YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

YAPI  KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU

 

 

I – GENEL BİLGİLER

 

       Belediyemiz  Yapı kontrol Müdürlüğü 06.11.2014 tarihinde aktif duruma getirilmiş olup müdürlüğümüz bünyesinde yapı kontrol müdürü,HaritaTeknikeri,Harita Teknisiyeni, Elektrik Teknikeri ve bir  idari memur olmak üzere  toplamda 5 kişi görev yapmaktadır.Bütün iş ve işlemler 3194 sayılı İmar kanunu ve bu  kanun çerçevesinde düzenlenen yönetmenliklere uygun şekilde yapılmaktadır.

 

II – AMAÇ  VE HEDEFLER

 

      Müdürlüğümüzün  amaç ve hedefleri   inşaat aşamasında  olan  yapıların imar kanununa yapı denetimi hakkındaki mevzuata, İmar planına yönetmenliklerine Ruhsat ve eklerine Bilimsel ve Teknik kurallara; Türk standartlarına Yapı Ruhsatı duyuru hükümlerine uygun yapılmasını sağlamaktır.

 

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

 

    2014 yılı itibarı ile Müdürlüğümüz tarafından 55 adet yapı kullanma izin belgesi 16 adet yapı tatil zaptı düzenlenmiş, müdürlüğümüz ve İmar ve Şehircilik müdürlüğünce sınırlarımız dâhilinde rutin olarak yapılar ile ilgili denetimler yapılamaktadır.

IV –KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

       İlçemizde çarpık kentleşmeyi önlemek için en büyük sorunlarından biri olan uygulama imar planı 2011 aralık ayında İller Bankası tarafından kadastro durumu ve yapıların halihazır durumu göz önüne alınarak  yaptırılan ve onaylanan bu plan üzerinden müdürlüğümüzce uygulama ve işlemler yapılmaktadır.

 

V –ÖNERİ VE TEDBİRLER

 

   Birimizce ilgili faaliyetlerin daha aktif, hızlı   ve doğru bir şekilde  yürütülmesi ve herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için zaman zaman bağlı bulunduğumuz  Bakanlığın, diğer Bakanlıkların  ve Büyükşehir Belediyelerinin açacağı kurslara, seminerlere, konferanslara ilgili personelin katılımının sağlanması fayda getirecektir.

 

    Bilgilerinize arz ederim.27.02.2015

 

 

                                                                                                               Bedri DENİZ

                                                                                               Yapı Kontrol Müdürü

 

 

 

 

Faaliyet Raporları

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi