Hayvan Pazarı Kiralama İşi
Birimi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Türü Kiralama
Konusu Hayvan Pazarı Kiralama İşi
Tarihi 28-07-2020

İLAN ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1 – Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz ; İstasyon mahallesi Yolboyu küme Evleri No:25 Adresinde bulunan Belediyemize ait 25 dönüm arazi üzerine kurulu Hayvan pazarı alanı ve idari bina içerisinde bulunan toplamda 300 m2 lik 1 adet Lokanta ,1 adet Kafeterya, 500 m2 lik 1 adet kapalı hayvan barınağı (Ahır), 1 adet kantar ve açıkta bulunan üstü kapalı 4224 m2lik padok 1 adet su kuyusu, 1 adet elektrik trafosu,1 adet ses anons cihazı bulunan Hayvan pazarı yerinin 3 yıl süre ile kiraya verilerek işletilmesi işi aylık 11.500,00 x 12 = yıllık muhammen bedeli 138.000,00 (Yüzotuzsekizbin) TL +KDV, Geçici Teminatı ise 12.420,00 (Onikibindörtyüzyirmi) TL . dir. (Geçici teminat %3 tür. 3 yıllık bedel üzerinden) 2-İhale 28/07/2020 salı günü saat : 10:00 da Ergani Belediyesi Encümen Toplantı salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 . maddesine göre Açık teklif usulü ile yapılacaktır. 3- İhale kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ita Amirince onaylanacak veya iptal edilecek 4-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümleri uygulanır. 5-İhaleye giren herkes ihale şartnamesini okuyup anladığını peşinen kabul etmiş sayılır. 6-İsteklilerden İhaleye katılım için istenecek belgeler. İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır. a) Gerçek kişi olması halinde ikametgah belgesi ,Tüzel kişi olması halinde adres beyanı. b) Ergani Belediyesinin Halk bankasında bulunan 07000009 nolu teminat hesabına %3 Geçici Teminat yatırıldı makbuzu veya teminat mektubu c) Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı Örneği.Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge. d) Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti e) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise ,istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. g) Gelir veya kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ihale tarihi öncesindeki son bir ay içinde alınmış belge h) Tüzel kişiliğin SGK’na borcu olmadığına dair İhale tarihi öncesindeki son bir ay içinde alınmış belge i) Şartname satın aldığına dair makbuzun aslı. j) İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, zimmet ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan suç kaydının olmadığına dair belge getirmek. k) Ortak girişim olması halinde firmaların noter tasdikli ‘’Ortak girişim beyannamesi ile ortakların her birinin ;ihaleye katılım için istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir. Geçici teminat veya kesin teminat miktarı ortaklarca müştereken verile bilecegi gibi ortaklardan biri tarafından da karşılana bilir. l) Ergani Belediyesine borcu olmadığına dair yazı . Bu belgelerden bir veya birden fazla noksan olan İstekliler ihaleye alınmayarak eleneceklerdir ve ihale salonundan çıkartılacaktır. 7- İhaleye katılmak isteyenler ihale tarih ve saatinde Belediye Encümen salonu önünde hazır bulunacaklardır. 8-İhale ile ilgili şartnameler İhale –veri hazırlama biriminden 100. TL karşılığında temin edilebilir veya görülebilir. 9- idare ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. İLAN OLUNUR