2020 MAYIS AYI MECLİS KARARI
Tarih : 15-05-2020 101 defa incelendi

T.C. DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ DÖNEM (YIL) : 2 (2019) TOPLANTI : 2 (OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI) BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 KARAR TARİHİ : 15.05.2020 KARAR NO : 54 KARAR Belediyemiz Meclisi MAYIS – 2020 ayı (OLAĞANÜSTÜ) toplantısını Ergani Kaymakamı ve Belediyemiz Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün çağrısı üzerine 15.05.2020 CUMA günü saat: 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ün başkanlığında üyelerden; Yazı İşleri Müdürü Şerafettin TURĞA, Mali Hizmetler Müdür Vekili Hasan KAÇAR ve Fen İşleri Müdürü Nezir AVCI’ dan ibaret olarak toplandı. MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Personel maaş ödemelerinde kullanılması için İller Bankası A.Ş.’den Nakit Kredi kullanılması yönünde Belediye Başkanı’na yetki verilmesi konusunun görüşülmesi”ne geçildi. Personel maaş ödemelerinde kullanılması için İller Bankası A.Ş.’den 6.000.000,00.-TL. (Altı milyon Türk Lirası) nakit kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarına İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediyemiz Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Abdulselam ÖZTÜRK Ergani Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Şerafettin TURĞA Nezir AVCI Yazı İşleri Müdürü Fen İşleri Müdürü Katip Üye Katip Üye