MART 2016 MECLİS ÖZET TUTANAĞI

 

 

MECLİS TOPLANTISI ÖZET TUTANAĞIDIR

 

             Belediyemiz Meclisi MART – 2016 ayı toplantısını Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMİŞ’ in çağrısı üzerine 03.03.2016 PERŞEMBE günü saat: 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMİŞ’ in başkanlığında üyelerden;

 

             Nadir BİNGÖL,  Hülya GEDİKLİOĞLU, Fırat ANLI, Sebiha ALÇİÇEK, Esveri MALÇOK, Necmi ŞAHİN, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Hasip DEMİRTEKİN, Gülistan POLAT, Mehmet Nur PALA, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Cihat KAYA, Hasan AKTAŞ, Abdullah TOSUN, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet YILDIRIM, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Mehmet Cemal DOLU ve Süleyman KUTAL’ dan ibaret olarak toplandı.

 

Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. Üyelerin bir diyeceklerinin olmadığı görüldü.

 

            Başkan; Belediyemizde çalıştırılmak üzere bir Veteriner Hekimin kısmi zamanlı olarak çalıştırılması ile ilgili konunun gündem dışı olarak müzakere edilmek üzere gündeme dâhil edilmesini oylamaya sundu.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. 

 

MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

1-) Mülkiyeti Orhan DİNLER’e ait Tadilat dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

 

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 2: Gündemin ikinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

2-) Mülkiyeti Hüseyin ORUÇ, Muhittin ORUÇ ve Ramazan ORUÇ’ a ait Tadilat dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi.

 

3-) Mülkiyeti Mustafa GÜZEL ve Oral KAYA’ ya ait İlçemiz Kıralan Mahallesi, Pafta:L43B21C4C, Ada:187, Parsel:3’te kayıtlı taşınmaz ile ilgili Ergani Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih ve 18 karar no ile İmar Komisyonuna havale etmiş olduğu İmar Planı Tadilat dosyası ile ilgili; söz konusu taşınmazın bulunduğu alan A-4 (Ayrık nizam dört kat) iken, A-8 (Ayrık nizam sekiz kat) olarak kat artışı yapıldığı ve gerekli miktarda yeşil alan ayrıldığı oya sunuldu.

 

                Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. 

 

MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “Çevre ve Temizlik Komisyonu teklif yazısının görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyet alanındaki Çevre ve Temizlik Komisyonunun alanında belirlenmiş olan muhtelif konularda çalışmalar yapılmak üzere konunun belediyemiz Çevre ve Temizlik Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

 

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

./...

 

(S-2-)

 

MADDE 5: Gündemin beşinci maddesi olan “Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu teklif yazısının görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü faaliyet alanındaki Kültür ve Sosyal İşler Komisyonunun alanında belirlenmiş olan muhtelif konularda çalışmalar yapılmak üzere konunun belediyemiz Kültür ve Sosyal İşleri Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

 

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 6: Gündemin altıncı maddesi olan “Şehirleşme Komisyonu teklif yazısının görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü faaliyet alanındaki Şehirleşme Komisyonunun alanında belirlenmiş olan muhtelif konularda çalışmalar yapılmak üzere konunun belediyemiz Şehirleşme Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

 

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

MADDE 7: Gündemin yedinci maddesi olan “Çevre ve Sağlık Komisyonu teklif yazısının görüşülmesi”ne geçildi.

 

            Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü faaliyet alanındaki Çevre ve Sağlık Komisyonunun alanında belirlenmiş olan muhtelif konularda çalışmalar yapılmak üzere konunun belediyemiz Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu.

 

Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

            -Gündem Dışı maddenin görüşülmesi:

 

MADDE 8: Gündemin sekizinci maddesi olan “Sözleşmeli personel (Veteriner Hekim) çalıştırılması konusunun görüşülmesi”ne geçildi.

 

Başkan; Belediyemizde 2016 mali yılı içerisinde kısmi zamanlı sözleşmeli personel statüsünde (belediyemizde münhal bulunan 8’inci derece “Veteriner Hekim” kadrosunda –1-kişi-) çalıştırılmasını ve söz konusu unvanda çalıştırılacak ilgiliye, 5393 Sayılı belediye Kanununun 49’uncu maddesinde belirtilen usullerde ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 12.01.2016 tarih ve 79847095-010-06-02-[115708]-356 sayılı genelgesinde belirtilen kısmi zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanının 1.191.58,-TL. ödenmesini teklif etti.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek NİSAN - 2016 ayının ilk haftasında (04 NİSAN 2016 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da) belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti.

 

            Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. (09.03.2016)  

 

 

 

Av. Ramazan KARTALMİŞ

Belediye Başkanı

 

 

Sevda YİGİT                                                                                                           Hasip DEMİRTEKİN

Katip                                                                                                                        Katip

 

Meclis

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi