2020 AĞUSTOS AYI MECLİS KARARI
Tarih : 10-08-2020 49 defa incelendi

T.C. DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ DÖNEM (YIL) : 2 (2019) TOPLANTI : 8 BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 KARAR TARİHİ : 04.08.2020 KARAR NO : 67 KARAR Belediyemiz Meclisi AĞUSTOS–2020 ayı toplantısını Belediyemiz Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün çağrısı üzerine 04.08.2020 SALI günü saat: 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün başkanlığında üyelerden; Mali Hizmetler Müdür Vekili Hasan KAÇAR ve Fen İşleri Müdürü Nezir AVCI’ dan ibaret olarak toplandı. Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. Meclis Üyelerinin bir diyeceklerinin olmadığı görüldü. Başkan; Meclis Katip Üyelerinden Şerafettin TURĞA’nın raporlu oluşundan dolayı bu ayki meclis oturumlarında Meclis Katip Üyesi olarak görev yapmak üzere Mali Hizmetler Müdür Vekili Hasan KAÇAR’ı teklif etti. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “Ergani İlçesine bağlı Yukarıbitikçi mahallesinde (köy) yapılacak olan kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişilerin tespit edilmesinin görüşülmesi” ne geçildi. Başkan; Diyarbakır Kadastro Müdürlüğü’nün 14.07.2020 tarihli ve 1686564 sayılı yazısını Meclis Üyelerine hitaben okutarak İlçemize bağlı Yukarıbitikçi Mahallesinde yapılacak olan Tesis Kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere ilgili mahalleden tespit edilen aşağıdaki tabloda belirtilen isimleri teklif etti. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. YUKARIBİTİKÇİ MAHALLESİ S.No Adı-Soyadı Doğum Tarihi Baba Adı TC Kim. No. 01 YUSUF ALŞİMŞEK 15.05.1976 OSMAN 38695166206 02 SELAHATTİN KAYA 02.07.1976 MEHMET 41881069502 03 ŞEHMUS DERTLİ 15.09.1979 ALİ 23611678734 04 NURİ GÜZEL 15.09.1972 NURİ 34876303644 05 ALİ KARAKUŞ 04.09.1969 HASAN 19663809912 06 CEMAL KÜÇÜKKAYA 04.01.1967 RAMAZAN 37822195300 Abdulselam ÖZTÜRK Ergani Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Hasan KAÇAR Nezir AVCI Mali Hiz. Müd. V. Fen İşleri Müdürü Katip Üye Katip Üye T.C. DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ DÖNEM (YIL) : 2 (2019) TOPLANTI : 8 BİRLEŞİM : 2 OTURUM : 1 KARAR TARİHİ : 05.08.2020 KARAR NO : 68 KARAR Belediyemiz Meclisi TEMMUZ–2020 ayı toplantısını Belediyemiz Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün çağrısı üzerine 05.08.2020 ÇARŞAMBA günü saat: 15.30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün başkanlığında üyelerden; Mali Hizmetler Müdür Vekili Hasan KAÇAR ve Fen İşleri Müdürü Nezir AVCI’ dan ibaret olarak toplandı. MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “İlçemiz imar planında konut alanı olarak planlanan alanların zemin katlarında ticaret yapılması ile ilgili konu hakkında Belediyemiz İmar Komisyonunun Raporunun görüşülmesi” ne geçildi. Başkan; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün mecliste görüşülmek üzere Meclis Başkanlığına sunmuş olduğu 29.06.2020 tarihli ve 64852123-105.03-E.1166 sayılı yazısı doğrultusunda, Belediyemiz meclisinin daha önceki dönemde almış olduğu 03.04.2017 tarihli ve 45 karar sayılı meclis kararı ekindeki Belediye Şehirleşme Komisyonunun 17.03.2017 tarihli komisyon kararında bazı hususların tereddüde mahal verdiğini ve bu hususta konunun incelenmek üzere belediyemiz İmar Komisyonuna, belediyemiz meclisinin 10.07.2020 tarihli ve 65 sayılı kararıyla havale edildiğini belirtti. Konu hakkında Belediyemiz İmar Komisyonu; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yürütmüş olup, bilahare tanzim edilen ekteki komisyon raporunu okutarak oylamaya sundu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. Abdulselam ÖZTÜRK Ergani Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Hasan KAÇAR Nezir AVCI Mali Hiz. Müd.V. Fen İşleri Müdürü Katip Üye Katip Üye MECLİS BAŞKANLIĞI’NA (İMAR KOMİSYONU RAPORUDUR) İlgi : a) İmar ve Şeh. Müd.nün29.06.2020 Tarihli ve 64852123-105.03-E.1166 sayılı yazısı b) Belediye Meclisinin 10.07.2020 tarihli ve 65 sayılı kararı. c) Belediye İmar Komisyonunun 14.07.2020 tarihli ve 41670233-090-99-[11] sayılı yazısı. d) İmar ve Şeh. Müd.nün 17.07.2020 Tarihli ve 64852123-000-1302 sayılı raporu. İlgi (a)’da kayıtlı bulunan belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazıları belediyemiz meclisi gündemine alınmış olup, ilgi (b)’de kayıtlı belediyemiz meclis kararı alınmıştır. Söz konusu meclis kararında; Belediyemiz meclisinin daha önceki dönemde almış olduğu 03.04.2017 tarihli ve 45 karar sayılı meclis kararı ekindeki Belediye Şehirleşme Komisyonunun 17.03.2017 tarihli komisyon kararında bazı hususların tereddüde mahal verdiği ve bu hususta konunun incelenmek üzere belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesi yönünde karar alınmıştır. Belediyemiz İmar Komisyonu; Ergani Belediyesi İmar Komisyonuna İlişkin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin “Komisyonun Çalışma Esasları başlıklı 7. Maddesinin 7. Paragrafı” doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ilgi (c)’de kayıtlı bulunan yazıyla konu ile ilgili ayrıntılı bir raporun tanzim edilerek belediyemiz meclisinin AĞUSTOS-2020 ayı toplantısında müzakere edilmek üzere Belediyemiz İmar Komisyonuna sunulmasını talep etmiştir. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilgi (d)’de kayıtlı bulunan yazılı raporunda aşağıdaki hususları zikretmiştir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Parsel Kullanım Fonksiyonlarına Göre Yapılaşma Koşulları Başlıklı 19. maddesinin f) bendinde Konut Alanı: Bu alanda; ''1) (Değişik:RG-25/7/2019-30842)İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir.'' denmektedir. 1- Mevcut ilçe merkez İmar Planımız İller Bankasınca 2012 yılında yapıldığı ve Ergani Belediye Meclisince 10/04/2012 tarih ve 26 sayılı meclis kararı ile onaylandığı, söz konusu plan incelendiğinde ilçemiz çarşı merkezinin genel olarak ticaret alanı olarak planlandığı, 10 metre ve üstü olan yollara genel olarak konut altı ticaret verildiği ancak 10 metre ve üstü yollarının sayısı planımızda çok az olduğu, imar planımızda konut alanında dahi kalsa çoğunlukla mevcutta 10 metrelik yollarının yol boyu ticaret olarak kullanıldığı, İmar Planımızda Konut Gelişme Alanı olarak planlanan alanlara ise ticaret veya konut altı ticaret verilmediği belirlenmiştir. 2- Kıralan ve Kemaliye Mahallelerindeki İmar Planımız ise Ergani Belediye Meclisince 05/12/2005 tarih ve 46 sayılı meclis kararı ile onaylandığı, Kıralan Mahallesinde yapılaşmanın büyük oranda tamamlandığı, Kemaliye Mahallesinde ise kısmi yapılaşmanın gerçekleştiği, İmar Planımızda ticaret veya konut altı ticaret olarak planlanan imar alanlarının Kurtuluş Caddesine ve bölgesel imar adalarında planlandığı, Konut Gelişme Alanı, Konut Mevcut Alanı olarak planlanan alanlara genel olarak ticaret veya konut altı ticaret verilmediği, Kıralan ve Kemaliye Mahallelerindeki yapılaşmaların yaklaşık olarak tamamında 10 metre ve üstü yollara cepheli taşınmazların zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekânla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen katlarında yapı ruhsatı düzenlendiği belirlenmiştir. Belediyemiz İmar Komisyonunca elde edilen tüm bu bilgiler ışığında; Konunun hassasiyetle takibinin sağlanması ve yürürlükte bulunan 3194 Sayılı İmar Kanunu ve diğer bütün yasal mevzuatlar dâhilinde çalışmaların herhangi bir aksaklığa mahal verilmeden, İlçemizin sosyal ve gelişmişlik konumunun da göz önüne alınarak yürütülmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Bilgilerinize arz ederiz. 17.07.2020 Şerafettin TURĞA Hasan KAÇAR Yazı İşleri Müdürü Mali Hiz. Müd. V. İmar Komisyon Üyesi İmar Komisyonu Üyesi T.C. DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ DÖNEM (YIL) : 2 (2019) TOPLANTI : 8 BİRLEŞİM : 3 OTURUM : 1 KARAR TARİHİ : 06.08.2020 KARAR NO : 69 KARAR Belediyemiz Meclisi TEMMUZ–2020 ayı toplantısını Belediyemiz Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün çağrısı üzerine 06.08.2020 PERŞEMBE günü saat: 15.30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün başkanlığında üyelerden; Mali Hizmetler Müdür Vekili Hasan KAÇAR ve Fen İşleri Müdürü Nezir AVCI’ dan ibaret olarak toplandı. MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “Ergani Belediyemizin mevcut1/1000 Ölçekli İmar Plan Notunun 2.5. Maddesinin görüşülmesi” ne geçildi. Ergani Belediye Meclisince 05/12/2005 tarih ve 46 Karar No'lu meclis kararıyla onaylanmış olup İmar Plan Notlarının 2.5. Maddesinin Gelişme Konut Alanı(GKA) Başlıklı maddesin son paragrafında Ada Bazında Konut İnşaat Alanlarında istenildiği takdirde tüm parseller tevhid edilerek (birleştirilerek) ada bazında site tarzı yapı yapılabilir. Bu durumda TAKS, KAKS ve Kat Adedi jeolojik etüdün ve zemin etüdleri'nin olanak verdiği kadar verilebilir. Emsal 1.20 'dir denmektedir. Ergani Belediyesi İmar Plan Notumuz incelendiğinde uygulamada tereddütlere mahal verdiği ve plan notumuzun aşağıdaki şekliyle güncellenmesi düşünülmektedir. Ergani Belediyesi İmar Plan Notlarının 2.5. Maddesinin Gelişme Konut Alanı(GKA) Başlıklı maddesin son paragrafına Ada Bazında Konut İnşaat Alanlarında istenildiği takdirde tüm parseller tevhid edilerek (birleştirilerek) veya tek başına ada olan parsellerde Taban Alanı Kullanımını Azaltmak Ve Tabandaki Açık Alan Miktarını Artırmak Amacıyla Planla Kazanılan İnşaat Alanı Kesinlikle Aşılmayacak Şekilde, Hazırlanacak Olan Vaziyet Planı İle İmar Planına Esas Jeolojik Etütler Dikkate Alınarak Yapılacak Detaylı Jeolojik-Jeoteknik Zemin Etütleri Doğrultusunda Zemin Ve Binanın Taşıyıcı Sistemiyle İlgili Her Türlü Önlem Alınmak Kaydıyla ada bazında site tarzı yapı yapılabilir. Bu durumda Plan Tadilatına(değişikliği) gidilmeden, TAKS, KAKS ve Kat Adedi jeolojik etüdün ve zemin etüdleri'nin olanak verdiği kadar ve her halükarda Ergani ilçemizdeki mevcut yapılaşmalarda max kat adedi 8 olduğundan 8 Katı ve yençok: 24.50 yi geçemez. Emsal 1.20 'dir. Konunun imar Komisyonuna havale edilmesini teklif etti. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. Abdulselam ÖZTÜRK Ergani Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Hasan KAÇAR Nezir AVCI Mali Hiz. Müd.V. Fen İşleri Müdürü Katip Üye Katip Üye T.C. DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ DÖNEM (YIL) : 2 (2019) TOPLANTI : 8 BİRLEŞİM : 4 OTURUM : 1 KARAR TARİHİ : 07.08.2020 KARAR NO : 70 KARAR Belediyemiz Meclisi TEMMUZ–2020 ayı toplantısını Belediyemiz Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün çağrısı üzerine 07.08.2020 CUMA günü saat: 15.30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkan Vekili Abdulselam ÖZTÜRK’ ün başkanlığında üyelerden; Mali Hizmetler Müdür Vekili Hasan KAÇAR ve Fen İşleri Müdürü Nezir AVCI’ dan ibaret olarak toplandı. MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi” ne geçildi. Ergani Belediye Başkanlığınca 12/06/2020 tarih ve 1066 sayılı yazısı ile Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğüne yazı yazılmış ve Diyarbakır Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 30/06/2020 tarih ve E.1344 sayılı yazısı ile Kesentaş Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1181 nolu parsel ile ilgili Ergani Belediyesince istenen değişiklikler yapıldığı ve güncel durumunun yazı ekinde sunulduğu ve bu kapsamda imar plan tadilatının meclis gündemine alınması talep edilmektedir. Diyarbakır İli Ergani İlçesi Kesentaş Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1181 nolu parsel ile ilgili talep edilen 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliği 07.11.2019 tarih ve 101 sayılı Ergani Belediye meclisi Kararı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisince 14/02/2020 tarih ve 45 sayılı Kararı ile E:1.50 Yençok= Serbest olarak onanmış 08.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden plan kesinleşmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 14.02.2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan ‘‘Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun’’ 6. Maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin b) bendine eklenen (Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez. (Ek paragraf:14/2/2020-7221/6 md.) Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir. denmektedir. Ergani Belediye Başkanlığınca 12/06/2020 tarih ve 1066 sayılı yazısı ile Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğüne yazı yazılmış ve Diyarbakır Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 30/06/2020 tarih ve E.1344 sayılı yazısı ile Kesentaş Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1181 nolu parsel ile ilgili Ergani Belediyesince istenen değişiklikler yapıldığı ve güncel durumunun yazı ekinde sunulduğu ve bu kapsamda imar plan tadilatının meclis gündemine alınması talep edilmektedir. Söz konusu talep ile Diyarbakır İli Ergani İlçesi Kesentaş Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1181 nolu parsel ile ilgili talep edilen 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliği ile parselin Sağlık Tesis Alanı fonksiyonu korunarak, yapı yaklaşma mesafeleri tüm yollardan 3 metre olacak şekilde, parselin kuzey yönünde 7 metrelik imar yolun planlandığı E:1.50 Yençok= 9.50 metre olarak belirlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği dosyası oya sunuldu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek EYLÜL - 2020 ayının ilk haftasında, (01 EYLÜL 2020 SALI günü), belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. Abdulselam ÖZTÜRK Ergani Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Hasan KAÇAR Nezir AVCI Mali Hiz. Müd.V. Fen İşleri Müdürü Katip Üye Katip Üye