MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAAİYET RAPORUDUR. I-GENEL BİLGİLER : Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı birimler; Muhasebe Servisi, Tahsilât Servisi, Emlak Şefliği, Ambar Memurluğu, Bilgi İşlem Merkezi’dir. Muhasebe Servisi; Belediyemiz birimlerince satın alınan mal ve hizmetlere ait evrakların bütçeye ve mevzuata uygunluğu denetlendikten sonra gerekli düzenlemeler yapılarak ödemeleri yapılmaktadır. Muhasebe servisi tüm giderlere ait ödeme emirleri ile Belediyemiz Gelirlerinin muhasebeleştirilmesi Muhasebe birimimizde bilgisayar ortamında kurulan Analitik Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Belediye yazılım otomasyonuna ait program ile yürütülmekte olup, işin daha hızlı yapılması, sağlıklı bilgi alınması sağlanmıştır. Tüm yapılan evraklar düzenli olarak hazırlanmakta ve her ayın sonunda yevmiye verilip dosyalanmaktadır Doğrudan temin evrakları Kamu İhale Kurumuna internet ortamında gönderilmekte, ayrıca Belediyemiz gelir ve giderleri ile Mizanı aylık dönemler itibariyle Maliye Bakanlığının KBS sistemine de doğru ve hızlı bir şekilde veri girişleri şeklinde yapılmaktır. Ayrıca kurumlardan gelen İstatistikî bilgiler Belediyemiz Muhasebe Servisinde doğru ve hızlı bir şekilde doldurularak ilgili kurumlara gönderilmektedir. Muhasebe birimimizce birimlere bütçe çağrısı yapıldıktan sonra birimlerden gelen bütçe rakamları üzerinde Belediye Bütçesi hazırlanarak Belediye Meclisine kadarki tüm aşamaları gerçekleştirilmektedir. Kesin Hesap Cetvelleri de yine Belediyemiz Muhasebe Servisinde ilgili yılın kesin rakamları alınarak hazırlanmaktadır. Her ayın 20’sinden önce bir önceki aya ait KDV ve Damga vergileri için Muhtasar ve Katma değer vergisi beyannamesi düzenlenip e-beyanname sitesi üzerinden ilgili makamlara sunulmaktadır. Ay sonunda birimde yapılan iş ve işlemlere ait bilgilerin bilgisayar çıktıları alınarak dosyalanmaktadır. Yılsonunda yapılması gereken bilanço ve devir hesapları ve kapanış işlemleri de muhasebe birimizde hazırlanarak yeni yıla aktarılmaktadır. Belediyemizin 2014 yılı 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arası gelir gider hareketlerine ilişkin cetveller aşağıya çıkartılmıştır. Tahsilât Servisi; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin kiraya verilmesi, Belediyemiz meclis kararıyla belirlenen yıllık artış oranlarının kiralara her yıl yansıtılıp tahsilâtının yapılması ve diğer harç ve vergilerin toplanması tahsilât servisince yapılmaktadır. Emlak Şefliği; Vatandaşa doğrudan hizmet veren birimlerden biridir. Çalışmalar tamamen bilgisayar destekli yapılmaktadır. Emlak (bina, arsa ve arazi ) vergisi ve çevre temizlik vergisinin tahakkuk ve tahsilâtı burada yapılır. Köy arazi ve bina beyanı defterleri muhtarlarla koordine edilerek ilgili birimimizde kayda alınır. Vatandaşlardan gelen dilekçelerin kaydı yapılıp, işlem sırasına belirtilerek ilgili birimlere havale edilir. Yeşil kart, sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonları ile yaşlılık, sakatlık ve malullük formaları incelenerek tahkikatı yapılır ve seri bir şekilde sonuçlandırılır. Tapu Sicil Müdürlüğünden gelen Bilgi Formu doldurularak gayrimenkul satan veya satın alan kişilerin işlerini kolaylaştırmak için işlemlerin mümkün olduğu en kısa sürede sonuçlandırılması sağlanır. Bilgi İşlem Merkezi; Belediyemiz bilgi işlem merkezi Memur ve İşçi personellerine ait Maaş bordrolarını hazırlamak için gerekli olan teknik donanıma sahip olup, maaşlar bilgisayar ortamında çıkartılmaktadır. Ayrıca Belediyemize ait Emlak tahsilâtlarına ait tahakkuk işlemleri de yine Bilgi işlem merkezinde hazırlanarak, işlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır. II- AMAÇ VE HEDEFLER : Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, değişen mevzuatları zamanında takip ederek herhangi bir aksaklığa mahal verilmeden çağdaş muhasebe usul ve esaslarına göre hizmet sunma durumundadır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanunu doğrultusunda, Analitik Bütçenin uygulanması ve diğer Muhasebe ile ilgili mevzuatlar yakından takip edilmekte ve uygulamaya önem verilmektedir. BÜTÇE HEDEFLERİ 2014 Yılı için; Gelir Bütçesi 37.135.000,00 TL Gider Bütçesi 37.135.000,00 TL olarak denk bütçe yapılmıştır. BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ 2014 Yılı 01.01.2014-31.12.2014 Tarihleri arası; GELİR 25.772.753,32 TL GİDER 21.704.840,17 TL olarak gerçekleşmiştir. III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER : 01.01.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar Belediyemize İller Bankasından Merkezi İdare Vergi Gelirleri Payından 21.763.260,35 TL Vergi Geliri gelmiştir. Yine aynı tarih aralığında Belediyemiz Öz gelirlerinden toplam olarak 4.009.492,97 TL gelir tahsilâtı yapılmış olup toplam Gelirimiz Bu dönemde 25.772.753,32 TL’dir. ERGANİ BELEDİYESİ 2014 YILI GELİRLERİ BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 25.772.753,32 Vergi Gelirleri 1.919.047,62 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 996.897,34 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 996.897,34 Bina Vergisi 712.437,07 Arsa Vergisi 103.253,75 Arazi Vergisi 4.372,25 Çevre Temizlik Vergisi 176.834,27 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 493.753,80 Özel Tüketim Vergisi 396.882,19 Haberleşme Vergisi 7.601,46 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 389.280,73 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 96.871,61 Eğlence Vergisi 24.246,51 Yangın Sigortası Vergisi 42.982,06 İlan ve Reklam Vergisi 29.643,04 Harçlar 428.396,48 Diğer Harçlar 428.396,48 Bina İnşaat Harcı 163.219,57 İşgal Harcı 41.926,00 İşyeri Açma İzni Harcı 33.335,00 Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 8.360,00 Toptancı Hali Resmi 6.007,00 Yapı Kullanma İzni Harcı 6.590,54 Diğer Harçlar 168.958,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.680.973,83 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.002.606,83 Mal Satış Gelirleri 2.634,00 Diğer Mal Satış Gelirleri 2.634,00 Hizmet Gelirleri 999.972,83 Otopark İşletmesi Gelirleri 30.680,00 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler 16.543,97 Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler 71.165,43 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler 682.455,59 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler 156.358,19 Diğer hizmet gelirleri 42.769,65 Kira Gelirleri 678.367,00 Taşınmaz Kiraları 678.367,00 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 678.367,00 Diğer Gelirler 22.172.731,87 Faiz Gelirleri 91.399,68 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 91.399,68 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 91.399,68 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 21.763.260,37 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 21.763.260,35 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 21.763.260,35 Kamu Harcamalarına Katılma Payları 0,02 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 0,02 Para Cezaları 98.745,76 Vergi Cezaları 98.745,76 Diğer Vergi Cezaları 98.745,76 Diğer Çeşitli Gelirler 219.326,06 Diğer Çeşitli Gelirler 219.326,06 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 183.678,74 Kişilerden Alacaklar 35.647,32 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE HESAP BAKİYESİ= 597.032,46 TL'DİR. 01.01.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadarki Gider Cetveli aşağıya çıkarılmıştır. Bütçe Ödeneği Harcama BELEDİYELER 37.135.000,00 21.704.840,17 DİYARBAKIR İLİ 37.135.000,00 21.704.840,17 ERGANİ BELEDİYESİ 37.135.000,00 21.704.840,17 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1.439.000,00 1.199.402,02 GENEL KAMU HIZMETLERI 1.439.000,00 1.199.402,02 Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali isler Disisleri Hizm 1.439.000,00 1.199.402,02 Yasama ve yurutme organlari hizmetleri 1.439.000,00 1.199.402,02 MAHALLI IDARELER 1.439.000,00 1.199.402,02 PERSONEL GİDERLERİ 547.000,00 465.361,50 MEMURLAR 27.000,00 13.474,65 DİĞER PERSONEL 520.000,00 451.886,85 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 23.000,00 6.622,66 İŞÇİLER 23.000,00 6.622,66 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 719.000,00 641.256,86 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 247.000,00 118.893,23 YOLLUKLAR 30.000,00 892,98 HİZMET ALIMLARI 177.000,00 83.790,72 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 220.000,00 268.107,31 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 45.000,00 169.572,62 CARİ TRANSFERLER 150.000,00 86.161,00 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 150.000,00 86.161,00 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 134.000,00 66.794,40 GENEL KAMU HIZMETLERI 134.000,00 66.794,40 Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali isler Disisleri Hizm 134.000,00 66.794,40 Yasama ve yurutme organlari hizmetleri 134.000,00 66.794,40 MAHALLI IDARELER 134.000,00 66.794,40 PERSONEL GİDERLERİ 77.000,00 57.936,55 MEMURLAR 77.000,00 57.936,55 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 11.000,00 8.183,05 İŞÇİLER 11.000,00 8.183,05 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 46.000,00 674,8 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 13.000,00 250 YOLLUKLAR 1.000,00 0 GÖREV GİDERLERİ 10.000,00 0 HİZMET ALIMLARI 8.000,00 0 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 14.000,00 424,8 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6.755.000,00 3.347.711,34 EKONOMIK ISLER VE HIZMETLER 6.755.000,00 3.347.711,34 Madencilik Imalat ve Insaat Hizmetleri 6.755.000,00 3.347.711,34 Insaat isleri hizmetleri 6.755.000,00 3.347.711,34 MAHALLI IDARELER 6.755.000,00 3.347.711,34 PERSONEL GİDERLERİ 1.460.000,00 1.225.829,53 MEMURLAR 160.000,00 401.982,46 İŞÇİLER 1.300.000,00 823.847,07 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 400.000,00 250.233,21 İŞÇİLER 400.000,00 250.233,21 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.170.000,00 1.856.391,20 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 145.000,00 92.746,74 YOLLUKLAR 14.000,00 0 GÖREV GİDERLERİ 155.000,00 21.561,36 HİZMET ALIMLARI 489.000,00 1.499.366,16 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 17.000,00 14.590,40 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 350.000,00 228.126,54 SERMAYE GİDERLERİ 3.725.000,00 15.257,40 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 10.000,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 3.715.000,00 15.257,40 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 5.606.000,00 930.073,71 GENEL KAMU HIZMETLERI 5.606.000,00 930.073,71 Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali isler Disisleri Hizm 5.606.000,00 930.073,71 Finansal ve mali isler ve hizmetler 5.606.000,00 930.073,71 MAHALLI IDARELER 5.606.000,00 930.073,71 PERSONEL GİDERLERİ 630.000,00 525.635,28 MEMURLAR 630.000,00 525.635,28 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 130.000,00 81.146,11 İŞÇİLER 130.000,00 81.146,11 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 246.000,00 114.698,67 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 80.000,00 28.852,30 YOLLUKLAR 20.000,00 1.557,28 GÖREV GİDERLERİ 45.000,00 58.702,37 HİZMET ALIMLARI 95.000,00 25.586,72 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 6.000,00 0 FAİZ GİDERLERİ 1.000.000,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 1.000.000,00 0 CARİ TRANSFERLER 540.000,00 208.593,65 HAZİNE YARDIMLARI 110.000,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 365.000,00 208.593,65 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 65.000,00 0 SERMAYE GİDERLERİ 60.000,00 0 MAMUL MAL ALIMLARI 10.000,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 50.000,00 0 YEDEK ÖDENEKLER 3.000.000,00 0 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 400.000,00 0 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 200.000,00 0 Öngörülmeyen Giderler 200.000,00 0 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 300.000,00 0 YEDEK ÖDENEK 1.300.000,00 0 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 100.000,00 0 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 500.000,00 0 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 145.000,00 140.598,02 KAMU DUZENI VE GUVENLIK HIZMETLERI 145.000,00 140.598,02 Guvenlik Hizmetleri 145.000,00 140.598,02 Genel guvenlik hizmetleri 145.000,00 140.598,02 MAHALLI IDARELER 145.000,00 140.598,02 PERSONEL GİDERLERİ 126.000,00 123.672,66 MEMURLAR 126.000,00 123.672,66 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 19.000,00 16.925,36 İŞÇİLER 19.000,00 16.925,36 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2.692.000,00 1.180.976,47 EKONOMIK ISLER VE HIZMETLER 2.692.000,00 1.180.976,47 Tarim Ormancilik Balikcilik ve Avcilik Hizmetleri 2.692.000,00 1.180.976,47 Tarim hizmetleri 2.692.000,00 1.180.976,47 MAHALLI IDARELER 2.692.000,00 1.180.976,47 PERSONEL GİDERLERİ 125.000,00 114.792,55 MEMURLAR 125.000,00 114.792,55 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 27.000,00 17.665,94 İŞÇİLER 27.000,00 17.665,94 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.460.000,00 1.048.517,98 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.010.000,00 457.583,06 YOLLUKLAR 5.000,00 0 HİZMET ALIMLARI 1.445.000,00 590.934,92 SERMAYE GİDERLERİ 80.000,00 0 MAMUL MAL ALIMLARI 40.000,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 40.000,00 0 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3.950.000,00 1.638.561,00 CEVRE KORUMA HIZMETLERI 3.950.000,00 1.638.561,00 Atik Yonetimi Hizmetleri 3.950.000,00 1.638.561,00 Atik yonetimi hizmetleri 3.950.000,00 1.638.561,00 MAHALLI IDARELER 3.950.000,00 1.638.561,00 PERSONEL GİDERLERİ 105.000,00 96.536,49 MEMURLAR 105.000,00 96.536,49 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 21.000,00 14.323,12 İŞÇİLER 21.000,00 14.323,12 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.674.000,00 1.527.701,39 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 475.000,00 113.295,04 YOLLUKLAR 2.000,00 0 GÖREV GİDERLERİ 155.000,00 0 HİZMET ALIMLARI 2.842.000,00 1.350.472,93 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 200.000,00 63.933,42 SERMAYE GİDERLERİ 150.000,00 0 MAMUL MAL ALIMLARI 150.000,00 0 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1.292.000,00 1.368.790,77 KAMU DUZENI VE GUVENLIK HIZMETLERI 1.292.000,00 1.368.790,77 Guvenlik Hizmetleri 1.292.000,00 1.368.790,77 Genel guvenlik hizmetleri 1.292.000,00 1.368.790,77 MAHALLI IDARELER 1.292.000,00 1.368.790,77 PERSONEL GİDERLERİ 1.100.000,00 1.110.196,95 MEMURLAR 1.100.000,00 1.110.196,95 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 75.000,00 166.792,22 İŞÇİLER 75.000,00 166.792,22 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 117.000,00 91.801,60 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 44.000,00 30.967,00 YOLLUKLAR 5.000,00 2.116,80 GÖREV GİDERLERİ 15.000,00 0 HİZMET ALIMLARI 33.000,00 15.847,40 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 20.000,00 42.870,40 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.149.000,00 226.673,08 ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI 1.149.000,00 226.673,08 Iskan Isleri ve Hizmetleri 1.149.000,00 226.673,08 Iskan isleri ve hizmetleri 1.149.000,00 226.673,08 MAHALLI IDARELER 1.149.000,00 226.673,08 PERSONEL GİDERLERİ 82.000,00 70.675,46 MEMURLAR 82.000,00 70.675,46 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 12.000,00 8.206,90 İŞÇİLER 12.000,00 8.206,90 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 525.000,00 147.790,72 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 15.000,00 61.134,62 YOLLUKLAR 10.000,00 1.772,80 GÖREV GİDERLERİ 10.000,00 0 HİZMET ALIMLARI 490.000,00 84.883,30 SERMAYE GİDERLERİ 530.000,00 0 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 450.000,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 80.000,00 0 KÜLTÜR VE EĞİTİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 466.000,00 308.670,94 DINLENME KULTUR VE DIN HIZMETLERI 466.000,00 308.670,94 Kultur hizmetleri 466.000,00 308.670,94 Kultur hizmetleri 466.000,00 308.670,94 MAHALLI IDARELER 466.000,00 308.670,94 PERSONEL GİDERLERİ 100.000,00 73.587,93 MEMURLAR 100.000,00 73.587,93 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 21.000,00 10.499,62 İŞÇİLER 21.000,00 10.499,62 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 305.000,00 224.583,39 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 166.000,00 136.609,99 YOLLUKLAR 2.000,00 0 HİZMET ALIMLARI 37.000,00 38.329,20 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 100.000,00 36.841,20 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0 12.803,00 SERMAYE GİDERLERİ 40.000,00 0 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 40.000,00 0 İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 5.137.000,00 6.204.785,02 GENEL KAMU HIZMETLERI 5.137.000,00 6.204.785,02 Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali isler Disisleri Hizm 5.137.000,00 6.204.785,02 Yasama ve yurutme organlari hizmetleri 5.137.000,00 6.204.785,02 MAHALLI IDARELER 5.137.000,00 6.204.785,02 PERSONEL GİDERLERİ 330.000,00 275.434,79 MEMURLAR 330.000,00 275.434,79 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 70.000,00 39.934,26 İŞÇİLER 70.000,00 39.934,26 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.737.000,00 5.889.415,97 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 42.000,00 6.313,00 YOLLUKLAR 20.000,00 0 GÖREV GİDERLERİ 60.000,00 48.688,88 HİZMET ALIMLARI 4.515.000,00 5.834.414,09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 100.000,00 0 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 90.000,00 63.309,29 EKONOMIK ISLER VE HIZMETLER 90.000,00 63.309,29 Genel Ekonomik Isler ve Hizmetler 90.000,00 63.309,29 Genel ekonomik ve ticari isler ve hizmetler 90.000,00 63.309,29 MAHALLI IDARELER 90.000,00 63.309,29 PERSONEL GİDERLERİ 60.000,00 55.509,93 MEMURLAR 60.000,00 55.509,93 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 10.000,00 7.799,36 İŞÇİLER 10.000,00 7.799,36 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 20.000,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 6.000,00 0 YOLLUKLAR 1.000,00 0 HİZMET ALIMLARI 13.000,00 0 YAPI VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 1.062.000,00 666.763,20 ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI 1.062.000,00 666.763,20 Iskan Isleri ve Hizmetleri 1.062.000,00 666.763,20 Iskan isleri ve hizmetleri 1.062.000,00 666.763,20 MAHALLI IDARELER 1.062.000,00 666.763,20 PERSONEL GİDERLERİ 530.000,00 329.367,12 MEMURLAR 155.000,00 158.979,27 İŞÇİLER 375.000,00 170.387,85 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 70.000,00 59.461,03 İŞÇİLER 70.000,00 59.461,03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 162.000,00 277.935,05 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 10.000,00 17.441,91 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 10.000,00 0 YOLLUKLAR 20.000,00 0 HİZMET ALIMLARI 112.000,00 260.493,14 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 10.000,00 0 SERMAYE GİDERLERİ 300.000,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 250.000,00 0 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 50.000,00 0 DESTEK MÜDÜRLÜĞÜ 6.679.000,00 4.193.180,13 GENEL KAMU HIZMETLERI 6.679.000,00 4.193.180,13 Genel Hizmetler 6.679.000,00 4.193.180,13 Diger genel hizmetler 6.679.000,00 4.193.180,13 MAHALLI IDARELER 6.679.000,00 4.193.180,13 PERSONEL GİDERLERİ 980.000,00 756.761,87 MEMURLAR 200.000,00 160.209,38 İŞÇİLER 780.000,00 596.552,49 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 210.000,00 145.146,15 İŞÇİLER 210.000,00 145.146,15 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.989.000,00 3.291.272,11 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.665.000,00 2.001.087,45 YOLLUKLAR 2.000,00 0 GÖREV GİDERLERİ 55.000,00 0 HİZMET ALIMLARI 217.000,00 80.354,19 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.050.000,00 1.209.830,47 SERMAYE GİDERLERİ 500.000,00 0 MAMUL MAL ALIMLARI 400.000,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 100.000,00 0 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 539.000,00 113.911,74 CEVRE KORUMA HIZMETLERI 539.000,00 113.911,74 Cevre Korumaya Iliskin Arastirma ve Gelistirme Hizmetleri 539.000,00 113.911,74 Cevre korumaya iliskin arastirma ve gelistirme hizmetleri 539.000,00 113.911,74 MAHALLI IDARELER 539.000,00 113.911,74 PERSONEL GİDERLERİ 105.000,00 98.921,11 MEMURLAR 105.000,00 98.921,11 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 21.000,00 14.990,63 İŞÇİLER 21.000,00 14.990,63 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 238.000,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 202.000,00 0 YOLLUKLAR 2.000,00 0 HİZMET ALIMLARI 34.000,00 0 SERMAYE GİDERLERİ 175.000,00 0 MAMUL MAL ALIMLARI 125.000,00 0 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 50.000,00 0 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 0 27.443,52 ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI 0 27.443,52 Toplum Refahi Hizmetleri 0 27.443,52 Toplum refahi hizmetleri 0 27.443,52 MAHALLI IDARELER 0 27.443,52 PERSONEL GİDERLERİ 0 24.947,16 MEMURLAR 0 24.947,16 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0 2.496,36 MEMURLAR 0 0 İŞÇİLER 0 2.496,36 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD. 0 27.195,52 GENEL KAMU HIZMETLERI 0 27.195,52 Genel Hizmetler 0 27.195,52 Diger genel hizmetler 0 27.195,52 MAHALLI IDARELER 0 27.195,52 PERSONEL GİDERLERİ 0 24.702,30 MEMURLAR 0 24.702,30 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0 2.493,22 MEMURLAR 0 0 İŞÇİLER 0 2.493,22 FONKSİYONEL HİZMET BİRİMİ VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA BÜTÇE ÖDENEĞİ KULLANILAN ÖDENEK GENEL KAMU HIZMETLERI 18.995.000,00 12.621.430,80 PERSONEL GİDERLERİ 2.564.000,00 2.105.832,29 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 444.000,00 283.525,45 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 10.737.000,00 9.937.318,41 FAİZ GİDERLERİ 1.000.000,00 0 CARİ TRANSFERLER 690.000,00 294.754,65 SERMAYE GİDERLERİ 560.000,00 0 YEDEK ÖDENEKLER 3.000.000,00 0 KAMU DUZENI VE GUVENLIK HIZMETLERI 1.437.000,00 1.509.388,79 PERSONEL GİDERLERİ 1.226.000,00 1.233.869,61 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 94.000,00 183.717,58 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 117.000,00 91.801,60 EKONOMIK ISLER VE HIZMETLER 9.537.000,00 4.591.997,10 PERSONEL GİDERLERİ 1.645.000,00 1.396.132,01 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 437.000,00 275.698,51 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.650.000,00 2.904.909,18 SERMAYE GİDERLERİ 3.805.000,00 15.257,40 CEVRE KORUMA HIZMETLERI 4.489.000,00 1.752.472,74 PERSONEL GİDERLERİ 210.000,00 195.457,60 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 42.000,00 29.313,75 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.912.000,00 1.527.701,39 SERMAYE GİDERLERİ 325.000,00 0 ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI 2.211.000,00 920.879,80 PERSONEL GİDERLERİ 612.000,00 424.989,74 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 82.000,00 70.164,29 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 687.000,00 425.725,77 SERMAYE GİDERLERİ 830.000,00 0 DINLENME KULTUR VE DIN HIZMETLERI 466.000,00 308.670,94 PERSONEL GİDERLERİ 100.000,00 73.587,93 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 21.000,00 10.499,62 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 305.000,00 224.583,39 SERMAYE GİDERLERİ 40.000,00 0 TOPLAM: 37.135.000,00 21.704.840,17 Ayrıca Belediyemizin 01.01.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadarki Hesap Hareketleri aşağıdadır. 2014 YILI MİZAN BANKA HESABI 23.091.986,91 21.369.486,00 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 21.316.448,24 21.316.448,24 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 2.344.088,11 2.344.088,11 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 1.219.711,30 102.332,19 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 382.650,28 382.296,28 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI 2.830,00 2.830,00 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 0 0 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 15.849.480,86 477.491,01 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 2.301.681,50 2.301.681,50 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 473.569,99 0 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI 7.220.600,00 7.220.600,00 BİNALAR HESABI 4.134.590,00 0 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 4.029.209,56 367.537,00 TAŞITLAR HESABI 4.175.017,10 1.689.216,90 DEMİRBAŞLAR HESABI 1.063.192,34 243.221,80 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0 2.025.416,96 BANKA KREDİLERİ HESABI 4.502.455,54 9.972.802,14 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 8.706.015,26 8.706.015,26 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 2.400,60 127.917,85 EMANETLER HESABI 96.305,33 159.180,49 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 434.493,59 1.290.551,07 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 106.666,93 1.855.332,24 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA 0 51.785,41 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V 448.952,81 2.233.808,50 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 210.364,87 210.364,87 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI 0 50.231,66 NET DEĞER HESABI 24.743.503,22 20.527.486,71 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI 0 17.529,39 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 19.248.580,61 38.497.161,22 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( 5.134.742,60 2.567.371,30 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) 950.711,63 950.711,63 GELİRLER HESABI 52,13 25.962.665,84 GİDERLER HESABI 20.833.261,06 0 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 0 25.772.753,32 GELİR YANSITMA HESABI 25.772.753,32 521,37 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 521,37 0 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 21.704.840,17 0 GİDER YANSITMA HESAPLARI 0 21.704.840,17 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 40.618.500,00 40.618.500,00 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 18.913.659,83 40.618.500,00 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 21.704.840,17 0 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 441.682,00 0 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 0 441.682,00 IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ : Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, bağlı Muhasebe Servisi ve diğer birimlerde kısmen bilgisayar otomasyonuna geçilmiş olup, teknolojik donanımlar (bilgisayar, internet ağı, faks, yazıcılar vb.) kullanılarak bu yönde adı geçen servislerde çalışan personelin de eğitimlerine öncelik verilmekte ve daha olumlu sonuçlar elde etme yönünde çalışma azmi ve kararlığı sergilenmektedir. V-ÖNERİ VE TEDBİRLER : Belediyemizin Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri arasında geçmiş yıllara oranla herhangi bir sapma meydana gelmemiş mali hedeflere çok yaklaşılmıştır. Ayrıca gelirlerin Tahsili ve giderlerin ödenmesinde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Kamu Hesapları Bilgi Sistemine Veri girişleri ve Beyannameler eksiksiz ve zamanında verilmektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak bünyemizdeki kayıtlara, tablo, grafik ve raporlara erişim çok hızlı olmaktadır. Belirtilen tarihlerde Belediye Bütçesi, Geçmiş yıl kesin Hesabı hazırlanmış, Stratejik Planın uygulanmasında yaşanabilecek sorunlar üzerinde başkanlık makamı bilgilendirilmiştir 19.02.2014 Seyfi TAY Mali Hizmetler Müdürü

Faaliyet Raporları

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi