Park ve Bahçe Malzeme Alım İhalesi
Birimi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
Türü Mal Alımı
Konusu Park ve Bahçe Malzeme Alım İhalesi
Tarihi 29-11-2019

PARK VE BAHÇE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

ERGANİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇE HİZMETLERİ MÜDÜRÜLÜĞÜ

13 Kalem Malzeme Alımı ve Montajı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/382025

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Saray Mah. 50. Yil Cad. 21950 ERGANİ/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4126115021 - 412 6115244

c) Elektronik Posta Adresi

:

erganibelediyesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

13 kalemdem oluşan saksı ,oturma bankı,beton çeşme,beton piknik masası, kamelya ,pinpon masası,santranç masası vb.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün uygun gördüğü yerlere teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Konu malzemeler şözleşme yapıldıktan 60 takvim günü içerisinde yüklenici tarafından Temin edilip gösterilen yerlere montajı yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Saray Mah. 50. Yıl Cad. No:3 Belediye Sarayı Ergani/Diyarbakır

b) Tarihi ve saati

:

29.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teknik şartnamede teknik özellikleri belirtilen malzemelere esas olmak üzere teklif edecegi tanımlanmış olan Numune listesinde istenmiş olan malzemelerin 1 er adet istenilen niteliklere uygun, bitmiş şekilde numuneyi ihale saatinden önce  Park ve Bahçeler Müdürlüğüne  teslim edeceklerdir. Teslim edilen numuneler ihale sonrasına kadar Park ve Bahçeler Müdürlüğünde kalacaktır.İhale üzerinde kalan istekliye ait numuneler idare tarafından muhafaza edilecek, haricindeki numuneler birinci ve ikinci en avantajlı tekliflerden sonraki   isteklilere geri iade edilecektir. Alıma esas numuneler kesinlikle kullanılmamış olacak, defolu ve hatalı olmayacaktır. teslimat sonrası   malzemenin getirildiğine görüldüğüne ve uygunluğuna dair belge alınacak ve teklif dosyasında sunulanacaktır.Numuneyi teslim etmeyen veya fiziksel (Görsel ve elle yapılacak )kontrol sonucunda teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmayan numuneyi veren isteklilere uygunsuzluk belgesi verilecektir. 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ergani Belediyesi İhale Kom. Bşk. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.