18 adet araç alımı
Birimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Türü Mal Alımı
Konusu 18 adet araç alımı
Tarihi 18-11-2019

ARAÇ SATIN ALINACAKTIR

ERGANİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

18 adet (sıfır ) Araç alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/523780

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Saray Mah. 50. Yil Cad. 21950 ERGANİ/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4126115021 - 412 6115244

c) Elektronik Posta Adresi

:

erganibelediyesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

18 adet çeşitli özelliklerde kamyon ve araç alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Ergani Belediyesi araç park yeri

c) Teslim tarihi

:

Tedarik edilecek araçlar sözleşme bitimine kadar Ergani Belediyesi araç park sahasında Destek Hizmetleri yetkililerine teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Saray Mah. 50. Yıl Cad. No:3 Belediye Sarayı Ergani/Diyarbakır

b) Tarihi ve saati

:

18.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a-İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,

b-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,

c-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarfından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Garanti süresi kapsamında hertürlü servis bakın onarım yükleniciye aittir.Servis Ergani Belediyesi park sahasına en fazla 100 km uzaklıkta olacaktır.

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

İMALATÇININ LOWBED, ÇÖP, ARAZÖZ, DAMPER VE PLATFORM ÜRÜNLERİNİ KAPSAYAN YERLİ MALI BELGESİ

4.3.4. Kapasite raporuna ilişkin belgeler:

Yüklenici kapasite raporunu teklif dosyası ile birlikte sunacaktır

4.3.5. Alım konusu ile ilgili imalat yeterlik belgesi:

LOWBED İMALAT YETERLİLİK BELGESİ
ÇÖP KASASI İMALAT YETERLİLİK
ARAZÖZ İMALAT YETERLİLİK
DAMPER İMALAT YETERLİLİK
PLATFORM İMALAT YETERLİLİK belgelerini teklif dosyası ile birlikte sunacaktır.

4.3.6. Hizmet yeterlilik belgesi:

TS 12681 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ni teklif dosyası ile sunacaktır

4.3.7.

4.3.7.1. Kaliteye ilişkin belgeler:

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.7.2. Standarda ilişkin belgeler:

TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ
TS EN ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

TS EN ISO 9606-1 STANDARDINDA KAYNAKÇI SERTİFİKASI
TS EN ISO 3834-2 METALİK MALZEMELERİN ERGİTME KAYNAĞI İÇİN KALİTE ŞARTLARI BELGESİ

EN ISO 14731 KAYNAK SÜPERVİZÖRÜ BELGESİ

TS ISO 10002:2015 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

TS EN 280 +A1 STANDARDINA UYGUN TSE ÜRÜN BELGESİ

TSE ONAYLI MÜHENDİS

ARAZÖZ  VE DAMPER İÇİN TSEK BELGESİ(TSE KRİTERLERİNE UYGUNLUK

ÇÖP KASASINA AİT TS EN 1501-1+A1 STANDARDINDA TSE ÜRÜN BELGESİ

ÇÖP, ARAZÖZ , DAMPER ÜRÜNLERİ İÇİN CE BELGESİ

ISO 28001:2007 TEDARİK ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

MARKA TESCİL BELGESİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ergani Belediyesi İhale Kom. Bşk. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 ARAÇ SATIN ALINACAKTIR

ERGANİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

18 adet (sıfır ) Araç alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/523780

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Saray Mah. 50. Yil Cad. 21950 ERGANİ/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4126115021 - 412 6115244

c) Elektronik Posta Adresi

:

erganibelediyesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

18 adet çeşitli özelliklerde kamyon ve araç alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Ergani Belediyesi araç park yeri

c) Teslim tarihi

:

Tedarik edilecek araçlar sözleşme bitimine kadar Ergani Belediyesi araç park sahasında Destek Hizmetleri yetkililerine teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Saray Mah. 50. Yıl Cad. No:3 Belediye Sarayı Ergani/Diyarbakır

b) Tarihi ve saati

:

18.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a-İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,

b-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,

c-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarfından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Garanti süresi kapsamında hertürlü servis bakın onarım yükleniciye aittir.Servis Ergani Belediyesi park sahasına en fazla 100 km uzaklıkta olacaktır.

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

İMALATÇININ LOWBED, ÇÖP, ARAZÖZ, DAMPER VE PLATFORM ÜRÜNLERİNİ KAPSAYAN YERLİ MALI BELGESİ

4.3.4. Kapasite raporuna ilişkin belgeler:

Yüklenici kapasite raporunu teklif dosyası ile birlikte sunacaktır

4.3.5. Alım konusu ile ilgili imalat yeterlik belgesi:

LOWBED İMALAT YETERLİLİK BELGESİ
ÇÖP KASASI İMALAT YETERLİLİK
ARAZÖZ İMALAT YETERLİLİK
DAMPER İMALAT YETERLİLİK
PLATFORM İMALAT YETERLİLİK belgelerini teklif dosyası ile birlikte sunacaktır.

4.3.6. Hizmet yeterlilik belgesi:

TS 12681 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ni teklif dosyası ile sunacaktır

4.3.7.

4.3.7.1. Kaliteye ilişkin belgeler:

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.7.2. Standarda ilişkin belgeler:

TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ
TS EN ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

TS EN ISO 9606-1 STANDARDINDA KAYNAKÇI SERTİFİKASI
TS EN ISO 3834-2 METALİK MALZEMELERİN ERGİTME KAYNAĞI İÇİN KALİTE ŞARTLARI BELGESİ

EN ISO 14731 KAYNAK SÜPERVİZÖRÜ BELGESİ

TS ISO 10002:2015 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

TS EN 280 +A1 STANDARDINA UYGUN TSE ÜRÜN BELGESİ

TSE ONAYLI MÜHENDİS

ARAZÖZ  VE DAMPER İÇİN TSEK BELGESİ(TSE KRİTERLERİNE UYGUNLUK

ÇÖP KASASINA AİT TS EN 1501-1+A1 STANDARDINDA TSE ÜRÜN BELGESİ

ÇÖP, ARAZÖZ , DAMPER ÜRÜNLERİ İÇİN CE BELGESİ

ISO 28001:2007 TEDARİK ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

MARKA TESCİL BELGESİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ergani Belediyesi İhale Kom. Bşk. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.