İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN

FAALİYET RAPORU

 

 

 

 

I- GENEL BİLGİLER    :

                  

            Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Biriminin; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün sevk, idare ve koordinasyonu ile gerçekleştirilen halka ve personele yönelik hizmet odaklı faaliyetleri aşağıda kısaca belirtildiği şekildedir.

 

             İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Biriminde; 1 Müdür, 1 Evlendirme Memuru ve 3 Memur olmak üzere toplam 5 personel bulunmaktadır.

 

             Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; personel ile ilgili konuları takip ederek, özlük ve sicil dosyalarını tutmak, tertipli ve düzenli bir şekilde muhafaza etmek, bunun yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak ve gerektiğinde her türlü diyaloga girerek ilgili konuları sonuçlandırmak amacıyla çalışmaktadır.

 

              Belediyemizde toplam 65 Memur,29 Kadrolu İşçi,1 Belirsiz süreli iş sözleşmeli işçi, 1 Vekil Mühendis, 1 Avukat (Kısmi Zamanlı) olmak üzere toplam: 97 personel görev yapmakta olup, personellere bu güne kadar hak etmiş oldukları yıllık izinleri sırası ile kullandırılmıştır. Ayrıca rahatsızlıkları nedeniyle almış oldukları doktor raporları sağlık iznine çevrilmiştir.   

 

MEMUR PERSONEL EĞİTİM DÜZEYİ

EĞİTİM DÜZEYİ

OKUR YAZAR

İLK OKUL

ORTA OKUL

LİSE

ÖNLİSANS

LİSANS

TOPLAM

MEMUR SAYISI

0

0

4

19

29

15

67

 

İŞÇİ PERSONEL EĞİTİM DÜZEYİ

EĞİTİM DÜZEYİ

OKUR YAZAR

İLK OKUL

ORTA OKUL

LİSE

ÖNLİSANS

LİSANS

TOPLAM

MEMUR SAYISI

0

19

7

4

0

0

30

        

BELEDİYE PERSONELİ  CİNSİYET DAĞILIMI

MEMUR  BAYAN SAYISI

2

MEMUR ERKEK SAYISI

65

İŞÇİ BAYAN SAYISI

3

İŞÇİ ERKEK SAYISI

27

TOPLAM

97

 

II – AMAÇ VE HEDEFLER    :

 

              Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; daha düzenli ve daha etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için ileriye yönelik plan ve programlar geliştirmeli, değişen ve gelişen mevzuatlara zamanında adapte olunabilmesi için çaba sarf etmelidir. Bunun için personele eğitim ve kurum içi hizmet faaliyetleri düzenlemelidir. Birim olarak bu yönde çalışma azmimiz mevcuttur.

 

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER   

 

** 17/08/2009 tarihinde yeni ihdas edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimi faaliyete geçirilmiştir. 

 

 

 

** İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilgili birimlerle yapılan çalışmalar neticesinde, Belediye iş ve işlemleri ile ilgili hizmet standartları ve azami işlem süreleri aşağıda belirtilmiştir.

 

1) Emlak Vergisi yatırma       : 3 dakika

2) Emlak Rayici talebi            : 3 dakika

3) Tahsilat Müzekkeresi         : 1 dakika

4) Teslimat Müzekkeresi        : 2 dakika

5) Kira Kontratı                     : 3 dakika

6) Evlendirme İşlemleri          : 1 gün

7) İşyeri açma ruhsatı             : 7 gün

8) İnşaat Ruhsatı                    : 3 gün

9) Yapı kullanma İzni            : 2 gün

10) Yazılı dilekçeye cevap :15 gün gibi bir sürede vatandaşa birimlerimiz hizmet vermektedir.

 

Bu işlemler yapılırken vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda ve çeşitli ikramlarla (çay, kola vb.) ağırlanmaları ve tek elden talepleri doğrultusunda ilgili birime yönlendirilmeleri belediyemiz giriş bölümünde ihdas edilen Halkla İlişkiler Bürosunca sağlanmaktadır.

 

 

 

IV -  KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ    :

 

            Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; orta ve uzun vadede hedeflere ulaşılabilmede eğitime ve bilgiye öncelik verip, teknolojik donanıma da imkanlar dahilinde sahip olarak birime yeni bir ivme kazandırmanın gayretini sürekli olarak sergilemektedir.

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER   :

 

            Birimimizle ilgili faaliyet yılı sonuçları ile ilgili ekonomik koşullar göz önüne alındığında, bütçe imkanlarımızın artırılması ve buna paralel olarak eğitim ve kurslara, seminerlere ve konferanslara katılım sağlanması veya gerekirse ev sahipliği yapılması sağlanmalıdır. Bu yönde 2014 yılı içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenmiş olup, 2015 yılı içerisinde de çalışmalarımız aynen devam edecektir.

 

            Personellerimizin Kanun ve ilgili genelge, yönerge, yönetmelik ( v.b)’leri zamanında takip etmek amacıyla çağımız teknolojisinden yaralandırılması gerekmektedir.Bu doğrultuda tüm eğitim aktivitelerine  de elden geldiğince ilgili personelin katılımı sağlanacaktır.

 

            Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak bundan sonra da yüksek kalitede hizmet sunulmaya devam edilecektir.

 

            Arz ederim.27/02/2015

 

 

                                                                                                               Arkan CENNET

                                                                                                        ERGANİ BELEDİYESİ

                                                                                                          İnsan Kay. ve Eğt. Müd. 

           

 

 

Faaliyet Raporları

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi