bu itirazların yerinde olup – olmadığının tespiti ayrıca değerlendirmeye alınarak kesin karar verilmektedir. ANILAN TARİHLER ARASINDA ALINAN ENCÜMEN KARARLARININ SAYISAL DÖKÜMÜ ENCÜMEN KARAR SAYISI ENCÜMEN CEZA KARAR SAYISI 116 ADET 2 DÖNEM İÇERİSİNDE TOPLAM 118 (YÜZ YETMİŞ SEKİZ) ADET ENCÜMEN KARARI ALINMIŞTIR BELEDİYE BAŞKANLIK FAALİYETLERİ Başkanlık Makamı, 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun ilgili maddelerine uygun olarak faaliyetlerini yürütür. Belediye başkanı Madde 37- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Belediye başkanının görev ve yetkileri Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. EVRAK KAYIT VE DİLEKÇELERE CEVAP VERME İŞLEMLERİ Belediyemizin giriş katında kurulan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki “Beyaz Masada” vatandaşlardan gelen bütün talepler kayda alınarak, hangi birimi ilgilendiriyorsa çözümü için o birime havale edilmekte ve makul bir süre içerisinde söz konusu talepler değerlendirilmektedir. Diğer kurum ve kuruluşlardan gelen yazılar da, Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ortamında kayda alınarak ilgili birimlere başkanlık e-imzasıyla gönderilmekte ve işlem yapılması istenmektedir. Bu işlemlerin seyri Yazı İşleri Müdürünce takip edilmekte olup, sonucu Başkanlık Makamı’na iletilmekte ve gerekiyorsa başkanlığın imzasıyla cevabi yazışmalar yapılmaktadır. GENEL EVRAK ÇALIŞMA ESASLARI 1- Gelen ve giden evrak defterlerini ayrı ayrı ve düzenli olarak tutmak, 2- Gelen ve giden gizli evrak defterlerini tutmak, mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazıların ilgili birimlere ve kuruluşlara gizli kaşesiyle kaşelenip gönderilmesi ve özel defterine kaydedilmesi gerektiğinden buna uygun davranmak, defteri daimi surette kilit altında muhafaza etmek, 3- Günlü ve süreli evraka zamanında cevap vermek, 4- Yazışmaları, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak yapmak, 5- Belediye Başkanlığı’na gelen ve giden evrakın kayıt, dağıtım ve havale yerlerine gönderme, postalama, dosyalama hizmetlerini yürütmek, 6- Belediye’ye gelen yazıların ilgili birimlere havalesini sağlamak, Belediye’den çıkan yazıları kaydetmek, ait olduğu birimlere vermek veya adreslerine postalamak, 7- Belediye Başkanlığı’na verilen genel nitelikteki teftiş ve denetleme raporlarının ilgili/sorumlu birimlerle koordineli olarak topluca sonuçlandırılmasını sağlamak, 8- İmza karşılığı alınacak evrakın eksiksiz ve doğru olduğunu incelemek ve teslim almak, gelen evrakın havalesini yaptırarak ilgili memura zimmet karşılığında vermek. ANILAN TARİHLER ARASINDA İŞLEM GÖREN EVRAKLARIN SAYISAL DÖKÜMÜ (EBYS) BELEDİYE GENEL BİRİMLERİ İTİBARİYLE GELEN YAZILAR GİDEN YAZILAR KURUM İÇİ ZİMMET KAYDI KURUM DIŞI ZİMMET KAYDI 4.040 ADET (EBYS), Posta ve diğer zimmet yoluyla gelen yazıların toplamı 2.857 ADET Muhtelif kurum kuruluş ve personele yazılan yazı ların toplamı 274 ADET Kurum içi birimlere (EBYS)ortamında veya diğer şartlarda zimmet le teslim edilen yazılar toplamı (Yazı İşleri Müdürlüğü) Özelinde 1011 ADET Farklı kurum ve kuruluşlara (EBYS) ortamında veya diğer şartlarda zimmetle teslim edilen yazılar toplamı DÖNEM İÇERİSİNDE TOPLAM: 8.182 (SEKİZ BİN YÜZ SEKSEN İKİ) ADET EVRAK KAYIT İŞLEMİ YAPILMIŞTIR Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü; birime uygun (fiziki anlamda) ve yeterli bir mekânda, hizmetleri elden geldiğince zamanında ve kaliteli hizmet anlayışıyla yürütmeye çalışmaktadır. İlçemizin nüfusu (özellikle 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası kapsamında ilçe belediyemize bağlanan bütün köyler/mahalleler) ve belediyemizin vatandaşa ve ilgili kurumlara yönelik işlem hacminin büyüklüğü göz önüne alındığında, hizmetlerin sunumunda daha başarılı olabilmek için ihtiyaç duyulan nitelikli personele ve teknolojik donanıma sahip olmanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü; şu ana kadar yapılan iç ve dış denetimlerde genellikle olumlu tepkiler almaktadır. Varsa bazı kusurların giderilmesinde azami derecede itina gösterilmekte, yapılan görüş ve önerilerin yerine getirilmesinde büyük hassasiyet sergilenmektedir. II - AMAÇ VE HEDEFLER : Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü; daha düzenli ve daha etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için ileriye yönelik plan ve programlar geliştirmeli, değişen ve gelişen mevzuatlara zamanında adapte olunabilmesi için çaba sarf etmelidir. Birim olarak bu yönde azim ve kararlığımız mevcuttur. Bilinmelidir ki; artık gelişen dünyada en tepe noktadan yönetilenlere talimatlar verilip işlerin yaptırılması yerine, kurumun tüm çalışanlarının bilgi, deneyim ve olası parlak fikirlerinden faydalanmak daha verimli sonuçlar doğurmaktadır. Bu sistemde çalışana kendisine idarece değer verildiği ve uygulanabilir önerilerinin dikkate alındığı hissi uyandırılmakta, kendiliğinden moral ve motivasyon sağlanmakta ve doğal olarak çalışanın işini ve kurumunu kendi öz varlığı gibi koruyup kollama duygusu aşılanmaktadır. İdarece objektif kararlar alınarak adil görev dağılımı sağlanmalı, mevzuatlarda var olan ödül ve ceza işlemleri hakkaniyet ölçüleri içerisinde uygulanmalı ve performans arttırıcı tedbirler alınmalıdır. Yine mevzuatlarda var olan ancak uygulamalarda bazen aksaklıkların yaşandığı görev-yetki ve sorumlulukların; görevli, yetkili ve sorumlularca icra edilme ortamı istisnasız temin edilmelidir. Aksi takdirde yönetim anlamında çok başlılık ve buna paralel olarak ta olumsuz durumlar cereyan edebilecektir. Yazı İşleri Müdürlüğünün doğal faaliyet alanı olan kurum ve kurumlar arası yazışmaların; gerek Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kapsamında, gerekse de 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda da belirtildiği gibi doğrudan yapılması hem zaman hem de kırtasiye israfını önlediği görülmüştür. İleriye yönelik eğitim çalışmalarının yapılması, desteklenmesi ve yetişmiş eleman temin etme ve bununla birlikte tüm safhada kalite elde etme politikalarına ağırlık verilerek günübirlik yenilenen mevzuatların takibine de öncelik verilecektir. III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER : Yazı İşleri Müdürlüğümüze belediyemiz bütçesinden 2019 mali yılı için 465.000,00.-TL (Dört Yüz Atmış Beş Bin Türk Lirası) ödenek ayrılmış olup, bu ödenekten yeni geçtiğimiz Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanıcıları (Belediye Meclis Üyeleri, Encümen Üyeleri, diğer Müdür ve yetkili personel) için PTT’den temin edilen e-imza (akıllı kart) bedeli yaklaşık 7.763,00.-TL., birimimizin 3’üncü kattaki arşivinin saklanması amacıyla yaptırılan muhafaza dolabı için yaklaşık KDV dahil 8.094,00.-TL. ve genel olarak müdürlüğümüze bağlı personele; temel maaşlar, zam ve tazminatlar, sosyal haklar v.b. adı altında ödemeleri yapılmıştır. Faaliyet alanı dâhilinde herhangi bir ihale veya toptan alım yapılmamış, (EBYS) altyapısı açısından ihtiyaç duyulan bilgisayar donanımları, kırtasiye malzemeleri ve toneri (vb.) alımlarından başka herhangi bir harcama kalemi kullandırılmamıştır. IV - KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ : Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü; orta ve uzun vadede hedeflere ulaşılabilmede eğitime ve bilgiye öncelik verip, teknolojik donanıma da imkânlar dâhilinde sahip olarak birime yeni bir ivme kazandırmanın gayretini sürekli sergilemekte ve nispeten de başarılı olmaktadır. Günümüzde bilgiye ve donanımlarına harcanan büyük paralar göz önüne alındığında, yapılanın gereksiz olmadığı, bilgi ve teknoloji sahibi olmanın küreselleşen dünyada bir gücün ve otoritenin sembolü olduğu ortadadır. Konunun öneminin tam olarak kavranamaması, beyin takımının oluşturulamaması ve organize olarak duruma hâkim olunamaması en büyük eksikliktir. İleriye dönük plan ve proje uygulama ve durmaksızın üretme temel amacımız olmalıdır. Çünkü üretmeden sürekli tüketme neticede tüm varlıklarımızı da tüketecektir. V – ÖNERİ VE TEDBİRLER : Birimimizle ilgili faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar göz önüne alındığında, bütçe imkânlarımızın arttırılması ve buna paralel olarak adeta eğitim ve öğrenim seferberliğinin başlatılması, kurslara, seminerlere ve konferanslara gerekirse ev sahipliği yapılması sağlanmalıdır. Bu doğrultuda bağlı bulunduğumuz bakanlığın organize edeceği tüm eğitim aktivitelerine de elden geldiğince ilgili personelin katılımı sağlanmalıdır. Yazı İşleri Müdürlüğü olarak elden geldiğince iş ve işlemler güzel bir şekilde yürütülmekte olup, bundan sonra da aynı şevk ve heyecanla hizmet sunulmaya devam edilecektir. Arz ederim. 28.02.2020 Şerafettin TURĞA ERGANİ BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürü T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü 28.02.2020 Seyfi TAY Ergani Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI FAAİYET RAPORUDUR I-GENEL BİLGİLER : Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı birimler; Muhasebe Servisi, Tahsilât Servisi, Emlak Şefliği, Bilgi İşlem Merkezi’dir. Muhasebe Servisi; Belediyemiz birimlerince satın alınan mal ve hizmetlere ait evrakların bütçeye ve mevzuata uygunluğu denetlendikten sonra gerekli düzenlemeler yapılarak ödemeleri yapılmaktadır. Muhasebe servisi tüm giderlere ait ödeme emirleri ile Belediyemiz Gelirlerinin muhasebeleştirilmesi Muhasebe birimimizde bilgisayar ortamında kurulan Analitik Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Belediye yazılım otomasyonuna ait program ile yürütülmekte olup, işin daha hızlı yapılması, sağlıklı bilgi alınması sağlanmıştır. Tüm yapılan evraklar düzenli olarak hazırlanmakta ve her ayın sonunda yevmiye verilip dosyalanmaktadır. Doğrudan temin evrakları Kamu İhale Kurumuna internet ortamında gönderilmekte, ayrıca Belediyemiz gelir ve giderleri ile Mizanı aylık dönemler itibariyle Maliye Bakanlığının KBS sistemine de doğru ve hızlı bir şekilde veri girişleri şeklinde yapılmaktır. Ayrıca kurumlardan gelen İstatistikî bilgiler Belediyemiz Muhasebe Servisinde doğru ve hızlı bir şekilde doldurularak ilgili kurumlara gönderilmektedir. Muhasebe birimimizce birimlere bütçe çağrısı yapıldıktan sonra birimlerden gelen bütçe rakamları üzerinde Belediye Bütçesi hazırlanarak Belediye Meclisine kadarki tüm aşamaları gerçekleştirilmektedir. Kesin Hesap Cetvelleri de yine Belediyemiz Muhasebe Servisinde ilgili yılın kesin rakamları alınarak hazırlanmaktadır. Her ayın 20’sinden önce bir önceki aya ait KDV ve Damga vergileri için Muhtasar ve Katma değer vergisi beyannamesi düzenlenip e-beyanname sitesi üzerinden ilgili makamlara sunulmaktadır. Ay sonunda birimde yapılan iş ve işlemlere ait bilgilerin bilgisayar çıktıları alınarak dosyalanmaktadır. Yılsonunda yapılması gereken bilanço ve devir hesapları ve kapanış işlemleri de muhasebe birimizde hazırlanarak yeni yıla aktarılmaktadır. Tahsilât Servisi; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller ihale yoluyla kiraya verilmiş olup her yıl bunların Belediyemiz meclis kararıyla belirlenen yıllık artış oranlarını ile birlikte yansıtılıp tahsilâtının yapılması ve diğer harç ve vergilerin toplanması tahsilât servisince yapılmaktadır. Emlak Şefliği; Vatandaşa doğrudan hizmet veren birimlerden biridir. Çalışmalar tamamen bilgisayar destekli yapılmaktadır. Emlak (bina, arsa ve arazi ) vergisi ve çevre temizlik vergisinin tahakkuk ve tahsilâtı burada yapılır. Köy arazi ve bina beyanı defterleri muhtarlarla koordine edilerek ilgili birimimizde kayda alınır. Vatandaşlardan gelen dilekçelerin kaydı yapılıp, işlem sırasına belirtilerek ilgili birimlere havale edilir. Yeşil kart, sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonları ile yaşlılık, sakatlık ve malullük formaları incelenerek tahkikatı yapılır ve seri bir şekilde sonuçlandırılır. Tapu Sicil Müdürlüğünden gelen Bilgi Formu doldurularak gayrimenkul satan veya satın alan kişilerin işlerini kolaylaştırmak için işlemlerin mümkün olduğu en kısa sürede sonuçlandırılması sağlanır. Bilgi İşlem Merkezi; Belediyemiz bilgi işlem merkezi Memur ve İşçi personellerine ait Maaş bordrolarını hazırlamak için gerekli olan teknik donanıma sahip olup, maaşlar bilgisayar ortamında çıkartılmaktadır. Ayrıca Belediyemize ait Emlak tahsilâtlarına ait tahakkuk işlemleri de yine Bilgi işlem merkezinde hazırlanarak, işlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır. II- AMAÇ VE HEDEFLER : Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, değişen mevzuatları zamanında takip ederek herhangi bir aksaklığa mahal verilmeden çağdaş muhasebe usul ve esaslarına göre hizmet sunma durumundadır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanunu doğrultusunda, Analitik Bütçenin uygulanması ve diğer Muhasebe ile ilgili mevzuatlar yakından takip edilmekte ve uygulamaya önem verilmektedir. BÜTÇE HEDEFLERİ: 2019 Yılı için; Gelir Bütçesi 52.500.000,00 TL Gider Bütçesi 52.500.000,00 TL olarak denk bütçe yapılmıştır. III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER : 2019 Yılı 01.01.2019 - 31.12.2019 Tarihleri arası; GELİR 43.747.799,35 TL GİDER 38.925.237,64 TL olarak gerçekleşmiştir. 01.01.2019 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar Belediyemize İller Bankasından Merkezi İdare Vergi Gelirleri Payından 38.316.030,47 TL Vergi Geliri gelmiştir. Yine aynı tarih aralığında Belediyemiz Öz gelirlerinden toplam olarak 5.431.768,88 TL gelir tahsilâtı yapılmış olup Merkezi İdareden gelen pay tutarı olan 38.316.030,47 TL ile birlikte toplam gelirimiz Bu dönemde 43.747.799,35 TL’dir. 01.01.2019 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadarki Hesap Hareketleri, Gelir ve Gider Cetvelleri ve Mizan dökümleri aşağıya çıkarılmıştır. 2019 YILI BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU 800 1 Vergi Gelirleri 4.834.102,00 800 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 159.050,70 800 5 Diğer Gelirler 38.754.646,65 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A): 43.747.799,35 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINILANDIRMASI TABLOSU GELİRİN KODU GELİRİN TÜRÜ 2017 2018 2019 800 1 Vergi Gelirleri 4.300.382,43 5.599.332,70 4.838.302,00 800 1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 1.588.891,59 2.704.738,78 2.374.057,37 800 1 2 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 1.588.891,59 2.704.738,78 2.374.057,37 800 1 2 9 51 Bina Vergisi 1.183.800,00 2.097.834,51 1.835.368,00 800 1 2 9 52 Arsa Vergisi 279.015,92 371.301,33 324.393,41 800 1 2 9 53 Arazi Vergisi 13.148,83 41.458,34 46.228,47 800 1 2 9 54 Çevre Temizlik Vergisi 112.926,84 194.144,60 168.067,49 800 1 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 805.378,29 1.579.934,69 1.337.879,44 800 1 3 2 Özel Tüketim Vergisi 645.420,52 942.325,66 1.285.357,72 800 1 3 2 51 Haberleşme Vergisi 10.929,16 13.429,55 15.058,01 800 1 3 2 52 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 634.491,36 928.896,11 1.270.299,71 800 1 3 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Ver. 159.957,77 637.609,03 52.521,72 800 1 3 9 52 Yangın Sigortası Vergisi 59.448,00 27.437,00 24.116,00 800 1 3 9 53 İlan ve Reklam Vergisi 100.509,77 610.172,03 28.405,72 800 1 6 Harçlar 1.906.112,55 1.314.659,23 1.126.365,19 800 1 6 9 Diğer Harçlar 1.906.112,55 1.314.659,23 1.126.365,19 800 1 6 9 51 Bina İnşaat Harcı 1.693.524,68 978.909,10 765.607,60 800 1 6 9 53 İşgal Harcı 32.518,00 36.331,00 80.081,00 800 1 6 9 54 İşyeri Açma İzni Harcı 10.421,00 16.388,00 20.096,00 800 1 6 9 60 Yapı Kullanma İzni Harcı 10.950,22 16.550,54 20.744,50 800 1 6 9 99 Diğer Harçlar 158.698,65 266.480,59 239.836,09 800 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 970.247,55 538.141,66 159.050,70 800 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 692.858,53 198.408,66 73.857,70 800 3 1 1 Mal Satış Gelirleri 520.285,27 151.401,95 15.100,40 800 3 1 1 99 Diğer Mal Satış Gelirleri 520.285,27 151.401,95 15.100,40 800 3 1 2 Hizmet Gelirleri 172.573,26 47.006,71 58.757,30 800 3 1 2 11 İlan ve Reklam Gelirleri 126.653,55 0,00 0,00 800 3 1 2 54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler 270,55 3,33 0,11 800 3 1 2 99 Diğer hizmet gelirleri 45.649,16 47.003,38 58.757,19 800 3 6 Kira Gelirleri 277.389,02 339.733,00 85.193,00 800 3 6 1 Taşınmaz Kiraları 277.389,02 339.733,00 85.193,00 800 3 6 1 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 277.389,02 339.733,00 85.193,00 800 5 Diğer Gelirler 31.371.584,20 36.637.047,92 38.754.646,65 800 5 1 Faiz Gelirleri 99.314,66 230.942,79 228.974,69 800 5 1 8 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 99.151,64 230.942,79 228.974,69 800 5 1 8 1 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 99.151,64 230.942,79 228.974,69 800 5 1 9 Diğer Faizler 163,02 0,00 0,00 800 5 1 9 3 Mevduat Faizleri 163,02 0,00 0,00 800 5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 30.936.784,79 36.293.964,10 38.316.030,47 800 5 2 2 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 30.936.784,79 36.293.964,10 38.316.030,47 800 5 2 2 51 Merkezi idare Vergi Gelirler. Alınan Paylar 30.936.784,79 36.293.964,10 38.316.030,47 800 5 3 Para Cezaları 61.290,95 72.121,03 47.743,94 800 5 3 2 İdari Para Cezaları 19.728,27 6.209,00 115,00 800 5 3 2 99 Diğer İdari Para Cezaları 19.728,27 6.209,00 115,00 800 5 3 4 Vergi Cezaları 41.562,68 65.912,03 47.628,94 800 5 3 4 1 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gec. Zaml. 3.621,45 1.527,20 94,49 800 5 3 4 99 Diğer Vergi Cezaları 37.941,23 64.384,83 47.534,45 800 5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 274.193,80 40.020,00 161.897,55 800 5 9 1 Diğer Çeşitli Gelirler 274.193,80 40.020,00 161.897,55 800 5 9 1 1 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 0,00 2.520,00 0,00 800 5 9 1 3 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 0,00 37.500,00 0,00 800 5 9 1 6 Kişilerden Alacaklar 274.193,80 0,00 161.897,55 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A): 36.642.214,18 42.774.522,28 43.751.999,35 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER 810 1 Vergi Gelirleri 87.551,00 15.739,40 4.200,00 810 1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0,00 2.151,70 0,00 810 1 2 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 0,00 2.151,70 0,00 810 1 2 9 51 Bina Vergisi 0,00 2.151,70 0,00 810 1 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0,00 13.587,70 0,00 810 1 3 2 Özel Tüketim Vergisi 0,00 13.587,70 0,00 810 1 3 2 52 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 0,00 13.587,70 0,00 810 1 6 Harçlar 87.551,00 0,00 4.200,00 810 1 6 9 Diğer Harçlar 87.551,00 0,00 4.200,00 810 1 6 9 51 Bina İnşaat Harcı 87.551,00 0,00 0,00 810 1 6 9 99 Diğer Harçlar 0,00 0,00 4.200,00 810 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 10.412,65 0,00 810 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 0,00 17,62 0,00 810 3 1 2 Hizmet Gelirleri 0,00 17,62 0,00 810 3 1 2 55 Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler 0,00 17,62 0,00 810 3 6 Kira Gelirleri 0,00 10.395,03 0,00 810 3 6 1 Taşınmaz Kiraları 0,00 10.395,03 0,00 810 3 6 1 2 Ecrimisil Gelirleri 0,00 10.395,03 0,00 810 5 Diğer Gelirler 0,00 2,08 0,00 810 5 1 Faiz Gelirleri 0,00 2,08 0,00 810 5 1 8 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 0,00 2,08 0,00 810 5 1 8 1 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 0,00 2,08 0,00 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B): 87.551,00 26.154,13 4.200,00 NET BÜTÇE GELİRİ (A-B) : 36.554.663,18 42.748.368,15 43.747.799,35 2019 YILI AYLAR İTİBARİYLE İLLER BANKASI PAYIMIZ Yıl Ay Brüt Tahakkuk Su Kanal İdaresi Payı Büyükşehir Belediyesi Payı Net Tahakkuk 2019 12 5.322.540,87 532.254,09 1.596.762,26 3.193.524,52 2019 11 5.151.546,93 515.154,69 1.545.464,08 3.090.928,16 2019 10 6.496.000,22 649.600,02 1.948.800,07 3.897.600,13 2019 9 5.686.779,27 568.677,93 1.706.033,78 3.412.067,56 2019 8 4.373.764,89 437.376,49 1.312.129,47 2.624.258,93 2019 7 5.831.842,03 583.184,20 1.749.552,61 3.499.105,22 2019 6 4.755.495,27 475.549,53 1.426.648,58 2.853.297,16 2019 5 4.006.426,78 400.642,68 1.201.928,03 2.403.856,07 2019 4 5.606.637,34 560.663,73 1.681.991,20 3.363.982,40 2019 3 5.428.749,98 542.875,00 1.628.624,99 3.257.249,99 2019 2 4.501.321,15 450.132,12 1.350.396,35 2.700.792,69 2019 1 6.629.201,55 662.920,16 1.988.760,47 3.977.520,93 PERSONEL GİDERLERİNİN GELİRLERE ORANI 2019 Yılı Personel Gideri 2019 Yılı Şirket Personel Gideri Toplam Personel Gideri 2019 Yılı Gerçekleşen Bütçe Geliri 2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Yeniden Değerleme Sonucu Oluşan Tutar Toplam Bütçe Geliri ORAN % 8.233.604,62 9.210.979,11 17.444.583,73 43.747.799,35 22,58 9.878.253,09 53.626.052,44 32,53 2019 YILI DOĞRUDAN TEMİN % 10 İZİN RAPORU 03 MAL VE HİZMET ALIMI NET ÖDENEK TUTARI 34.685.000,00 KULLANILABİLECEK TUTAR %10 3.468.500,00 MAL ALIMLARI 2.041.194,03 HİZMET ALIMLARI 1.626.086,10 YAPIM İŞLERİ 0,00 TOPLAM: 3.667.280,13 TOPLAM DOĞRUDAN TEMİN ÖDEMELERİNİN MAL VE HİZMET ALIMLARI ÖDENEĞİ TOPLAMINA ORANI: 3.667.280,13 / 34.685.000,00 10,57 BİRİM BAZINDA BÜTÇE GİDERLERİ KODU BİRİM ADI 2017 2018 2019 46 21 11 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1.275.588,38 1.625.379,98 2.296.394,10 46 21 11 18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 112.021,54 152.320,59 204.384,60 46 21 11 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 7.316.723,68 15.997.291,72 6.614.532,00 46 21 11 31 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2.717.741,95 2.332.283,97 2.414.071,70 46 21 11 32 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 0,00 46 21 11 33 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 4.841.662,99 4.988.192,47 4.661.496,28 46 21 11 36 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 620.482,60 411.334,51 1.255.802,56 46 21 11 37 HAL MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 0,00 46 21 11 38 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 0,00 46 21 11 39 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1.260.921,56 1.296.594,62 1.659.723,26 46 21 11 40 SULAR İD. HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 0,00 46 21 11 41 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 711.011,78 831.428,86 665.117,79 46 21 11 42 KÜLTÜR VE EĞİTİM HİZM. MÜDÜRLÜĞÜ 78.566,36 42.893,00 582.643,72 46 21 11 45 MEZARLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 0,00 46 21 11 46 İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 10.981.339,20 10.027.888,61 10.641.056,31 46 21 11 47 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 39.147,80 46 21 11 48 YAPI VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 75.185,52 384.288,22 46 21 11 49 DESTEK MÜDÜRLÜĞÜ 4.000.389,47 3.713.811,22 6.513.370,98 46 21 11 50 ÇEVRE KORUMA VE KONT. MÜDÜRLÜĞÜ 82.789,85 93.625,76 118.970,19 46 21 11 51 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 107.146,38 200.586,39 424.313,41 46 21 11 52 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD. 71.347,25 115.302,23 257.957,68 46 21 11 53 KADIN MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 136.114,00 46 21 11 54 MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 58.853,04 TOPLAM 34.177.732,99 41.904.119,45 38.928.237,64 2019 SONU İTİBARİYLE BORÇ DURUMU 1 BANKA KREDİLERİ 615.521,35 2 MALİYE BORÇ 253.577,80 3 EMEKLİ SANDIĞI BORCU 7.406.786,87 4 SSK BORCU 2.161.434,96 BORÇ TOPLAMI 10.437.320,98 HARCAMALARIN DAĞILIMI KODU GİDERİN TÜRÜ 2017 2018 2019 1 PERSONEL GİDERLERİ 6.641.341,17 7.872.980,62 8.233.604,62 2 SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PR.GİD. 970.073,02 1.056.153,85 1.387.125,53 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 23.359.100,38 32.285.112,82 27.567.154,97 5 CARİ TRANSFERLER 1.080.778,88 639.872,16 1.337.008,47 6 SERMAYE GİDERLERİ 2.126.439,54 0,00 403.344,05 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 50.000,00 0,00 TOPLAM 34.177.732,99 41.904.119,45 38.928.237,64 2019 YILI BÜTÇE GİDERLERİ 830 1 PERSONEL GİDERLERİ 8.233.604,62 830 1 1 MEMURLAR 4.354.530,92 830 1 1 1 Temel Maaşlar 1.388.555,45 830 1 1 1 1 Temel Maaşlar 1.388.555,45 830 1 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 1.942.322,10 830 1 1 2 1 Zamlar ve Tazminatlar 1.942.322,10 830 1 1 4 Sosyal Haklar 912.617,49 830 1 1 4 1 Sosyal Haklar 912.617,49 830 1 1 5 Ek Çalışma Karşılıkları 97.976,18 830 1 1 5 1 Ek Çalışma Karşılıkları 97.976,18 830 1 1 6 Ödül ve İkramiyeler 13.059,70 830 1 1 6 1 Ödül ve İkramiyeler 13.059,70 830 1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 354.976,87 830 1 2 1 Ücretler 247.362,46 830 1 2 1 1 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri 247.362,46 830 1 2 2 Zamlar ve Tazminatlar 57.470,79 830 1 2 2 1 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları 57.470,79 830 1 2 4 Sosyal Haklar 50.143,62 830 1 2 4 1 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları 50.143,62 830 1 3 İŞÇİLER 2.550.165,83 830 1 3 1 Ücretler 1.394.872,62 830 1 3 1 1 Sürekli İşçilerin Ücretleri 1.394.872,62 830 1 3 2 İhbar ve Kıdem Tazminatları 685.059,71 830 1 3 2 1 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 149.058,34 830 1 3 2 2 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 536.001,37 830 1 3 3 Sosyal Haklar 332.732,55 830 1 3 3 1 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 332.732,55 830 1 3 4 Fazla Mesailer 137.500,95 830 1 3 4 1 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 137.500,95 830 1 5 DİĞER PERSONEL 973.931,00 830 1 5 1 Ücret ve Diğer Ödemeler 973.931,00 830 1 5 1 51 Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler 197.633,70 830 1 5 1 52 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler 776.297,30 830 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.387.125,53 830 2 1 MEMURLAR 908.451,30 830 2 1 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 908.451,30 830 2 1 6 1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 908.451,30 830 2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 55.656,69 830 2 2 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 4.947,29 830 2 2 4 1 İşsizlik Sigortası Fonuna 4.947,29 830 2 2 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 50.709,40 830 2 2 6 1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 50.709,40 830 2 3 İŞÇİLER 423.017,54 830 2 3 4 İşsizlik Sigortası Fonuna 3.122,97 830 2 3 4 1 İşsizlik Sigortası Fonuna 3.122,97 830 2 3 6 Sosyal Güvenlik Kurumuna 419.894,57 830 2 3 6 1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 384.158,89 830 2 3 6 2 Sağlık Primi Ödemeleri 35.735,68 830 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 27.567.154,97 830 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 8.283.975,61 830 3 2 1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 762.332,66 830 3 2 1 1 Kırtasiye Alımları 123.049,00 830 3 2 1 2 Büro Malzemesi Alımları 210.682,16 830 3 2 1 3 Periyodik Yayın Alımları 32.555,00 830 3 2 1 4 Diğer Yayın Alımları 64.782,00 830 3 2 1 5 Baskı ve Cilt Giderleri 331.264,50 830 3 2 2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 870.982,80 830 3 2 2 1 Su Alımları 0,00 830 3 2 2 2 Temizlik Malzemesi Alımları 870.982,80 830 3 2 3 Enerji Alımları 3.321.218,13 830 3 2 3 1 Yakacak Alımları 0,00 830 3 2 3 2 Akaryakıt ve Yağ Alımları 2.274.204,02 830 3 2 3 3 Elektrik Alımları 1.047.014,11 830 3 2 5 Giyim ve Kuşam Alımları 87.380,00 830 3 2 5 1 Giyecek Alımları 87.380,00 830 3 2 6 Özel Malzeme Alımları 806.534,00 830 3 2 6 3 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 519.240,00 830 3 2 6 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 287.294,00 830 3 2 9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 2.435.528,02 830 3 2 9 1 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 2.435.528,02 830 3 3 YOLLUKLAR 10.808,71 830 3 3 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 7.474,54 830 3 3 1 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 7.474,54 830 3 3 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 3.334,17 830 3 3 2 1 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 3.334,17 830 3 4 GÖREV GİDERLERİ 203.550,15 830 3 4 2 Yasal Giderler 112.433,38 830 3 4 2 4 Mahkeme Harç ve Giderleri 25.718,28 830 3 4 2 5 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler 0,00 830 3 4 2 90 Diğer Yasal Giderler 86.715,10 830 3 4 3 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler 91.116,77 830 3 4 3 1 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 90.607,97 830 3 4 3 90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 508,80 830 3 5 HİZMET ALIMLARI 14.153.567,65 830 3 5 1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 13.047.813,35 830 3 5 1 1 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 164.787,00 830 3 5 1 2 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 59.000,00 830 3 5 1 3 Bilgisayar Hizmeti Alımları 161.203,76 830 3 5 1 4 Müteahhitlik Hizmetleri 12.469.302,59 830 3 5 1 5 Harita Yapım ve Alım Giderleri 191.160,00 830 3 5 1 7 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri 2.360,00 830 3 5 2 Haberleşme Giderleri 45.110,64 830 3 5 2 1 Posta ve Telgraf Giderleri 7.763,42 830 3 5 2 2 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 10.565,19 830 3 5 2 90 Diğer Haberleşme Giderleri 26.782,03 830 3 5 3 Taşıma Giderleri 183.580,87 830 3 5 3 3 Yük Taşıma Giderleri 183.580,87 830 3 5 4 Tarifeye Bağlı Ödemeler 175.814,20 830 3 5 4 1 İlan Giderleri 66.457,20 830 3 5 4 2 Sigorta Giderleri 109.357,00 830 3 5 5 Kiralar 697.553,59 830 3 5 5 2 Taşıt Kiralaması Giderleri 526.288,39 830 3 5 5 3 İş Makinası Kiralaması Giderleri 171.265,20 830 3 5 5 5 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 0,00 830 3 5 9 Diğer Hizmet Alımları 3.695,00 830 3 5 9 3 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 3.695,00 830 3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 509.124,25 830 3 6 1 Temsil Giderleri 498.774,25 830 3 6 1 1 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 498.774,25 830 3 6 2 Tanıtma Giderleri 10.350,00 830 3 6 2 1 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 10.350,00 830 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ON. GİD. 3.460.079,80 830 3 7 1 Menkul Mal Alım Giderleri 530.045,38 830 3 7 1 1 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 493.872,48 830 3 7 1 2 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 36.172,90 830 3 7 3 Bakım ve Onarım Giderleri 2.930.034,42 830 3 7 3 2 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 94.572,50 830 3 7 3 3 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 1.659.354,91 830 3 7 3 4 İş Makinası Onarım Giderleri 1.176.107,01 830 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 946.048,80 830 3 8 1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 117.893,80 830 3 8 1 4 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri 117.893,80 830 3 8 6 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 828.155,00 830 3 8 6 1 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 828.155,00 830 5 CARİ TRANSFERLER 1.337.008,47 830 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞ. YAPILAN TRANSFERLER 1.056.796,87 830 5 3 1 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 1.056.796,87 830 5 3 1 1 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara 1.056.796,87 830 5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 280.211,60 830 5 4 7 Sosyal Amaçlı Transferler 280.211,60 830 5 4 7 1 Muhtaç ve Körlere Yardım 26.054,00 830 5 4 7 90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 254.157,60 830 5 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0,00 830 5 8 5 Mahalli İdarelere Verilen Paylar 0,00 830 5 8 5 2 Genel Bütçe Gelir. Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar 0,00 830 6 SERMAYE GİDERLERİ 403.344,05 830 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 362.500,00 830 6 1 4 Taşıt Alımları 362.500,00 830 6 1 4 1 Kara Taşıtı Alımları 362.500,00 830 6 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 40.844,05 830 6 4 1 Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri 40.844,05 830 6 4 1 7 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri 40.844,05 830 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 830 7 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 830 7 1 9 Diğer Sermaye Transferleri 0,00 830 7 1 9 1 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara 0,00 TOPLAM 38.928.237,64 2019 YILI MİZANI - ANA HESAP Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı 100 KASA HESABI 2.761.384,56 2.761.384,56 0,00 0,00 102 BANKA HESABI 41.491.378,54 38.951.812,91 2.539.565,63 0,00 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI- 38.640.025,06 38.640.025,06 0,00 0,00 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 2.761.384,56 2.761.384,56 0,00 0,00 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 210.147,89 210.147,89 0,00 0,00 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 3.653.395,56 3.653.395,56 0,00 0,00 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 4.780.681,89 551.168,15 4.229.513,74 0,00 122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALAC. HESABI 29.850,35 11.126,59 18.723,76 0,00 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 386.685,43 76.878,80 309.806,63 0,00 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 418.519,89 404.593,00 13.926,89 0,00 161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 1,00 1,00 0,00 0,00 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 32.666.566,14 268.117,18 32.398.448,96 0,00 191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 2.661.304,30 2.661.304,30 0,00 0,00 197 SAYIM NOKSANLARI HESABI 4.510,16 4.510,16 0,00 0,00 222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALAC. HESABI 2.745,31 34,56 2.710,75 0,00 241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KUR. YAT SERMAYE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 11.769.017,00 0,00 11.769.017,00 0,00 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI 7.891.214,05 0,00 7.891.214,05 0,00 252 BİNALAR HESABI 7.044.794,00 0,00 7.044.794,00 0,00 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 1.450.488,12 0,00 1.450.488,12 0,00 254 TAŞITLAR HESABI 4.697.718,69 307.204,00 4.390.514,69 0,00 255 DEMİRBAŞLAR HESABI 1.695.370,26 0,00 1.695.370,26 0,00 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0,00 5.444.360,75 0,00 5.444.360,75 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 260 HAKLAR HESABI 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00 300 BANKA KREDİLERİ HESABI 587.235,18 1.148.294,06 0,00 561.058,88 303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI 0,00 62,00 0,00 62,00 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 471.777,13 484.537,51 0,00 12.760,38 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 138.780,00 179.386,25 0,00 40.606,25 333 EMANETLER HESABI 114.654,44 155.671,94 0,00 41.017,50 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 1.276.409,82 1.451.710,09 0,00 175.300,27 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 1.826.458,41 1.937.805,43 0,00 111.347,02 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAP. TAH 297.553,33 341.141,81 0,00 43.588,48 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKS. 1.389.456,34 10.623.160,55 0,00 9.233.704,21 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 500.086,91 500.086,91 0,00 0,00 391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 10.001,00 10.001,00 0,00 0,00 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 0,00 549.000,00 0,00 549.000,00 500 NET DEĞER HESABI 29.801.426,97 58.307.034,11 0,00 28.505.607,14 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HS 0,00 21.634.060,93 0,00 21.634.060,93 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI 5.033.906,44 5.033.906,44 0,00 0,00 600 GELİRLER HESABI 4.200,00 44.979.337,10 0,00 44.975.137,10 630 GİDERLER HESABI 37.504.516,43 0,00 37.504.516,43 0,00 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 0,00 43.751.999,35 0,00 43.751.999,35 805 GELİR YANSITMA HESABI 43.751.999,35 4.200,00 43.747.799,35 0,00 810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 38.928.237,64 0,00 38.928.237,64 0,00 835 GİDER YANSITMA HESAPLARI 0,00 38.928.237,64 0,00 38.928.237,64 900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 59.612.058,00 59.612.058,00 0,00 0,00 901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 20.683.820,36 59.612.058,00 0,00 38.928.237,64 905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 38.928.237,64 0,00 38.928.237,64 0,00 910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 2.035.291,00 132.300,00 1.902.991,00 0,00 911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 132.300,00 2.035.291,00 0,00 1.902.991,00 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI 10.918.094,43 0,00 10.918.094,43 0,00 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI 0,00 10.918.094,43 0,00 10.918.094,43 990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS ED. MADDİ 30.250,00 0,00 30.250,00 0,00 999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00 TOPLAM 459.109.133,58 459.109.133,58 245.820.420,97 245.820.420,97 2019 YILI AYRINTILI MİZAN Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı 100 KASA HESABI 2.761.384,56 2.761.384,56 0,00 0,00 1020101 Halk Bankası 41.012.196,75 38.507.596,33 2.504.600,42 0,00 1020102 Halk Bankası 173.569,20 138.780,00 34.789,20 0,00 1020107 Halk Bankası Otopark Hs. 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 1020108 Garanti Bankası 301.436,58 301.436,58 0,00 0,00 1020110 Halk Bankası Mera Hs. 176,01 0,00 176,01 0,00 1030201 Halk Bankası 38.507.596,33 38.507.596,33 0,00 0,00 1030202 Halk Bankası 130.780,00 130.780,00 0,00 0,00 1030208 Garanti Bankası 1.648,73 1.648,73 0,00 0,00 10801 Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderil 2.761.384,56 2.761.384,56 0,00 0,00 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 210.147,89 210.147,89 0,00 0,00 12001020951 Bina Vergisi 2.552.552,76 2.552.552,76 0,00 0,00 12001020952 Arsa Vergisi 568.576,94 568.576,94 0,00 0,00 12001020953 Arazi Vergisi 208.426,78 208.426,78 0,00 0,00 12001020954 Çevre Temizlik Vergisi 235.716,08 235.716,08 0,00 0,00 12001030953 İlan ve Reklam Vergisi 2.930,00 2.930,00 0,00 0,00 12003060199 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 85.193,00 85.193,00 0,00 0,00 12101020951 Bina Vergisi 3.040.654,47 442.607,26 2.598.047,21 0,00 12101020952 Arsa Vergisi 810.207,65 63.536,30 746.671,35 0,00 12101020953 Arazi Vergisi 517.756,97 12.206,33 505.550,64 0,00 12101020954 Çevre Temizlik Vergisi 243.766,58 32.093,26 211.673,32 0,00 12101030953 İlan ve Reklam Vergisi 168.296,22 725,00 167.571,22 0,00 12201020951 Bina Vergisi 26.714,57 10.975,60 15.738,97 0,00 12201020952 Arsa Vergisi 3.135,78 150,99 2.984,79 0,00 1400101 Alacağın Aslı 265.395,53 70.878,80 194.516,73 0,00 1400102 Alacağın Faizi 121.289,90 6.000,00 115.289,90 0,00 1500101 Yazı Araçları 1.652,00 1.652,00 0,00 0,00 1500102 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 354,00 354,00 0,00 0,00 1500103 Kağıt Ürünler 13.822,00 11.485,00 2.337,00 0,00 1500104 Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri 6.313,00 6.313,00 0,00 0,00 1500105 Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar 531,00 413,00 118,00 0,00 1500106 Yazı Düzelticiler 177,00 177,00 0,00 0,00 1500107 Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri 4.765,29 944,00 3.821,29 0,00 1500303 Medikal Malzemeler 118,00 118,00 0,00 0,00 1500501 Temizlik Malzemeleri 1.062,00 1.062,00 0,00 0,00 1500502 Temizlik Araç ve Gereçleri 7.139,00 6.254,00 885,00 0,00 1500503 Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları 7.962,00 5.900,00 2.062,00 0,00 1500601 Giyecekler 42.456,00 41.580,00 876,00 0,00 1500705 Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcıla 3.024,00 3.024,00 0,00 0,00 1500801 Alkolsüz İçecekler 7.149,60 7.074,00 75,60 0,00 1501003 Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri 2.808,00 0,00 2.808,00 0,00 1501201 Küçük El Aletleri ve Gereçleri 944,00 0,00 944,00 0,00 1501202 Tutturucular 413,00 413,00 0,00 0,00 1501208 Plastik Ürünler 315.875,00 315.875,00 0,00 0,00 1501304 Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları 1.955,00 1.955,00 0,00 0,00 161110303 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansı 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 1620501 Maaş Avansları 1,00 1,00 0,00 0,00 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 32.666.566,14 268.117,18 32.398.448,96 0,00 19101 % 1 Kdv 91.554,24 91.554,24 0,00 0,00 19102 % 8 Kdv 38.260,33 38.260,33 0,00 0,00 19103 % 18 Kdv 2.531.489,73 2.531.489,73 0,00 0,00 19701 Kasa Sayım Noksanı 4.510,16 4.510,16 0,00 0,00 22201020951 Bina Vergisi 2.163,61 11,88 2.151,73 0,00 22201020952 Arsa Vergisi 126,00 0,00 126,00 0,00 22201020954 Çevre Temizlik Vergisi 455,70 22,68 433,02 0,00 2410103 Sermaye Payı Oranı % 50 'den Fazla Olanlar 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 250010101 Tarla 3.395.150,00 0,00 3.395.150,00 0,00 2500102 Arsalar 8.373.867,00 0,00 8.373.867,00 0,00 2510107 Yollar 193.144,05 0,00 193.144,05 0,00 251010901 Su Depoları-Çeşme- Kaynak Suları vb. 142.940,00 0,00 142.940,00 0,00 251012001 Meydanlar 7.555.130,00 0,00 7.555.130,00 0,00 25201010101 Hizmet Binaları 6.066.194,00 0,00 6.066.194,00 0,00 25201010905 Dükkan ve İşyeri 978.600,00 0,00 978.600,00 0,00 2530102 Enerji Tesisleri 5.741,00 0,00 5.741,00 0,00 2530201 Tarım ve Ormancılık Makineleri 314.515,12 0,00 314.515,12 0,00 2530202 İnşaat Makineleri ve Aletleri 5.900,00 0,00 5.900,00 0,00 2530203 Atölye Makineleri ve Aletleri 17.700,00 0,00 17.700,00 0,00 2530204 İş Makineleri ve Aletleri 1.011.260,00 0,00 1.011.260,00 0,00 2530205 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri 29.433,00 0,00 29.433,00 0,00 2530209 Ayırma, Sınıflandırma Makineleri 4.506,00 0,00 4.506,00 0,00 2530210 Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler 5.192,00 0,00 5.192,00 0,00 2530301 Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları 550,00 0,00 550,00 0,00 2530302 Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri 45.554,80 0,00 45.554,80 0,00 2530306 Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri 696,20 0,00 696,20 0,00 2530308 Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 9.440,00 0,00 9.440,00 0,00 2540101 Otomobiller 73.160,00 0,00 73.160,00 0,00 2540103 Yük Taşıma Araçları 1.582.620,01 0,00 1.582.620,01 0,00 2540105 Özel Amaçlı Taşıtlar 3.041.938,68 307.204,00 2.734.734,68 0,00 2550105 Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşını 24.567,60 0,00 24.567,60 0,00 2550201 Bilgisayarlar ve Sunucular 112.655,12 0,00 112.655,12 0,00 2550202 Bilgisayar Çevre Birimleri 43.211,66 0,00 43.211,66 0,00 2550203 Teksir ve Çoğaltma Makineleri 1.718,08 0,00 1.718,08 0,00 2550204 Haberleşme Cihazları 4.052,12 0,00 4.052,12 0,00 2550205 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 70.065,20 0,00 70.065,20 0,00 2550299 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri 156.509,30 0,00 156.509,30 0,00 2550301 Büro Mobilyaları 691.133,54 0,00 691.133,54 0,00 2550302 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mob 42.008,80 0,00 42.008,80 0,00 2550303 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları 97.676,88 0,00 97.676,88 0,00 2550401 Yemek Hazırlama Ekipmanları 34.574,00 0,00 34.574,00 0,00 2550701 Kütüphane Mobilyaları 3.068,00 0,00 3.068,00 0,00 2550801 Eğitim Mobilyaları ve Donanımları 319.089,70 0,00 319.089,70 0,00 2550804 Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları 10.620,00 0,00 10.620,00 0,00 2550902 Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 37.382,40 0,00 37.382,40 0,00 2551002 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 10.322,00 0,00 10.322,00 0,00 2551003 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları 236,00 0,00 236,00 0,00 2551202 Büro Malzemeleri 26.300,00 0,00 26.300,00 0,00 2559901 Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler 10.179,86 0,00 10.179,86 0,00 257030201 Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri 0,00 367.439,72 0,00 367.439,72 257030203 Atölye Makineleri ve Aletleri 0,00 48.736,00 0,00 48.736,00 257030204 İş Makineleri ve Aletleri 0,00 215.368,00 0,00 215.368,00 257030205 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri 0,00 665.416,20 0,00 665.416,20 257030209 Ayırma, Sınıflandırma Makineleri 0,00 2.006,00 0,00 2.006,00 257030210 Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler 0,00 5.192,00 0,00 5.192,00 257030301 Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları 0,00 1.104,60 0,00 1.104,60 257030302 Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri 0,00 61.501,20 0,00 61.501,20 257030304 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri 0,00 65.653,00 0,00 65.653,00 257030306 Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri 0,00 2.100,40 0,00 2.100,40 257030307 Müzik Aletleri ve Aksesuarları 0,00 531,00 0,00 531,00 257030308 Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 0,00 9.440,00 0,00 9.440,00 257040101 Otomobiller 0,00 52.498,00 0,00 52.498,00 257040102 Yolcu Taşıma Araçları 0,00 177.196,00 0,00 177.196,00 257040103 Yük Taşıma Araçları 0,00 1.183.418,00 0,00 1.183.418,00 257040105 Özel Amaçlı Taşıtlar 0,00 1.106.389,36 0,00 1.106.389,36 257040303 Uzay Araçları 0,00 2.348,20 0,00 2.348,20 257050105 Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşını 0,00 24.567,60 0,00 24.567,60 257050201 Bilgisayarlar ve Sunucular 0,00 141.955,70 0,00 141.955,70 257050202 Bilgisayar Çevre Birimleri 0,00 54.014,56 0,00 54.014,56 257050203 Teksir ve Çoğaltma Makineleri 0,00 1.387,68 0,00 1.387,68 257050204 Haberleşme Cihazları 0,00 6.571,22 0,00 6.571,22 257050205 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 0,00 65.934,26 0,00 65.934,26 257050299 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri 0,00 144.305,30 0,00 144.305,30 257050301 Büro Mobilyaları 0,00 393.769,31 0,00 393.769,31 257050302 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mob 0,00 50.351,40 0,00 50.351,40 257050303 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları 0,00 97.460,38 0,00 97.460,38 257050305 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler 0,00 15.281,00 0,00 15.281,00 257050401 Yemek Hazırlama Ekipmanları 0,00 34.574,00 0,00 34.574,00 257050801 Eğitim Mobilyaları ve Donanımları 0,00 319.089,70 0,00 319.089,70 257050902 Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 37.382,40 0,00 37.382,40 257051002 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 0,00 5.967,80 0,00 5.967,80 257051003 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları 0,00 64,90 0,00 64,90 257059901 Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler 0,00 85.345,86 0,00 85.345,86 258021203 İmalathaneler 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 2600202 Plan Projeler 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 268010202 Plan Projeler 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00 3000109 İller Bankası Kilitli Beton Parke Taşı Kredisi 587.235,18 1.148.294,06 0,00 561.058,88 3030305 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Borçlar 0,00 62,00 0,00 62,00 32001 Cari Yıla (N) Ait Borçlar 294.269,19 294.269,19 0,00 0,00 32002 N-1 Yılına Ait Borçlar 177.507,94 177.507,94 0,00 0,00 32004 N-3 Yılına Ait Borçlar 0,00 12.760,38 0,00 12.760,38 3300101 Geçici teminatlar 124.770,00 139.755,25 0,00 14.985,25 3300102 Kesin Teminatlar 14.010,00 39.631,00 0,00 25.621,00 333010502 Büyükşehir Otopark Emaneti 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 333010504 Mera Emanet Hesabı 0,00 176,01 0,00 176,01 3330301 Normal İcra Kesintisi 20.905,00 20.905,00 0,00 0,00 3330302 Nafaka Kesintisi 17.684,40 17.684,40 0,00 0,00 3330303 Taahhütlü İcra Kesintisi 0,00 40.841,49 0,00 40.841,49 33310021301 Genel-İş Sendikası 32.735,21 32.735,21 0,00 0,00 33310030280 Tüm Belediye Memurları Sendikası 26.404,42 26.404,42 0,00 0,00 3339999 Diğer Çeşitli Emanetler 12.925,41 12.925,41 0,00 0,00 360010102 Diğer Ücretler İle Ücret Sayılan Ödemelerden Yapıl 923.380,18 1.034.700,00 0,00 111.319,82 360010202 Diğer Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla Yapılan Öd 7.077,76 7.571,76 0,00 494,00 3600103 Gelir Vergisi Kanununun 94/3 md. Göre Yapılan Tevk 1.364,54 1.364,54 0,00 0,00 3600301 Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi 60.614,28 65.881,71 0,00 5.267,43 3600302 Sözleşmeye Ait Damga Vergisi 31.370,16 51.061,56 0,00 19.691,40 3600303 İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi 18.741,38 30.259,51 0,00 11.518,13 3600309 Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi 233.861,52 260.871,01 0,00 27.009,49 361010101 % 16 Aylık Aidat Kesintisi 330.869,27 344.852,55 0,00 13.983,28 361010103 % 100 Artış Kesenekleri 907,86 907,86 0,00 0,00 361010201 % 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı 431.337,47 431.337,47 0,00 0,00 361010203 % 100 Artış Kesenekleri Devlet Katkısı 988,67 988,67 0,00 0,00 361010204 % 12 Genel Sağlık Sigortası Primi 226.391,96 257.306,37 0,00 30.914,41 36110010101 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi 187.505,43 197.126,55 0,00 9.621,12 36110010102 Genel Sağlık Sigortası Primi 101.446,87 109.514,84 0,00 8.067,97 36110010201 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi 251.578,65 251.578,65 0,00 0,00 36110010202 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 60.001,77 67.953,74 0,00 7.951,97 36110010203 Genel Sağlık Sigortası Primi 168.387,67 170.720,09 0,00 2.332,42 36110020101 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi 15.141,85 16.347,51 0,00 1.205,66 36110020102 Genel Sağlık Sigortası Primi 8.411,12 13.169,42 0,00 4.758,30 36110020201 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi 18.691,35 26.389,97 0,00 7.698,62 36110020203 Genel Sağlık Sigortası Primi 11.998,78 17.156,73 0,00 5.157,95 361100203 Geçmiş Yıllar Primleri 0,00 11.229,24 0,00 11.229,24 3619904 Sosyal Güvenlik Destekleme Primi 12.799,69 21.225,77 0,00 8.426,08 362010201 İşsizlik Sigortası Primi-İşçi 12.996,77 21.902,94 0,00 8.906,17 362010202 İşsizlik Sigortası Primi-İşveren 35.198,33 49.719,93 0,00 14.521,60 362019999 Diğer 0,00 8,81 0,00 8,81 362020501 Kültür Varlıkları ve Tabiatı Koruma 249.183,71 268.869,35 0,00 19.685,64 362020602 Kefalet Aidatı Aylık Keseneği 174,52 174,52 0,00 0,00 362020604 Kefalet Sandığı Kurumuna Ödenecek Paralar 0,00 466,26 0,00 466,26 36811070102 % 25 Giriş Aidatı Kesintisi 981.227,23 8.072.345,47 0,00 7.091.118,24 36811080203 Genel Sağlık Sigortası Primi (İşveren) 408.229,11 2.550.815,08 0,00 2.142.585,97 37203 Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları 500.086,91 500.086,91 0,00 0,00 39118 Hesaplanan KDV %18 10.001,00 10.001,00 0,00 0,00 47201 Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları 0,00 549.000,00 0,00 549.000,00 5000101 İlk Yıl Denge Kaydı 7.407.606,39 0,00 7.407.606,39 0,00 5000109 Diğer Denge Kayıtları 3.196.196,74 0,00 3.196.196,74 0,00 500020302 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 0,00 21.430.157,46 0,00 21.430.157,46 500020305 Taşıtlar 7.653.394,88 12.177.605,68 0,00 4.524.210,80 500020306 Demirbaşlar 8.166.524,40 1.612.745,65 6.553.778,75 0,00 5000205 Diğer Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar 0,00 17.529,39 0,00 17.529,39 5000206 Stoklardan Envanteri Yapılanlar 0,00 6.387.786,62 0,00 6.387.786,62 500030103 Kamu İdarelerine Mali Borçlar 900.024,92 0,00 900.024,92 0,00 500030109 Diğer İç Mali Borçlar 2.477.679,64 0,00 2.477.679,64 0,00 50009 Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar 0,00 16.681.209,31 0,00 16.681.209,31 57001 N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları 0,00 5.033.906,44 0,00 5.033.906,44 57002 N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları 0,00 6.803.089,66 0,00 6.803.089,66 57003 N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları 0,00 3.863.025,56 0,00 3.863.025,56 57004 N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları 0,00 804.686,62 0,00 804.686,62 57005 N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları 0,00 5.129.352,65 0,00 5.129.352,65 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI 5.033.906,44 5.033.906,44 0,00 0,00 60001020951 Bina Vergisi 2.552.552,76 0,00 2.552.552,76 60001020952 Arsa Vergisi 568.576,94 0,00 568.576,94 60001020953 Arazi Vergisi 208.426,78 0,00 208.426,78 60001020954 Çevre Temizlik Vergisi 235.716,08 0,00 235.716,08 60001030251 Haberleşme Vergisi 0,00 15.058,01 0,00 15.058,01 60001030252 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 0,00 1.270.299,71 0,00 1.270.299,71 60001030952 Yangın Sigortası Vergisi 24.116,00 0,00 24.116,00 60001030953 İlan ve Reklam Vergisi 0,00 27.680,72 0,00 27.680,72 60001060951 Bina İnşaat Harcı 0,00 765.607,60 0,00 765.607,60 60001060953 İşgal Harcı 0,00 80.081,00 0,00 80.081,00 60001060954 İşyeri Açma İzni Harcı 20.096,00 0,00 20.096,00 60001060960 Yapı Kullanma İzni Harcı 20.744,50 0,00 20.744,50 60001060999 Diğer Harçlar 4.200,00 239.836,09 0,00 235.636,09 60003010199 Diğer Mal Satış Gelirleri 0,00 15.100,40 0,00 15.100,40 60003010254 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler 0,11 0,00 0,11 60003010299 Diğer hizmet gelirleri 58.757,19 0,00 58.757,19 60003060199 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 0,00 85.193,00 0,00 85.193,00 60005010801 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 0,00 228.976,07 0,00 228.976,07 60005020251 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 0,00 38.316.030,47 0,00 38.316.030,47 60005030299 Diğer İdari Para Cezaları 115,00 0,00 115,00 60005030401 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları 0,00 94,49 0,00 94,49 60005030414 7143 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı 1.724,98 0,00 1.724,98 60005030499 Diğer Vergi Cezaları 47.534,45 0,00 47.534,45 60005090106 Kişilerden Alacaklar 0,00 197.018,75 0,00 197.018,75 63001010101 Temel Maaşlar 1.388.555,45 0,00 1.388.555,45 0,00 63001010201 Zamlar ve Tazminatlar 2.392.322,10 0,00 2.392.322,10 0,00 63001010401 Sosyal Haklar 912.617,49 0,00 912.617,49 0,00 63001010501 Ek Çalışma Karşılıkları 97.976,18 0,00 97.976,18 0,00 63001010601 Ödül ve İkramiyeler 13.059,70 0,00 13.059,70 0,00 63001020101 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri 247.362,46 247.362,46 0,00 63001020201 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatla 57.470,79 57.470,79 0,00 63001020401 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları 50.143,62 50.143,62 0,00 63001030101 Sürekli İşçilerin Ücretleri 1.394.872,62 1.394.872,62 0,00 63001030201 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 149.058,34 0,00 149.058,34 0,00 63001030202 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 536.001,37 0,00 536.001,37 0,00 63001030301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 332.732,55 0,00 332.732,55 0,00 63001030401 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 137.500,95 137.500,95 0,00 63001050151 Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler 197.633,70 197.633,70 0,00 63001050152 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler 776.297,30 0,00 776.297,30 0,00 63002010601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 908.451,30 0,00 908.451,30 0,00 63002020401 İşsizlik Sigortası Fonuna 4.947,29 4.947,29 0,00 63002020601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 50.709,40 50.709,40 0,00 63002030401 İşsizlik Sigortası Fonuna 3.122,97 3.122,97 0,00 63002030601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 384.158,89 384.158,89 0,00 63002030602 Sağlık Primi Ödemeleri 35.735,68 35.735,68 0,00 63003020101 Kırtasiye Alımları 104.550,00 0,00 104.550,00 0,00 63003020102 Büro Malzemesi Alımları 43.654,00 0,00 43.654,00 0,00 63003020103 Periyodik Yayın Alımları 32.532,78 0,00 32.532,78 0,00 63003020104 Diğer Yayın Alımları 54.900,00 0,00 54.900,00 0,00 63003020105 Baskı ve Cilt Giderleri 301.702,50 0,00 301.702,50 0,00 63003020202 Temizlik Malzemesi Alımları 738.960,00 0,00 738.960,00 0,00 63003020302 Akaryakıt ve Yağ Alımları 1.927.291,53 0,00 1.927.291,53 0,00 63003020303 Elektrik Alımları 1.047.014,11 0,00 1.047.014,11 0,00 63003020501 Giyecek Alımları 84.300,00 0,00 84.300,00 0,00 63003020603 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 475.320,00 0,00 475.320,00 0,00 63003020690 Diğer Özel Malzeme Alımları 247.300,00 0,00 247.300,00 0,00 63003020901 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderl 2.112.191,12 0,00 2.112.191,12 0,00 63003030101 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 7.474,54 0,00 7.474,54 0,00 63003030201 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 3.334,17 0,00 3.334,17 0,00 63003040204 Mahkeme Harç ve Giderleri 24.904,01 0,00 24.904,01 0,00 63003040290 Diğer Yasal Giderler 86.443,50 0,00 86.443,50 0,00 63003040301 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 90.607,97 0,00 90.607,97 0,00 63003040390 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 508,80 0,00 508,80 0,00 63003050101 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 139.650,00 0,00 139.650,00 0,00 63003050102 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 63003050103 Bilgisayar Hizmeti Alımları 136.003,19 0,00 136.003,19 0,00 63003050104 Müteahhitlik Hizmetleri 11.887.940,53 0,00 11.887.940,53 0,00 63003050105 Harita Yapım ve Alım Giderleri 162.000,00 0,00 162.000,00 0,00 63003050107 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 63003050201 Posta ve Telgraf Giderleri 7.763,42 0,00 7.763,42 0,00 63003050202 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 9.360,57 0,00 9.360,57 0,00 63003050290 Diğer Haberleşme Giderleri 23.443,79 0,00 23.443,79 0,00 63003050303 Yük Taşıma Giderleri 155.594,47 0,00 155.594,47 0,00 63003050401 İlan Giderleri 56.559,00 0,00 56.559,00 0,00 63003050402 Sigorta Giderleri 109.357,00 0,00 109.357,00 0,00 63003050502 Taşıt Kiralaması Giderleri 446.007,11 0,00 446.007,11 0,00 63003050503 İş Makinası Kiralaması Giderleri 145.140,00 0,00 145.140,00 0,00 63003050903 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 63003060101 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderl 485.132,50 0,00 485.132,50 0,00 63003060201 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Gider 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 63003070101 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 328.916,64 0,00 328.916,64 0,00 63003070102 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 13.714,00 0,00 13.714,00 0,00 63003070302 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 80.375,00 0,00 80.375,00 0,00 63003070303 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 1.418.268,12 0,00 1.418.268,12 0,00 63003070304 İş Makinası Onarım Giderleri 996.700,85 0,00 996.700,85 0,00 63003080104 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderler 99.910,00 0,00 99.910,00 0,00 63003080601 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 701.826,27 0,00 701.826,27 0,00 63005030101 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluş 1.056.796,87 0,00 1.056.796,87 0,00 63005040701 Muhtaç ve Körlere Yardım 26.054,00 0,00 26.054,00 0,00 63005040790 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 250.070,00 0,00 250.070,00 0,00 63012050108 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 85.540,50 0,00 85.540,50 0,00 630130103 Tesis, Makine Ve Cihazların Amortisman Giderleri 43.689,72 0,00 43.689,72 0,00 630130104 Taşıtların Amortisman Giderleri 368.133,48 368.133,48 0,00 630130105 Demirbaşların Amortisman Giderleri 752.434,22 752.434,22 0,00 6301408 İçecek 216,00 0,00 216,00 0,00 80001020951 Bina Vergisi 1.835.368,00 0,00 1.835.368,00 80001020952 Arsa Vergisi 324.393,41 0,00 324.393,41 80001020953 Arazi Vergisi 46.228,47 0,00 46.228,47 80001020954 Çevre Temizlik Vergisi 168.067,49 0,00 168.067,49 80001030251 Haberleşme Vergisi 0,00 15.058,01 0,00 15.058,01 80001030252 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 0,00 1.270.299,71 0,00 1.270.299,71 80001030952 Yangın Sigortası Vergisi 24.116,00 0,00 24.116,00 80001030953 İlan ve Reklam Vergisi 28.405,72 0,00 28.405,72 80001060951 Bina İnşaat Harcı 765.607,60 0,00 765.607,60 80001060953 İşgal Harcı 80.081,00 0,00 80.081,00 80001060954 İşyeri Açma İzni Harcı 20.096,00 0,00 20.096,00 80001060960 Yapı Kullanma İzni Harcı 20.744,50 0,00 20.744,50 80001060999 Diğer Harçlar 239.836,09 0,00 239.836,09 80003010199 Diğer Mal Satış Gelirleri 15.100,40 0,00 15.100,40 80003010254 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler 0,11 0,00 0,11 80003010299 Diğer hizmet gelirleri 58.757,19 0,00 58.757,19 80003060199 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 85.193,00 0,00 85.193,00 80005010801 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 228.974,69 0,00 228.974,69 80005020251 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 38.316.030,47 0,00 38.316.030,47 80005030299 Diğer İdari Para Cezaları 115,00 0,00 115,00 80005030401 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları 94,49 0,00 94,49 80005030499 Diğer Vergi Cezaları 47.534,45 0,00 47.534,45 80005090106 Kişilerden Alacaklar 0,00 161.897,55 0,00 161.897,55 805 GELİR YANSITMA HESABI 43.751.999,35 4.200,00 43.747.799,35 0,00 81001060999 Diğer Harçlar 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 83001010101 Temel Maaşlar 1.388.555,45 1.388.555,45 0,00 83001010201 Zamlar ve Tazminatlar 1.942.322,10 1.942.322,10 0,00 83001010401 Sosyal Haklar 912.617,49 912.617,49 0,00 83001010501 Ek Çalışma Karşılıkları 97.976,18 97.976,18 0,00 83001010601 Ödül ve İkramiyeler 13.059,70 13.059,70 0,00 83001020101 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri 247.362,46 247.362,46 0,00 83001020201 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatla 57.470,79 57.470,79 0,00 83001020401 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları 50.143,62 50.143,62 0,00 83001030101 Sürekli İşçilerin Ücretleri 1.394.872,62 1.394.872,62 0,00 83001030201 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 149.058,34 149.058,34 0,00 83001030202 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 536.001,37 536.001,37 0,00 83001030301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 332.732,55 332.732,55 0,00 83001030401 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 137.500,95 137.500,95 0,00 83001050151 Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler 197.633,70 197.633,70 0,00 83001050152 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler 776.297,30 776.297,30 0,00 83002010601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 908.451,30 908.451,30 0,00 83002020401 İşsizlik Sigortası Fonuna 4.947,29 4.947,29 0,00 83002020601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 50.709,40 50.709,40 0,00 83002030401 İşsizlik Sigortası Fonuna 3.122,97 3.122,97 0,00 83002030601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 384.158,89 384.158,89 0,00 83002030602 Sağlık Primi Ödemeleri 35.735,68 35.735,68 0,00 83003020101 Kırtasiye Alımları 123.049,00 123.049,00 0,00 83003020102 Büro Malzemesi Alımları 210.682,16 0,00 210.682,16 0,00 83003020103 Periyodik Yayın Alımları 32.555,00 32.555,00 0,00 83003020104 Diğer Yayın Alımları 64.782,00 0,00 64.782,00 0,00 83003020105 Baskı ve Cilt Giderleri 331.264,50 331.264,50 0,00 83003020202 Temizlik Malzemesi Alımları 870.982,80 870.982,80 0,00 83003020302 Akaryakıt ve Yağ Alımları 2.274.204,02 2.274.204,02 0,00 83003020303 Elektrik Alımları 1.047.014,11 1.047.014,11 0,00 83003020501 Giyecek Alımları 87.380,00 87.380,00 0,00 83003020603 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 519.240,00 0,00 519.240,00 0,00 83003020690 Diğer Özel Malzeme Alımları 287.294,00 287.294,00 0,00 83003020901 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderl 2.435.528,02 0,00 2.435.528,02 0,00 83003030101 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 7.474,54 7.474,54 0,00 83003030201 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 3.334,17 3.334,17 0,00 83003040204 Mahkeme Harç ve Giderleri 25.718,28 25.718,28 0,00 83003040290 Diğer Yasal Giderler 86.715,10 86.715,10 0,00 83003040301 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 90.607,97 90.607,97 0,00 83003040390 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 508,80 508,80 0,00 83003050101 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 164.787,00 164.787,00 0,00 83003050102 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 59.000,00 59.000,00 0,00 83003050103 Bilgisayar Hizmeti Alımları 161.203,76 0,00 161.203,76 0,00 83003050104 Müteahhitlik Hizmetleri 12.469.302,59 12.469.302,59 0,00 83003050105 Harita Yapım ve Alım Giderleri 191.160,00 191.160,00 0,00 83003050107 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri 2.360,00 2.360,00 0,00 83003050201 Posta ve Telgraf Giderleri 7.763,42 7.763,42 0,00 83003050202 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 10.565,19 10.565,19 0,00 83003050290 Diğer Haberleşme Giderleri 26.782,03 26.782,03 0,00 83003050303 Yük Taşıma Giderleri 183.580,87 183.580,87 0,00 83003050401 İlan Giderleri 66.457,20 0,00 66.457,20 0,00 83003050402 Sigorta Giderleri 109.357,00 109.357,00 0,00 83003050502 Taşıt Kiralaması Giderleri 526.288,39 526.288,39 0,00 83003050503 İş Makinası Kiralaması Giderleri 171.265,20 171.265,20 0,00 83003050903 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 3.695,00 3.695,00 0,00 83003060101 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderl 498.774,25 498.774,25 0,00 83003060201 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Gider 10.350,00 10.350,00 0,00 83003070101 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 493.872,48 0,00 493.872,48 0,00 83003070102 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 36.172,90 0,00 36.172,90 0,00 83003070302 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 94.572,50 0,00 94.572,50 0,00 83003070303 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 1.659.354,91 1.659.354,91 0,00 83003070304 İş Makinası Onarım Giderleri 1.176.107,01 0,00 1.176.107,01 0,00 83003080104 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderler 117.893,80 117.893,80 0,00 83003080601 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 828.155,00 828.155,00 0,00 83005030101 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluş 1.056.796,87 1.056.796,87 0,00 83005040701 Muhtaç ve Körlere Yardım 26.054,00 26.054,00 0,00 83005040790 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 254.157,60 254.157,60 0,00 83006010401 Kara Taşıtı Alımları 362.500,00 0,00 362.500,00 0,00 83006040107 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri 40.844,05 0,00 40.844,05 0,00 835 GİDER YANSITMA HESAPLARI 0,00 38.928.237,64 0,00 38.928.237,64 9000101 Memurlar 5.296.000,00 5.296.000,00 0,00 0,00 9000102 Sözleşmeli Personel 362.000,00 362.000,00 0,00 0,00 9000103 İşçiler 2.727.000,00 2.727.000,00 0,00 0,00 9000105 Diğer Personel 977.000,00 977.000,00 0,00 0,00 9000201 Memurlar 1.027.000,00 1.027.000,00 0,00 0,00 9000202 Sözleşmeli Personel 84.000,00 84.000,00 0,00 0,00 9000203 İşçiler 467.000,00 467.000,00 0,00 0,00 9000302 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 9.305.558,00 9.305.558,00 0,00 0,00 9000303 Yolluklar 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 9000304 Görev Giderleri 1.075.000,00 1.075.000,00 0,00 0,00 9000305 Hizmet Alımları 23.341.000,00 23.341.000,00 0,00 0,00 9000306 Temsil ve Tanıtma Giderleri 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 9000307 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve On G 3.908.500,00 3.908.500,00 0,00 0,00 9000308 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 0,00 9000502 Mahalli İdare Yardımları 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 9000503 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 1.061.000,00 1.061.000,00 0,00 0,00 9000504 Hane Halkına Yapılan Transferler 486.000,00 486.000,00 0,00 0,00 9000601 Mamul Mal Alımları 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00 0,00 9000603 Gayri Maddi Hak Alımları 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 9000604 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 9000605 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00 9000901 Personel Yedek Ödeneği 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 9000903 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 9000904 Öngörülemeyen Giderler Ödeneği 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 9000905 Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 9000906 Yedek Ödenek 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 9000907 Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını K 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 9000909 Diğer Yedek Ödenekler 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 901010101 Memurlar 0,00 4.990.000,00 0,00 4.990.000,00 901010102 Sözleşmeli Personel 0,00 245.000,00 0,00 245.000,00 901010103 İşçiler 0,00 2.190.000,00 0,00 2.190.000,00 901010105 Diğer Personel 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 901010201 Memurlar 0,00 795.000,00 0,00 795.000,00 901010202 Sözleşmeli Personel 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00 901010203 İşçiler 0,00 406.000,00 0,00 406.000,00 901010302 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0,00 6.406.000,00 0,00 6.406.000,00 901010303 Yolluklar 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 901010304 Görev Giderleri 0,00 1.075.000,00 0,00 1.075.000,00 901010305 Hizmet Alımları 0,00 22.959.000,00 0,00 22.959.000,00 901010306 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00 901010307 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve On G 0,00 2.180.000,00 0,00 2.180.000,00 901010308 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 901010502 Mahalli İdare Yardımları 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 901010503 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00 901010504 Hane Halkına Yapılan Transferler 0,00 355.000,00 0,00 355.000,00 901010601 Mamul Mal Alımları 0,00 1.960.000,00 0,00 1.960.000,00 901010603 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00 901010604 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 901010605 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00 780.000,00 0,00 780.000,00 901010901 Personel Yedek Ödeneği 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 901010903 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 901010904 Öngörülemeyen Giderler Ödeneği 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 901010905 Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 901010906 Yedek Ödenek 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 901010907 Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını K 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 901010909 Diğer Yedek Ödenekler 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 901110101 Memurlar 281.500,00 0,00 281.500,00 901110102 Sözleşmeli Personel 117.000,00 0,00 117.000,00 901110103 İşçiler 537.000,00 0,00 537.000,00 901110201 Memurlar 232.000,00 0,00 232.000,00 901110203 İşçiler 61.000,00 0,00 61.000,00 901110302 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2.228.558,00 0,00 2.228.558,00 901110305 Hizmet Alımları 279.000,00 0,00 279.000,00 901110306 Temsil ve Tanıtma Giderleri 20.000,00 0,00 20.000,00 901110307 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve ON 1.381.500,00 0,00 1.381.500,00 901110308 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 40.000,00 0,00 40.000,00 901110503 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 581.000,00 0,00 581.000,00 901120101 Memurlar 216.000,00 216.000,00 0,00 901120103 İşçiler 164.000,00 164.000,00 0,00 901120201 Memurlar 10.000,00 10.000,00 0,00 901120203 İşçiler 42.000,00 42.000,00 0,00 901120302 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 391.500,00 391.500,00 0,00 901120303 Yolluklar 9.000,00 9.000,00 0,00 901120304 Görev Giderleri 572.000,00 572.000,00 0,00 901120305 Hizmet Alımları 2.322.558,00 2.322.558,00 0,00 901120306 Temsil ve Tanıtma Giderleri 48.000,00 48.000,00 0,00 901120307 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve On G 46.000,00 46.000,00 0,00 901120601 Mamul Mal Alımları 1.587.500,00 1.587.500,00 0,00 901120603 Gayri Maddi Hak Alımları 100.000,00 100.000,00 0,00 901120605 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 250.000,00 250.000,00 0,00 901130101 Memurlar 24.500,00 0,00 24.500,00 901130105 Diğer Personel 77.000,00 0,00 77.000,00 901130302 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 671.000,00 0,00 671.000,00 901130305 Hizmet Alımları 103.000,00 0,00 103.000,00 901130307 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve On 347.000,00 0,00 347.000,00 901130504 Hane Halkına Yapılan Transferler 131.000,00 0,00 131.000,00 901140901 Personel Yedek Ödeneği 101.500,00 0,00 901140905 Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği 131.000,00 131.000,00 0,00 901140906 Yedek Ödenek 774.000,00 774.000,00 0,00 901140907 Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını K 347.000,00 347.000,00 0,00 901250101 Memurlar 725.469,08 725.469,08 0,00 901250102 Sözleşmeli Personel 7.023,13 7.023,13 0,00 901250103 İşçiler 12.834,17 12.834,17 0,00 901250105 Diğer Personel 3.069,00 3.069,00 0,00 901250201 Memurlar 108.548,70 108.548,70 0,00 901250202 Sözleşmeli Personel 28.343,31 28.343,31 0,00 901250203 İşçiler 1.982,46 1.982,46 0,00 901250302 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 630.082,39 630.082,39 0,00 901250303 Yolluklar 55.191,29 55.191,29 0,00 901250304 Görev Giderleri 299.449,85 299.449,85 0,00 901250305 Hizmet Alımları 6.864.874,35 6.864.874,35 0,00 901250306 Temsil ve Tanıtma Giderleri 2.875,75 2.875,75 0,00 901250307 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve On G 402.420,20 402.420,20 0,00 901250308 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 543.951,20 543.951,20 0,00 901250502 Hazine Yardımları (Mahalli İdarelerin Yardımları D 100.000,00 100.000,00 0,00 901250503 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 4.203,13 4.203,13 0,00 901250504 Hane Halkına Yapılan Transferler 205.788,40 205.788,40 0,00 901250601 Mamul Mal Alımları 10.000,00 10.000,00 0,00 901250603 Gayri Maddi Hak Alımları 130.000,00 130.000,00 0,00 901250604 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 859.155,95 859.155,95 0,00 901250605 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 530.000,00 530.000,00 0,00 901250901 Personel Yedek Ödeneği 398.500,00 398.500,00 0,00 901250903 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 100.000,00 100.000,00 0,00 901250904 Öngörülemeyen Giderler Ödeneği 200.000,00 200.000,00 0,00 901250905 Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği 369.000,00 369.000,00 0,00 901250906 Yedek Ödenek 726.000,00 726.000,00 0,00 901250907 Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını K 153.000,00 153.000,00 0,00 901250909 Diğer Yedek Ödenekler 100.000,00 100.000,00 0,00 9050101 Memurlar 4.354.530,92 4.354.530,92 0,00 9050102 Sözleşmeli Personel 354.976,87 354.976,87 0,00 9050103 İşçiler 2.550.165,83 2.550.165,83 0,00 9050105 Diğer Personel 973.931,00 973.931,00 0,00 9050201 Memurlar 908.451,30 908.451,30 0,00 9050202 Sözleşmeli Personel 55.656,69 55.656,69 0,00 9050203 İşçiler 423.017,54 423.017,54 0,00 9050302 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 8.283.975,61 0,00 8.283.975,61 0,00 9050303 Yolluklar 10.808,71 10.808,71 0,00 9050304 Görev Giderleri 203.550,15 203.550,15 0,00 9050305 Hizmet Alımları 14.153.567,65 14.153.567,65 0,00 9050306 Temsil ve Tanıtma Giderleri 509.124,25 509.124,25 0,00 9050307 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve On G 3.460.079,80 0,00 3.460.079,80 0,00 9050308 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 946.048,80 946.048,80 0,00 9050503 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 1.056.796,87 1.056.796,87 0,00 9050504 Hane Halkına Yapılan Transferler 280.211,60 280.211,60 0,00 9050601 Mamul Mal Alımları 362.500,00 0,00 362.500,00 0,00 9050604 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 40.844,05 0,00 40.844,05 0,00 9100112 Banka Teminat Mektupları 2.035.291,00 132.300,00 1.902.991,00 0,00 911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 132.300,00 2.035.291,00 0,00 1.902.991,00 92001060507 Müteahhitlik Giderleri 10.918.094,43 0,00 10.918.094,43 0,00 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI 0,00 10.918.094,43 0,00 10.918.094,43 9901003 Binalar 30.250,00 0,00 30.250,00 0,00 999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI 0,00 30.250,00 0,00 30.250,00 TOPLAM 459.109.133,58 459.109.133,58 287.039.527,77 287.039.527,77 IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ : Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, bağlı Muhasebe Servisi ve diğer birimlerde bilgisayar otomasyonuna geçilmiş olup, teknolojik donanımlar (bilgisayar, internet ağı, faks, yazıcılar vb.) kullanılarak bu yönde adı geçen servislerde çalışan personelin de eğitimlerine öncelik verilmekte ve daha olumlu sonuçlar elde etme yönünde çalışma azmi ve kararlığı sergilenmektedir. V-ÖNERİ VE TEDBİRLER : Belediyemizin Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri arasında geçmiş yıllara oranla herhangi bir sapma meydana gelmemiş mali hedeflere çok yaklaşılmıştır. Ayrıca gelirlerin tahsili ve giderlerin ödenmesinde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Kamu Hesapları Bilgi Sistemine Veri girişleri ve Beyannameler eksiksiz ve zamanında verilmektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak bünyemizdeki kayıtlara, tablo, grafik ve raporlara erişim çok hızlı olmaktadır. Belirtilen tarihlerde Belediye Bütçesi, geçmiş yıl kesin hesabı hazırlanmış, Stratejik Planın uygulanmasında yaşanabilecek sorunlar üzerinde başkanlık makamı bilgilendirilmiştir. 28.02.2020 Seyfi TAY Mali Hizmetler Müdürü 01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü 28.02.2020 Nezir AVCI Ergani Belediyesi Fen İşleri Müdürü T.C. ERGANİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BILGILER Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak, Çevre Mühendisinden oluşan bir teknik kadro istihdam edilmektedir. Fen İsleri Müdürlüğümüz. Sorumluluğundaki yol üst kaplamaları ve yaya bantları, üst yapı denetimleri, v.b isler ile ilgili çalışmaları branşlarına göre üstlenmektedir. II- AMAÇ ve HEDEFLER 2014 seçimleriyle birlikte yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa uyarınca Fen İşleri Müdürlüğümüzün görev ve sorumluluklarında üst yapı ve yapı işleri ile ilgili faaliyetler devam etmektedir. İlçemizde bulunan tüm cadde ve sokaklar kilitli parke döşenerek daha modern bir hal alması ilçemizin ihtiyaçlarına göre sosyal tesis alanları oluşturulması öncelikli hedeflerimiz arasında olup bu temelde hizmet veremeye devam etmekteyiz. İlçemizle ilgili yeni projelerimizde bu sene 17.200 ton mıcır ihalesi yaparak ilçemizi daha temiz bir ortam oluşturulması bunun yanında 200.000 m2 kilitli parke taşı ve 6,5 km sıcak asfalt ihalesi yapılacak ve 5.000 Mt uzunluğunda kaldırım düzenlemesi ihalesi yapılarak cadde ve sokaklarımızı daha güzel bir şekilde halkımıza hizmet vermeyi planlıyoruz. III- FAALIYETLERE ILISKIN BILGI VE DEGERLENDIRMELER Müdürlüğümüzün üstlendiği misyon çerçevesinde, özellikle 2019 yılında ilçemize bağlı Aziziye mahallesi Milli Egemenlik, Ziya Gökalp caddelerinde doğalgaz tahribatı sonucu beton çalışması yapılarak caddeler düzenlenmiş olup İlçemiz Kemaliye Mahallesinde açılan imar yoluna dolgu malzemesi çekilmiştir, Merkeze bağlı mahallere buz borular döşenmiştir, İlçe merkezinde doğalgaz çalışması sonucu bozulan yerlere torbalı asfalt ile iyileştirmeler yapılmıştır. Bünyemizdeki is makineleri ve kalifiye elemanlar marifetiyle, projesine uygunluk esasıyla, söz konusu çalışmalar mevcut yerleşik yapı içerisinde öncelik sıralamasına göre sonuçlandırılmış ve yine bu bölgelerde altyapı çalışmalarını takiben üst yapı yol kaplamaları ve yürüyüş bantları tamamlanmıştır. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. İlçemizin merkez ve merkeze bağlı mahallere Yakacık Mahallesinde bulunan ocak malzemesinden 60,000 ton dolgu malzemesi cadde ve sokaklara serilmiştir. 2. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklardaki bozulan kilitli parke taşlarını 5,000 M2 civarında bakım onarımı yapılmıştır. 3. Kış mevsiminde dona karşı olarak 100 ton malzeme hazırlanıp cadde ve sokaklara dökülmüştür. 4. Belediye Hizmet Binası altında bulunan eski taziye evi yerine 1 Adet kadın wc ve çocuk bakım odası yapılmıştır. 5. İlçemiz Aziziye Mahallesinde Doğalgaz çalışması sonucu bozulan yollara hazır beton uygulaması ihalesi yapılarak bozulan yollar düzeltilmiştir. 6. İlçemiz Aziziye Mahallesinde 4 adet merdivenin bakım onarım çalışmaları yapılmıştır. 7. 6360 sayılı Büyükşehir yasasından kaynaklı olarak Mezarlık hizmetleri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne protokolle devredilmiş olup, mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere ve mezar salları üretilmesi için inşaat malzemesi ihalesi yapılmış olup 4.500 adet mezar salı üretilmiştir. Merkez mezarlıkların temizliği yapılmıştır. 8. Belediye Bahçesinde 5*16 ebadında ek saha düzenlenmesi yapılarak alan genişletilmiştir. 9. İlçemiz Aziziye Mahallesi Milli Egemenlik, Ziyagökalp Caddelerinde 6,5 km uzunluğunda sıcak asfalt ihalesi yapılmış olup sözleşme yapılmıştır. 10. 25 ton Torbalı asfalt bozulan yollarda yama işlemlerinde kullanılmıştır. 11. 01/01/2019 ile 31/12/2019 tarihleri arsında belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce kamu kuruluşlarına ve vatandaşlarla 141 adet yazışma yapılmıştır. Arz ederim 28/02/2020 Nezir AVCI ERGANİ BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürü T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 28.02.2020 Serkan Yalçın ERDOĞMUŞ Ergani Belediyesi İmar ve Şeh. Müd. V. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU I – GENEL BİLGİLER Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 03.09.2007 tarihinde kurulmuş olup Müdürlüğümüz bünyesinde İnşaat Mühendisi ( İmar ve Şehircilik Müdürü ), İnşaat Mühendisi, İnşaat Teknikeri ve 2 Fen Memuru kadroları olmak üzere 5 kişi görev yapmaktadır. Sorumluluğumuzdaki bütün iş ve işlemler 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu kanun çerçevesinde düzenlenen Yönetmeliklere uygun şekilde yürütülmektedir. II – AMAÇ ve HEDEFLER İlçemizde yürürlükte olan Uygulama İmar Planı kapsamında gerçekleşecek yapılaşmanın uygun biçimde sağlanması ve plan bütünlüğünün bozulmaması müdürlüğümüzün öncelikleri arasındadır. Yine plan uygulanabilirliği açısından elzem olan yola terk, ihdas ve kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 2019 yılı içerisinde Müdürlüğümüz tarafından 154 adet Yapı Ruhsatı, düzenlenmiş olup, ilgili ruhsatlara ilişkin proje ve belgeler arşivlenmiştir. Yine aynı yıl içerisinde 105 adet encümen kararı alınmıştır. 2018 yılı içerisinde yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi kapsamında kalan İmar Barışı uygulaması süresince gerekli iş ve işlemler yürütülmüş olup, kurumumuz görev alanında kalan işlemler yerine getirilmiştir. IV – KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ İlçemizin en büyük sorunlarından biri olarak göze çarpan imar durumu ve çarpık yapılaşmanın önüne geçilebilmesi 2011 yılı Aralık ayında onaylanan İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Uygulama İmar Planının tam ve düzgün bir biçimde uygulanması, gerekli koşullarda kamulaştırmaların yapılması büyük önem arz etmektedir. Gelecek dönem içerisinde halen yürürlükteki İmar Planının Revize edilmesi yine elzem ihtiyaçların başında gelmektedir. Mevcut kanun ve hükümlere istinaden bütün iş ve işlemlerin yürütülmesi Müdürlüğümüzün esas sorumluluğudur. 28.02.2020 Serkan Yalçın ERDOĞMUŞ İmar ve Şehircilik Müdür V. T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü 01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü 28.02.2020 Yusuf YILDIZ Ergani Belediyesi Temizlik İşleri Müd. V. T.C. ERGANİ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU a) Genel bilgiler : Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde GİH sınıfına dâhil 1 müdür ve 1 memur görev yapmaktadır. İlçemizin genel temizlik işleri taşeron olarak çalışan işçilerin kadroya geçirilmesi ile şuanda temizlik işlerinde görevli 89 personelle şehrin genel temizliği ve diğer işler yürütülmektedir. İlçemizin temizlik işlerinde dönem itibariyle belediyemize ait 9.ad. Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1.ad. Damperli Kamyonet,3.ad. Vakumlu yol süpürme aracı,1 ad.Konteyner yıkama aracı, 1 ad. Traktör çekmeli vakumlu yol süpürme aracı, 5 ad. Yaprak toplama makinesi ve 1 ad. Çift kabinli pikap bulunmaktadır. Temizlik işlerinde toplam 89 işçi görev yapmaktadır. Ancak mevcut araçların eski ve çalışma ömürlerini doldurduğundan şu anda da yetersiz olan 7+1 sıkıştırmalı çöp araçlarına acil ihtiyaç duyulmaktadır.Bu konuda hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınması için gerekli çalışmanın yapılması önem arz etmektedir. Ayrıca Büyük Şehir Belediyesinin sorumluluğunda olan çöp stok sahasının atık transfer merkezi kurularak ilçemizde toplanan atıkların geri dönüşüme kazandırılması için ilgili Belediyeye resmi yazı ile talebimiz iletilmiş ve gerekli çalışmanın yapılması için öneri ve görüşlerimiz iletilmiştir. b) Amaç ve hedefler : İnsan sağlığı açısından son derece önem teşkil eden temizlik işlerinde öncelikli amacımız vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmeti maksimuma çıkarmak, gelen şikâyetleri de minimuma düşürerek daha sağlıklı ve temiz bir çevre sunmaktır. Temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında vatandaşlarında çevreye duyarlı ve sağlıklı bir ortamda yaşamayı benimsetmek için gerekli halk toplantıları ve bilgilendirme çalışmaları yapılması için gerekli düzenlemelerin yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca çevreye görüntü kirliliği veren yer üstü çöp konteyneri yerine yer altı çöp konteyneri sayısının artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca ambalaj atıklarının geri dönüşüm yoluyla tekrar kullanıma sunulması ve çevreye verdiği zararları minimuma indirmek için geri dönüşüm konusunda vatandaşlara gerekli bilgilendirmenin daha etkin yapılması için gerekli çalışma yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu konuda 2019 yılı içinde İlçemizde çevre bakanlığından lisanslı ambalaj atığı toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması ile yetkilendirilen ilgili firma ile ilçemizdeki okullarda Eğitim seminerleri verilmiş ve sıfır atık projesi kapsamında gerekli bilgilendirmeler yapılmış olup 2020 yılı içinde daha kapsamlı çalışma yürütülmesi programlanmıştır. c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere gerekli miktarda. çöp poşeti, Kirlenen ve herhangi bir bakteri ve salgın hastalıklara sebep olmaması için konteynerlerin yıkaması ve dezenfekte edilmesi için ağır yağ ve kir çözücü, Ana caddeler ,sokak ve daha önceden kullanılan ve deforme olan konteynerlerin yerine kullanılmak üzere ve ihtiyaç olan yeni yerleşim alanlarında kullanılmak üzere 770 LT.lik kapaklı yerüstü çöp konteyneri alımı yapılıp hizmete sunulmuştur. Ayrıca Büyük vakumlu süpürge aracının giremediği dar sokaklarda kullanılmak üzere Traktör çekmeli vakumlu süpürge aracıyla daha temiz bir çevre için gerekli hassasiyet ve önem gösterilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Toplanan atıkların depolandığı çöp sahası ve sokaklarda bulunan çöp konteynerleri ilaçlama işlemlerini yürüten Büyükşehir Belediyesi İlaçlama birimi ile koordineli bir şekilde yapılarak sinek ve diğer haşerelerle mücadelesi yapılmıştır.Ayrıca konteyner yıkama aracımızla mevcut konteynerler düzenli bir şekilde yıkanarak dezenfekte çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıca Ülke genelinde yürütülen sıfır atık projesi kapsamında ilçemizdeki kamu ve özel kuruluşlara atıkların sınıfına göre toplanması için yeteri miktarda sıfır atık geri dönüşüm kutuları dağıtılmış ve kontrolu düzenli olarak yapılmıştır. Yürütülmekte olan temizlik işlerinin daha verimli ve halkın ihtiyaçlarına cevap vermesi açısından birimin çalışma ve ihtiyaçlarına zamanında gereken önem ve hassasiyetin gösterilmesi daha temiz bir çevre ve daha yaşanabilir bir ortamın yaratılmasında en önemli etkenlerden biri olduğu unutulmamalıdır. 2-Performans bilgileri İlçemizde yeni bir çöp sahasının yerinin tespitine ilişkin olarak görüşmeler yapılmıştır. Ancak ilçemizin coğrafi konumunun elverişli olmaması ve gerekse yeni açılacak çöp sahasının getireceği mali külfetler dolaysıyla eski çöp sahasının kullanılmasına devam edilmektedir. Temizlik hizmetlerinin daha sağlıklı ve halkın ihtiyaçlarına cevap verecek bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan uygun 7+1 araçlardan en az 6 adet alınması acil önem arz etmektedir , Şu anda görev yapan 89 işçi ile yürütülen temizlik faaliyeti Büyükşehir yasası kapsamında görev alanı genişlediğinden personel takviyesi yapılarak en az 130 personele çıkarılması zorunluluk arz etmektedir ve personel takviyesi yapılarak idari yönetimin birimin performansını artırmak için gerekli önem ve duyarlılığın gösterilmesi için gerekli çalışmaları yapması halk sağlığı ve temiz bir çevre için önem arz etmektedir ç) Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi Belediyemizde personel eksikliği dolaysıyla, çöp toplama ve nakli hizmetinin yerine getirilmesinde zaman zaman aksaklıklara neden olduğundan acil olarak gerekli araç ve personel takviyesi yapılması gerekmektedir. Teknolojik açıdan çağın gerekleri doğrultusunda temizlik hizmetlerinin yürütülmesi için azami çaba sarf edilmektedir. Mevcut yeterli olmayan personelle yerine getirilmeye çalışılan temizlik hizmetinin daha verimli ,sağlıklı yürütülmesi için yukarıda sayılan eksikliklerin yerine getirilmesi önem arz etmektedir. d) Öneri ve tedbirler İlçemiz merkezinde insan sağlığını son derece tehdit eder boyuta gelecek şekilde hayvan besiciliği yapılmaktadır. Hayvan besiciliği ile ilgili olarak konunun belediyemiz meclisinde gündeme alınarak görüşülmesinin ve hayvan gübrelerinin mahalle aralarına depolanması önlenerek kaldırılması yararlı olacağı görüşündeyim. İlçemizde yapmış olduğumuz gözlemler neticesinde yıkık ve virane durumda bulunan birçok yapıya rastlanılmıştır. Mevcut yapılar çevre kirliliğine sebebiyet vermekte ve çevre sakinleri için de tehlike arz etmektedir. Müdürlüğümüz bünyesine 1 adet JCB kazıcı yükleyici kepçe ve 1 adet damperli kamyon tahsisi gerekmektedir. İmar müdürlüğümüzce ve zabıta ekiplerince bu yapı sahiplerine ulaşılarak yapıların bulunduğu yerin daha güvenli bir duruma getirilmesi konusunda çalışmaların başlatılması kanaatindeyim. Mevcut bulunan 7+1 sıkıştırmalı çöp toplama araçlarının uzun süre kullanımından kaynaklı eski ve yıprandığından ve yeni yerleşim yerlerinin kurulması, ayrıca ilgili Büyükşehir yasası ile köylerin mahalle statüsüne dönüştürülmesinden kaynaklı olarak ivedi bir şekilde Belediyemiz imkanları dahilinde yeteri sayıya çıkarılması için gerekli araç alımı ve tedbirlerin alınması ileride doğa bilecek ve insan sağlığını doğrudan etkileyecek sorunların ortadan kaldırılması için önem arz etmektedir .Bu konuda gerekli çalışmanın bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Gelişmekte olan ilçemizde Temizlik hizmetlerinde, şoförler, kontrol ekibi ve genel temizlik işçileri olmak üzere toplam 89 personel çalışmaktadır Temizlik hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için toplamda en az 130 personele ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebepten dolayı hizmetin ifasında zaman zaman aksamalar meydana gelmektedir. Buna rağmen günlük olarak ilçemiz genelinde yaklaşık olarak 200 ile 250 ton aralığında atık toplanmaktadır. Yasa gereği izin hakları bulunan personelin yıllık izinleri bile düzenli olarak kullandırılamamaktadır. Geçmişte gerekli önem ve hassasiyetin gösterilmediği Temizlik işleri birimimize gerekli ilgi ve hassasiyetin gösterilmesi faaliyetin yerine getirilmesi için herkesi olumlu yönde etkileyeceği kanaatindeyim. Belediyemizce satın alınmış olan çöp konteynerleri uygun yerlere bırakılmıştır. Ancak gerek ilçe esnafı ve gerekse vatandaşlarımız temizliğe gerekli hassasiyeti göstermemekle beraber adeta belediyemizin aksine hareket ederek çöplerini konteynerlere dökmeyerek rastgele sağa sola döktükleri görülmüştür. Konu ile ilgili olarak belediyemiz zabıta biriminin gerek 5393 sayılı belediye kanunun ve gerekse 5326 sayılı kabahatler kanunu ve diğer yasalar çerçevesinde kurallara uymayan, çevreyi kirletenler hakkında işlem yapmaları görüşündeyim. Arz ederim. YUSUF YILDIZ Temizlik İşleri Müdürü V. T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İşletme Müdürlüğü 01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü 28.02.2020 Arkan CENNET Ergani Belediyesi İşletme Müdürü T.C. ERGANİ BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU a) Genel bilgiler : Belediyemiz İşletme Müdürlüğünde GİH sınıfına dâhil 1 müdür görev yapmaktadır. b) Amaç ve hedefler : Belediyemize ait Taziye Evi, Konferans Salonu ve Hayvan Pazarı ile ilgili her türlü iş ve işlemlerini yapmak. c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Belediyemiz mülkü taşınmazların yasalar çerçevesinde değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. Taşınmazlarımıza ilişkin işlemler kayıt altına alınarak her bir taşınmaz için dosya açılmıştır ve Taziye Evleri ve Konferans salonu vatandaşların talepleri doğrultusunda makbuz karşılığında kiraya verilmektedir. Performans bilgileri Belediyemize ait taşınmaz malların kayıtlarını düzenli bir şekilde tutmak, takip ve kontrolünü sağlamak. Arz ederim. 28/02/2020 Arkan CENNET İşletme Müdürü T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Zabıta Müdürlüğü 01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü 28.02.2020 Mehmet YILDIZ Ergani Belediyesi Zabıta Müdürü ERGANİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER: Misyon ve Vizyon: 1-Misyonumuz: Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içerisinde, İlçemizin esenlik huzur, sağlık ve düzeninin sağlanması Belediyemiz kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması, yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde imkân ve yetkileri kullanarak yaşanabilir bir çevre şeffaf ve her işin merkezine insanı koyan bir yönetim, görev yetki ve sorumluluk bilinci ile katılımcı, çağdaş, birim hizmeti ile hızlı, güvenilir ve planlı çalışma ile hizmet verecek yenilikçi, ileri görüşlü, vatandaş ve kalite odaklı, takım çalışmasına inanan, insanlara değer veren, güvenen, öncü, dinamik, Müdürlük olmak. 2-Vizyonumuz: İnsan ve hizmet odaklı il halkının beklentileri üzerinde, bilgili, nitelikli, yeniliklere açık ve kararlı hizmet veren, yasalara saygılı, mevzuat bilgisine sahip, cezacı değil, öğretici, insan haklarına saygılı, dürüst, ayırımcılık yapmayan, demokratik kurallara saygılı, etik ve ahlaki değerlere sahip, çevreye saygılı, örnek gösterilen, görüşlerine başvurulan, iletişime açık, uzlaşmacı, kurumsal güven, bilinç ve kültüre sahip, mükemmelliğe ulaşmaya çalışan, işbirliği anlayışına sahip, paylaşımcı, sorumluluk bilincinde, şeffaf, adil ve hoşgörülü, takdir edilen, yaratıcı ve yenilikçi bir birim olarak varlığını sürdürmektedir. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR: Zabıta Müdürlüğü olarak yetki, görev ve sorumluluklarımıza ilişkin kanun ve yönetmelikler aşağıda dökümlenmiştir. 1- 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilişkili Yönetmelikler 2- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 3- 2559 sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunu 4- 5728 sayılı Kanunla değişik, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkam-ı Cezayi Hakkında Kanun 5- 5727 sayılı Kanunla değişik, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun Hükümleri. 6- Ergani Belediyesi Zabıta Denetim ve İdari Yaptırım Yönetmeliği 7- Zabıta Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği 8- Diğer ilgili kanun ve yönetmelikler. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 1-Fiziksel Yapı: Saray Mahallesi. 50 Yıl Caddesinde bulunan hizmet binası giriş bölümü Zabıta Müdür odası, Personel çalışma ve dinlenme odası olarak 2 oda da çalışmamızı devam ettirmekte olup, fiziki manada Müdürlüğümüz çalışmaları için yetersiz olup, Sağlıklı bir çalışma ortamı bulunmamaktadır. 2-Personel Şeması: Zabıta Müdürü: Mehmet YILDIZ Zabıta Amiri: İsa DEMİRKAN Zabıta Kom v: Yaşar YEŞİL Zabıta Memuru: M.Sıtkı KAYACAN Zabıta Memuru: Hasan ÖZARIK Zabıta Memuru: Murat ASLAN Zabıta Memuru: Ekrem SALAR Zabıta Memuru: Nafiz ALTAN Zabıta Memuru: A.Kadir KAYMAZ Zabıta Memuru: Abbas ALACA Zabıta Memuru: Askeri TAŞ Zabıta Memuru: Ahmet ASLAN Zabıta Memuru: Münir YAVUZ Zabıta Memuru: Metin YILDIZ Zabıta Memuru: Hüsamettin ERSAN Zabıta Memuru: Bozan ORUÇ Zabıta Memuru: Mert Özkan Yavuz Şoför : Hikmet ASLAN Hizmetli : Şinasi DANE Müdürlüğümüzün Personel Yapısı Aşağıdaki Gibidir: Zabıta Müdürü = 1 Adet Zabıta Amiri = 1 Adet Zabıta Kom v = 1 Adet Zabıta Memuru = 14 Adet Şoför = 1 Adet Hiz. Kadrolu İşçi = 1 Adet İlçemiz Ergani’nin yaklaşık olarak 130 bin nüfusa sahip olduğu toplamda 1 Zabıta Müdürü, 1 Zabıta Amiri,1 Zabıta Komiser vekili, 14 Zabıta Memuru, 1 Şoför ve 1 Hizmetli personel ile zor şartlarda görevimizi en iyi şekilde yapmaya özen göstermekteyiz. Ancak personel sayısı yetersiz olup, Norm Kadro kapsamında genç ve en az yüksekokul mezunu personellere ihtiyaç duyulmaktadır. SUNULAN HİZMETLER: 1-Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Başkanının aldıkları kararları ve sözlü emirleri yerine getirilmiştir. 2- Ruhsat, işgal ve İş Yerlerinin denetimleri yapılarak, sonuçlarını takip edilmiş olup 106 adet iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. 3-Kurumlardan gelen Fiyat araştırmaları (Rayiç) ve Tebligatları sonuçlandırarak, cevaplandırılmıştır. 4-Sözlü, Yazılı ve telefon ihbarı ile alınan şikâyetleri anında değerlendirilerek, 67 adet dilekçeye olumlu veya olumsuz cevap verilmiştir. 5- Dilenci denetimleri ile İlçemiz merkezinde dilenciler takip edilmiş olup, (Çoğu Suriyeli vatandaşlar) dilenmelerine müsaade edilmemiştir. 6- Emniyet Müdürlüğünden gelen raporlar doğrultusunda koordinasyon içinde çalışma yürütülmüştür. 7-Canlı hayvan pazarında sık sık denetimler yapılarak olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır. 8-Semt pazarlarında düzenli bir şekilde kontrol ve denetimi sağlanmıştır. 9-4207 sayılı Tütün mamulleri tüketim kontrolündeki komisyonda üye bulundurarak neticeleri takip edilmektedir. 10-Şehirlerarası Terminal Yönetmeliği doğrultusunda ilçe garajında kontrol ve denetimlerimizi sürdürmekteyiz. 11-Belediyemiz birimleri ve Resmi kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı devam edilmektedir. 12-Peynir pazarında denetimler yapılarak her hangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. 13- Kaçak inşaatlarla ilgili İmar Müdürlüğü ekiplerince koordinasyon içinde çalışma yürütülmüştür. 14-5826 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 81. maddesine göre hazırlanan ve 06.11.2011 tarih ve 25635 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Bandrol Uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği denetimler yapılmış olup, esnaflara gerekli uyarılar yapılmıştır. 15- Resmi kurumlardan gelen 163 adet yazı kayıt altına alınıp, uygun görülenlere cevap verilmiştir. 16-Belediyemize ait emlak vergi borcunu ödemeyen abonelere ait tebligatlar ilgililere dağıtılmıştır. 17- Kayıt dışı esnaf denetim komisyonunda personel görevlendirilmiş olup, komisyon raporları doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. 18- Okul kantinleri ile okul bölgesinde bulunan iş yerlerinde, gıda güvenliği konusunda denetim yapılarak, şırıngalı çikolata vb. gıdaların satışına müsaade edilmediği, gerekli tedbirlerin alındığı. 19- El yapımı patlayıcılar ile mücadele konusunda, Tüp gaz bayilerin dışında, bakkal market gibi iş yerlerinde tüp satışına müsaade edilmediği, denetimlerimizin devam ettiği. 20- Esnaflarımızın hijyen kurallarına uymaları konusunda denetimler yapılarak, pastane, fırın ve lokanta vb iş yerlerinde sağlıklı gıda üretimi sağlanmıştır. AMAÇ VE HEDEFLER: Zabıta Müdürlüğünün Amaç ve Hedefleri: Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde zabıta hizmetlerinin yürütülmesi, zabıta personelinin eğitilmesi, trafik hizmetlerinin yürütülmesi, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbir alınması ve kanunda belirlenmiş olan görevlerin takip edilmesi gibi konularda görev yapan Zabıta Müdürlüğünün bu amaç doğrultusundaki hedefleri aşağıdaki gibidir. Kamu güvenliğine ilişkin sorunlara, yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde en etkin biçimde müdahale ederek, emniyet güçleriyle işbirliği halinde halkın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamasına fırsat sağlanması. 1- Her türlü denetim (Pazar yerleri, açık alanda satış yapan ve halk sağlığını tehdit eden tüm faaliyetlerin kontrol altına alınması) ve bu denetimlerin niteliğinin artırılması. 2- Zabıtanın varlığını ön plana çıkaracak etkinlikleri artırarak, kamu düzenini bozmaya eğilimli kişilerde denetim bilincini oluşturmak, vatandaşlarda zabıtaya güven ve işbirliği duygusunun geliştirilmesi. 3- Vatandaşlarda tüketici bilincini geliştirerek belediye zabıtasının etkinliğinin artırılması ve işyerleri üzerindeki oto kontrolün vatandaşlar aracılığıyla sağlanması. 4- İlçemizdeki tüm işyerlerinin ruhsat yönünden etkin bir şekilde denetlenerek kayıt altına alınması ve işgallerin azaltılması. 5- İşyerlerinde rutin ruhsat denetimlerinin yapılması. 6- Denetim sonrası tespit edilen ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması. 7- Şehir içerisindeki ana ve ara caddelerdeki işgallerin kaldırılması. 8- Dilenci denetimleri ile İlçemiz merkezinde dilencileri takip etmek, ve önlemek. 9- Belediyemiz mücavir sınırları içerisinde faaliyeti devam eden semt pazarlarında vatandaşlarımızın rahat bir ortamda alışveriş yapabilmeleri sağlanmaktadır. 10- İlçenin düzenini muhafaza eden, ilçe halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel Zabıta kuvvetini ifade eder ve belediye zabıtası İlçe içerisinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve yaptırımları uygulamak. 11- İlçede ticari faaliyette bulunan tüm iş yerleri sürekli bir şekilde denetlenmiş ve işyerlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili esnaflar hakkında gerekli işlemler ve takibatlar yapılarak, Faaliyet alanlarımızla ilgili denetimlerimiz Belediyemizin birimleri ile koordinasyon içinde devam edecektir. Arz ederim. 21.02.2020 Mehmet YILDIZ Zabıta Müdürü T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Park ve Bahçeler Müdürlüğü 01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü 28.02.2020 Yusuf YILDIZ Ergani Belediyesi Park-Bah. Müdürü 2019 YILI PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNÜN FALİYET RAPORU PARK BAHÇELER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR: -Dicle yolu ağaçlandırma ve çim, mevsimlik çiçek ekildi. -Tüm parklarda çimlendirme ve onarım kauçuk onarımları yapıldı -Tüm ahşap yapılar boyandı -huzur kent ve istasyon parkı wc ve mescitler deforme olan ve kırılan fayanslar yenilendi, tüm duvarların fayansları yenilendi. -Tüm parklarda zararlı böceklere karşı ilaçlama yapıldı. -TOKİ parkı çimlendirilmesi yapıldı,2 adet kamelya 1 adet çeşme yapıldı. -TOKİ parkındaki ağaçlar budanıp temizlendi. -Botanik parktaki havuzlar temizlendi, ilaçlandı ve mevsimlik çiçekler ekildi. Kuruyan ağaçlar yenileri ile değiştirildi. -Elektrik aksamları tamiri yapıldı. -Kara oğlan gençlik parkına ve eski sebze haline konteynırlar alındı. -Gençlik parkı elektrik aksanları ve aydınlatma yenilendi -Gençlik parkında sulama için sondaj yapıldı. -Kara oğlan ve dedaş parkı şelale havuzları boyandı ve eskiyen motorları yenilendi. Çilleri yenilendi. -kara oğlan parkında motor hatları yenilendi. -İstasyon parkında sulama için sondaj yapıldı. -Tüm orta refüjlerin yeşillendirilme onarımları ve kuruyan ağaçları yenileri ile değiştirildi, çimlendirilme yapıldı -İstasyon parkının çeşmelerinin muslukları onarılması. Ağaçların kesilip budanması. -İstasyon parkının değirmeninin boyanıp motorunun onarıldı, güvenlik kulübesi dinlenme yeri mutfak girişindeki ahşaplar boyanıp yenilendi. -İstasyon parkı sulama motoru, elektrik panosunun yerinin değiştirilip yenilenmesi -12 ayda tüm parkların gübrelenmesi yapıldı. -Belediyenin önüne mevsimlik çiçekler ve çimlendirilme yapıldı. -Belediyenin bahçesinde bulunan çeşmenin tadilatı yapıldı. -Belediyenin bahçe giriş duvarı tadilatı yapıldı. Arz ederim. 28.02.2020 Yusuf YILDIZ Ergani Belediyesi Park-Bah. Müdürü T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 28.02.2020 İsret YİĞİT Ergani Belediyesi Kül. ve Sos. İşl. Müd. V. 01.01.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORU 1-GENEL BİLGİLER: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün temel görevi, İlçe halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; kültür merkezleri, gençlik merkezleri, tiyatrolar, konservatuarlar, gösteri merkezleri, müzeler, kreşler, anaokulları, aile eğitim merkezleri gibi sosyal tesisleri açmak ve bu tesislerde gereken hizmetleri vermek. Ayrıca; Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarıyla, öğrencilerle, eğitim ve öğretim kurumlarıyla, kültür ve sanat camiasıyla, kamu yararı gözeten derneklerle, vakıflar, federasyonlar, gençlerle, çocuk ve kadın örgütleriyle, spor kulüpleriyle, meslek kuruluşlarıyla sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek, gerektiğinde ortak projeler üretmek, ortak çalışma alanları oluşturmak. Proje sürecinde yâda sonunda çeşitli sosyal etkinlikler, geziler ve şenlikler düzenlemek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü;5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. maddesine ve Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak belediyemiz Meclis kararıyla ihdas edilmiş; 5018 Sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda belirtilen görev, yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik doğrultusunda faaliyetlerini icra etmektedir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 1 Müdür Vekili, 1 Sözleşmeli Sosyolog ile faaliyet yürütülmektedir. 2-AMAÇ: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İlçe halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak ve ilçe halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesi ile ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamaktır. 3-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER: • Belediyemizce tiyatro gösterileri düzenlenmekte. • Belediyemiz çocuklara yönelik tiyatro gösterileri düzenlenmekte. • Türkü dinletileri konserler gibi etkinlikler yapılmaktadır. • Kırsal mahallerde okullarda okuyan öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtımı yapılmakta. • Kültürel etkinliklerin duyurulması için afiş billboard baskıları yapılmakta. • İlçe sınırları içerisinde bulunan muhtaç, engelli ve muhtaç öğrencilere gerekli sosyal yardımlar yapılmaktadır. • İdari İşlerle İlgili Faaliyetler; • Müdürlük yazışmaları ve büro hizmetleri ile ilgili çalışmaları yürütülmektedir, • Sosyal yardım talebinde bulunan vatandaşlara birer yardım dosyası açılarak bilgi ve belgeler arşivlenmektedir. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İlçe halkına Belediyemizce kültürel etkinlikler düzenlenip sosyal ve kültürel çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılarak, halkın kültür bilincini artırılacak olup, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, engelli ve yardıma muhtaç öğrencilere sosyal yardım yapılarak Kültür ve Sosyal Belediyecilik anlayışı benimsenmiştir. ÖNERİ VE TEDBİRLER: Yönetici, personel, araç-gereç vb. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak yararlanma doğrultusunda teknolojik donanım, ulaşım ve yeterli kapasiteye sahip personele devamlılık esasıyla ihtiyaç duyulacaktır. 28.02.2020 İsret YİĞİT Kültür ve Sos. İşl.Müd.V. T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü 01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR 2019 YILI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU I – GENEL BİLGİLER Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü 2014 yılında kurulmuş olup Müdürlüğümüz bünyesinde Harita Kadastro Teknisyeni ( Yapı Kontrol Müdürü ) ve İnşaat Mühendisi kadroları olmak üzere 2 kişi görev yapmaktadır. Sorumluluğumuzdaki bütün iş ve işlemler 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu kanun çerçevesinde düzenlenen Yönetmeliklere uygun şekilde yürütülmektedir. II – AMAÇ ve HEDEFLER İlçemizde yürürlükte olan Uygulama İmar Planı kapsamında gerçekleşecek yapılaşmanın uygun biçimde sağlanması ve plan bütünlüğünün bozulmaması müdürlüğümüzün öncelikleri arasındadır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan Yapı Ruhsatlarına ait yapıların denetimlerinin sağlanması önceliklerimiz arasındadır. III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 2019 yılı içerisinde Müdürlüğümüz tarafından 49 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiş olup, ilgili Yapı Kullanma İzin Belgelerine ilişkin proje ve belgeler arşivlenmiştir. Yine aynı yıl içerisinde 45 adet metruk yapı gerekli işlemleri tamamlanarak yıktırılmıştır. Kaçak yapı 1(Bir) adet tespit edilmiş olup 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri gereğince işlem yapılmıştır. IV – KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ İlçemizin en büyük sorunlarından biri olarak göze çarpan imar durumu ve çarpık yapılaşmanın önüne geçilebilmesi 2011 yılı Aralık ayında onaylanan İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Uygulama İmar Planının tam ve düzgün bir biçimde uygulanması büyük önem arz etmektedir. İhtiyaç duyulması halinde yürürlükteki Kentsel Dönüşüm koşullarını sağlayan bölgelerde gerekli işlemler tarafımızca yürütülecektir. 19.02.2020 Nesih YALÇIN Yapı Kontrol Müdür V. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü 28.02.2020 Nesih YALÇIN Ergani Belediyesi Yapı Kont. Müd. V. T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğü 01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü 28.02.2020 Meryem YILDIZ Ergani Belediyesi Destek Hiz. Müd.V. T.C ERGANİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak 2019 yılı içerisinde yapmış olduğumuz ve yapılacak olan faaliyetler sırasıyla aşağıda belirtilmiştir. II. AMAÇ VE HEDEFLER Belediyemiz bakım onarım istasyonu olarak kullanılan ve araç parkı olarak kullanılmakta olan alanımızın ihtiyaca cevap verebilecek şekilde düzenlenmesi için mevcut bulunan alan içerisinde yeni bir makine ikmal yapılıncaya kadar mevcut alanda bazı alanların beton zemin oluşturularak daha iyi çalışılabilir bir alan oluşturulması gerekmektedir. III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla 1 (bir) adet temizlik aracı Belediyemiz bünyesine kazandırılmıştır.20 araç alımı için Müdürlüğümüz bünyesinde ihale yapılmış olup, herhangi bir katılımın olmamasından dolayı açtığımız ihale düşmüştür. Düşen ihaleye alternatif olarak araç kiralama ihalesinin yapıldığı, ihale sonucunun ihale komisyonunun tüm değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sonuçlanacaktır. IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Makine İkmal atölyemizde kalifiyeli personellerin alınması, araçlarının bakım onarım işlerinin makine ikmal alanında yapılması, tamir ustası, elektrik ustası, kaporta ustası vb. personellerin alınması en fazla hissedilen ihtiyaçlardır. V.ÖNERİ VE TEDBİRLER Araç park alanlarının yenilenmesi, Makine İkmal alanının şehir dışına çıkarılması, temizlik araçlarının sayısının artırılması ile daha rahat ve daha iyi bir hizmetin sunulacağı kanaatindeyiz. 28.02.2020 Meryem YILDIZ Destek Hiz. Müd.V. T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 28.02.2020 Mehmet TEKİN Ergani Belediyesi Çev. Korm. ve Kont Müd. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜGÜ'NÜN FALİYET RAPORUDUR BAŞKANLIK MAKAMINA Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün 01.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasındaki faaliyetlerimiz aşağıya çıkarılmıştır. A- GENEL BİLGİLER : Personel Durumu : Bir Müdür Araç ve Malzeme Durumu : Hiç bir Araç ve Malzeme bulunmamaktadır. Faaliyetle ilgili Çalışmalar : Park ve Bahçe Müdürlüğü ile koordineli çalışarak aşağıdaki hizmetler yapılmıştır. Yaptığımız programla Diyarbakır- Elazığ caddeleri üzerinde bulunan ağaçlar ve çimler günde ikişer defa sulanması sağlanmış, Toki konutları yollu üzeride bulunan ve Eski Devlet Hastanesi yanında bulunan ağaçlar sulanarak korunmuştur. İlçemizin ana caddeleri her gün saat: 08.00 ve 17.00'de tankerle sulaması yapılarak toz olması engelenmiş,Ayrıca her akşam geç saatlerde semt pazarlar tazikli su ile yıkanarak çevrenin temizliği sağlanmıştır,Resmi bayramlarda tören alanları yıkanarak temizliği sağlanmıştır. Çevre ile ilgili konularda Belediyemizin ilgili birimleri ile işbirligi yapılarak hizmet yapılmaktadır. B- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEGERLENDİRİLMESİ: İlçemizin merkezi bir konumda olması ve Diyarbakır Elazığ Kara yollunun üzerinde bulunması nedeniyle hızla gelişmektedir bu gelişmeye paralel çevre sorunları;da artmakta; Ancak Müdürlüğüm altyapısı yetersiz ve personel ataması yapılmaması gerekli araç ve malzemelerle donatılmadığı için kurumsal kabiliyet ve kapasitesi istenilen düzeyde değildir. Bilindiği gibi çevre çok geniş alanı olan ve doğrudan insan sağlığını ilgilendiren bir alandır bu sorunları çözmek için gerekli önemin verilmesi ve bu birime kurumsal kabiliyet kazandırarak mümkün olacaktır. Bu Konularda Değerlendirmem ve Önerilerim Aşağıda Açıklanmıştır: 1- Valilik nezdinde yazışmalar yapılarak gerekli kontrol ve denetimler için yetki devri istenmelidir. 2- Acilen personel ataması veya görevlendirme yapılmalı,özelikle teknik personel ataması yapılmalı( Çevre Mühendisi,Çevre Teknikerleri,tarla ve bitki koruma teknikerleri, Memur ve Yeterli kadar işçi) Ayrıca Personel Eğitimine önem verilmeli. 3- En az bir araç verilmeli kontrol ekibi denetimleri bu araçla yapmalıdır,Yeterli miktarda malzeme alınıp hizmete bırakılmalı( Hava Kalitesini Kontrol cihazı,Gürültü ölçüm cihazı v.s) 4- Bu güne kadar hiç bir talep ve önerimiz dikkate alınmamıştır. - Sonuç olarak Çevrenin korunması ve yaşanabilir bir ortamın oluşturulması içi n geç olmadan gerekli ilginin gösterilmesini ve yapılan önerilerin dikkate alınmasını; Arz ederim 28.02.2020 Mehmet TEKİN Çevre Korum ve Kont.Müd. T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 28.02.2020 Abubekir KAYMAZ Ergani Belediyesi İnsan Kay. Eğt. Müdürü 01/01/2019 – 31/12/2019 TARİHLERİ ARASI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER : Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Biriminin; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün sevk, idare ve koordinasyonu ile gerçekleştirilen halka ve personele yönelik hizmet odaklı faaliyetleri aşağıda kısaca belirtildiği şekildedir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Biriminde; 1 Müdür ve 3 Memur olmak üzere toplam 4 personel bulunmaktadır. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; personel ile ilgili konuları takip ederek, özlük ve sicil dosyalarını tutmak, tertipli ve düzenli bir şekilde muhafaza etmek, bunun yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak ve gerektiğinde her türlü diyaloga girerek ilgili konuları sonuçlandırmak amacıyla çalışmaktadır. Ayrıca Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı Evlendirme işlemleri de yapılmaktadır. EVLENDİRME İŞLEMLERİ Evlendirme memuru belediye başkanının verdiği yetkiye dayanarak çalışmalarını yürütmektedir. Hafta boyunca müracaat eden vatandaşlara randevu saatleri verilerek önceden kendileri tarafından yapılacak işlem ve hazırlanacak evrak ile ilgili bilgi aktarılmaktadır. Randevu zamanı geldiğinde vatandaş eş, dost ve şahitlerden müteşekkil olan kişilerle birlikte evlendirme salonuna gelinerek nikâh töreni icra edilmekte, nikâh töreninin bitimini müteakip evlenme cüzdanı tanzim edilerek ilgiliye teslim edilmektedir. Nikâh töreninden sonra, evlendirme memurunca mernis evrakları hazırlanıp ilçemiz Nüfus Müdürlüğü’ ne gönderilerek gerekli işlemler tamamlanmaktadır. Anılan tarihler içerisinde yapılan evlilik işlemlerinin sayısı 894 adettir. Belediyemizde toplam 51 Memur, 16 Kadrolu İşçi, 1 Vekil Mühendis, 1 Mühendis (Tam Zamanlı), 1 Sosyolog(Tam Zamanlı), 1 Ekonomist(Tam Zamanlı), 1 Peyzaj Mimarı(Tam Zamanlı) ve 1 Avukat (Tam Zamanlı) olmak üzere toplam: 73 personel görev yapmakta olup maaşları ve her türlü özlük hakları müdürlüğümüz bünyesinde yapılmaktadır. Ayrıca personellere bu güne kadar hak etmiş oldukları yıllık izinleri sırası ile kullandırılmıştır ve rahatsızlıkları nedeniyle almış oldukları doktor raporları sağlık iznine çevrilmiştir. MEMUR PERSONEL EĞİTİM DÜZEYİ EĞİTİM DÜZEYİ OKURYAZAR İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖNLİSANS LİSANS TOPLAM MEMUR SAYISI 0 0 1 14 18 18 51 İŞÇİ PERSONEL EĞİTİM DÜZEYİ EĞİTİM DÜZEYİ OKURYAZAR İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖNLİSANS LİSANS TOPLAM İŞÇİ SAYISI 0 7 5 4 0 0 16 BELEDİYE PERSONELİ CİNSİYET DAĞILIMI MEMUR BAYAN SAYISI 2 MEMUR ERKEK SAYISI 49 İŞÇİ BAYAN SAYISI 2 İŞÇİ ERKEK SAYISI 14 VEKİL ERKEK MÜHENDİS 1 SÖZLEŞMELİ ERKEK PERSONEL 1 SÖZLEŞMELİ KADIN PERSONEL 4 TOPLAM 73 II – AMAÇ VE HEDEFLER : Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; daha düzenli ve daha etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için ileriye yönelik plan ve programlar geliştirmeli, değişen ve gelişen mevzuatlara zamanında adapte olunabilmesi için çaba sarf etmelidir. Bunun için personele eğitim ve kurum içi hizmet faaliyetleri düzenlemelidir. Birim olarak bu yönde çalışma azmimiz mevcuttur. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ** 17.08.2009 tarihinde yeni ihdas edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimi faaliyete geçirilmiştir. ** İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilgili birimlerle yapılan çalışmalar neticesinde, Belediye iş ve işlemleri ile ilgili hizmet standartları ve azami işlem süreleri aşağıda belirtilmiştir. 1) Emlak Vergisi yatırma : 3 dakika 2) Emlak Rayici talebi : 3 dakika 3) Tahsilât Müzekkeresi : 1 dakika 4) Teslimat Müzekkeresi : 2 dakika 5) Kira Kontratı : 3 dakika 6) Evlendirme İşlemleri : 1 gün 7) İşyeri açma ruhsatı : 7 gün 8) İnşaat Ruhsatı : 3 gün 9) Yapı kullanma İzni : 2 gün 10) Yazılı dilekçeye cevap :15 gün gibi bir sürede vatandaşa birimlerimiz hizmet vermektedir. Bu işlemler yapılırken vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda ve çeşitli ikramlarla (çay, kola vb.) ağırlanmaları ve tek elden talepleri doğrultusunda ilgili birime yönlendirilmeleri belediyemiz giriş bölümünde ihdas edilen Halkla İlişkiler Bürosunca sağlanmaktadır. IV - KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; orta ve uzun vadede hedeflere ulaşılabilmede eğitime ve bilgiye öncelik verip, teknolojik donanıma da imkânlar dâhilinde sahip olarak birime yeni bir ivme kazandırmanın gayretini sürekli olarak sergilemektedir. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER: Birimimizle ilgili faaliyet yılı sonuçları ile ilgili ekonomik koşullar göz önüne alındığında, bütçe imkânlarımızın artırılması ve buna paralel olarak eğitim ve kurslara, seminerlere ve konferanslara katılım sağlanması veya gerekirse ev sahipliği yapılması sağlanmalıdır. Bu yönde 2019 yılı içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenmiş olup, 2020 yılı içerisinde de çalışmalarımız aynen devam edecektir. Personellerimizin Kanun ve ilgili genelge, yönerge, yönetmelik ( v.b)’leri zamanında takip etmek amacıyla çağımız teknolojisinden yaralandırılması gerekmektedir. Bu doğrultuda tüm eğitim aktivitelerine de elden geldiğince ilgili personelin katılımı sağlanacaktır. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak bundan sonra da yüksek kalitede hizmet sunulmaya devam edilecektir. Arz ederim. 28.02.2020 Abubekir KAYMAZ İnsan Kay. ve Eğt. Müd. T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 28.02.2020 İsret YİĞİT Ergani Belediyesi Bas.Yay.ve Halk.İliş.Müd.V. 01.01.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORU 1-GENEL BİLGİLER: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün temel işleri, belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak toplum ile yönetim arasında sağlıklı bir iletişim kurulmasına yardımcı olmak ve işlevin özü belediyemiz çalışmalarıyla ilgili olarak halka bilgiler aktarmak, halkın belediye çalışmalarına ilişkin düşüncelerini almak ve taleplerine yanıt vermektir. Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü;5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. maddesine ve Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak belediyemiz Meclis kararıyla ihdas edilmiş; 5018 Sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda belirtilen görev, yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik doğrultusunda faaliyetlerini icra etmektedir. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde 1 Müdür Vekili, 1 İşçi ve 1 Memur Personel ile faaliyet yürütülmektedir. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; 1- Basın Yayın Alt Birimi 2- Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Alt Biriminden oluşur. 2-AMAÇ: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması ve tanıtılması amacıyla; hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı iletişimi sağlamak için, görsel, işitsel ve yazılı kitle iletişim araçlarından yararlanarak, kamuoyunda Ergani Belediyesi hakkında doğru bilgilendirmeyi sağlamak amacı ile tanıtım ve hizmete yönelik materyaller sunmaktadır. 3-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER: Basın Yayın Alt Birimiyle ilgili yürütülen faaliyetler; • Ergani Belediyesi resmi internet sayfasında Belediyemiz haberlerini ve projelerini aktararak sayfa işleyişi ve takibi sağlanmaktadır, • Kitle iletişim araçlarında yer alan, Belediyemiz hizmet faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takip ve tespiti yapılmaktadır, • Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan yansıyan şikayet ve önerilerin tespit, takip ve değerlendirmeleri çalışmaları yapılmaktadır, • Başkanlığımız ünitelerinin hizmetlerini yürütmelerine yardımcı olabilecek Belediyecilik konusundaki yeni gelişme ve uygulamalardan ilgili birimleri haberdar etmektedir, • Başkanlığımızın faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlanmakta, konuyla ilgili fotoğraf ve görüntüler medya organlarına dağıtılmaktadır, • Basın-Yayın mensuplarının kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların, muhtarlıkların Belediyemizle iyi ilişkilerinin geliştirilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar yapılmakta, karşılıklı ziyaretlerde ve görüş alış verişinde bulunulmaktadır, • Vatandaşların basın yayın organlarında yer alan şikayet, görüş ve öneriler ilgili birimlere iletilmekte ve hassasiyetle takip edilmektedir, • Belde sakinlerinin ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek üzere anket ve benzeri çalışmalar ile beklenti ve öneriler hakkında öngörü sağlanmaktadır, • Başkanlık Makamının verdiği diğer emirler yerine getirilmektedir. Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Alt Birimiyle İlgili Faaliyetler; • Vatandaşlardan şahsen, e-posta, telefon, faks veya diğer kurum başvuruları yoluyla gelen şikayet, öneri ve talepler, ilgili müdürlüklerle temasa geçilerek değerlendirilmekte; en hızlı biçimde çözmek için takip edilmekte, sonuçları izlenerek ilgili kişi ve kurumlar bilgilendirilmektedir, • Ergani halkının belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek için, gerektiğinde kamuoyu yoklaması ve anket çalışması yapılmaktadır, • CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) üzerinden Belediyemize yönlendirilen tüm şikayet ve öneriler değerlendirilmekte, zamanında ve doğru bir şekilde sonuca ulaştırılmaktadır, • Halkla ilişkiler ile ilgili kurulmuş ve sonradan hizmet gerekleri doğrultusunda kurulacak birimlerin faaliyetlerini daha etkin hale getirmek için kurum içi düzenleme yapılmaktadır, • Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde Belediyemize yapılan başvuruların ilgili müdürlüklerle koordineli şekilde yasanın öngördüğü süre ve şekil şartları içinde yanıtlanması sağlanmaktadır, • Başkanlık Makamınca verilen benzer görevler yapılmaktadır. İlanlara İlişkin Faaliyetler; • Belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin ve kutlamaların ( bayram kutlama, özel gün, açılış vb.) afiş, broşür, bülten, gazete ilanı vb. hazırlamak. • Hazırlanmış olan afiş, broşür, bülten, gazete ilanı vb. ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan ilan panolarına asmak, dağıtımını yapmak, kontrol etmek ve halkın bilgilendirilmesini sağlamak. İdari İşlerle İlgili Faaliyetler; • Müdürlük yazışmaları ve büro hizmetleri ile ilgili çalışmaları yürütülmektedir, • CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) üzerinden Belediyemize yönlendirilen tüm şikayet ve önerilerin konusu gereği ilgili müdürlüğe iletimi sağlanmaktadır ve sonucu yasal süresinde temin edilmektedir. • CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) üzerinden Kurumumuza iletilen vatandaş taleplerinin cevabi yazıları incelenmekte, uygun açıklama ilgili Kurum ve kişilere elektronik ortamda ulaştırılmaktadır. • Müdürlük alt birimlerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmaları düzenlenerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulması sağlanmakta, çalışmalar izlenmekte ve denetlenmektedir, • Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlanmakta, Başkanlığın onayına sunulmaktadır, • Başkanlık tarafından onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme temin edilmektedir, • Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler alınmaktadır. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye hizmetlerinde memnuniyeti arttırmak, İlçe halkı üzerinde güvenilir, beklentilerin karşılandığı güçlü bir belediye olgusunu oluşturmak, yönetime halkın katılımı sağlamak, halkın farkındalığını artırmak, yerel yönetimleri ve yerel demokrasiyi güçlendirmek adına çözümler üretmekte olup, Belediyemizin başarılarına hız ve değer kazandırmaktadır. ÖNERİ VE TEDBİRLER: Yönetici, personel, araç-gereç vb. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak yararlanma doğrultusunda teknolojik donanım, ulaşım ve yeterli kapasiteye sahip personele devamlılık esasıyla ihtiyaç duyulacaktır. 28.02.2020 İsret YİĞİT Basın Yay. Halk. İliş. Müd. V. T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak İstimlâk Müdürlüğü 01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Emlak İstimlâk Müdürlüğü 28.02.2020 Arkan CENNET Ergani Belediyesi Emlak İstimlâk Müd. V. T.C. ERGANİ BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU a) Genel bilgiler : Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünde GİH sınıfına dâhil 1 müdür görev yapmaktadır. b) Amaç ve hedefler : Belediyemize ait taşınmaz malların kayıtlarını düzenli bir şekilde tutmak, takip ve kontrolünü sağlamak, Belediye gayrimenkulleri üzerinde yapılan fuzuli işgallerin tespitini yapmak, gerekli tutanakları tutmak, tahliyeleri ile ilgili yasal süreci başlatarak takip etmek. Emlak vergisi, Ecrimisil ve Kira alacaklarıyla ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak, Borçlunun ödeme yapmaması halinde tebligat ve tahliye işlemlerini yapmak. Belediyeye ait gayrimenkullerin kiralanması, özel ve tüzel kişilere ait gayrimenkullerin kiralama işlemlerini yapmak. c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Belediyemiz mülkü taşınmazların yasalar çerçevesinde değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. Taşınmazlarımıza ilişkin işlemler kayıt altına alınarak her bir taşınmaz için dosya açılmıştır. Belediyemize ait Elektrik ve Su aboneleri güncellenmiş olup kayıt altına alınmıştır. Performans bilgileri Belediyemize ait taşınmaz malların kayıtlarını düzenli bir şekilde tutmak, takip ve kontrolünü sağlamak. ç) Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi Belediye gayrimenkulleri üzerinde yapılan fuzuli işgallerin tespitini yapmak, gerekli tutanakları tutmak, tahliyeleri ile ilgili yasal süreci başlatarak takip etmek. d) Öneri ve tedbirler Kayıtlarımızın güncellenmesi açısından Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile protokol yapılması, gayrimenkul bilgilerimize sistem üzerinden ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. İşlerin daha düzenli yürütülebilmesi açısından müdürlüğümüze bağlı hizmet aracı tahsis edilmesinin uygun olacağı görüşündeyim. Arz ederim.28/02/2020 Arkan CENNET Emlak İstimlak Müdür V. T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü 01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ KADIN VE AİLE HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü 28.02.2020 Özgül ÇAKIN Ergani Belediyesi Kadın ve Aile Hiz. Müd V. T.C. ERGANİ BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (01.07.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU) a) Genel bilgiler : Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri GİH sınıfına dâhil 1 müdür vekili görev yapmaktadır. b) Amaç ve hedefler : Belediyemize bağlı olarak ilçe ve köylerdeki kadın ve aile hizmetleri ile ilgili her türlü iş ve işlemlerini yapmak. c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Ergani ilçe ve köylerdeki kadınlarla görüşülerek belediye ve müdürlüğümüzden talep ve istekleri alınıp, istenilen talepler doğrultusunda yasalar çerçevesinde ilgili çalışmaları yürütmek. Bu taleplere ilişkin işlemler kayıt altına alınarak her bir çalışma için dosya açılmıştır. Ergani Belediyesi altında mevcut bulunan Kadın Dinlenme ve Emzirme Evi nin bir diğeri İstasyon Mahallesinde yapılarak faaliyete geçirilmiştir. Adnan Menderes Mahallesinde prefabrik yapıdan ekmek yapma evi yapılmıştır. İlçedeki Kadın taziye evlerinin tadilat ve düzenleme işleri müdürlüğümüzce yürütülmüştür. Performans bilgileri Yukarıda belirtilen çalışmaların kayıtlarını düzenli bir şekilde tutmak, takip ve kontrolünü sağlamak. Arz ederim. 28.02.2020 Özgül ÇAKIN Kadın ve Aile Hiz. Müd. V. T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü 01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü 28.02.2020 İsret YİĞİT Ergani Belediyesi Özel Kalem Müdürü 01.01.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORU 1-GENEL BİLGİLER: Özel Kalem Müdürlüğü'nün temel işleri, Belediye Başkanının ziyaretlerine gelen yurt içi ve yurt dışı konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek. Belediye Başkanını ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri vs. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini, düzenlemek yürütmek ile ilgili giderleri gerçekleştirmek zaman ve yerlerini Belediye Başkanına bildirmek. Başkanlık makamının toplantılarını ayarlamak, yapılacak toplantının gün ve saatini ilgili birimlere bildirmek. İlçemizde bilim, kültür, sanat edebiyat ve spor alanları ile ilçenin tanıtımına katkı sağlayacak diğer alanlarda başarılı çalışmaları görülen kişiler, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları,ve sivil toplum kuruluşları için tanıtım ve iftihar toplantıları düzenlemek. Özel Kalem Müdürlüğü;5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. maddesine ve Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak belediyemiz Meclis kararıyla ihdas edilmiş; 5018 Sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda belirtilen görev, yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik doğrultusunda faaliyetlerini icra etmektedir. Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde 1 Müdür Vekili, 10 İşçi ve 1 Memur Personel ile faaliyet yürütülmektedir. 2-AMAÇ: Özel Kalem Müdürlüğü, Belediye Başkanın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri vs. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini, düzenlemek yürütmek ile ilgili giderleri gerçekleştirmek ve Başkanlık sekretaryasını düzenleyerek Belediye Başkanının görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek, Belediye Başkanının günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlayarak takip etmek, vatandaşlar kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanıyla görüşmelerini temin etmek. 3-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER : Belediyemiz olarak İlçemizin tanıtımı konusunda düzenlenen uluslar arası turizm ve tanıtım fuarlarına katılarak ilçemizin tanıtımı yapılmaktadır. • Belediye Başkanı ile görüşmek isteyen veya randevu talep eden vatandaş ile kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli randevu gün ve saatini bildirmek. • Belediyemizin çalışmalarıyla ilgili bilboard ve afiş hazırlayarak yayınlamak. • Başkanlık Makamına gelen misafirleri ağırlanmaktadır. • Çeşitli tören, düğün ve organizasyonlara Belediye Başkanı adına çiçek veya çeleng gönderilmektedir. • Başkanlık Makamı'nın verdiği diğer emirler yerine getirilmektedir. İdari İşlerle İlgili Faaliyetler; • Müdürlük yazışmaları ve büro hizmetleri ile ilgili çalışmaları yürütülmektedir, • Belediyemiz birimlerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmaları düzenlenerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulması sağlanmakta, çalışmalar izlenmekte ve denetlenmektedir, • Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler alınmaktadır. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Özel Kalem Müdürlüğü Belediye Başkanın ile Belde halkı ve kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişim sağlayarak daha planlı ve koordinasyonlu çalışmayı sağlamak. İlçemize gelen ve ilçemizin tanıtımı konusunda faydalı görülen şahısların ağırlanması yapılarak ilçemizi ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımını yapmak. ÖNERİ VE TEDBİRLER: Yönetici, personel, araç-gereç vb. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak yararlanma doğrultusunda teknolojik donanım, ulaşım ve yeterli kapasiteye sahip personele devamlılık esasıyla ihtiyaç duyulacaktır. 28.02.2020 İsret YİĞİT Özel Kalem Müd. V. T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Muhtarlıklar Müdürlüğü 01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Muhtarlıklar Müdürlüğü 28.02.2020 Ramazan ARI Ergani Belediyesi Muhtarlıklar Müd. V. T.C. ERGANİ BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU a) Genel bilgiler : Belediyemiz Muhtarlıklar Müdürlüğünde GİH sınıfına dahil 1 adet müdür görev yapmaktadır.Muhtarlık müdürlüğümüz 2019 yılı son altı ayda kurulmuştur. b) Amaç ve hedefler : İlçemize bağlı 102 adet mahalle(köy) muhtarlığı bulunmaktadır. Söz konusu mahallelerimiz köy statüsünden 6360 sayılı büyükşehir belediye Yasası ile mahalleye dönüşmesiyle yeteri kadar hizmet alamamış olup, gerekli hizmet ve çalışmaları başlatmış durumdayız. Amacımız mahallelerimize tüm belediye hizmetlerini götürmek için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. c) Faaliyetlere ilişkin Bilgi ve Değerlendirmeler : Muhtarlarımızın vermiş olduğu şikayet, talep ve önerilerine ilişkin dilekçelerini müracaat sırasına göre kayıt altına alınıp, ilgili, yetkili birimlere havalesi yapılarak takip ve kontrolü sağlamak ve dilekçe sahiplerine geri dönüş yapılmaktadır. d) Performans bilgileri : Belediyemize muhtarlarca verilen dilekçelerin dosyalama yapılarak, yapılan iş ve işlemlerinin takibini yapmaktır. e) Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi : Yapılan talep hakkında ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak ve takibini yapmaktır. f) Öneri ve Tedbirler : Muhtarlık müdürlüğümüze muhtarlarca verilen talep şikayet önerilerine ilişkin dilekçelerin sırasına göre elde bulunan mevcut imkanların ilçemize bağlı mahallelerin hem zaman hem de israf açısından yapılacak hizmetler güzergah üzerinde bulunan mahallelere planlı ve programlı bir şekilde birimlerle ilgili iş birliği ile koordinasyonu sağlayarak adil seri ve kaliteli bir hizmet götürme önerisi yapılmaktadır. Arz ederim. 28.02.2020 Ramazan ARI Muhtarlıklar Müdürü V. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst Yönetici olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanmayan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı 02.04.2020 Abdulselam ÖZTÜRK Ergani Belediyesi Belediye Başkanı MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2019 yılı Faaliyet Raporunun “III/A – Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Ergani Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü 02.04.2020 Seyfi TAY Ergani Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü T.C. ERGANİ İLÇE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 41634215-040-[04]- 03.02.2020 Konu : Faaliyet Raporunun Hazırlanması İLGİLİ BİRİM AMİRLERİ’NE (Harcama Birim Amirleri) Bilindiği gibi 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 56’ncı maddesi gereğince; faaliyet raporu, NİSAN ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığı’na ve Sayıştay’a gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. Bu itibarla; belediyemiz ilgili birimleri (Harcama Birimleri) ekte sunulan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik”e uygun olarak, birimlerine ait (2019 Mali Yılı) çalışmalarını ivedi bir şekilde sonuçlandıracak ve Başkanlık Makamı’na sunulmak üzere en geç 28.02.2020 gününe kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne elden teslim edeceklerdir. İlgili birimler (Harcama Birimleri), çalışmalarını yazım kurallarına ve gerçek verilere dayalı olarak yazılı (bilgisayar çıktılı, her sayfası parafe edilmiş 4’er asıl suret) ve elektronik Word ortamda da yazılı bilgilerin yanında varsa çizimli tablo veya grafikli (1 Adet CD) hazırlayacaklardır. Birim Amirlerince onaylanmış yazılı belge ve (CD)’ler birleştirilerek “Ergani Belediye Başkanlığı Genel Faaliyet Raporu” haline getirilerek Başkanlık Makamı’nca NİSAN – 2020 ayında yapılacak olan belediyemiz meclisi toplantısına sunulacaktır. Bilgi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim. Ahmet KAYA Belediye Başkanı(DEĞİŞ) E k l e r : 1- 1 Adet ilgili yönetmelik (7 sayfa) 2- 1 Adet 5393 Say. ilgili kanun maddesi (1 sayfa) 3- 1 Adet Kamu Mali Yön. ve Kont. Kanun. İlgili maddesi (1 sayfa) Harcama birim amirlerine tebligat yazı ekindedir. 03.02.2020 03.02.2020 : Yazı İşl. Müd.: Ş. TURĞA : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saray Mah. 50. Yıl Cad. No.: 03 Ergani 21950 Diyarbakır Ayrıntılı bilgi için irtibat: Ş. TURĞA Yazı İşl Müd. Telefon : (0412) 611 50 21 (Dah.: 1114) Faks : (0412) 611 52 44 e-posta : ……………………. Elektronik Ağ : www……………….. YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idarelerin faaliyet raporlarının hazırlanması, ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, b) Faaliyet raporu: Birim ve idare faaliyet raporlarını, genel faaliyet raporunu ve mahalli idareler genel faaliyet raporunu, c) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri: Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerini, ç) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi, d) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, e) Mahalli idare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri, f) Mali yıl: Takvim yılını, g) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini, ğ) Özel bütçeli idareler: Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerini, h) Performans esaslı bütçeleme rehberi: Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlıkça hazırlanan ve performans esaslı bütçelemeye ilişkin esas ve usuller ile standartları belirleyen rehberi, ı) Performans göstergesi: Kamu idarelerinin performans hedeflerine ulaşmak amacıyla yürüttükleri faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan göstergeleri, i) Performans hedefi: Kamu idarelerinin stratejik hedeflerine ulaşmak için bir mali yılda gerçekleştirmeyi amaçladıkları performans seviyelerini gösteren hedefleri, j) Performans programı: Kamu idarelerinin stratejik planlarıyla uyumlu olarak bir mali yılda yürütülecek faaliyetlerini, faaliyet ve proje bazında kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden programı, k) Sosyal güvenlik kurumları: Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu kurumlarını, l) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı, m) Üst yönetici: Milli Savunma Bakanlığında Bakanı, bakanlıklarda müsteşarı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye başkanını, n) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Raporlama İlkeleri Sorumluluk ilkesi MADDE 4 – (1) Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanır. Doğruluk ve tarafsızlık ilkesi MADDE 5 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur. Açıklık ilkesi MADDE 6 – (1) Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır. (2) Raporlarda teknik terim ve kısaltmaların kullanılması durumunda bunlar ayrıca tanımlanır. Tam açıklama ilkesi MADDE 7 – (1) Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir. (2) İdarenin faaliyetleriyle ilgisi olmayan hususlara faaliyet raporlarında yer verilmez. Tutarlılık ilkesi MADDE 8 – (1) Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılır. Yöntem değişiklikleri olması durumunda, bu değişiklikler raporda açıklanır. (2) Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanır. Yıllık olma ilkesi MADDE 9 – (1) Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi, İlgili İdarelere Verilmesi ve Bu İşlemlere İlişkin Süreler Birim faaliyet raporu MADDE 10 – (1) Birim faaliyet raporu; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin bütçelerinde kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından hazırlanır. (2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin birim faaliyet raporları harcama yetkilileri tarafından izleyen mali yılın en geç Mart ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur. (3) Mahalli idareler harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları ise izleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur. (4) Üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek amacıyla, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir. (5) Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur. İdare faaliyet raporu MADDE 11 – (1) İdare faaliyet raporu, birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır. (2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştaya ve Bakanlığa gönderilir. (3) Mahalli idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarından; il özel idarelerinin faaliyet raporları Mart ayı toplantısında vali veya genel sekreter tarafından il genel meclisine, belediyelerin faaliyet raporları Nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından belediye meclisine, mahalli idare birliklerinin faaliyet raporları ise Nisan ayında birlik başkanı tarafından birlik meclisine sunulur. (4) İl özel idarelerinin faaliyet raporları Mart ayı sonuna kadar; belediyelerin faaliyet raporları ile mahalli idare birliklerinin faaliyet raporları ise Nisan ayı sonuna kadar üst yöneticileri tarafından kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süreler içinde Sayıştaya ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. (5) Diğer mahalli idarelerin faaliyet raporlarının hazırlanması ve sunulmasında belediyeler için belirlenen sürelere uyulur. (6) Sayıştay, Bakanlık veya İçişleri Bakanlığınca istenilmesi halinde faaliyet raporları ayrıca elektronik ortamda da gönderilir. (7) Üst yöneticiler, idare faaliyet raporlarının içeriğinden ve raporlarda yer alan bilgilerin doğruluğundan ilgili Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur. Mahalli idareler genel faaliyet raporu MADDE 12 – (1) Mahalli idareler genel faaliyet raporu, mahalli idarelerin idare faaliyet raporları esas alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanır. (2) Mahalli idareler genel faaliyet raporu İçişleri Bakanlığı tarafından izleyen mali yılın Haziran ayının onbeşinekadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporun birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştaya ve Bakanlığa gönderilir. Mahalli idareler genel faaliyet raporunun kapsamı MADDE 13 – (1) Mahalli idarelerin genel durumunu ortaya koymak üzere hazırlanacak mahalli idareler genel faaliyet raporunda; a) Mahalli idare bütçeleri gelir ve gider hedefleri ile gerçekleşmelerine ilişkin bilgi ve değerlendirmeler, b) Mahalli idareler, mahalli idarelere bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarının iç ve dış borçlarına ilişkin bilgi ve değerlendirmeler, c) Mahalli idarelerin insan kaynakları ile fiziki kaynaklarına ilişkin bilgi ve değerlendirmeler, ç) Mahalli idare bütçelerinden yapılan yardımlar ile sosyal hizmet harcamalarına ilişkin bilgi ve değerlendirmeler, d) Mahalli idarelerin stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamaları hakkında genel değerlendirmeler, e) Mahalli idarelere ilişkin iç denetim sonuçları hakkında bilgi ve değerlendirmeler, f) Mahalli idarelere ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca yürütülen denetim ve gözetim faaliyetleri hakkında özet bilgiler, g) Mahalli idarelerin yıl içinde yapmış olduğu yatırımlar ile gelecek yıllara yaygın yüklenmelerine ilişkin bilgiler, ğ) Bakanlık ve İçişleri Bakanlığınca gerekli görülen diğer bilgiler, yer alır. Genel faaliyet raporu MADDE 14 – (1) Genel faaliyet raporu, merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde Bakanlık tarafından hazırlanır. (2) Genel faaliyet raporu Bakanlık tarafından izleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır ve aynı süre içinde Sayıştaya gönderilir. Genel faaliyet raporunun kapsamı MADDE 15 – (1) Genel faaliyet raporunda; a) Merkezi yönetim bütçesi gelir ve gider hedefleri ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri, b) Kamu borç yönetimi raporu kapsamında borç stokundaki gelişmeler ve borçlanmaya ilişkin diğer bilgiler, c) Yıl sonundaki varlık ve yükümlülüklerin durumunu gösterir cetvel ile bunlara ilişkin bilgiler, ç) Ödenek aktarmaları ve diğer ödenek işlemlerini gösteren cetvel, d) Bütçenin uygulamasına ilişkin olarak Bakanlık tarafından yapılan faaliyetler, e) İdarelerin stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamaları hakkında genel değerlendirmeler, f) Mahalli idarelerin malî yapılarına ilişkin genel değerlendirmeler, g) Bütçeden yardım alan dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllerin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler, ğ) Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler, yer alır. Faaliyet raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması MADDE 16 – (1) Mahalli idarelerin faaliyet raporları hariç olmak üzere idare faaliyet raporları, mahalli idareler genel faaliyet raporu ve genel faaliyet raporu, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Sayıştay tarafından genel uygunluk bildirimi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. (2) Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan bu raporlar ile genel uygunluk bildirimi komisyonlarda öncelikle görüşülür. Faaliyet raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi MADDE 17 – (1) Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Sayıştay tarafından sunulan raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumlulukları görüşülür. Bu görüşmelere üst yönetici veya görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması zorunludur. (2) Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarının idare faaliyet raporları, genel faaliyet raporu, dış denetim genel değerlendirme raporu ve kesin hesap kanun tasarısı ile merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı birlikte görüşülür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Birim ve İdare Faaliyet Raporlarında Yer Alması Gereken Hususlar Birim ve idare faaliyet raporlarının kapsamı MADDE 18 – (1) Birim ve idare faaliyet raporları, aşağıda yer alan bölümleri ve bilgileri içerecek şekilde hazırlanır. a) Genel bilgiler: Bu bölümde, idarenin misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere kısaca yer verilir. b) Amaç ve hedefler: Bu bölümde, idarenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir. c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir. 1) Mali bilgiler başlığı altında, kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır. 2) Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir. ç) Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi: Bu bölümde, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılarak idarenin üstün ve zayıf yanlarına yer verilir. d) Öneri ve tedbirler: Faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak, idarenin gelecek yıllarda faaliyetlerinde yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, hedeflerinde meydana gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği risklere ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirlere bu bölümde yer verilir. Birim ve idare faaliyet raporlarının şekli MADDE 19 – (1) Birim ve idare faaliyet raporları, Ek-1’de yer alan şekle uygun olarak hazırlanır. Birim faaliyet raporlarında sadece harcama birimine ilişkin bilgilere yer verilir. Birim faaliyet raporlarında birim yöneticisinin; idare faaliyet raporlarında ise ilgili bakan ve üst yöneticinin sunuş metni yer alır. (2) İdare faaliyet raporlarına, Ek-2 ve Ek-4’te örnekleri yer alan üst yönetici tarafından imzalanan "İç Kontrol Güvence Beyanı" ile mali hizmetler birim yöneticisi tarafından imzalanan " Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı", birim faaliyet raporlarına ise Ek-3’te örneği yer alan ve harcama yetkilisi tarafından imzalanan "İç Kontrol Güvence Beyanı" eklenir. (3) Kamu yönetiminde uygulama birliğini sağlamak ve birim faaliyet raporlarından hareketle idare faaliyet raporlarının hazırlanmasını kolaylaştırmak amacıyla, raporlarda yer alması gereken diğer hususlar ve ekler Bakanlıkça hazırlanan performans esaslı bütçeleme rehberinde belirlenir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Faaliyet raporlarının kamuoyuna açıklanması MADDE 20 – (1) Genel faaliyet raporu, mahalli idareler genel faaliyet raporu ve idare faaliyet raporları Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirlenmiş olan sürelere uyularak basın açıklaması yapılmak suretiyle kamuoyuna duyurulur ve ilgili idarenin internet sayfasında yayımlanır. İnternet sayfası bulunmayan idareler, faaliyet raporlarına kamuoyunun erişimini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar. Gizlilik gerektiren bilgiler MADDE 21 – (1) Faaliyet raporlarında milli güvenlik, savunma ve istihbarat hizmetlerine ilişkin gizlilik gerektiren bilgiler ile devlet sırrı ve ticari sır niteliğindeki bilgilere ve ülkenin ekonomik çıkarları açısından gizli kalması gereken bilgilere yer verilmez. Tereddütlerin giderilmesi MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir. İlk faaliyet raporu GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kamu idareleri bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre ilk faaliyet raporlarını, 2006 mali yılı için hazırlarlar. Performans bilgileri GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler. Yürürlük MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. Ek-1: Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının Şekli ………..YILI ………….. FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU (Vali/Belediye Başkanı) İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER Ek-2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[3] Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[4] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.[5](Yer-Tarih) İmza Ad-Soyad Unvan Ek-3: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[6] Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.[8](Yer-Tarih) İmza Ad-Soyad Unvan Ek-4: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi[9] olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin ………. yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Yer-Tarih) İmza Ad-Soyad Unvan T.C. ERGANİ İLÇE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 41634215-040-[04]- 14.04.2019 Konu : 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü) Belediyemiz birimlerine ait 2019 mali yılı genel faaliyet raporu tanzim edilmiş olup, söz konusu raporun bir nüshası “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik” in 11’inci maddesinin 4’üncü fıkrası gereğince yazımız ekinde sunulmuştur. Bilgilerinizi arz ederim. Abdulselam ÖZTÜRK Ergani Kaymakamı Belediye Başkan V. Ekler : 1- 1 Adet CD 2- 1 Adet Meclis Kararı 14.04.2020 : Yazı İşl. Müd.: Ş. TURĞA : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saray Mah. 50. Yıl Cad. No.: 03 Ergani 21950 Diyarbakır Ayrıntılı bilgi için irtibat: Ş. TURĞA Yazı İşl Müd. Telefon : (0412) 611 50 21 (Dah.: 1114) Faks : (0412) 611 52 44 e-posta : ……………………. Elektronik Ağ : www……………….. T.C. ERGANİ İLÇE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 41634215-040-[04]- 14.04.2020 Konu : 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA Belediyemiz birimlerine ait 2019 mali yılı genel faaliyet raporu tanzim edilmiş olup, söz konusu raporun bir nüshası “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik” in 11’inci maddesinin 4’üncü fıkrası gereğince yazımız ekinde sunulmuştur. Bilgilerinizi arz ederim. Abdulselam ÖZTÜRK Ergani Kaymakamı Belediye Başkan V. Ekler : 1- 1 Adet CD 2- 1 Adet Meclis Kararı 14.04.2020 : Yazı İşl. Müd.: Ş. TURĞA : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saray Mah. 50. Yıl Cad. No.: 03 Ergani 21950 Diyarbakır Ayrıntılı bilgi için irtibat: Ş. TURĞA Yazı İşl Müd. Telefon : (0412) 611 50 21 (Dah.: 1114) Faks : (0412) 611 52 44 e-posta : ……………………. Elektronik Ağ : www……………….. TUTANAKTIR Bilindiği gibi 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 56’ncı maddesi gereğince; faaliyet raporu, NİSAN ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığı’na ve Sayıştay’a gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. Bu itibarla ilgili yasa gereği; belediyemiz harcama birimleri tarafından birim faaliyet raporları (2019 Mali Yılı) tanzim edilmiş ve bu raporlar doğrultusunda da “Ergani Belediye Başkanlığı Genel Faaliyet Raporu” hazırlanmıştır. Yukarıda belirtilen yasa doğrultusunda, ekte bir nüshası (106 Sayfa) ve bir CD’si bulunan “Ergani Belediye Başkanlığı Genel Faaliyet Raporu”nun gerek kamuoyuyla paylaşılması, gerekse de başka yayın/yayım (Belediyemizin resmi internet sayfasında yayınlanması) vasıtalarıyla çoğaltılması yönünde Sayın Belediye Başkanının emir ve talimatları doğrultusunda çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. İş bu tutanak tarafımızdan imza kılınmıştır. 14.04.2020 TEBLİĞ EDEN : TEBELLÜĞ EDEN : Şerafettin TURĞA Burcu ÇELEN Yazı İşleri Müdürü Basın Yayın ve Halkla İliş. Müd.V. UYGUNDUR 14.04.2020 Abdulselam ÖZTÜRK Ergani Kaymakamı Belediye Başkan V.