YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

 

 

S U N U Ş      :

 

            Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü; kurumsal anlamda karar alma ve uygulama sürecinde gerek kurum içi gerekse de kurumlar arası istenilmeyen bazı olumsuz koşulların yaşanılabildiği ortamlarda bile başarılı çalışmalar sergileyip, toplam kalite anlayışına sadık kalarak ulusal düzeyde bir standarda kavuşmanın gayretini sergilemektedir.

 

            Günümüz dünyasında özellikle bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ve buna bağlı olarak internet, (v.b.) fevkalade kolaylıkların oluşması dünya coğrafyasını birbirine kaçınılmaz olarak yaklaştırmış, bireysel ve kurumsal alanda birçok etkileşimi de beraberinde getirmiştir. Bu nedenle; artık kalıplaşmış yönetimlerin yerini daha çağdaş ve daha katılımcı, özellikle bilgi ve araçlarına önem veren bir yaklaşımın sergilenmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.

 

            Bu dinamik süreçte; dış dünyayla rekabet etmek, belli bir standardizasyonu yakalamak ve başta ekonomik ve diğer alanlarda kendi kendine yeten bir konuma ulaşmak; gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve elde etmekle mümkün olabilecektir. Bu faaliyetlerin geliştirilmesi ve özendirilmesi temel amaç olmalıdır.

 

            Hızla gelişen günümüz dünyasının çetinleşen rekabet ortamında gücün devamını sağlamak, güçlü örgüt yapısı oluşturma çabalarını üst düzeyde gerekli kılmaktadır. Bu amaçla elden geldiğince teknolojik imkân ve nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere gerekli çalışmaların bir an evvel yapılması zaruridir.

 

            Hedeflenen konuma ulaşmak, kurumsal ve ülkesel alanda başarıyı yakalamak ve müreffeh ülkeler arasına katılmak üstün bir gayretle çalışmayı ve üretmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu amaç uğrunda en küçük birimden en büyük birime kadar müthiş arzulu ve iradeli bir şekilde çaba sarf etmek biz kamu görevlilerinin temel amacı olmalıdır.

 

I - GENEL BİLGİLER       :

 

            Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Biriminin; Yazı İşleri Müdürünün sevk, idare ve koordinasyonu ile gerçekleştirilen halka ve personele yönelik hizmet odaklı faaliyetleri kısaca aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

Yazı İşleri Müdürlüğü Biriminde; Yazı İşleri Müdürü olarak sadece 1 personel bulunmaktadır. 

 

            Bilindiği gibi 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda da izah edildiği üzere; Belediye bünyesinde temel olarak üç organ düzenlenmiştir. Bunlar “Belediye Meclisi”, “Belediye Encümeni” ve “Belediye Başkanlığı”dır. Bu üç birimin de tüm iş ve işlemleri Yazı İşleri Müdürlüğü’nce takip ve icra edilmektedir.

 

            Yazı İşleri Müdürlüğümüzce gerek üst makamlardan gelen yazılar doğrultusunda, gerekse de kurumca tertip edilen çeşitli organizasyonlarla personellerin hizmet içi eğitimlere, kurslara, seminerlere elden geldiğince en üst seviye ve sayıda katılımlar sağlanmakta, bununla kurumumuzun geleceğe ait nitelikli, ufku açık elemanlar elde etme gayesi güdülmektedir.

 

            Yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak belediyemizde toplam kalite yönetimi anlayışının hâkim kılınması amacıyla; Aşağıdaki hizmet içi program tertip edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

18/12/2014 TARİHLİ “DENETİM RAPORLARI TOPLANTISI” KATILIM LİSTESİ

 

 

S.NO.

 

 

ADI - SOYADI

 

İlgiliye Verilen Bilgi Belge Sayısı

Konu toplantıya katılım sağ-

layarak ilgili belgeleri teslim

aldım.      İ  M  Z  A

 

01

 

 

SEYFİ TAY

 

2+4+66=72 Sayfa

 

………………………………

 

02

 

 

ARKAN CENNET

 

2+4+15=21 Sayfa

 

………………………………

 

03

 

 

SERKAN YALÇIN ERDOĞMUŞ

 

2+4+25=31 Sayfa

 

………………………………

 

04

 

 

NEZİR AVCI Y.

KENAN BEYAZİT

 

2+4+22=28 Sayfa

 

………………………………

 

05

 

 

MEHMET TEKİN

 

2+4+5=11 Sayfa

 

………………………………

 

06

 

 

ALİ SARGÜL

 

2+4+7=13 Sayfa

 

………………………………

 

07

 

 

ABUBEKİR KAYMAZ

 

2+4+2=8 Sayfa

 

………………………………

 

08

 

 

RAMAZAN ARI

 

2+4+2=8 Sayfa

 

………………………………

 

09

 

 

DENİZ SEVER Y.

CEM YOLCU

 

2+4+2=8 Sayfa

 

………………………………

 

10

 

 

BEDRİ DENİZ

 

2+4+2=8 Sayfa

 

………………………………

 

11

 

 

TUGAY SARİ

 

2+4+7=13 Sayfa

 

………………………………

 

12

 

 

LAMİH ASLAN

 

2+4+1=7 Sayfa

 

………………………………

 

13

 

 

YUSUF YILDIZ

 

 

2+4=6 Sayfa

 

………………………………

 

14

 

 

MÜNİR YAVUZ

 

2+4=6 Sayfa

 

………………………………

 

15

 

 

M. ZEKİ YALÇIN

Şölen Belediyesinin ilgili ev

rakları ayrıca temin edilerek

ilgiliye verilecektir.  

 

………………………………

 

EĞİTİM GÖREVLİSİ

Şerafettin TURĞA

Yazı İşleri Müdürü

 

 

 

            Yukarıdaki tabloda da belirtildiği gibi Yazı İşleri Müdürü tarafından belediyemiz toplantı salonunda belediyemiz Birim Müdürleri ile “Belediyemizde muhtelif hususlarda yapılan teftişlerinin değerlendirilmesi ve yapılması gereken iş ve işlemler” konulu bilgilendirme çalış tayı düzenlenmiştir.

           

Tüm bu çalışmalardan amaç; özelde Yazı İşleri Müdürlüğünün faaliyetlerini yürütmesi, genelde de kurumsal olarak belli bir kalite ve standardın sağlanması hedeflenmektedir. Konu ile ilgili birçok plan ve projenin olduğu, yeri ve zamanı geldiğinde başkaca organizasyonların tertiplenerek ve daha büyük katılımlar sağlanarak çok daha verimli sonuçlar elde edilmeye azami derecede gayret sarf edilecektir.  

 

            Yazı İşleri Müdürlüğü olarak;

 

MİSYONUMUZ       : Birimimize yüklenen tüm görev ve sorumluluklar ile sağlanan kaynakları etkin, verimli ve yerinde kullanarak adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir anlayışla hizmet sunmak,

 

 

VİZYONUMUZ       : Yasaların öngördüğü bilgi paylaşımının ve ilgisi dâhilinde diğer iş ve işlemlerin gerek çalışanların, gerekse de ilgili şahıs, kurum ve kuruluşların istifadesine sunmada sürekli gelişen ve alanında güven duyulan örnek bir konuma ulaşmaktır.

 

BELEDİYE MECLİS FAALİYETLERİ

 

 

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun ilgili maddelerine uygun olarak faaliyetlerini yürütür.

 

 Belediye meclisi

            Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Meclisin görev ve yetkileri

            Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

            a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

            b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

            c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyük şehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

            d) Borçlanmaya karar vermek.

            e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

 

            f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

            g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

            i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

            j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

            k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

            l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

            m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

            n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

            o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

            p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar  vermek

            r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

            s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

            t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

            u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediyemiz Meclisi; 31 (Otuz Bir) Üyeden teşekkül etmiş olup, yılın bütün aylarında başkanlık makamının belirlediği gündem ve çağrısı doğrultusunda toplantılar tertipleyerek ilçemiz ve belediyemizi ilgilendiren konularda kararlar almaktadır. 

 

            Gizli celseler hariç tüm meclis toplantı ve faaliyetleri halkımıza açık olup, önceden bu toplantılarla ilgili gerekli duyurular ilgili yayın vasıtalarıyla halkımıza duyurulmaktadır.

 

 Belediyemiz Meclisi; yapmış olduğu müzakerelerde halkımızın ve Sivil Toplum Örgütlerinin olumlu görüşlerini de dikkate almaktadır.    

Belediyemiz Meclisi de yine 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda zikredilen konularda faaliyetlerini yürüterek almış olduğu kararları bir üst merciin (Mülki Amir) görüşlerine sunarak yasal işlemleri tamamlamaktadır.

 

 

 

 

 

ANILAN TARİHLER ARASINDA ALINAN MECLİS KARARLARININ

SAYI, TARİH VE KONUSU

ALINAN

KARAR

SAYISI

 

S.NO

 

 

TARİHİ

 

 

K  O  N  U  S  U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 ADET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

02

03

04

 

 

 

03.01.2014

06.01.2014

07.01.2014

08.01.2014

 

 

 

- Denetim Komisyonu Üyelerinin seçilmesi

- Zabıta ve İtfaiye personeli maktu mesai durumlarının görüşülmesi

- Sözleşmeli personel çalıştırılması (Avukat) konusunun görüşülmesi.

- İlçemizde yaşayan vatandaşlardan su gecikme ve faiz borçlarının alınmaması ko-

  nusunun görüşülmesi.

 

 

05

 

 

07.02.2014

 

 

- Ücret tarifelerinin (güncelleme) görüşülmesi.

 

 

06

07

 

08

 

 

03.03.2014

04.03.2014

 

07.03.2014

 

 

- Bazı ücret tarifelerinin görüşülmesi.

- Şölen Beldesi alanındaki 97 nolu parselde kayıtlı bulunan arsanın belediyeye me-

  zarlık alanı olarak bedelsiz hibe edilmesi konusunun görüşülmesi.

- Geçen beş yılın geneli itibariyle değerlendirilmesi.

 

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

09.04.2014

09.04.2014

09.04.2014

10.04.2014

10.04.2014

10.04.2014

10.04.2014

11.04.2014

11.04.2014

11.04.2014

11.04.2014

 

- Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin seçilmesi.

- Meclis Katiplerinin seçilmesi

- Daimi Encümen Üyelerinin seçilmesi

- Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin seçilmesi

- İmar Komisyonu Üyelerinin seçilmesi.

- Faaliyet raporunun okunması.

- Denetim Komisyonu raporunun okunması

- Belediye Meclis Üyeleri huzur hakkının görüşülmesi.

- Belediye Encümen Üyesi ödeneğinin görüşülmesi.

- G.A.B.B’ ne asil ve yedek delege seçilmesi.

- Diyarbakır İli Çevre Hizmetleri Birliği üyelerinin seçilmesi. (Günd. Dışı Madde)

 

 

20

21

 

22

23

24

25

 

05.05.2014

06.05.2014

 

07.05.2014

07.05.2014

08.05.2014

09.05.2014

 

 

- Kesin hesabın (2013 Mali Yılı) görüşülmesi.

- Kilitli beton parke taşı döşeme, bordür taşı, su oluğu, beton ve rögar yükseltme ya-

  pım işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınma hk. Bld. Bşk.’nın yetkili kılınması.

- Bazı ücret tarifelerinin görüşülmesi.

- Taşınmaz Satış Komisyonuna üye seçilmesi.

- Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine üye seçilmesi.

- İlçemiz Ziya Gökalp Caddesi adının Şevki Bey Caddesi olarak değiştirilmesin gö-

  rüşülmesi.

 

 

26

27

28

29

30

31

32

33

 

02.06.2014

02.06.2014

03.06.2014

03.06.2014

04.06.2014

04.06.2014

05.06.2014

06.06.2014

 

 

- Ergani Bld. Çevre ve Temizlik Komisyonu üyelerinin seçilmesi

- Ergani Bld. Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu üyelerinin seçilmesi

- Ergani Bld. Şehirleşme Komisyonu üyelerinin seçilmesi

- Ergani Bld. Sağlık Komisyonu üyelerinin seçilmesi

- Ergani Bld. Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu üyelerinin seçilmesi

- Bazı ücret tarifelerinin görüşülmesi.

- İmar tadilatlarının görüşülmesi.

- Memur-İşçi kadro iptal-ihdas konusunun görüşülmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANILAN TARİHLER ARASINDA ALINAN MECLİS KARARLARININ

SAYI, TARİH VE KONUSU

ALINAN

KARAR

SAYISI

 

S.NO

 

 

TARİHİ

 

K  O  N  U  S  U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 ADET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

35

 

36

37

 

 

 

02.07.2014

 

03.07.2014

 

04.07.2014

08.07.2014

 

 

 

 

 

- Belediyemizde Meclis Üyeleri arasından Belediye Başkan Yardımcısı olarak ata-

  nanlara verilecek aylık ödeneğin görüşülmesi

- İlçemize bağlı Yukarı Bitikçi ve Ayağı Bitikçi (Köyü) Mahallelerinde yapılacak

  kadastro çalışmalarında kadastro bilirkişisi üyelerinin seçilmesi   

- Ergani Belediyesi stratejik planın görüşülmesi.

- Belediyemize 1 ad. çöp konteynırı yıkama ve dezenfektan aracı, 2 ad. vakumlu yol

  süpürme aracı ve 1 ad. su tankeri olmak üzere İller Bankasından 1.000.000,00.-TL.

  kredi alma ve konu ile ilgili teşvik belgesi düzenleme hususlarında Belediye Baş-

  kanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

 

 

38

 

25.07.2014

 

 

- Ergani Belediyesi Eşbaşkanları görev ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi.

   (OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI)

 

 

39

 

40

41

 

42

43

44

 

 

04.08.2014

 

04.08.2014

05.08.2014

 

06.08.2014

07.08.2014

08.08.2014

 

 

- 21 HD 253 Plakalı Isuzu marka aracımızın (otobüs) D.Bakır B.Şehir Belediyesine

  Devri ile ilgili konunun görüşülmesi

- Aşağı Bitikçi (Köyü) Mahallesinde yapılacak kadastro bilirkişilerinin seçilmesi.

- Ergani İlçemizdeki açık otopark alanlarının ihaleye verilmesi ile ilgili Bld. Bşk’na

  yetki verilmesinin görüşülmesi.

- İmar tadilatlarının görüşülmesi.

- Memur-İşçi kadro iptal-ihdas konusunun görüşülmesi.

- İhdas işlemleri sonucunda oluşan satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki

  verilmesinin görüşülmesi. (Gündem Dışı Madde)

 

 

45

 

46

 

47

 

 

01.09.2014

 

03.09.2014

 

05.09.2014

 

 

- İlçemizin muhtelif yerlerine çeşitli reklam araçları ile tüm kent mobilyalarının ya-

  pılması işi ile ilgili konunun görüşülmesi.

- Şölen Belediyesine ait hizmet binası ve alanının tahsis işlemi ile ilgili konunun gö

  rüşülmesi.

- İmar tadilatlarının görüşülmesi.

 

48

49

 

 

02.10.2014

10.10.2014

 

 

- Ücret tarifelerinin görüşülmesi.

- Bütçenin (2015 Mali Yılı) görüşülmesi.

 

50

 

51

 

52

 

53

 

54

 

 

 

03.11.2014

 

04.11.2014

 

05.11.2014

 

06.11.2014

 

07.11.2014

 

 

- İlçemiz Adnan Menderes Mahallesindeki eski buğday pazarı alanının (Köy) mahal

  le minibüslerine tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.

- İlçemiz Dicle Yolu ve Hastane Caddesinin kesiştiği kavşakta sinyalizasyon siste-

  minin kurulmasının görüşülmesi.

- İlçemiz Çermik Yolu, İstasyon Caddesi ve Dicle Caddesi TOKİ mevkiine kadar a-

  lanlarda yaya yolu (kaldırım) yapılması konusunun görüşülmesi.

- Belediyemiz meclisince daha önce alınan kredi kararı ile ilgili meclis kararının, ih-

  tiyaca binaen tekrar görüşülmesi. 

- Belediyemizce İlçemiz Diyarbakır – Elazığ karayolu üzerinde yaptırılan parkın is-

  minin görüşülmesi. (Gündem Dışı Madde)

 

 

55

 

 

 

 

05.12.2014

 

 

 

 

- Memur-İşçi kadro iptal-ihdas konusunun görüşülmesi.

 

 

 

 

DÖNEM İÇERİSİNDE TOPLAM 55 (ELLİ BEŞ) MECLİS KARARI ALINMIŞTIR

 

 

           

 

 

BELEDİYE ENCÜMEN FAALİYETLERİ

 

 

Belediyemiz Encümeni, 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun ilgili maddelerine uygun olarak faaliyetlerini yürütür.

Belediye encümeni

            Madde 33- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

            a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

            b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden,

            Oluşur.

            Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

            Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin görev ve yetkileri

            Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

            a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

            b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

            c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

            d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

            e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.           

 f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

            g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

            h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

            i)  Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

 

 

 

 

Belediyemiz Encümeni; haftanın SALI günleri toplanıp, Belediye ile ilgili alınması gereken kararları görüşmekte, belediyemiz ve ilçemiz sorunlarını masaya yatırarak çözümler üretmekte ve yatırım kararlarını sonuçlandırmaktadır.

 

            Belediyemizin tembih ve yasaklarına uymayanlar hakkında Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nce tanzim edilen zabıt varakaları Belediyemiz Encümeni’nde müzakere edilerek ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır.

 

            Vatandaşlarımızın da kendi hakkında tanzim edilen zabıt varakalarına 2 (İki) gün içerisinde itiraz hakları olup, Encümenimizce yapılan bu itirazların yerinde olup – olmadığının tespiti ayrıca değerlendirmeye alınarak kesin karar verilmektedir.

 

 

 

ANILAN TARİHLER ARASINDA ALINAN

ENCÜMEN KARARLARININ SAYISAL DÖKÜMÜ

 

ENCÜMEN KARAR SAYISI

 

 

ENCÜMEN CEZA KARAR SAYISI

 

 

79 ADET

 

 

51 ADET

 

 

DÖNEM İÇERİSİNDE TOPLAM 130 (YÜZ OTUZ) ENCÜMEN KARARI ALINMIŞTIR

 

 

BELEDİYE BAŞKANLIK FAALİYETLERİ

Başkanlık Makamı, 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun ilgili maddelerine uygun olarak faaliyetlerini yürütür.

Belediye başkanı

            Madde 37- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

            Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye başkanının görev ve yetkileri

            Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

            a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

            b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

 

 

 

            c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

            d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

            e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

            f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

            g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

            h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

            i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

            j) Belediye personelini atamak.

            k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

            l) Şartsız bağışları kabul etmek.

            m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

            n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

            p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.    

       

EVRAK KAYIT VE DİLEKÇELERE CEVAP VERME İŞLEMLERİ

 

 

            Belediyemizin giriş katında kurulan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki “Beyaz Masada” vatandaşlardan gelen bütün talepler kayda alınarak, hangi birimi ilgilendiriyorsa çözümü için o birime havale edilmekte ve makul bir süre içerisinde söz konusu talepler değerlendirilmektedir.

 

            Diğer kurum ve kuruluşlardan gelen yazılar da, Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde kayda alınarak ilgili birimlere başkanlık imzasıyla gönderilmekte ve işlem yapılması istenmektedir. Bu işlemlerin seyri Yazı İşleri Müdürünce takip edilmekte olup, sonucu Başkanlık Makamı’na iletilmekte ve gerekiyorsa başkanlığın imzasıyla cevabi yazışmalar yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL EVRAK ÇALIŞMA ESASLARI

1- Gelen ve giden evrak defterlerini ayrı ayrı ve düzenli olarak tutmak,

2- Gelen ve giden gizli evrak defterlerini tutmak, mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazıların ilgili birimlere ve kuruluşlara gizli kaşesiyle kaşelenip gönderilmesi ve özel defterine kaydedilmesi gerektiğinden buna uygun davranmak, defteri daimi surette kilit altında muhafaza etmek,

3- Günlü ve süreli evraka zamanında cevap vermek,

4- Yazışmaları, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak yapmak,

5- Belediye Başkanlığı’na gelen ve giden evrakın kayıt, dağıtım ve havale yerlerine gönderme, postalama, dosyalama hizmetlerini yürütmek,

6- Belediye’ye gelen yazıların ilgili birimlere havalesini sağlamak, Belediye’den çıkan yazıları kaydetmek, ait olduğu birimlere vermek veya adreslerine postalamak,

7- Belediye Başkanlığı’na verilen genel nitelikteki teftiş ve denetleme raporlarının ilgili/sorumlu birimlerle koordineli olarak topluca sonuçlandırılmasını sağlamak,

8- İmza karşılığı alınacak evrakın eksiksiz ve doğru olduğunu incelemek ve teslim almak, gelen evrakın havalesini yaptırarak ilgili memura zimmet karşılığında vermek.

 

ANILAN TARİHLER ARASINDA İŞLEM GÖREN EVRAKLARIN

SAYISAL DÖKÜMÜ

 

             

GELEN YAZILAR

 

 

GİDEN YAZILAR

 

KURUM DIŞI

 

ZİMMET KAYDI

KURUM İÇİ

 

ZİMMET KAYDI

 

2.057 ADET

 

Posta ve  diğer zim-met yoluyla gelen ya- zıların toplamı

 

 

 

 

160 ADET

 

Muhtelif Kurum-Ku-

ruluş ve personele

yazılan yazıların top-

lamı

 

 

 

96 ADET

 

Farklı Kurum ve

Kuruluşlara zim-

metle teslim edilen yazılar toplamı

 

 

 

2.261 ADET

 

Kurum içi birimlere zim

metle teslim edilen yazı-lar toplamı

 

 

 

DÖNEM İÇERİSİNDE TOPLAM: 4.574 (DÖRT BİN BEŞ YÜZ YETMİŞ DÖRT) EVRAK KAYIT İŞLEMİ YAPILMIŞTIR

           

EVLENDİRME İŞLEMLERİ

 

            Evlendirme memuru belediye başkanının verdiği yetkiye dayanarak çalışmalarını yürütmektedir. Hafta boyunca müracaat eden vatandaşlara randevu saatleri verilerek önceden kendileri tarafından yapılacak işlem ve hazırlanacak evrak ile ilgili bilgi aktarılmaktadır.

 

            Randevu zamanı geldiğinde vatandaş eş, dost, akraba ve şahitlerden müteşekkil olan kişilerle birlikte evlendirme salonuna gelinerek nikâh töreni icra edilmekte, nikâh töreninin bitimini müteakip evlenme cüzdanı tanzim edilerek ilgiliye teslim edilmektedir.

 

            Nikâh töreninden sonra, evlendirme memurunca mernis evrakları hazırlanıp ilçemiz Nüfus Müdürlüğü’ne gönderilerek gerekli işlemler tamamlanmaktadır.

 

 

 

 

ANILAN TARİHLER İÇERİSİNDE YAPILAN EVLİLİK İŞLEMLERİNİN

SAYISI

 

957 ADET

 

 

 

            Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü; birime uygun (fiziki anlamda) ve yeterli bir mekânda, ancak iş bu raporun giriş kısmında da belirtildiği gibi sayı yönünden yetersiz sadece bir personelle (Yazı İşleri Müdürü), ancak yeterli sayılabilecek bilgisayar donanımıyla hizmetleri elden geldiğince zamanında ve kaliteli hizmet anlayışıyla yürütmeye çalışmaktadır. 

 

            İlçemizin nüfusu (özellikle 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası kapsamında ilçe belediyemize bağlanan bütün köyler/mahalleler) ve belediyemizin vatandaşa ve ilgili kurumlara yönelik işlem hacminin büyüklüğü göz önüne alındığında, hizmetlerin sunumunda daha başarılı olabilmek için ihtiyaç duyulan nitelikli personele ve teknolojik donanıma sahip olmanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır.

 

            Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü; şu ana kadar yapılan iç ve dış denetimlerde genellikle olumlu tepkiler almaktadır. Varsa bazı kusurların giderilmesinde azami derecede itina gösterilmekte, yapılan görüş ve önerilerin yerine getirilmesinde büyük hassasiyet sergilenmektedir.  

 

II - AMAÇ VE HEDEFLER                     :

 

            Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü; daha düzenli ve daha etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için ileriye yönelik plan ve programlar geliştirmeli, değişen ve gelişen mevzuatlara zamanında adapte olunabilmesi için çaba sarf etmelidir. Birim olarak bu yönde azim ve kararlığımız mevcuttur.

 

            Bilinmelidir ki; artık gelişen dünyada en tepe noktadan yönetilenlere talimatlar verilip işlerin yaptırılması yerine, kurumun tüm çalışanlarının bilgi, deneyim ve olası parlak fikirlerinden faydalanmak daha verimli sonuçlar doğurmaktadır. Bu sistemde çalışana kendisine idarece değer verildiği ve uygulanabilir önerilerinin dikkate alındığı hissi uyandırılmakta, kendiliğinden moral ve motivasyon sağlanmakta ve doğal olarak çalışanın işini ve kurumunu kendi öz varlığı gibi koruyup kollama duygusu aşılanmaktadır. 

 

            İdarece objektif kararlar alınarak adil görev dağılımı sağlanmalı, mevzuatlarda var olan ödül ve ceza işlemleri hakkaniyet ölçüleri içerisinde uygulanmalı ve performans arttırıcı tedbirler alınmalıdır. Yine mevzuatlarda var olan ancak uygulamalarda bazen aksaklıkların yaşandığı görev-yetki ve sorumlulukların; görevli, yetkili ve sorumlularca icra edilme ortamı istisnasız temin edilmelidir. Aksi takdirde yönetim anlamında çok başlılık ve buna paralel olarak ta olumsuz durumlar cereyan edebilecektir.

 

            Yazı İşleri Müdürlüğünün doğal faaliyet alanı olan kurum ve kurumlar arası yazışmaların, 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda da belirtildiği gibi doğrudan yapılması, hem zaman hem de kırtasiye israfını önlediği görülmüştür. İleriye yönelik eğitim çalışmalarının yapılması, desteklenmesi ve yetişmiş eleman temin etme ve bununla birlikte tüm safhada kalite elde etme politikalarına ağırlık verilerek günübirlik yenilenen mevzuatların takibine de öncelik verilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER                  : 

 

            Yazı İşleri Müdürlüğümüze belediyemiz bütçesinden 2014 mali yılı için 134.000,00 TL (Yüz Otuz Dört Bin Türk Lirası) ödenek ayrılmış olup, bu ödenekten genel olarak müdürlüğümüze bağlı personele; temel maaşlar, zam ve tazminatlar, sosyal haklar v.b. adı altında ödemeleri yapılmıştır.

 

            Faaliyet alanı dâhilinde herhangi bir ihale veya toptan alım yapılmamış, küçük çapta kırtasiye, bilgisayar toneri ve büro malzemesi (vb.) alımlarından başka herhangi bir harcama kalemi kullandırılmamıştır.

 

IV - KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ   :

 

            Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü; orta ve uzun vadede hedeflere ulaşılabilmede eğitime ve bilgiye öncelik verip, teknolojik donanıma da imkânlar dâhilinde sahip olarak birime yeni bir ivme kazandırmanın gayretini sürekli sergilemekte ve nispeten de başarılı olmaktadır.

 

            Günümüzde bilgiye ve donanımlarına harcanan büyük paralar göz önüne alındığında, yapılanın gereksiz olmadığı, bilgi ve teknoloji sahibi olmanın küreselleşen dünyada bir gücün ve otoritenin sembolü olduğu ortadadır.

 

            Konunun öneminin tam olarak kavranamaması, beyin takımının oluşturulamaması ve organize olarak duruma hâkim olunamaması en büyük eksikliktir. İleriye dönük plan ve proje uygulama ve durmaksızın üretme temel amacımız olmalıdır. Çünkü üretmeden sürekli tüketme neticede tüm varlıklarımızı da tüketecektir.

 

V – ÖNERİ VE TEDBİRLER                  :

 

            Birimimizle ilgili faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar göz önüne alındığında, bütçe imkânlarımızın arttırılması ve buna paralel olarak adeta eğitim ve öğrenim seferberliğinin başlatılması, kurslara, seminerlere ve konferanslara gerekirse ev sahipliği yapılması sağlanmalıdır. Bu doğrultuda bağlı bulunduğumuz bakanlığın organize edeceği tüm eğitim aktivitelerine de elden geldiğince ilgili personelin katılımı sağlanmalıdır.

 

            Bilinmektedir ki; bir binayı yapmak, yıkmaktan çok daha zordur. Elde edilen değerleri korumak, yerine yenilerini ikame etme çabası ve arzusu içerisinde olunmalı, meydana gelebilecek riskleri elden geldiğince bertaraf edip, yaşanılabilir bir kurum ve ülke için var gücümüzle çalışmalıyız.

 

            Yazı İşleri Müdürlüğü olarak çok yetersiz olan personel sayısıyla elden geldiğince iş ve işlemler güzel bir şekilde yürütülmekte olup, bundan sonra da aynı şevk, istek ve heyecanla hizmet sunulmaya devam edilecektir.

 

            Arz ederim. 28.02.2015

 

 

 

 

                                                                                                                          Şerafettin TURĞA

                                                                                                                      ERGANİ BELEDİYESİ

                                                                                                                          Yazı İşleri Müdürü

 

 

Faaliyet Raporları

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi