27.03.2020 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
Tarih : 09-04-2020 89 defa incelendi

MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞIDIR Belediyemiz Meclisi MART – 2020 ayı (OLAĞANÜSTÜ) toplantısını Belediyemiz Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün çağrısı üzerine 27.03.2020 CUMA günü saat: 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün başkanlığında üyelerden; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA, Mali Hizmetler Müdürü Seyfi TAY ve Fen İşleri Müdürü Nezir AVCI’ dan ibaret olarak toplandı. Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. Meclis Üyelerinin bir diyeceklerinin olmadığı görüldü. MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Meclis Katiplerinin seçilmesi”ne geçildi. Yapılan kapalı zarf gizli oylamada; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA dört (4), Mali Hizmetler Müdürü Seyfi TAY dört (4) oy alarak asil kâtip üyeliğine, Fen İşleri Müdürü Nezir AVCI iki (2) oy alarak yedek katip üyeliğine seçildiler. MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “Meclis 1. Başkan Vekilinin seçilmesi”ne geçildi. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA aday olduğunu beyan etti. Yapılan kapalı zarf gizli oylamada; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA (4) oy alarak Meclis Başkan Vekili olarak seçildi. MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “Daimi Encümenlerin seçilmesi”ne geçildi. Daha önce görev yapan memur encümenlerden; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA, Mali Hizmetler Müdürü Seyfi TAY ve Fen İşleri Müdürü Nezir AVCI’ nın Daimi Encümen olarak seçilmeleri meclisin oylamasına sunuldu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçilmesi”ne geçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği için; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA, Mali Hizmetler Müdürü Seyfi TAY aday olduklarını beyan ettiler. Yapılan açık oylamada; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA ve Mali Hizmetler Müdürü Seyfi TAY oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine oy birliği ile seçildiler. MADDE 5: Gündemin beşinci maddesi olan “İmar Komisyonu üyelerinin seçilmesi”ne geçildi. İmar Komisyonu üyeliği için; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA, Mali Hizmetler Müdürü Seyfi TAY aday olduklarını beyan ettiler. Yapılan açık oylamada; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA ve Mali Hizmetler Müdürü Seyfi TAY oy birliği ile İmar Komisyonu üyeliğine oy birliği ile seçildiler. MADDE 6: Gündemin altıcı maddesi olan “Belediye Meclisi Üyeleri huzur hakkının görüşülmesi”ne geçildi. 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 32. Maddesinde ”Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin 2020 yılına esas olmak üzere günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir” denilmekte olup, ayrıca “5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 36. maddesinde belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde (3.500), nüfusu 10.001-50.000’e kadar olan belediyelerde (4.500), 50.001-200.00’e kadar olan belediyelerde (6.000) ve 200.001’in üzerinde olan belediyelerde ise (7.500) gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir “ denilmektedir. Bu itibarla; Belediyemiz başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere ve 36. madde uyarınca belediye encümenine huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. MADDE 7: Gündemin yedinci maddesi olan “Belediye Encümen Üyesi huzur hakkının görüşülmesi”ne geçildi. 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 32. Maddesinde ”Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin 2020 yılına esas olmak üzere günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir” denilmekte olup, ayrıca “5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 36. maddesinde belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde (3.500), nüfusu 10.001-50.000’e kadar olan belediyelerde (4.500), 50.001-200.00’e kadar olan belediyelerde (6.000) ve 200.001’in üzerinde olan belediyelerde ise (7.500) gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir “ denilmektedir. ./.. (S-2-) Bu itibarla; Belediyemiz başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere ve 36. madde uyarınca belediye encümenine huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. MADDE 8: Gündemin sekizinci maddesi olan “GABB Birliği’ne asil ve yedek üyelerin seçilmesi”ne geçildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Tüzüğünün 13-a maddesi hükmü gereğince belediyemizi GABB Meclisinde temsil edecek üyelerin seçimi: GABB Birliğinin 18.11.2019 tarihli ve 25636366-259 sayılı yazısı okundu. Gereği düşünüldü. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA (Asil), Mali Hizmetler Müdürü Seyfi TAY (Asil) ve Fen İşleri Müdürü Nezir AVCI (Yedek) olarak görevlendirilmesi hususunda Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 13. Maddesinin (b) bendi hükmüne göre oylama yapıldı. Aynı yönetmeliğin 14. Maddesine istinaden yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabulü hususunda karar alındı. MADDE 9: Gündemin dokuzuncu maddesi olan “Ergani Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanının seçilmesi”ne geçildi. Ergani Belediyesinin 02.04.2018 tarihinde 696 Sayılı KHK kapsamında Ergani Belediyesi Personel Anonim Şirketi kurulmuştur. 24.03.2020 tarihinde Ergani Belediyesine Kayyum atanması nedeniyle İlçe Kaymakamı Sn. Abdulselam ÖZTÜRK belediye başkan vekili olarak görevlendirilmiştir. Bu itibarla; Belediye Başkan Vekili Sn. Abdulselam ÖZTÜRK’ün 24.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Ergani Belediyesi Personel Anonim Şirketine Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesi oya sunuldu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek bir sonraki toplantıda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. Abdulselam ÖZTÜRK Ergani Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Şerafettin TURĞA Seyfi TAY Yazı İşleri Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Katip Üye Katip Üye