2017 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 01 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ FAALİYET RAPORUDUR T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 01 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü 28.02.2018 Şerafettin TURĞA Ergani Belediyesi Yazı İşleri Müdürü 2017 YILI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU S U N U Ş : Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü; kurumsal anlamda karar alma ve uygulama sürecinde gerek kurum içi gerekse de kurumlar arası istenilmeyen bazı olumsuz koşulların yaşanılabildiği ortamlarda bile başarılı çalışmalar sergileyip, toplam kalite anlayışına sadık kalarak ulusal düzeyde bir standarda kavuşmanın gayretini sergilemektedir. Günümüz dünyasında artık kalıplaşmış yönetimlerin yerini daha çağdaş ve daha katılımcı, özellikle bilgi ve araçlarına önem veren bir yaklaşımın sergilenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu dinamik süreçte; dış dünyayla rekabet etmek, belli bir standardizasyonu yakalamak ve başta ekonomik ve diğer alanlarda kendi kendine yeten bir konuma ulaşmak; gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve elde etmekle mümkün olabilecektir. Bu faaliyetlerin geliştirilmesi ve özendirilmesi temel amaç olmalıdır. Hızla gelişen günümüz dünyasının çetinleşen rekabet ortamında gücün devamını sağlamak, güçlü örgüt yapısı oluşturma çabalarını üst düzeyde gerekli kılmaktadır. Bu amaçla elden geldiğince teknolojik imkân ve nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere gerekli çalışmaların yapılması ihmal edilmemelidir. Hedeflenen konuma ulaşmak, kurumsal ve ülkesel alanda başarıyı yakalamak ve müreffeh ülkeler arasına katılmak üstün bir gayretle çalışmayı ve üretmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu amaç uğrunda en küçük birimden en büyük birime kadar müthiş arzulu ve iradeli bir şekilde çaba sarf etmek biz kamu görevlilerinin temel amacı olmalıdır. I - GENEL BİLGİLER : Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Biriminin; Yazı İşleri Müdürünün sevk, idare ve koordinasyonu ile gerçekleştirilen halka ve personele yönelik hizmet odaklı faaliyetleri kısaca aşağıda belirtildiği şekildedir. Yazı İşleri Müdürlüğü Biriminde; Yazı İşleri Müdürü ve bağlı 1 personel bulunmaktadır. Bilindiği gibi 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda da izah edildiği üzere; Belediye bünyesinde temel olarak üç organ düzenlenmiştir. Bunlar “Belediye Meclisi”, “Belediye Encümeni” ve “Belediye Başkanlığı”dır. Bu üç birimin de tüm iş ve işlemleri Yazı İşleri Müdürlüğü’nce takip ve icra edilmektedir. Yazı İşleri Müdürlüğümüzce gerek üst makamlardan gelen yazılar doğrultusunda, gerekse de kurumca tertip edilen çeşitli organizasyonlarla personellerin hizmet içi eğitimlere, kurslara, seminerlere elden geldiğince en üst seviye ve sayıda katılımlar sağlanmakta, bununla kurumumuzun geleceğe ait nitelikli, ufku açık elemanlar elde etme gayesi güdülmektedir. Yazı İşleri Müdürü tarafından belediyemiz toplantı salonunda belediyemiz Birim Müdürleri ile “Belediyemizde muhtelif hususlarda yapılan teftişlerinin değerlendirilmesi ve yapılması gereken iş ve işlemler” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Bilindiği üzere; 2011/1 sayılı Başbakanlık genelgesi ile Devlet teşkilatı veri tabanı-İdari Birim Kimlik Kodları’ nın ve “Standart Dosya Planı Kodları” nın kullanımı ile ilgili gerekli çalışmalar Yazı İşleri Müdürlüğümüzün öncülüğünde belediyemizin diğer birim müdürleri ve ilgili personellerinin de davet edildiği toplantılarda ele alınarak gerekli bilgi ve belgeler ışığında izahatlar yapılmış ve bu doğrultuda 2013 yılı içerisinde uygulamaya konulmuştur. Ayrıca; Belediyemizin iş ve işlemlerini kolaylaştıracak Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve yerel yönetim modüllerinin hizmete sunulması ile ilgili çalışmalar doğrultusunda; belediyemizin bundan böyle EBYS ile diğer tüm kurum ve kuruluşlarla elektronik ortamda yazışabilmemizin yanı sıra kullanılacak yerel yönetim modülleri ile yapılacak işlemlerin sistem üzerinden gerçekleştirilmesi, öte yandan e-belediye projesinin hayata geçmesi ile vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden elektronik veya mobil imza ile yararlanmasına olanak sağlayacak projenin en geç bu yılın (2017) sonuna kadar hayata geçirilebilmesi yönünde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nce yapılan çalışmanın öncesinde belediyemizce gerekli hazırlıklara başlanılmış olup, konu hakkında ilgili kurumla irtibata geçilmiştir. Bu çalışmalardan amaç; özelde Yazı İşleri Müdürlüğünün faaliyetlerini yürütmesi, genelde de kurumsal olarak belli bir kalite ve standardın sağlanması hedeflenmektedir. Bundan böyle de çok daha verimli sonuçlar elde edilecek ve daha fazla gayret sarf edilecektir. Yazı İşleri Müdürlüğü olarak; MİSYONUMUZ : Birimimize yüklenen tüm görev ve sorumluluklar ile sağlanan kaynakları etkin, verimli ve yerinde kullanarak adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir anlayışla hizmet sunmak, VİZYONUMUZ : Yasaların öngördüğü bilgi paylaşımının ve ilgisi dâhilinde diğer iş ve işlemlerin gerek çalışanların, gerekse de ilgili şahıs, kurum ve kuruluşların istifadesine sunmada sürekli gelişen ve alanında güven duyulan örnek bir konuma ulaşmaktır. BELEDİYE MECLİS FAALİYETLERİ Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun ilgili maddelerine uygun olarak faaliyetlerini yürütür. Belediye meclisi Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyük şehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. Belediyemiz Meclisi; 31 (Otuz Bir) Üyeden teşekkül etmiş olup, yılın bütün aylarında başkanlık makamının belirlediği gündem ve çağrısı doğrultusunda toplantılar tertipleyerek ilçemiz ve belediyemizi ilgilendiren konularda kararlar almaktadır. Gizli celseler hariç tüm meclis toplantı ve faaliyetleri halkımıza açık olup, önceden bu toplantılarla ilgili gerekli duyurular ilgili yayın vasıtalarıyla halkımıza duyurulmaktadır. Belediyemiz Meclisi; yapmış olduğu müzakerelerde halkımızın ve Sivil Toplum Örgütlerinin olumlu görüşlerini de dikkate almaktadır. Belediyemiz Meclisi de yine 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda zikredilen konularda faaliyetlerini yürüterek almış olduğu kararları bir üst merciin (Mülki Amir) görüşlerine sunarak yasal işlemleri tamamlamaktadır. ANILAN TARİHLER ARASINDA ALINAN MECLİS KARARLARININ SAYISI TOPLAM 153 (YÜZ ELLİ ÜÇ) ADET BELEDİYE ENCÜMEN FAALİYETLERİ Belediyemiz Encümeni, 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun ilgili maddelerine uygun olarak faaliyetlerini yürütür. Belediye encümeni Madde 33- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden, b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden, Oluşur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Encümenin görev ve yetkileri Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. Belediyemiz Encümeni; haftanın SALI günleri toplanıp, Belediye ile ilgili alınması gereken kararları görüşmekte, belediyemiz ve ilçemiz sorunlarını masaya yatırarak çözümler üretmekte ve yatırım kararlarını sonuçlandırmaktadır. Belediyemizin tembih ve yasaklarına uymayanlar hakkında Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nce tanzim edilen zabıt varakaları Belediyemiz Encümeni’nde müzakere edilerek ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın da kendi hakkında tanzim edilen zabıt varakalarına 2 (İki) gün içerisinde itiraz hakları olup, Encümenimizce yapılan bu itirazların yerinde olup – olmadığının tespiti ayrıca değerlendirmeye alınarak kesin karar verilmektedir. ANILAN TARİHLER ARASINDA ALINAN ENCÜMEN KARARLARININ SAYISAL DÖKÜMÜ ENCÜMEN KARAR SAYISI ENCÜMEN CEZA KARAR SAYISI 116 ADET 01 ADET DÖNEM İÇERİSİNDE TOPLAM 117 (YÜZ ON YEDİ) ADET ENCÜMEN KARARI ALINMIŞTIR BELEDİYE BAŞKANLIK FAALİYETLERİ Başkanlık Makamı, 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun ilgili maddelerine uygun olarak faaliyetlerini yürütür. Belediye başkanı Madde 37- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Belediye başkanının görev ve yetkileri Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. EVRAK KAYIT VE DİLEKÇELERE CEVAP VERME İŞLEMLERİ Belediyemizin giriş katında kurulan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki “Beyaz Masada” vatandaşlardan gelen bütün talepler kayda alınarak, hangi birimi ilgilendiriyorsa çözümü için o birime havale edilmekte ve makul bir süre içerisinde söz konusu talepler değerlendirilmektedir. Diğer kurum ve kuruluşlardan gelen yazılar da, Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde kayda alınarak ilgili birimlere başkanlık imzasıyla gönderilmekte ve işlem yapılması istenmektedir. Bu işlemlerin seyri Yazı İşleri Müdürünce takip edilmekte olup, sonucu Başkanlık Makamı’na iletilmekte ve gerekiyorsa başkanlığın imzasıyla cevabi yazışmalar yapılmaktadır. GENEL EVRAK ÇALIŞMA ESASLARI 1- Gelen ve giden evrak defterlerini ayrı ayrı ve düzenli olarak tutmak, 2- Gelen ve giden gizli evrak defterlerini tutmak, mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazıların ilgili birimlere ve kuruluşlara gizli kaşesiyle kaşelenip gönderilmesi ve özel defterine kaydedilmesi gerektiğinden buna uygun davranmak, defteri daimi surette kilit altında muhafaza etmek, 3- Günlü ve süreli evraka zamanında cevap vermek, 4- Yazışmaları, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak yapmak, 5- Belediye Başkanlığı’na gelen ve giden evrakın kayıt, dağıtım ve havale yerlerine gönderme, postalama, dosyalama hizmetlerini yürütmek, 6- Belediye’ye gelen yazıların ilgili birimlere havalesini sağlamak, Belediye’den çıkan yazıları kaydetmek, ait olduğu birimlere vermek veya adreslerine postalamak, 7- Belediye Başkanlığı’na verilen genel nitelikteki teftiş ve denetleme raporlarının ilgili/sorumlu birimlerle koordineli olarak topluca sonuçlandırılmasını sağlamak, 8- İmza karşılığı alınacak evrakın eksiksiz ve doğru olduğunu incelemek ve teslim almak, gelen evrakın havalesini yaptırarak ilgili memura zimmet karşılığında vermek. ANILAN TARİHLER ARASINDA İŞLEM GÖREN EVRAKLARIN SAYISAL DÖKÜMÜ GELEN YAZILAR GİDEN YAZILAR KURUM DIŞI ZİMMET KAYDI KURUM İÇİ ZİMMET KAYDI 2.512 ADET Posta ve diğer zimmet yoluyla gelen yazıların toplamı 65 ADET Muhtelif kurum kuruluş ve personele yazılan yazı ların toplamı 16 ADET Farklı kurum ve kuruluşlara zimmetle teslim edilen yazılar toplamı 3.228 ADET Kurum içi birimlere zimmetle teslim edilen yazılar toplamı DÖNEM İÇERİSİNDE TOPLAM: 5.821 (BEŞ BİN SEKİZ YÜZ YİRMİ BİR) EVRAK KAYIT İŞLEMİ YAPILMIŞTIR Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü; birime uygun (fiziki anlamda) ve yeterli bir mekânda, ancak iş bu raporun giriş kısmında da belirtildiği gibi sayı yönünden yetersiz sadece bir personelle (Yazı İşleri Müdürü), ancak yeterli sayılabilecek bilgisayar donanımıyla hizmetleri elden geldiğince zamanında ve kaliteli hizmet anlayışıyla yürütmeye çalışmaktadır. İlçemizin nüfusu (özellikle 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası kapsamında ilçe belediyemize bağlanan bütün köyler/mahalleler) ve belediyemizin vatandaşa ve ilgili kurumlara yönelik işlem hacminin büyüklüğü göz önüne alındığında, hizmetlerin sunumunda daha başarılı olabilmek için ihtiyaç duyulan nitelikli personele ve teknolojik donanıma sahip olmanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü; şu ana kadar yapılan iç ve dış denetimlerde genellikle olumlu tepkiler almaktadır. Varsa bazı kusurların giderilmesinde azami derecede itina gösterilmekte, yapılan görüş ve önerilerin yerine getirilmesinde büyük hassasiyet sergilenmektedir. II - AMAÇ VE HEDEFLER : Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü; daha düzenli ve daha etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için ileriye yönelik plan ve programlar geliştirmeli, değişen ve gelişen mevzuatlara zamanında adapte olunabilmesi için çaba sarf etmelidir. Birim olarak bu yönde azim ve kararlığımız mevcuttur. İdarece objektif kararlar alınarak adil görev dağılımı sağlanmalı, mevzuatlarda var olan ödül ve ceza işlemleri hakkaniyet ölçüleri içerisinde uygulanmalı ve performans arttırıcı tedbirler alınmalıdır. Yine mevzuatlarda var olan ancak uygulamalarda bazen aksaklıkların yaşandığı görev-yetki ve sorumlulukların; görevli, yetkili ve sorumlularca icra edilme ortamı istisnasız temin edilmelidir. Aksi takdirde yönetim anlamında çok başlılık ve buna paralel olarak ta olumsuz durumlar cereyan edebilecektir. Yazı İşleri Müdürlüğünün doğal faaliyet alanı olan kurum ve kurumlar arası yazışmaların, 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda da belirtildiği gibi doğrudan yapılması, hem zaman hem de kırtasiye israfını önlediği görülmüştür. İleriye yönelik eğitim çalışmalarının yapılması, desteklenmesi ve yetişmiş eleman temin etme ve bununla birlikte tüm safhada kalite elde etme politikalarına ağırlık verilerek günübirlik yenilenen mevzuatların takibine de öncelik verilecektir. III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER : Yazı İşleri Müdürlüğümüze belediyemiz bütçesinden 2017 mali yılı için 120.000,00 TL (Yüz Yirmi Bin Türk Lirası) ödenek ayrılmış olup, bu ödenekten genel olarak müdürlüğümüze bağlı personele; temel maaşlar, zam ve tazminatlar, sosyal haklar v.b. adı altında ödemeleri yapılmıştır. Faaliyet alanı dâhilinde herhangi bir ihale veya toptan alım yapılmamış, küçük çapta kırtasiye, bilgisayar toneri ve büro malzemesi (vb.) alımlarından başka herhangi bir harcama kalemi kullandırılmamıştır. IV - KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ : Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü; orta ve uzun vadede hedeflere ulaşılabilmede eğitime ve bilgiye öncelik verip, teknolojik donanıma da imkânlar dâhilinde sahip olarak birime yeni bir ivme kazandırmanın gayretini sürekli sergilemekte ve nispeten de başarılı olmaktadır. Günümüzde bilgiye ve donanımlarına harcanan büyük paralar göz önüne alındığında, yapılanın gereksiz olmadığı, bilgi ve teknoloji sahibi olmanın küreselleşen dünyada bir gücün ve otoritenin sembolü olduğu ortadadır. Konunun öneminin tam olarak kavranamaması, beyin takımının oluşturulamaması ve organize olarak duruma hâkim olunamaması en büyük eksikliktir. İleriye dönük plan ve proje uygulama ve durmaksızın üretme temel amacımız olmalıdır. Çünkü üretmeden sürekli tüketme neticede tüm varlıklarımızı da tüketecektir. V – ÖNERİ VE TEDBİRLER : Birimimizle ilgili faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar göz önüne alındığında, bütçe imkânlarımızın arttırılması ve buna paralel olarak adeta eğitim ve öğrenim seferberliğinin başlatılması, kurslara, seminerlere ve konferanslara gerekirse ev sahipliği yapılması sağlanmalıdır. Bu doğrultuda bağlı bulunduğumuz bakanlığın organize edeceği tüm eğitim aktivitelerine de elden geldiğince ilgili personelin katılımı sağlanmalıdır. Yazı İşleri Müdürlüğü olarak çok yetersiz olan personel sayısıyla elden geldiğince iş ve işlemler güzel bir şekilde yürütülmekte olup, bundan sonra da aynı şevk, istek ve heyecanla hizmet sunulmaya devam edilecektir. Arz ederim. 28.02.2018 Şerafettin TURĞA ERGANİ BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürü 01 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü 28.02.2018 Nezir AVCI Ergani Belediyesi Fen İşleri Müdürü T.C.ERGANİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BILGILER Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak, Çevre Mühendisinden oluşan bir teknik kadro istihdam edilmektedir. Fen İsleri Müdürlüğümüz. Sorumluluğundaki yol üst kaplamaları ve yaya bantları, üst yapı denetimleri, v.b isler ile ilgili çalışmaları branşlarına göre üstlenmektedir. II- AMAÇ ve HEDEFLER 2014 seçimleriyle birlikte yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa uyarınca Fen İşleri Müdürlüğümüzün görev ve sorumluluklarında üst yapı ve yapı işleri ile ilgili faaliyetler devam etmektedir. İlçemizde bulunan tüm cadde ve sokaklar kilitli parke döşenerek daha modern bir hal alması ilçemizin ihtiyaçlarına göre sosyal tesis alanları oluşturulması öncelikli hedeflerimiz arasında olup bu temelde hizmet veremeye devam etmekteyiz. İlçemizle ilgili yeni projelerimizde bu sene 50.000 ton mıcır ihalesi yaparak ilçemizi daha temiz bir ortam oluşturulması bunun yanında 300.000 m2 kilitli parke taşı ihalesi yapılacak ve 5.000 Mt uzunluğunda kaldırım düzenlemesi ihalesi yapılarak cadde ve sokaklarımızı daha güzel bir şekilde halkımıza hizmet vermeyi planlıyoruz. III- FAALIYETLERE ILISKIN BILGI VE DEGERLENDIRMELER Müdürlüğümüzün üstlendiği misyon çerçevesinde, özellikle 2017 yılında ilçemize bağlı tüm mahallelere 46,000 (Kırk beş bin ton) ton mıcır cadde ve sokaklara serilmiştir, 25,000 M2 kilitli parke taşı tamiratı yapılıp, ilçemiz merkez mahallerinde 60,000 M2 kilitli beton parke taşı ihalesi yapılmış olup cadde ve sokaklarımız daha modern bir yapıya kavuşturulmuştur, Bünyemizdeki is makineleri ve kalifiye elemanlar marifetiyle, projesine uygunluk esasıyla, söz konusu çalışmalar mevcut yerleşik yapı içerisinde öncelik sıralamasına göre sonuçlandırılmış ve yine bu bölgelerde altyapı çalışmalarını takiben üst yapı yol kaplamaları ve yürüyüş bantları tamamlanmıştır. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. İlçemizin merkez ve merkeze bağlı mahallerine 46,000 ton mıcır alt temel malzemesi cadde ve sokaklara serilmiştir. 2. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklardaki bozulan kilitli parke taşlarını 25,000 M2 civarında bakım onarımı yapılmıştır. 3. Kış mevsiminde dona karşı olarak 100 ton malzeme hazırlanıp cadde ve sokaklara dökülmüştür. 4. İlçemiz merkez mahallerinde 60.000 m2 kilitli parke taşı, 7.000 mt bordur taşı, 5.000 Mt su oluğu, 250 M3 beton, 3.000 M2 seri kalıp, 80 adet rögar yükseltme ve 15.000 ton mıcır malzemesi yapılmış olup,5.000 Mt uzunluğunda kaldırım çalışması yapılmıştır. 5. İlçemiz İsmetpaşa Mahallesinde 1 Adet 1242 M2 2 katlı Yasevi ihalesi yapılmış olup inşaatı devam etmektedir. 6. 6360 sayılı Büyükşehir yasasından kaynaklı olarak Mezarlık hizmetleri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne protokolle devredilmiş olup, mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere ve mezar salları üretilmesi için inşaat malzemesi ihalesi yapılmış olup 4.500 adet mezar salı üretilmiştir. Merkez mezarlıkların temizliği yapılmıştır. 7. 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arsında belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce kamu kuruluşlarına ve vatandaşlarla 141 adet yazışma yapılmıştır. Arz ederim 28.02.2018 Nezir AVCI ERGANİ BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürü T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 01 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü 28.02.2018 Seyfi TAY Ergani Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI FAAİYET RAPORUDUR. I-GENEL BİLGİLER : Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı birimler; Muhasebe Servisi, Tahsilât Servisi, Emlak Şefliği, Bilgi İşlem Merkezi’dir. Muhasebe Servisi; Belediyemiz birimlerince satın alınan mal ve hizmetlere ait evrakların bütçeye ve mevzuata uygunluğu denetlendikten sonra gerekli düzenlemeler yapılarak ödemeleri yapılmaktadır. Muhasebe servisi tüm giderlere ait ödeme emirleri ile Belediyemiz Gelirlerinin muhasebeleştirilmesi Muhasebe birimimizde bilgisayar ortamında kurulan Analitik Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Belediye yazılım otomasyonuna ait program ile yürütülmekte olup, işin daha hızlı yapılması, sağlıklı bilgi alınması sağlanmıştır. Tüm yapılan evraklar düzenli olarak hazırlanmakta ve her ayın sonunda yevmiye verilip dosyalanmaktadır. Doğrudan temin evrakları Kamu İhale Kurumuna internet ortamında gönderilmekte, ayrıca Belediyemiz gelir ve giderleri ile Mizanı aylık dönemler itibariyle Maliye Bakanlığının KBS sistemine de doğru ve hızlı bir şekilde veri girişleri şeklinde yapılmaktır. Ayrıca kurumlardan gelen İstatistikî bilgiler Belediyemiz Muhasebe Servisinde doğru ve hızlı bir şekilde doldurularak ilgili kurumlara gönderilmektedir. Muhasebe birimimizce birimlere bütçe çağrısı yapıldıktan sonra birimlerden gelen bütçe rakamları üzerinde Belediye Bütçesi hazırlanarak Belediye Meclisine kadarki tüm aşamaları gerçekleştirilmektedir. Kesin Hesap Cetvelleri de yine Belediyemiz Muhasebe Servisinde ilgili yılın kesin rakamları alınarak hazırlanmaktadır. Her ayın 20’sinden önce bir önceki aya ait KDV ve Damga vergileri için Muhtasar ve Katma değer vergisi beyannamesi düzenlenip e-beyanname sitesi üzerinden ilgili makamlara sunulmaktadır. Ay sonunda birimde yapılan iş ve işlemlere ait bilgilerin bilgisayar çıktıları alınarak dosyalanmaktadır. Yılsonunda yapılması gereken bilanço ve devir hesapları ve kapanış işlemleri de muhasebe birimizde hazırlanarak yeni yıla aktarılmaktadır. Tahsilât Servisi; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller ihale yoluyla kiraya verilmiş olup her yıl bunların Belediyemiz meclis kararıyla belirlenen yıllık artış oranlarını ile birlikte yansıtılıp tahsilâtının yapılması ve diğer harç ve vergilerin toplanması tahsilât servisince yapılmaktadır. Emlak Şefliği; Vatandaşa doğrudan hizmet veren birimlerden biridir. Çalışmalar tamamen bilgisayar destekli yapılmaktadır. Emlak (bina, arsa ve arazi ) vergisi ve çevre temizlik vergisinin tahakkuk ve tahsilâtı burada yapılır. Köy arazi ve bina beyanı defterleri muhtarlarla koordine edilerek ilgili birimimizde kayda alınır. Vatandaşlardan gelen dilekçelerin kaydı yapılıp, işlem sırasına belirtilerek ilgili birimlere havale edilir. Yeşil kart, sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonları ile yaşlılık, sakatlık ve malullük formaları incelenerek tahkikatı yapılır ve seri bir şekilde sonuçlandırılır. Tapu Sicil Müdürlüğünden gelen Bilgi Formu doldurularak gayrimenkul satan veya satın alan kişilerin işlerini kolaylaştırmak için işlemlerin mümkün olduğu en kısa sürede sonuçlandırılması sağlanır. Bilgi İşlem Merkezi; Belediyemiz bilgi işlem merkezi Memur ve İşçi personellerine ait Maaş bordrolarını hazırlamak için gerekli olan teknik donanıma sahip olup, maaşlar bilgisayar ortamında çıkartılmaktadır. Ayrıca Belediyemize ait Emlak tahsilâtlarına ait tahakkuk işlemleri de yine Bilgi işlem merkezinde hazırlanarak, işlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır. II- AMAÇ VE HEDEFLER : Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, değişen mevzuatları zamanında takip ederek herhangi bir aksaklığa mahal verilmeden çağdaş muhasebe usul ve esaslarına göre hizmet sunma durumundadır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanunu doğrultusunda, Analitik Bütçenin uygulanması ve diğer Muhasebe ile ilgili mevzuatlar yakından takip edilmekte ve uygulamaya önem verilmektedir. BÜTÇE HEDEFLERİ: 2017 Yılı için; Gelir Bütçesi 35.000.000,00 TL Gider Bütçesi 35.000.000,00 TL olarak denk bütçe yapılmıştır. III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER : 2017 Yılı 01.01.2017-31.12.2017 Tarihleri arası; GELİR 36.554.663,18 TL GİDER 34.177.732,39 TL olarak gerçekleşmiştir. 01.01.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar Belediyemize İller Bankasından Merkezi İdare Vergi Gelirleri Payından 30.936.784,79 TL Vergi Geliri gelmiştir. Yine aynı tarih aralığında Belediyemiz Öz gelirlerinden toplam olarak 5.617.878,39 TL gelir tahsilâtı yapılmış olup Merkezi İdareden gelen pay tutarı olan 30.936.784,79 TL ile birlikte toplam gelirimiz Bu dönemde 36.554.663,18 TL’dir. 31.12.2017 TARİHİ İTİBARİYLE HESAP BAKİYESİ= 1.548.323,96 TL'DİR. 01.01.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadarki Hesap Hareketleri, Gelir ve Gider Cetvelleri ve Mizan dökümleri aşağıya çıkarılmıştır. 2017 YILI GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI Vergi Gelirleri 2.405.986,16 4.076.803,84 4.300.382,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 562.452,52 567.965,30 970.247,55 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 120.000,00 0,00 0,00 Diğer Gelirler 25.365.112,44 25.411.849,43 31.371.584,20 TOPLAM: 28.453.551,12 30.056.618,57 36.642.214,18 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER 0,00 0,00 87.551,00 TOPLAM: 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI 28.453.551,12 30.056.618,57 36.554.663,18 2018 HARCAMALARIN DAĞILIMI HARCAMANIN ADI 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI PERSONEL GİDERLERİ 5.732.855,14 7.565.056,31 6.641.341,17 SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ 945.219,55 1.102.176,11 970.073,02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 24.368.719,53 20.693.625,06 23.359.100,38 CARİ TRANSFERLER 280.162,20 158.916,02 1.080.778,88 SERMAYE GİDERLERİ 771.548,67 87.758,38 2.126.439,54 TOPLAM 32.098.505,09 29.607.531,88 34.177.732,99 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINILANDIRILMASI TABLOSU EKONOMİK KODU BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI 1 Vergi Gelirleri 2.405.986,16 4.076.803,84 4.300.382,43 1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 1.028.848,77 1.493.997,17 1.588.891,59 1 2 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 1.028.848,77 1.493.997,17 1.588.891,59 1 2 9 51 Bina Vergisi 816.191,84 1.112.417,49 1.183.800,00 1 2 9 52 Arsa Vergisi 155.931,77 281.440,43 279.015,92 1 2 9 53 Arazi Vergisi 7.450,99 10.815,39 13.148,83 1 2 9 54 Çevre Temizlik Vergisi 49.274,17 89.323,86 112.926,84 1 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 802.249,82 802.719,32 805.378,29 1 3 2 Özel Tüketim Vergisi 654.014,89 675.028,09 645.420,52 1 3 2 51 Haberleşme Vergisi 7.092,15 8.397,53 10.929,16 1 3 2 52 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 646.922,74 666.630,56 634.491,36 1 3 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 148.234,93 127.691,23 159.957,77 1 3 9 51 Eğlence Vergisi 89.302,35 32.369,38 0,00 1 3 9 52 Yangın Sigortası Vergisi 52.099,00 40.888,70 59.448,00 1 3 9 53 İlan ve Reklam Vergisi 6.833,58 54.433,15 100.509,77 1 6 Harçlar 574.887,57 1.780.087,35 1.906.112,55 1 6 9 Diğer Harçlar 574.887,57 1.780.087,35 1.906.112,55 1 6 9 51 Bina İnşaat Harcı 119.319,54 1.485.159,77 1.693.524,68 1 6 9 53 İşgal Harcı 65.410,00 58.337,00 32.518,00 1 6 9 54 İşyeri Açma İzni Harcı 17.402,00 14.987,39 10.421,00 1 6 9 57 Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 128,83 0,00 0,00 1 6 9 60 Yapı Kullanma İzni Harcı 249.045,81 63.276,72 10.950,22 1 6 9 99 Diğer Harçlar 123.581,39 158.326,47 158.698,65 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 562.452,52 567.965,30 970.247,55 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 442.871,58 290.812,40 692.858,53 3 1 1 Mal Satış Gelirleri 391,00 160.879,69 520.285,27 3 1 1 99 Diğer Mal Satış Gelirleri 391,00 160.879,69 520.285,27 3 1 2 Hizmet Gelirleri 442.480,58 129.932,71 172.573,26 3 1 2 11 İlan ve Reklam Gelirleri 118.590,00 100.500,00 126.653,55 3 1 2 40 Otopark İşletmesi Gelirleri 46.020,00 0,00 0,00 3 1 2 54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler 160.090,73 24.268,99 270,55 3 1 2 55 Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler 90.179,85 0,00 0,00 3 1 2 99 Diğer hizmet gelirleri 27.600,00 5.163,72 45.649,16 3 6 Kira Gelirleri 119.580,94 277.152,90 277.389,02 3 6 1 Taşınmaz Kiraları 119.580,94 277.152,90 277.389,02 3 6 1 2 Ecrimisil Gelirleri 0,00 9.636,00 0,00 3 6 1 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 119.580,94 267.516,90 277.389,02 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 120.000,00 0,00 0,00 4 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 120.000,00 0,00 0,00 4 3 1 Cari 120.000,00 0,00 0,00 4 3 1 3 Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar 120.000,00 0,00 0,00 5 Diğer Gelirler 25.365.112,44 25.411.849,43 31.371.584,20 5 1 Faiz Gelirleri 86.278,59 168.336,06 99.314,66 5 1 8 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 40.455,28 75.242,02 99.151,64 5 1 8 1 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 40.455,28 75.242,02 99.151,64 5 1 9 Diğer Faizler 45.823,31 93.094,04 163,02 5 1 9 3 Mevduat Faizleri 45.823,31 93.094,04 163,02 5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 25.230.425,29 24.898.828,31 30.936.784,79 5 2 2 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 25.230.425,29 24.898.828,31 30.936.784,79 5 2 2 51 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 25.230.425,29 24.898.828,31 30.936.784,79 5 3 Para Cezaları 23.338,56 30.844,98 61.290,95 5 3 2 İdari Para Cezaları 0,00 0,00 19.728,27 5 3 2 99 Diğer İdari Para Cezaları 0,00 0,00 19.728,27 5 3 4 Vergi Cezaları 23.338,56 30.844,98 41.562,68 5 3 4 1 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları 0,00 5.177,09 3.621,45 5 3 4 99 Diğer Vergi Cezaları 23.338,56 25.667,89 37.941,23 5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 25.070,00 313.840,08 274.193,80 5 9 1 Diğer Çeşitli Gelirler 25.070,00 313.840,08 274.193,80 5 9 1 1 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 0,00 61.236,00 0,00 5 9 1 6 Kişilerden Alacaklar 25.070,00 252.604,08 274.193,80 TOPLAM 28.453.551,12 30.056.618,57 36.642.214,18 EKONOMİK KODU BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI 1 Vergi Gelirleri 0,00 0,00 87.551,00 1 6 Harçlar 0,00 0,00 87.551,00 1 6 9 Diğer Harçlar 0,00 0,00 87.551,00 1 6 9 51 Bina İnşaat Harcı 0,00 0,00 87.551,00 TOPLAM 28.453.551,12 30.056.618,57 36.554.663,18 BÜTÇE GİDERLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI FONKSİYONEL KODU BİRİM ADI 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI 46 21 11 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1.218.197,50 1.025.953,07 1.275.588,38 46 21 11 18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 76.012,45 83.817,12 112.021,54 46 21 11 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 10.341.366,78 6.633.683,64 7.316.723,68 46 21 11 31 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 791.635,24 1.517.562,13 2.717.741,95 46 21 11 32 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 0,00 46 21 11 33 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 6.855.243,74 4.937.850,12 4.841.662,99 46 21 11 36 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 271.093,87 315.691,21 620.482,60 46 21 11 37 HAL MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 0,00 46 21 11 38 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 0,00 46 21 11 39 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1.281.592,18 1.477.852,47 1.260.921,56 46 21 11 40 SULAR İDARESİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 0,00 46 21 11 41 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 500.333,59 726.444,71 711.011,78 46 21 11 42 KÜLTÜR VE EĞİTİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 275.063,45 186.787,80 78.566,36 46 21 11 45 MEZARLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 0,00 46 21 11 46 İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 7.383.555,45 10.502.696,37 10.981.339,20 46 21 11 47 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 64.744,77 56.377,98 0,00 46 21 11 48 YAPI VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 255.511,36 10.232,53 0,00 46 21 11 49 DESTEK MÜDÜRLÜĞÜ 2.558.279,74 1.860.358,31 4.000.389,47 46 21 11 50 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 68.019,02 78.936,00 82.789,85 46 21 11 51 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 54.367,18 29.769,85 107.146,38 46 21 11 52 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD. 103.488,77 163.518,57 71.347,25 46 21 11 53 KADIN MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 32.098.505,09 29.607.531,88 34.177.732,99 2017 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ BİRİMİ VE HARCAMA KALEMİ BÜTÇEYE BIRAKILAN HARCANAN 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1.649.000,00 1.275.588,38 1 PERSONEL GİDERLERİ 768.000,00 797.361,49 1 1 MEMURLAR 88.000,00 22.801,56 1 5 DİĞER PERSONEL 680.000,00 774.559,93 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 24.000,00 51.315,23 2 1 MEMURLAR 21.000,00 47.749,43 2 3 İŞÇİLER 3.000,00 3.565,80 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 707.000,00 375.911,66 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 230.000,00 115.672,20 3 3 YOLLUKLAR 12.000,00 0,00 3 4 GÖREV GİDERLERİ 40.000,00 85.478,41 3 5 HİZMET ALIMLARI 150.000,00 19.907,51 3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 225.000,00 135.025,54 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE O 50.000,00 19.828,00 5 CARİ TRANSFERLER 150.000,00 51.000,00 5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 150.000,00 51.000,00 18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 157.000,00 112.021,54 1 PERSONEL GİDERLERİ 81.000,00 94.763,09 1 1 MEMURLAR 81.000,00 94.763,09 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ Gİ 11.000,00 13.349,85 2 1 MEMURLAR 11.000,00 13.349,85 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 65.000,00 3.908,60 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 15.000,00 0,00 3 3 YOLLUKLAR 5.000,00 0,00 3 4 GÖREV GİDERLERİ 10.000,00 0,00 3 5 HİZMET ALIMLARI 15.000,00 3.000,00 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE O 20.000,00 908,60 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 8.115.000,00 7.316.723,68 1 PERSONEL GİDERLERİ 2.801.000,00 2.322.774,03 1 1 MEMURLAR 410.000,00 336.734,43 1 3 İŞÇİLER 2.391.000,00 1.986.039,60 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ G 462.000,00 437.391,21 2 1 MEMURLAR 57.000,00 47.542,04 2 3 İŞÇİLER 405.000,00 389.849,17 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.852.000,00 4.556.558,44 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 135.000,00 111.829,20 3 3 YOLLUKLAR 10.000,00 7.840,09 3 4 GÖREV GİDERLERİ 125.000,00 5.908,15 3 5 HİZMET ALIMLARI 3.657.000,00 3.858.672,79 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE O 325.000,00 71.923,34 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 600.000,00 500.384,87 31 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.749.000,00 2.717.741,95 1 PERSONEL GİDERLERİ 684.000,00 666.818,25 1 1 MEMURLAR 684.000,00 666.818,25 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ Gİ 110.000,00 108.762,13 2 1 MEMURLAR 110.000,00 108.762,13 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 245.000,00 912.382,69 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 55.000,00 45.200,27 3 3 YOLLUKLAR 10.000,00 0,00 3 4 GÖREV GİDERLERİ 90.000,00 833.006,34 3 5 HİZMET ALIMLARI 60.000,00 34.176,08 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE O 30.000,00 0,00 5 CARİ TRANSFERLER 440.000,00 1.029.778,88 5 2 HAZİNE YARDIMLARI 50.000,00 0,00 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TR 350.000,00 1.029.778,88 5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 40.000,00 0,00 6 SERMAYE GİDERLERİ 30.000,00 0,00 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 10.000,00 0,00 6 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 20.000,00 0,00 9 YEDEK ÖDENEKLER 240.000,00 0,00 9 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 100.000,00 0,00 9 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 35.000,00 0,00 9 4 Öngörülmeyen Giderler 20.000,00 0,00 9 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 20.000,00 0,00 9 6 YEDEK ÖDENEK 25.000,00 0,00 9 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLAR 20.000,00 0,00 9 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 20.000,00 0,00 33 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2.606.000,00 4.841.662,99 1 PERSONEL GİDERLERİ 131.000,00 164.490,66 1 1 MEMURLAR 131.000,00 164.490,66 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ G 25.000,00 26.063,89 2 1 MEMURLAR 25.000,00 26.063,89 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.290.000,00 4.651.108,44 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 870.000,00 3.565.347,38 3 3 YOLLUKLAR 5.000,00 0,00 3 4 GÖREV GİDERLERİ 10.000,00 0,00 3 5 HİZMET ALIMLARI 1.275.000,00 1.085.761,06 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE O 130.000,00 0,00 6 SERMAYE GİDERLERİ 160.000,00 0,00 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 10.000,00 0,00 6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 150.000,00 0,00 36 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 919.000,00 620.482,60 CEVRE KORUMA HIZMETLERI 919.000,00 620.482,60 Atik Yonetimi Hizmetleri 919.000,00 620.482,60 Atik yonetimi hizmetleri 919.000,00 620.482,60 MAHALLI IDARELER 919.000,00 620.482,60 1 PERSONEL GİDERLERİ 131.000,00 124.240,81 1 1 MEMURLAR 131.000,00 124.240,81 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ G 20.000,00 19.385,32 2 1 MEMURLAR 20.000,00 19.385,32 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 518.000,00 476.856,47 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 270.000,00 404.033,48 3 3 YOLLUKLAR 5.000,00 0,00 3 4 GÖREV GİDERLERİ 30.000,00 0,00 3 5 HİZMET ALIMLARI 178.000,00 72.822,99 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE O 35.000,00 0,00 6 SERMAYE GİDERLERİ 250.000,00 0,00 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 250.000,00 0,00 39 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1.975.000,00 1.260.921,56 1 PERSONEL GİDERLERİ 1.384.000,00 1.061.674,12 1 1 MEMURLAR 1.384.000,00 1.061.674,12 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ Gİ 211.000,00 167.433,44 2 1 MEMURLAR 211.000,00 167.433,44 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 380.000,00 31.814,00 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 50.000,00 25.560,00 3 3 YOLLUKLAR 5.000,00 0,00 3 4 GÖREV GİDERLERİ 10.000,00 0,00 3 5 HİZMET ALIMLARI 260.000,00 0,00 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE O 55.000,00 6.254,00 41 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.940.000,00 711.011,78 1 PERSONEL GİDERLERİ 329.000,00 203.649,32 1 1 MEMURLAR 329.000,00 203.649,32 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ Gİ 51.000,00 32.857,61 2 1 MEMURLAR 51.000,00 32.857,61 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 960.000,00 474.504,85 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 15.000,00 0,00 3 3 YOLLUKLAR 6.000,00 0,00 3 5 HİZMET ALIMLARI 922.000,00 472.284,85 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE O 17.000,00 2.220,00 6 SERMAYE GİDERLERİ 600.000,00 0,00 6 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 500.000,00 0,00 6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 100.000,00 0,00 42 KÜLTÜR VE EĞİTİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.152.000,00 78.566,36 1 PERSONEL GİDERLERİ 76.000,00 0,00 1 1 MEMURLAR 76.000,00 0,00 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ Gİ 11.000,00 0,00 2 1 MEMURLAR 11.000,00 0,00 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 895.000,00 78.566,36 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 150.000,00 30.566,96 3 3 YOLLUKLAR 5.000,00 0,00 3 5 HİZMET ALIMLARI 620.000,00 33.540,20 3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 100.000,00 7.792,20 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE O 20.000,00 6.667,00 6 SERMAYE GİDERLERİ 170.000,00 0,00 6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 170.000,00 0,00 46 İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 11.043.000,00 10.981.339,20 1 PERSONEL GİDERLERİ 806.000,00 950.136,06 1 1 MEMURLAR 387.000,00 317.909,68 1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 419.000,00 164.174,16 1 3 İŞÇİLER 0,00 468.052,22 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ Gİ 121.000,00 77.602,26 2 1 MEMURLAR 61.000,00 51.794,29 2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 60.000,00 25.807,97 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 10.116.000,00 9.953.600,88 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 56.000,00 7.805,70 3 3 YOLLUKLAR 15.000,00 4.049,39 3 4 GÖREV GİDERLERİ 20.000,00 17.645,74 3 5 HİZMET ALIMLARI 10.025.000,00 9.924.100,05 47 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 115.000,00 0,00 1 PERSONEL GİDERLERİ 77.000,00 0,00 1 1 MEMURLAR 77.000,00 0,00 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 11.000,00 0,00 2 1 MEMURLAR 11.000,00 0,00 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 27.000,00 0,00 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 11.000,00 0,00 3 3 YOLLUKLAR 2.000,00 0,00 3 5 HİZMET ALIMLARI 14.000,00 0,00 48 YAPI VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 108.000,00 0,00 1 PERSONEL GİDERLERİ 77.000,00 0,00 1 1 MEMURLAR 77.000,00 0,00 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ Gİ 10.000,00 0,00 2 1 MEMURLAR 10.000,00 0,00 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 21.000,00 0,00 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 9.000,00 0,00 3 3 YOLLUKLAR 2.000,00 0,00 3 5 HİZMET ALIMLARI 6.000,00 0,00 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE O 4.000,00 0,00 49 DESTEK MÜDÜRLÜĞÜ 2.538.000,00 4.000.389,47 1 PERSONEL GİDERLERİ 212.000,00 47.333,68 1 1 MEMURLAR 212.000,00 47.333,68 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ G 31.000,00 6.937,73 2 1 MEMURLAR 31.000,00 6.937,73 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.645.000,00 1.819.678,52 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 970.000,00 914.793,53 3 3 YOLLUKLAR 5.000,00 0,00 3 4 GÖREV GİDERLERİ 20.000,00 0,00 3 5 HİZMET ALIMLARI 230.000,00 29.899,34 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE O 420.000,00 874.985,65 6 SERMAYE GİDERLERİ 650.000,00 2.126.439,54 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 650.000,00 2.126.439,54 50 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 95.000,00 82.789,85 1 PERSONEL GİDERLERİ 76.000,00 72.131,81 1 1 MEMURLAR 76.000,00 72.131,81 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ Gİ 11.000,00 10.658,04 2 1 MEMURLAR 11.000,00 10.658,04 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 8.000,00 0,00 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 6.000,00 0,00 3 3 YOLLUKLAR 2.000,00 0,00 51 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 162.000,00 107.146,38 1 PERSONEL GİDERLERİ 76.000,00 93.056,88 1 1 MEMURLAR 76.000,00 93.056,88 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ Gİ 11.000,00 14.089,50 2 1 MEMURLAR 11.000,00 14.089,50 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 75.000,00 0,00 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 16.000,00 0,00 3 3 YOLLUKLAR 2.000,00 0,00 3 5 HİZMET ALIMLARI 55.000,00 0,00 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE O 2.000,00 0,00 52 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MD. 177.000,00 71.347,25 1 PERSONEL GİDERLERİ 62.000,00 42.910,97 1 1 MEMURLAR 62.000,00 42.910,97 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ Gİ 6.000,00 4.226,81 2 1 MEMURLAR 6.000,00 4.226,81 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 109.000,00 24.209,47 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 47.000,00 23.057,20 3 5 HİZMET ALIMLARI 52.000,00 0,00 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE O 10.000,00 1.152,27 53 KADIN MÜDÜRLÜĞÜ 500.000,00 0,00 1 PERSONEL GİDERLERİ 62.000,00 0,00 1 1 MEMURLAR 62.000,00 0,00 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 202.000,00 0,00 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 85.000,00 0,00 3 3 YOLLUKLAR 2.000,00 0,00 3 5 HİZMET ALIMLARI 50.000,00 0,00 3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 40.000,00 0,00 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE O 25.000,00 0,00 6 SERMAYE GİDERLERİ 236.000,00 0,00 6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 236.000,00 0,00 TOPLAM: 35.000.000,00 34.177.732,99 2017 GENEL MİZANI KODU HESABIN ADI BORÇ ALACAK BORÇ KALANI ALACAK KALANI 100 KASA HESABI 2.066.668,76 2.066.668,76 0,00 0,00 102 BANKA HESABI 37.106.093,35 35.557.769,39 1.548.323,96 0,00 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI 34.021.769,39 34.021.769,39 0,00 0,00 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 2.066.668,76 2.066.668,76 0,00 0,00 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 14.600,00 14.600,00 0,00 0,00 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 2.541.358,49 2.541.358,49 0,00 0,00 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 3.845.453,41 1.628.801,01 2.216.652,40 0,00 122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HE 66.313,54 12.509,86 53.803,68 0,00 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 649.557,46 318.872,03 330.685,43 0,00 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 1.641.121,25 1.627.686,36 13.434,89 0,00 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 71.269,88 1,00 71.268,88 0,00 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 26.007.416,52 1.584,00 26.005.832,52 0,00 191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 3.305.895,43 3.305.895,43 0,00 0,00 222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HES 8.321,22 4.240,41 4.080,81 0,00 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 7.497.836,99 0,00 7.497.836,99 0,00 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI 9.022.629,55 0,00 9.022.629,55 0,00 252 BİNALAR HESABI 6.425.501,00 0,00 6.425.501,00 0,00 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 4.940.644,62 939.383,00 4.001.261,62 0,00 254 TAŞITLAR HESABI 12.858.950,36 3.698.204,67 9.160.745,69 0,00 255 DEMİRBAŞLAR HESABI 1.171.099,47 224.861,04 946.238,43 0,00 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 55.107,00 5.597.818,25 0,00 5.542.711,25 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 270.158,00 251.158,00 19.000,00 0,00 260 HAKLAR HESABI 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00 300 BANKA KREDİLERİ HESABI 4.506.692,59 6.354.789,69 0,00 1.848.097,10 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 2.726.619,92 3.249.380,30 0,00 522.760,38 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 192.341,75 316.211,50 0,00 123.869,75 333 EMANETLER HESABI 572.342,98 572.342,98 0,00 0,00 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 2.077.213,74 2.176.058,02 0,00 98.844,28 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 4.566.333,32 4.594.390,72 0,00 28.057,40 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YA 311.192,56 331.873,24 0,00 20.680,68 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLEN 2.043.920,18 12.529.575,44 0,00 10.485.655,26 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 509.511,56 509.511,56 0,00 0,00 391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 24.569,51 24.569,51 0,00 0,00 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 325.000,00 325.000,00 0,00 0,00 481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI 50.231,66 50.231,66 0,00 0,00 500 NET DEĞER HESABI 32.682.751,82 66.333.138,58 0,00 33.650.386,76 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI H 27.446.253,39 37.243.318,22 0,00 9.797.064,83 580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI 3.207.843,00 1.603.921,50 1.603.921,50 0,00 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI 3.863.025,56 3.863.025,56 0,00 0,00 600 GELİRLER HESABI 189.587,55 37.116.152,44 0,00 36.926.564,89 630 GİDERLER HESABI 30.123.475,23 0,00 30.123.475,23 0,00 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 100,00 36.642.314,18 0,00 36.642.214,18 805 GELİR YANSITMA HESABI 36.642.314,18 87.651,00 36.554.663,18 0,00 810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 87.551,00 0,00 87.551,00 0,00 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 34.177.732,99 0,00 34.177.732,99 0,00 835 GİDER YANSITMA HESAPLARI 0,00 34.177.732,99 0,00 34.177.732,99 900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 42.318.450,71 42.318.450,71 0,00 0,00 901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 8.140.717,72 42.318.450,71 0,00 34.177.732,99 905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 34.177.732,99 0,00 34.177.732,99 0,00 910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 1.479.657,00 1.020.162,00 459.495,00 0,00 911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 1.020.162,00 1.479.657,00 0,00 459.495,00 990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN 33.000,00 2.750,00 30.250,00 0,00 999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI 2.750,00 33.000,00 0,00 30.250,00 TOPLAM 429.186.509,36 429.186.509,36 204.565.117,74 204.565.117,74 01.01.2017-31.12.2017 TARİHLERİ ARASI AYRINTILI MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ KALANI ALACAK KALANI 100 KASA HESABI 2.066.668,76 2.066.668,76 0,00 0,00 1020101 Halk Bankası 35.248.722,35 33.824.268,14 1.424.454,21 0,00 1020102 Halk Bankası 301.234,00 177.364,25 123.869,75 0,00 1020106 Halk Bankası Vadeli Hs. 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1020107 Halk Bankası Otopark Hs. 156.137,00 156.137,00 0,00 0,00 1030201 Halk Bankası 33.824.268,14 33.824.268,14 0,00 0,00 1030202 Halk Bankası 177.364,25 177.364,25 0,00 0,00 1030207 Halk Bankası Otoprak Hs. 20.137,00 20.137,00 0,00 0,00 10801 Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönd 2.066.668,76 2.066.668,76 0,00 0,00 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 14.600,00 14.600,00 0,00 0,00 12001020951 Bina Vergisi 1.678.241,89 1.678.241,89 0,00 0,00 12001020952 Arsa Vergisi 435.619,53 435.619,53 0,00 0,00 12001020953 Arazi Vergisi 76.530,89 76.530,89 0,00 0,00 12001020954 Çevre Temizlik Vergisi 166.171,21 166.171,21 0,00 0,00 12001030953 İlan ve Reklam Vergisi 4.442,53 4.442,53 0,00 0,00 12003060199 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 180.352,44 180.352,44 0,00 0,00 12101020951 Bina Vergisi 2.148.361,87 422.414,32 1.725.947,55 0,00 12101020952 Arsa Vergisi 715.988,76 409.638,15 306.350,61 0,00 12101020953 Arazi Vergisi 351.457,38 308.864,09 42.593,29 0,00 12101020954 Çevre Temizlik Vergisi 200.220,91 58.459,96 141.760,95 0,00 12103010211 İlan ve Reklam Gelirleri 740,00 740,00 0,00 0,00 12103010258 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler 420.489,93 420.489,93 0,00 0,00 12103060199 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 8.194,56 8.194,56 0,00 0,00 12201020951 Bina Vergisi 57.246,07 7.350,95 49.895,12 0,00 12201020952 Arsa Vergisi 4.544,33 635,77 3.908,56 0,00 12201020953 Arazi Vergisi 507,85 507,85 0,00 0,00 12201020954 Çevre Temizlik Vergisi 4.015,29 4.015,29 0,00 0,00 1400101 Alacağın Aslı 487.595,23 272.199,70 215.395,53 0,00 1400102 Alacağın Faizi 161.962,23 46.672,33 115.289,90 0,00 1500101 Yazı Araçları 2.979,50 2.979,50 0,00 0,00 1500102 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 719,80 719,80 0,00 0,00 1500103 Kağıt Ürünler 14.318,00 11.981,00 2.337,00 0,00 1500104 Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri 9.646,50 9.646,50 0,00 0,00 1500105 Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar 306,80 188,80 118,00 0,00 1500106 Yazı Düzelticiler 270,00 270,00 0,00 0,00 1500107 Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri 14.498,58 10.677,29 3.821,29 0,00 1500201 Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları 118,00 118,00 0,00 0,00 1500303 Medikal Malzemeler 365,80 365,80 0,00 0,00 1500501 Temizlik Malzemeleri 4.386,00 4.386,00 0,00 0,00 1500502 Temizlik Araç ve Gereçleri 364.467,50 364.467,50 0,00 0,00 1500503 Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları 19.231,80 17.169,80 2.062,00 0,00 1500601 Giyecekler 15.506,00 14.453,00 1.053,00 0,00 1500703 Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler 7.080,00 7.080,00 0,00 0,00 1500708 Deniz Ürünleri 64.192,00 64.192,00 0,00 0,00 1500801 Alkolsüz İçecekler 583,20 291,60 291,60 0,00 1501001 Tohum, Fideler, Filizler,Fidanlar ve Çiçek Tohumla 348.436,30 348.436,30 0,00 0,00 1501002 Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları 50.544,00 50.544,00 0,00 0,00 1501003 Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri 5.616,00 2.808,00 2.808,00 0,00 1501005 Çiçekler 257.299,00 257.299,00 0,00 0,00 1501201 Küçük El Aletleri ve Gereçleri 8.577,50 7.633,50 944,00 0,00 1501202 Tutturucular 3.013,00 3.013,00 0,00 0,00 1501203 Kaplayıcılar 80.240,00 80.240,00 0,00 0,00 1501204 Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri 95.339,27 95.339,27 0,00 0,00 1501205 Ağaç Ürünleri 47.742,80 47.742,80 0,00 0,00 1501206 Metal Ürünler 7.718,00 7.718,00 0,00 0,00 1501208 Plastik Ürünler 16.730,00 16.730,00 0,00 0,00 1501210 Kaynak Malzemeleri 56.640,00 56.640,00 0,00 0,00 1501303 Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları 8.112,50 8.112,50 0,00 0,00 1501304 Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları 1.180,00 1.180,00 0,00 0,00 1501305 Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları 135.263,40 135.263,40 0,00 0,00 1620501 Maaş Avansları 71.269,88 1,00 71.268,88 0,00 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 26.007.416,52 1.584,00 26.005.832,52 0,00 19102 % 8 Kdv 16.215,84 16.215,84 0,00 0,00 19103 % 18 Kdv 3.289.679,59 3.289.679,59 0,00 0,00 22201020951 Bina Vergisi 7.183,32 3.760,63 3.422,69 0,00 22201020952 Arsa Vergisi 366,25 178,95 187,30 0,00 22201020954 Çevre Temizlik Vergisi 771,65 300,83 470,82 0,00 250010101 Tarla 1.127.104,00 0,00 1.127.104,00 0,00 250010102 Bağ Bahçe 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 250010104 Tarım Dışı Alanlar 473.569,99 0,00 473.569,99 0,00 2500102 Arsalar 4.397.163,00 0,00 4.397.163,00 0,00 2510107 Yollar 662.629,00 0,00 662.629,00 0,00 251010901 Su Depoları-Çeşme- Kaynak Suları vb. 123.545,00 0,00 123.545,00 0,00 251011606 Yolcu Terminalleri (Otogarlar) 6.182.000,00 0,00 6.182.000,00 0,00 251012001 Meydanlar 50.800,00 0,00 50.800,00 0,00 251012002 Parklar ve Yeşil Alanlar 617.200,00 0,00 617.200,00 0,00 251012006 Pazar Yeri 98.274,55 0,00 98.274,55 0,00 251012007 Genel Mezarlıklar 1.152.200,00 0,00 1.152.200,00 0,00 251012008 Umuma Ait Binalar 135.981,00 0,00 135.981,00 0,00 25201010101 Hizmet Binaları 4.544.900,00 0,00 4.544.900,00 0,00 25201010199 Diğer 138.500,00 0,00 138.500,00 0,00 25201010299 Diğer 372.001,00 0,00 372.001,00 0,00 25201010501 Spor Sahaları 83.900,00 0,00 83.900,00 0,00 25201010602 Oteller 364.800,00 0,00 364.800,00 0,00 25201010799 Diğer Binalar 862.500,00 0,00 862.500,00 0,00 25201010905 Dükkan ve İşyeri 58.900,00 0,00 58.900,00 0,00 2530102 Enerji Tesisleri 5.741,00 0,00 5.741,00 0,00 2530201 Tarım ve Ormancılık Makineleri 1.321.595,12 6.903,00 1.314.692,12 0,00 2530202 İnşaat Makineleri ve Aletleri 5.900,00 0,00 5.900,00 0,00 2530203 Atölye Makineleri ve Aletleri 46.232,40 28.532,40 17.700,00 0,00 2530204 İş Makineleri ve Aletleri 2.499.260,00 0,00 2.499.260,00 0,00 2530205 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri 696.700,90 584.297,40 112.403,50 0,00 2530209 Ayırma, Sınıflandırma Makineleri 2.006,00 0,00 2.006,00 0,00 2530210 Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler 5.192,00 0,00 5.192,00 0,00 2530301 Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları 790,60 790,60 0,00 0,00 2530302 Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri 40.762,40 13.357,60 27.404,80 0,00 2530304 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri 303.732,00 303.732,00 0,00 0,00 2530306 Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri 2.584,20 1.416,00 1.168,20 0,00 2530307 Müzik Aletleri ve Aksesuarları 708,00 354,00 354,00 0,00 2530308 Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 9.440,00 0,00 9.440,00 0,00 2540101 Otomobiller 357.320,00 141.160,00 216.160,00 0,00 2540102 Yolcu Taşıma Araçları 145.000,00 51.000,00 94.000,00 0,00 2540103 Yük Taşıma Araçları 3.406.000,00 714.579,99 2.691.420,01 0,00 2540105 Özel Amaçlı Taşıtlar 8.950.158,36 2.791.110,68 6.159.047,68 0,00 2540303 Uzay Araçları 472,00 354,00 118,00 0,00 2550101 Döşeme Demirbaşları 236,00 236,00 0,00 0,00 2550105 Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşını 4.720,00 0,00 4.720,00 0,00 2550201 Bilgisayarlar ve Sunucular 98.396,00 40.072,80 58.323,20 0,00 2550202 Bilgisayar Çevre Birimleri 24.297,44 2.183,00 22.114,44 0,00 2550203 Teksir ve Çoğaltma Makineleri 1.718,08 0,00 1.718,08 0,00 2550204 Haberleşme Cihazları 14.247,32 9.982,80 4.264,52 0,00 2550205 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 125.946,46 55.727,86 70.218,60 0,00 2550299 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri 118.253,70 33.517,90 84.735,80 0,00 2550301 Büro Mobilyaları 495.174,87 36.156,62 459.018,25 0,00 2550302 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobi 60.347,56 25.643,76 34.703,80 0,00 2550303 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları 29.197,38 2.684,50 26.512,88 0,00 2550305 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler 12.685,00 12.567,00 118,00 0,00 2550401 Yemek Hazırlama Ekipmanları 33.984,00 0,00 33.984,00 0,00 2550701 Kütüphane Mobilyaları 3.540,00 354,00 3.186,00 0,00 2550801 Eğitim Mobilyaları ve Donanımları 88.854,00 2.891,00 85.963,00 0,00 2550804 Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları 10.620,00 0,00 10.620,00 0,00 2551002 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 12.165,80 2.843,80 9.322,00 0,00 2551003 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları 236,00 0,00 236,00 0,00 2551202 Büro Malzemeleri 26.300,00 0,00 26.300,00 0,00 2559901 Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler 10.179,86 0,00 10.179,86 0,00 257030201 Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri 0,00 346.124,40 0,00 346.124,40 257030203 Atölye Makineleri ve Aletleri 0,00 48.736,00 0,00 48.736,00 257030204 İş Makineleri ve Aletleri 0,00 1.641.368,00 0,00 1.641.368,00 257030205 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri 0,00 665.062,20 0,00 665.062,20 257030209 Ayırma, Sınıflandırma Makineleri 0,00 2.006,00 0,00 2.006,00 257030210 Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler 0,00 5.192,00 0,00 5.192,00 257030301 Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları 0,00 554,60 0,00 554,60 257030302 Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri 0,00 39.676,80 0,00 39.676,80 257030304 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri 0,00 65.653,00 0,00 65.653,00 257030306 Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri 0,00 2.100,40 0,00 2.100,40 257030307 Müzik Aletleri ve Aksesuarları 0,00 531,00 0,00 531,00 257030308 Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 0,00 9.440,00 0,00 9.440,00 257040101 Otomobiller 0,00 45.182,00 0,00 45.182,00 257040102 Yolcu Taşıma Araçları 0,00 177.196,00 0,00 177.196,00 257040103 Yük Taşıma Araçları 0,00 880.582,00 0,00 880.582,00 257040105 Özel Amaçlı Taşıtlar 0,00 680.274,40 0,00 680.274,40 257040303 Uzay Araçları 0,00 2.348,20 0,00 2.348,20 257050105 Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşını 0,00 4.720,00 0,00 4.720,00 257050201 Bilgisayarlar ve Sunucular 0,00 83.068,98 0,00 83.068,98 257050202 Bilgisayar Çevre Birimleri 0,00 30.144,34 0,00 30.144,34 257050203 Teksir ve Çoğaltma Makineleri 224,20 1.611,88 0,00 1.387,68 257050204 Haberleşme Cihazları 0,00 6.571,22 0,00 6.571,22 257050205 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 12.130,40 119.167,06 0,00 107.036,66 257050299 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri 33.973,20 123.579,60 0,00 89.606,40 257050301 Büro Mobilyaları 0,00 317.437,63 0,00 317.437,63 257050302 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobi 8.779,20 51.176,60 0,00 42.397,40 257050303 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları 0,00 23.710,38 0,00 23.710,38 257050305 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler 0,00 15.281,00 0,00 15.281,00 257050401 Yemek Hazırlama Ekipmanları 0,00 33.984,00 0,00 33.984,00 257050801 Eğitim Mobilyaları ve Donanımları 0,00 84.960,00 0,00 84.960,00 257051002 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 0,00 4.967,80 0,00 4.967,80 257051003 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları 0,00 64,90 0,00 64,90 257059901 Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler 0,00 85.345,86 0,00 85.345,86 2580107 Yollar 251.158,00 251.158,00 0,00 0,00 258021203 İmalathaneler 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 2600202 Plan Projeler 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 268010202 Plan Projeler 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00 3000108 İller Bankası Kara Taşıtı alımı kredisi 538.331,17 538.331,17 0,00 0,00 3000109 İller Bankası Kilitli Beton Parke Taşı Kredisi 3.168.543,51 5.016.640,61 0,00 1.848.097,10 3000111 İller Bankası Asfalt Yol Yapımı 651.056,04 651.056,04 0,00 0,00 3000112 T.iş Bankası Kara Taşıtı Krd. 4.564,95 4.564,95 0,00 0,00 3000113 Halk Bankası Emekli Tazminatı Krd. 143.419,19 143.419,19 0,00 0,00 3000114 İller Bankası Hayvan Pazarı Yapımı 777,73 777,73 0,00 0,00 32002 N-1 Yılına Ait Borçlar 2.726.619,92 3.249.380,30 0,00 522.760,38 3300101 Geçici teminatlar 189.124,50 312.994,25 0,00 123.869,75 330010214 Avas İlaç-teminat Hs. 2.304,00 2.304,00 0,00 0,00 330010221 Ölmez inş.ltd.şti. 350,20 350,20 0,00 0,00 330010223 Othan İÇEN Teminat Hs. 563,05 563,05 0,00 0,00 3330102 Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri 31.152,13 31.152,13 0,00 0,00 333010501 Büyükşehir Mezarlık Emaneti 138.179,80 138.179,80 0,00 0,00 333010502 Büyükşehir Otopark Emaneti 168.200,00 168.200,00 0,00 0,00 333020701 Yemek Kesintisi 24.986,00 24.986,00 0,00 0,00 3330299 Kişilere Ait Diğer Emanetler 95.182,20 95.182,20 0,00 0,00 3330301 Normal İcra Kesintisi 47.522,22 47.522,22 0,00 0,00 3330302 Nafaka Kesintisi 17.684,40 17.684,40 0,00 0,00 33310021301 Genel-İş Sendikası 32.266,57 32.266,57 0,00 0,00 33310030280 Tüm Belediye Memurları Sendikası 9.951,03 9.951,03 0,00 0,00 3339999 Diğer Çeşitli Emanetler 7.218,63 7.218,63 0,00 0,00 360010102 Diğer Ücretler İle Ücret Sayılan Ödemelerden Yapıl 754.549,95 811.637,26 0,00 57.087,31 360010202 Diğer Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla Yapılan Öd 10.603,50 10.995,43 0,00 391,93 3600103 Gelir Vergisi Kanununun 94/3 md. Göre Yapılan Te 21.957,14 21.957,14 0,00 0,00 3600105 Gelir Vergisi Kanununun 94/5 md. Göre Yapılan Te 22.311,43 22.311,43 0,00 0,00 3600301 Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergi 81.564,05 84.987,23 0,00 3.423,18 3600302 Sözleşmeye Ait Damga Vergisi 368.464,68 379.439,95 0,00 10.975,27 3600303 İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi 216.538,65 223.128,07 0,00 6.589,42 3600309 Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi 601.224,34 621.601,51 0,00 20.377,17 361010101 % 16 Aylık Aidat Kesintisi 631,52 631,52 0,00 0,00 361010103 % 100 Artış Kesenekleri 527.212,61 527.212,61 0,00 0,00 361010201 % 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı 2.166,56 2.166,56 0,00 0,00 361010203 % 100 Artış Kesenekleri Devlet Katkısı 1.158.987,24 1.158.987,24 0,00 0,00 361010204 % 12 Genel Sağlık Sigortası Primi 207,29 207,29 0,00 0,00 36110010101 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi 499.139,02 502.531,92 0,00 3.392,90 36110010102 Genel Sağlık Sigortası Primi 286.265,95 286.265,95 0,00 0,00 36110010201 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi 144.667,55 146.552,48 0,00 1.884,93 36110010202 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 22.098,78 22.098,78 0,00 0,00 36110010203 Genel Sağlık Sigortası Primi 25.365,44 25.365,44 0,00 0,00 36110020101 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi 351.748,56 372.130,53 0,00 20.381,97 36110020102 Genel Sağlık Sigortası Primi 28.155,88 28.155,88 0,00 0,00 36110020201 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi 137.082,99 137.082,99 0,00 0,00 36110020202 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 45.867,14 45.867,14 0,00 0,00 36110020203 Genel Sağlık Sigortası Primi 723.670,30 723.670,30 0,00 0,00 361100203 Geçmiş Yıllar Primleri 613.066,49 615.464,09 0,00 2.397,60 362010201 İşsizlik Sigortası Primi-İşçi 27.436,55 27.436,55 0,00 0,00 362010202 İşsizlik Sigortası Primi-İşveren 82.354,87 82.354,87 0,00 0,00 362020201 Büyükşehir Belediyesi 49.836,75 49.836,75 0,00 0,00 362020501 Kültür Varlıkları ve Tabiatı Koruma 151.376,60 171.591,02 0,00 20.214,42 362020604 Kefalet Sandığı Kurumuna Ödenecek Paralar 187,79 654,05 0,00 466,26 36811010101 Asgari Ücretlilerden Yapılan Tevkifatlar 9.593,86 9.593,86 0,00 0,00 368110105 Gelir Vergisi Kanununun 94/5 Md. Göre Yapılan T 6.374,40 6.374,40 0,00 0,00 368110301 Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Ver 37.701,78 37.701,78 0,00 0,00 368110302 Sözleşmeye Ait Damga Vergisi 66.678,68 66.678,68 0,00 0,00 368110303 İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi 40.153,25 40.153,25 0,00 0,00 368110309 Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi 105.378,77 105.378,77 0,00 0,00 36811070101 % 16 Aylık Aidat Kesintisi 537,10 537,10 0,00 0,00 36811070102 % 25 Giriş Aidatı Kesintisi 1.000.590,59 8.903.932,95 0,00 7.903.342,36 36811070103 % 100 Artış Kesenekleri 453.528,95 453.528,95 0,00 0,00 36811070201 % 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı 537,10 537,10 0,00 0,00 36811080101 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (İştirakçi) 14.191,35 14.191,35 0,00 0,00 36811080102 Genel Sağlık Sigortası Primi (İştirakçi) 28.383,49 28.383,49 0,00 0,00 36811080201 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi (İşveren) 30.476,95 30.476,95 0,00 0,00 36811080202 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 212.095,93 212.095,93 0,00 0,00 36811080203 Genel Sağlık Sigortası Primi (İşveren) 37.697,98 2.620.010,88 0,00 2.582.312,90 37201 Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları 174.046,45 174.046,45 0,00 0,00 37203 Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları 335.465,11 335.465,11 0,00 0,00 39108 Hesaplanan KDV % 219,93 219,93 0,00 0,00 39118 Hesaplanan KDV %18 24.349,58 24.349,58 0,00 0,00 47209 Diğer İhbar ve Kıdem Tazminatı Karşılıkları 325.000,00 325.000,00 0,00 0,00 48104020901 Ulusal Para Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri 50.231,66 50.231,66 0,00 0,00 5000101 İlk Yıl Denge Kaydı 7.407.606,39 0,00 7.407.606,39 0,00 5000109 Diğer Denge Kayıtları 3.196.196,74 0,00 3.196.196,74 0,00 500020302 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 0,00 17.711.944,00 0,00 17.711.944,00 500020305 Taşıtlar 7.653.394,88 12.177.605,68 0,00 4.524.210,80 500020306 Demirbaşlar 2.211.419,98 1.604.757,58 606.662,40 0,00 5000205 Diğer Duran Varlıklardan Envanteri Yapılanlar 0,00 17.529,39 0,00 17.529,39 5000206 Stoklardan Envanteri Yapılanlar 0,00 6.387.786,62 0,00 6.387.786,62 500030103 Kamu İdarelerine Mali Borçlar 400.893,00 807.054,56 0,00 406.161,56 500030109 Diğer İç Mali Borçlar 11.813.240,83 9.341.329,94 2.471.910,89 0,00 50009 Geçmiş Dönem Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar 0,00 18.285.130,81 0,00 18.285.130,81 57001 N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları 3.863.025,56 3.863.025,56 0,00 0,00 57002 N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları 804.686,62 4.667.712,18 0,00 3.863.025,56 57003 N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları 5.129.352,65 5.934.039,27 0,00 804.686,62 57004 N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları 0,00 5.129.352,65 0,00 5.129.352,65 57005 N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet Sonuçları 17.649.188,56 17.649.188,56 0,00 0,00 58004 N-4 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları 1.603.921,50 1.603.921,50 0,00 0,00 58005 N-5 Yılına Ait Olumsuz Faaliyet Sonuçları 1.603.921,50 0,00 1.603.921,50 0,00 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI 3.863.025,56 3.863.025,56 0,00 0,00 60001020951 Bina Vergisi 6.399,70 1.678.241,89 0,00 1.671.842,19 60001020952 Arsa Vergisi 43.813,81 435.619,53 0,00 391.805,72 60001020953 Arazi Vergisi 51.823,04 76.530,89 0,00 24.707,85 60001020954 Çevre Temizlik Vergisi 0,00 166.171,21 0,00 166.171,21 60001030251 Haberleşme Vergisi 0,00 10.929,16 0,00 10.929,16 60001030252 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 0,00 634.491,36 0,00 634.491,36 60001030952 Yangın Sigortası Vergisi 0,00 59.448,00 0,00 59.448,00 60001030953 İlan ve Reklam Vergisi 0,00 100.363,28 0,00 100.363,28 60001060951 Bina İnşaat Harcı 87.551,00 1.693.524,68 0,00 1.605.973,68 60001060953 İşgal Harcı 0,00 32.518,00 0,00 32.518,00 60001060954 İşyeri Açma İzni Harcı 0,00 10.421,00 0,00 10.421,00 60001060960 Yapı Kullanma İzni Harcı 0,00 10.950,22 0,00 10.950,22 60001060999 Diğer Harçlar 0,00 158.698,65 0,00 158.698,65 60003010199 Diğer Mal Satış Gelirleri 0,00 520.285,27 0,00 520.285,27 60003010211 İlan ve Reklam Gelirleri 0,00 126.611,69 0,00 126.611,69 60003010254 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler 0,00 270,55 0,00 270,55 60003010299 Diğer hizmet gelirleri 0,00 45.649,16 0,00 45.649,16 60003060199 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 0,00 243.291,44 0,00 243.291,44 60005010801 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 0,00 99.151,62 0,00 99.151,62 60005010903 Mevduat Faizleri 0,00 163,02 0,00 163,02 60005020251 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 0,00 30.936.784,79 0,00 30.936.784,79 60005030299 Diğer İdari Para Cezaları 0,00 19.728,27 0,00 19.728,27 60005030401 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları 0,00 3.621,42 0,00 3.621,42 60005030499 Diğer Vergi Cezaları 0,00 37.941,23 0,00 37.941,23 60005090106 Kişilerden Alacaklar 0,00 14.746,11 0,00 14.746,11 63001010101 Temel Maaşlar 1.051.667,50 0,00 1.051.667,50 0,00 63001010201 Zamlar ve Tazminatlar 1.496.475,22 0,00 1.496.475,22 0,00 63001010401 Sosyal Haklar 705.182,94 0,00 705.182,94 0,00 63001010501 Ek Çalışma Karşılıkları 91.337,64 0,00 91.337,64 0,00 63001020101 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri 114.575,67 0,00 114.575,67 0,00 63001020201 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazmin 27.297,19 0,00 27.297,19 0,00 63001020401 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları 22.301,30 0,00 22.301,30 0,00 63001030101 Sürekli İşçilerin Ücretleri 1.350.527,58 0,00 1.350.527,58 0,00 63001030201 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 258.021,68 0,00 258.021,68 0,00 63001030202 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 470.682,35 0,00 470.682,35 0,00 63001030301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 320.966,73 0,00 320.966,73 0,00 63001030401 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 56.523,61 0,00 56.523,61 0,00 63001050151 Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler 146.400,62 0,00 146.400,62 0,00 63001050152 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler 628.159,31 0,00 628.159,31 0,00 63002010601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 550.850,08 0,00 550.850,08 0,00 63002020401 İşsizlik Sigortası Fonuna 2.295,14 0,00 2.295,14 0,00 63002020601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 23.512,83 0,00 23.512,83 0,00 63002030401 İşsizlik Sigortası Fonuna 3.565,80 0,00 3.565,80 0,00 63002030601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 356.670,60 0,00 356.670,60 0,00 63002030602 Sağlık Primi Ödemeleri 33.178,57 0,00 33.178,57 0,00 63003020101 Kırtasiye Alımları 27.830,00 0,00 27.830,00 0,00 63003020102 Büro Malzemesi Alımları 7.550,40 0,00 7.550,40 0,00 63003020103 Periyodik Yayın Alımları 200,00 0,00 200,00 0,00 63003020104 Diğer Yayın Alımları 440,00 0,00 440,00 0,00 63003020105 Baskı ve Cilt Giderleri 137.002,00 0,00 137.002,00 0,00 63003020201 Su Alımları 12.763,00 0,00 12.763,00 0,00 63003020202 Temizlik Malzemesi Alımları 369.384,25 0,00 369.384,25 0,00 63003020301 Yakacak Alımları 32.400,00 0,00 32.400,00 0,00 63003020302 Akaryakıt ve Yağ Alımları 775.248,74 0,00 775.248,74 0,00 63003020303 Elektrik Alımları 179.042,42 0,00 179.042,42 0,00 63003020501 Giyecek Alımları 25.560,00 0,00 25.560,00 0,00 63003020603 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 276.435,00 0,00 276.435,00 0,00 63003020690 Diğer Özel Malzeme Alımları 11.720,00 0,00 11.720,00 0,00 63003020901 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Gi 2.271.610,30 0,00 2.271.610,30 0,00 63003030201 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 11.889,48 0,00 11.889,48 0,00 63003040204 Mahkeme Harç ve Giderleri 25.536,11 0,00 25.536,11 0,00 63003040290 Diğer Yasal Giderler 85.402,74 0,00 85.402,74 0,00 63003040301 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 805.435,57 0,00 805.435,57 0,00 63003050101 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 333.074,95 0,00 333.074,95 0,00 63003050103 Bilgisayar Hizmeti Alımları 31.053,00 0,00 31.053,00 0,00 63003050104 Müteahhitlik Hizmetleri 12.029.272,39 0,00 12.029.272,39 0,00 63003050105 Harita Yapım ve Alım Giderleri 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 63003050107 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 63003050201 Posta ve Telgraf Giderleri 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 63003050202 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 9.365,56 0,00 9.365,56 0,00 63003050290 Diğer Haberleşme Giderleri 1.774,44 0,00 1.774,44 0,00 63003050303 Yük Taşıma Giderleri 321.712,15 0,00 321.712,15 0,00 63003050401 İlan Giderleri 19.995,40 0,00 19.995,40 0,00 63003050402 Sigorta Giderleri 26.698,00 0,00 26.698,00 0,00 63003050502 Taşıt Kiralaması Giderleri 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 63003050503 İş Makinası Kiralaması Giderleri 17.480,00 0,00 17.480,00 0,00 63003050505 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 27.180,00 0,00 27.180,00 0,00 63003060101 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderl 141.073,90 0,00 141.073,90 0,00 63003070101 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 35.547,00 0,00 35.547,00 0,00 63003070102 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 10.420,00 0,00 10.420,00 0,00 63003070302 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 37.213,50 0,00 37.213,50 0,00 63003070303 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 357.960,76 0,00 357.960,76 0,00 63003070304 İş Makinası Onarım Giderleri 408.360,72 0,00 408.360,72 0,00 63003080104 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderler 140.429,10 0,00 140.429,10 0,00 63003080601 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 283.625,87 0,00 283.625,87 0,00 63005030101 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluş 1.029.778,88 0,00 1.029.778,88 0,00 63005040701 Muhtaç ve Körlere Yardım 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 63012010302 Özel Tüketim Vergisi 266,16 0,00 266,16 0,00 63012050108 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 71.252,16 0,00 71.252,16 0,00 630130103 Tesis, Makine Ve Cihazların Amortisman Giderleri 639.834,60 0,00 639.834,60 0,00 630130104 Taşıtların Amortisman Giderleri 838.794,78 0,00 838.794,78 0,00 630130105 Demirbaşların Amortisman Giderleri 379.955,20 0,00 379.955,20 0,00 630200101 Vergi Gelirleri 214,34 0,00 214,34 0,00 80001020951 Bina Vergisi 100,00 1.183.900,00 0,00 1.183.800,00 80001020952 Arsa Vergisi 0,00 279.015,92 0,00 279.015,92 80001020953 Arazi Vergisi 0,00 13.148,83 0,00 13.148,83 80001020954 Çevre Temizlik Vergisi 0,00 112.926,84 0,00 112.926,84 80001030251 Haberleşme Vergisi 0,00 10.929,16 0,00 10.929,16 80001030252 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 0,00 634.491,36 0,00 634.491,36 80001030952 Yangın Sigortası Vergisi 0,00 59.448,00 0,00 59.448,00 80001030953 İlan ve Reklam Vergisi 0,00 100.509,77 0,00 100.509,77 80001060951 Bina İnşaat Harcı 0,00 1.693.524,68 0,00 1.693.524,68 80001060953 İşgal Harcı 0,00 32.518,00 0,00 32.518,00 80001060954 İşyeri Açma İzni Harcı 0,00 10.421,00 0,00 10.421,00 80001060960 Yapı Kullanma İzni Harcı 0,00 10.950,22 0,00 10.950,22 80001060999 Diğer Harçlar 0,00 158.698,65 0,00 158.698,65 80003010199 Diğer Mal Satış Gelirleri 0,00 520.285,27 0,00 520.285,27 80003010211 İlan ve Reklam Gelirleri 0,00 126.653,55 0,00 126.653,55 80003010254 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler 0,00 270,55 0,00 270,55 80003010299 Diğer hizmet gelirleri 0,00 45.649,16 0,00 45.649,16 80003060199 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 0,00 277.389,02 0,00 277.389,02 80005010801 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 0,00 99.151,64 0,00 99.151,64 80005010903 Mevduat Faizleri 0,00 163,02 0,00 163,02 80005020251 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 0,00 30.936.784,79 0,00 30.936.784,79 80005030299 Diğer İdari Para Cezaları 0,00 19.728,27 0,00 19.728,27 80005030401 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları 0,00 3.621,45 0,00 3.621,45 80005030499 Diğer Vergi Cezaları 0,00 37.941,23 0,00 37.941,23 80005090106 Kişilerden Alacaklar 0,00 274.193,80 0,00 274.193,80 805 GELİR YANSITMA HESABI 36.642.314,18 87.651,00 36.554.663,18 0,00 81001060951 Bina İnşaat Harcı 87.551,00 0,00 87.551,00 0,00 83001010101 Temel Maaşlar 1.051.667,50 0,00 1.051.667,50 0,00 83001010201 Zamlar ve Tazminatlar 1.400.327,18 0,00 1.400.327,18 0,00 83001010401 Sosyal Haklar 705.182,94 0,00 705.182,94 0,00 83001010501 Ek Çalışma Karşılıkları 91.337,64 0,00 91.337,64 0,00 83001020101 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri 114.575,67 0,00 114.575,67 0,00 83001020201 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazmina 27.297,19 0,00 27.297,19 0,00 83001020401 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları 22.301,30 0,00 22.301,30 0,00 83001030101 Sürekli İşçilerin Ücretleri 1.350.527,58 0,00 1.350.527,58 0,00 83001030201 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 258.021,68 0,00 258.021,68 0,00 83001030202 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları 468.052,22 0,00 468.052,22 0,00 83001030301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 320.966,73 0,00 320.966,73 0,00 83001030401 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 56.523,61 0,00 56.523,61 0,00 83001050151 Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler 146.400,62 0,00 146.400,62 0,00 83001050152 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler 628.159,31 0,00 628.159,31 0,00 83002010601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 550.850,08 0,00 550.850,08 0,00 83002020401 İşsizlik Sigortası Fonuna 2.295,14 0,00 2.295,14 0,00 83002020601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 23.512,83 0,00 23.512,83 0,00 83002030401 İşsizlik Sigortası Fonuna 3.565,80 0,00 3.565,80 0,00 83002030601 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 356.670,60 0,00 356.670,60 0,00 83002030602 Sağlık Primi Ödemeleri 33.178,57 0,00 33.178,57 0,00 83003020101 Kırtasiye Alımları 32.204,40 0,00 32.204,40 0,00 83003020102 Büro Malzemesi Alımları 26.392,17 0,00 26.392,17 0,00 83003020103 Periyodik Yayın Alımları 216,00 0,00 216,00 0,00 83003020104 Diğer Yayın Alımları 519,20 0,00 519,20 0,00 83003020105 Baskı ve Cilt Giderleri 142.931,56 0,00 142.931,56 0,00 83003020201 Su Alımları 12.763,00 0,00 12.763,00 0,00 83003020202 Temizlik Malzemesi Alımları 431.777,88 0,00 431.777,88 0,00 83003020301 Yakacak Alımları 38.232,00 0,00 38.232,00 0,00 83003020302 Akaryakıt ve Yağ Alımları 914.793,53 0,00 914.793,53 0,00 83003020303 Elektrik Alımları 179.042,42 0,00 179.042,42 0,00 83003020501 Giyecek Alımları 25.560,00 0,00 25.560,00 0,00 83003020603 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 300.268,00 0,00 300.268,00 0,00 83003020690 Diğer Özel Malzeme Alımları 13.829,60 0,00 13.829,60 0,00 83003020901 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Gide 3.125.336,16 0,00 3.125.336,16 0,00 83003030201 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 11.889,48 0,00 11.889,48 0,00 83003040204 Mahkeme Harç ve Giderleri 25.536,11 0,00 25.536,11 0,00 83003040290 Diğer Yasal Giderler 85.489,63 0,00 85.489,63 0,00 83003040301 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 831.012,90 0,00 831.012,90 0,00 83003050101 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 391.714,45 0,00 391.714,45 0,00 83003050103 Bilgisayar Hizmeti Alımları 36.642,54 0,00 36.642,54 0,00 83003050104 Müteahhitlik Hizmetleri 14.480.269,06 0,00 14.480.269,06 0,00 83003050105 Harita Yapım ve Alım Giderleri 70.800,00 0,00 70.800,00 0,00 83003050107 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri 1.770,00 0,00 1.770,00 0,00 83003050201 Posta ve Telgraf Giderleri 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 83003050202 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 10.889,53 0,00 10.889,53 0,00 83003050290 Diğer Haberleşme Giderleri 2.360,00 0,00 2.360,00 0,00 83003050303 Yük Taşıma Giderleri 379.620,32 0,00 379.620,32 0,00 83003050401 İlan Giderleri 23.594,57 0,00 23.594,57 0,00 83003050402 Sigorta Giderleri 26.698,00 0,00 26.698,00 0,00 83003050502 Taşıt Kiralaması Giderleri 59.000,00 0,00 59.000,00 0,00 83003050503 İş Makinası Kiralaması Giderleri 20.626,40 0,00 20.626,40 0,00 83003050505 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 27.180,00 0,00 27.180,00 0,00 83003060101 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderl 142.817,74 0,00 142.817,74 0,00 83003070101 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 38.405,86 0,00 38.405,86 0,00 83003070102 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 11.896,00 0,00 11.896,00 0,00 83003070302 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 43.911,93 0,00 43.911,93 0,00 83003070303 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 412.210,02 0,00 412.210,02 0,00 83003070304 İş Makinası Onarım Giderleri 477.515,05 0,00 477.515,05 0,00 83003080104 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderler 165.706,34 0,00 165.706,34 0,00 83003080601 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 334.678,53 0,00 334.678,53 0,00 83005030101 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluş 1.029.778,88 0,00 1.029.778,88 0,00 83005040701 Muhtaç ve Körlere Yardım 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 83006010401 Kara Taşıtı Alımları 2.126.439,54 0,00 2.126.439,54 0,00 835 GİDER YANSITMA HESAPLARI 0,00 34.177.732,99 0,00 34.177.732,99 9000101 Memurlar 4.416.000,00 4.416.000,00 0,00 0,00 9000102 Sözleşmeli Personel 419.000,00 419.000,00 0,00 0,00 9000103 İşçiler 2.917.500,71 2.917.500,71 0,00 0,00 9000105 Diğer Personel 774.750,00 774.750,00 0,00 0,00 9000201 Memurlar 695.500,00 695.500,00 0,00 0,00 9000202 Sözleşmeli Personel 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 9000203 İşçiler 425.000,00 425.000,00 0,00 0,00 9000302 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 5.851.700,00 5.851.700,00 0,00 0,00 9000303 Yolluklar 93.000,00 93.000,00 0,00 0,00 9000304 Görev Giderleri 1.192.000,00 1.192.000,00 0,00 0,00 9000305 Hizmet Alımları 17.792.000,00 17.792.000,00 0,00 0,00 9000306 Temsil ve Tanıtma Giderleri 365.000,00 365.000,00 0,00 0,00 9000307 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarı 1.608.000,00 1.608.000,00 0,00 0,00 9000308 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 9000502 Mahalli İdare Yardımları 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 9000503 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transfer 1.044.000,00 1.044.000,00 0,00 0,00 9000504 Hane Halkına Yapılan Transferler 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 9000601 Mamul Mal Alımları 2.409.000,00 2.409.000,00 0,00 0,00 9000603 Gayri Maddi Hak Alımları 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 9000604 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 9000605 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 656.000,00 656.000,00 0,00 0,00 9000901 Personel Yedek Ödeneği 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 9000903 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 9000904 Öngörülemeyen Giderler Ödeneği 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 9000905 Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 9000906 Yedek Ödenek 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 9000907 Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını K 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 9000909 Diğer Yedek Ödenekler 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 901010101 Memurlar 0,00 4.343.000,00 0,00 4.343.000,00 901010102 Sözleşmeli Personel 0,00 419.000,00 0,00 419.000,00 901010103 İşçiler 0,00 2.391.000,00 0,00 2.391.000,00 901010105 Diğer Personel 0,00 680.000,00 0,00 680.000,00 901010201 Memurlar 0,00 658.000,00 0,00 658.000,00 901010202 Sözleşmeli Personel 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 901010203 İşçiler 0,00 408.000,00 0,00 408.000,00 901010302 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0,00 2.990.000,00 0,00 2.990.000,00 901010303 Yolluklar 0,00 93.000,00 0,00 93.000,00 901010304 Görev Giderleri 0,00 355.000,00 0,00 355.000,00 901010305 Hizmet Alımları 0,00 17.569.000,00 0,00 17.569.000,00 901010306 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 365.000,00 0,00 365.000,00 901010307 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onar 0,00 1.143.000,00 0,00 1.143.000,00 901010308 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 901010502 Mahalli İdare Yardımları 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 901010503 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transfer 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 901010504 Hane Halkına Yapılan Transferler 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 901010601 Mamul Mal Alımları 0,00 920.000,00 0,00 920.000,00 901010603 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 901010604 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 901010605 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00 656.000,00 0,00 656.000,00 901010901 Personel Yedek Ödeneği 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 901010903 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 901010904 Öngörülemeyen Giderler Ödeneği 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 901010905 Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 901010906 Yedek Ödenek 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 901010907 Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını K 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 901010909 Diğer Yedek Ödenekler 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 901110101 Memurlar 0,00 73.000,00 0,00 73.000,00 901110103 İşçiler 0,00 526.500,71 0,00 526.500,71 901110105 Diğer Personel 0,00 94.750,00 0,00 94.750,00 901110201 Memurlar 0,00 37.500,00 0,00 37.500,00 901110203 İşçiler 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 901110302 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0,00 2.861.700,00 0,00 2.861.700,00 901110304 Görev Giderleri 0,00 597.000,00 0,00 597.000,00 901110305 Hizmet Alımları 0,00 223.000,00 0,00 223.000,00 901110307 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onar 0,00 465.000,00 0,00 465.000,00 901110503 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transfe 0,00 694.000,00 0,00 694.000,00 901110601 Mamul Mal Alımları 0,00 1.489.000,00 0,00 1.489.000,00 901120101 Memurlar 1.119.250,71 1.119.250,71 0,00 901120102 Sözleşmeli Personel 253.000,00 253.000,00 0,00 901120103 İşçiler 460.000,00 460.000,00 0,00 901120201 Memurlar 126.000,00 126.000,00 0,00 901120202 Sözleşmeli Personel 31.000,00 31.000,00 0,00 901120203 İşçiler 25.000,00 25.000,00 0,00 901120302 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 413.000,00 413.000,00 0,00 901120303 Yolluklar 15.000,00 15.000,00 0,00 901120304 Görev Giderleri 174.000,00 174.000,00 0,00 901120305 Hizmet Alımları 2.048.200,00 2.048.200,00 0,00 901120306 Temsil ve Tanıtma Giderleri 221.000,00 221.000,00 0,00 901120307 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarı 503.000,00 503.000,00 0,00 901120308 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 95.000,00 95.000,00 0,00 901120502 Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları Dahil) 50.000,00 50.000,00 0,00 901120504 Hane Halkına Yapılan Transferler 129.000,00 129.000,00 0,00 901120601 Mamul Mal Alımları 260.000,00 260.000,00 0,00 901120604 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 500.000,00 500.000,00 0,00 901120605 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 656.000,00 656.000,00 0,00 901130304 Görev Giderleri 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 901140901 Personel Yedek Ödeneği 100.000,00 100.000,00 0,00 901140903 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 35.000,00 35.000,00 0,00 901140904 Öngörülemeyen Giderler Ödeneği 20.000,00 20.000,00 0,00 901140905 Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği 20.000,00 20.000,00 0,00 901140906 Yedek Ödenek 25.000,00 25.000,00 0,00 901140907 Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını K 20.000,00 20.000,00 0,00 901140909 Diğer Yedek Ödenekler 20.000,00 20.000,00 0,00 901250101 Memurlar 48.234,03 48.234,03 0,00 901250102 Sözleşmeli Personel 1.825,84 1.825,84 0,00 901250103 İşçiler 3.408,89 3.408,89 0,00 901250105 Diğer Personel 190,07 190,07 0,00 901250201 Memurlar 18.649,92 18.649,92 0,00 901250202 Sözleşmeli Personel 3.192,03 3.192,03 0,00 901250203 İşçiler 6.585,03 6.585,03 0,00 901250302 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 194.834,08 194.834,08 0,00 901250303 Yolluklar 66.110,52 66.110,52 0,00 901250304 Görev Giderleri 75.961,36 75.961,36 0,00 901250305 Hizmet Alımları 209.635,13 209.635,13 0,00 901250306 Temsil ve Tanıtma Giderleri 1.182,26 1.182,26 0,00 901250307 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onar 121.061,14 121.061,14 0,00 901250308 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 4.615,13 4.615,13 0,00 901250503 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transfer 14.221,12 14.221,12 0,00 901250504 Hane Halkına Yapılan Transferler 10.000,00 10.000,00 0,00 901250601 Mamul Mal Alımları 22.560,46 22.560,46 0,00 901250603 Gayri Maddi Hak Alımları 20.000,00 20.000,00 0,00 9050101 Memurlar 3.248.515,26 3.248.515,26 0,00 9050102 Sözleşmeli Personel 164.174,16 164.174,16 0,00 9050103 İşçiler 2.454.091,82 0,00 2.454.091,82 0,00 9050105 Diğer Personel 774.559,93 774.559,93 0,00 9050201 Memurlar 550.850,08 550.850,08 0,00 9050202 Sözleşmeli Personel 25.807,97 25.807,97 0,00 9050203 İşçiler 393.414,97 393.414,97 0,00 9050302 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 5.243.865,92 0,00 5.243.865,92 0,00 9050303 Yolluklar 11.889,48 11.889,48 0,00 9050304 Görev Giderleri 942.038,64 942.038,64 0,00 9050305 Hizmet Alımları 15.534.164,87 0,00 15.534.164,87 0,00 9050306 Temsil ve Tanıtma Giderleri 142.817,74 142.817,74 0,00 9050307 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onar 983.938,86 983.938,86 0,00 9050308 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 500.384,87 500.384,87 0,00 9050503 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transfer 1.029.778,88 1.029.778,88 0,00 9050504 Hane Halkına Yapılan Transferler 51.000,00 51.000,00 0,00 9050601 Mamul Mal Alımları 2.126.439,54 0,00 2.126.439,54 0,00 9100101 Taştekin Kardeşler Ltd.Şti.- Teminat Mektupları Hs 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 9100102 Alfa Özel Güvenlik Ltd.Şti.-Teminat Mektuplar Hs. 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 9100103 Ez-hel Ltd.Şti.- Teminat Mektupları Hs. 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 9100104 Zal Temizlik Ltd.Şti.- Teminat Mektupları Hs. 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 9100105 Hüseyin AĞAR-Teminat Mektupları Hs. 17.600,00 17.600,00 0,00 0,00 9100106 Aram Reklam Ltd.Şti.-Teminat Mektupları Hs. 38.740,00 38.740,00 0,00 0,00 9100107 Mehmet Salih BERİŞ-Teminat Mektupları Hs. 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 9100108 Peyas Demir Çelik-Teminat Mektupları Hs. 3.432,00 3.432,00 0,00 0,00 9100109 Sunrise Ltd.Şti.- Teminat Mektupları Hs. 27.060,00 27.060,00 0,00 0,00 9100110 Irmak medikal-Teminat Mektupları Hesabı 6.850,00 6.850,00 0,00 0,00 9100111 Üska İnş.Nak.Müt.İth.İhr.Ltd.Şti. 34.560,00 34.560,00 0,00 0,00 9100112 Banka Teminat Mektupları 1.055.915,00 596.420,00 459.495,00 0,00 911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 1.020.162,00 1.479.657,00 0,00 459.495,00 9901003 Binalar 33.000,00 2.750,00 30.250,00 0,00 999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI 2.750,00 33.000,00 0,00 30.250,00 IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ : Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, bağlı Muhasebe Servisi ve diğer birimlerde kısmen bilgisayar otomasyonuna geçilmiş olup, teknolojik donanımlar (bilgisayar, internet ağı, faks, yazıcılar vb.) kullanılarak bu yönde adı geçen servislerde çalışan personelin de eğitimlerine öncelik verilmekte ve daha olumlu sonuçlar elde etme yönünde çalışma azmi ve kararlığı sergilenmektedir. V-ÖNERİ VE TEDBİRLER : Belediyemizin Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri arasında geçmiş yıllara oranla herhangi bir sapma meydana gelmemiş mali hedeflere çok yaklaşılmıştır. Ayrıca gelirlerin Tahsili ve giderlerin ödenmesinde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Kamu Hesapları Bilgi Sistemine Veri girişleri ve Beyannameler eksiksiz ve zamanında verilmektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak bünyemizdeki kayıtlara, tablo, grafik ve raporlara erişim çok hızlı olmaktadır. Belirtilen tarihlerde Belediye Bütçesi, Geçmiş yıl kesin Hesabı hazırlanmış, Stratejik Planın uygulanmasında yaşanabilecek sorunlar üzerinde başkanlık makamı bilgilendirilmiştir. 28.02.2017 Seyfi TAY Mali Hizmetler Müdürü T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 01 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 28.02.2018 S. Yalçın ERDOĞMUŞ Ergani Belediyesi İmar ve Şeh. Müd. V. 2017 YILI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU I – GENEL BİLGİLER Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 03.09.2007 tarihinde kurulmuş olup Müdürlüğümüz bünyesinde İnşaat Mühendisi ( İmar ve Şehircilik Müdürü ), İnşaat Mühendisi, İnşaat Teknikeri, Maden Teknikeri ve 2 Fen Memuru kadroları olmak üzere 6 kişi görev yapmaktadır. Sorumluluğumuzdaki bütün iş ve işlemler 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu kanun çerçevesinde düzenlenen Yönetmeliklere uygun şekilde yürütülmektedir. II – AMAÇ ve HEDEFLER İlçemizde yürürlükte olan Uygulama İmar Planı kapsamında gerçekleşecek yapılaşmanın uygun biçimde sağlanması ve plan bütünlüğünün bozulmaması müdürlüğümüzün öncelikleri arasındadır. Yine plan uygulanabilirliği açısından elzem olan yola terk, ihdas ve kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 2017 yılı içerisinde Müdürlüğümüz tarafından 195 adet Yapı Ruhsatı, 42 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiş olup, ilgili ruhsatlara ilişkin proje ve belgeler arşivlenmiştir. Yine aynı yıl içerisinde 90 adet encümen kararı alınmıştır. IV – KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ İlçemizin en büyük sorunlarından biri olarak göze çarpan imar durumu ve çarpık yapılaşmanın önüne geçilebilmesi 2011 yılı Aralık ayında onaylanan İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Uygulama İmar Planının tam ve düzgün bir biçimde uygulanması, gerekli koşullarda kamulaştırmaların yapılması büyük önem arz etmektedir. Mevcut kanun ve hükümlere istinaden bütün iş ve işlemlerin yürütülmesi Müdürlüğümüzün esas sorumluluğudur. 28.02.2018 Serkan Yalçın ERDOĞMUŞ İmar ve Şehircilik Müdür V. T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Zabıta Müdürlüğü 01 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü 28.02.2018 Mehmet YILDIZ Ergani Belediyesi Zabıta Müd. V. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2017 FAALİYET RAPORU Zabıta Müdürlüğü’nce 2017 yılında yürütülen denetim ve çalışmalarla ilgili faaliyet raporu maddeler halinde aşağıya çıkarılmıştır. 1-) Yaklaşık 125 bin nüfusu olan ilçemizin işlerini 1 Müdür, 1 Amir, 1 Komiser ve 13 Zabıta Memuru ile zor şartlar altında görevimizi en iyi bir şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. 2-) Belediyemize ait peynir meydanında 01.01.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar olan sürede teşkilatın çabasıyla düzenlemeler yapılmıştır. 3-) Vatandaşlar tarafından gelen53 adet dilekçe hakkında gerekli işlemler yapılarak sonuçlandırılmıştır. 4-) Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin şehir genelinde yapmış oldukları denetim ve incelemeler sonucu ruhsatsız işyerleri tespit edilmiş olup, 01.01.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihleri içerisinde 69 adet ruhsat tanzim edilerek bunun sonucunda 9.351,00.-TL. (dokuz bin üç yüz elli bir TL.) tahsil edilmiştir. 5-) Diyarbakır – Ergani arasında toplu taşımacılık yapmakta olan belediyemize ait otobüs kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. 6-) İlçemizde yapılan kaçak inşaatlara karşı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yürütülen çalışmalara eşgüdümlü katılarak kaçak inşaatlar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. 7-) Resmi kurumlardan gelen218 adet yazının cevapları hazırlanarak gönderilmiştir. 8-) Esnaflar tarafından Gıda Sicil Belgesi almak için vermiş oldukları 10 adet dilekçe incelenerek cevaplandırılmıştır. 9-) Belediyemize ait emlak vergi borcunu ödemeyen abonelere ait tebligatlar müştereken ilgililere ulaştırılmıştır. 10-)Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünce yılın 12 ayında ve olağanüstü günlerde meclis üyelerine hitaben yazılan meclis gündemi tebligatları aksatılmadan ilgililerine tebellüğ ettirilmiştir. 11-)İlçemizde faaliyet gösteren esnafların denetimleri sık sık yapılarak yönetmeliğe aykırı bir duruma rastlanılmamıştır. 12-)Semt pazarlarının yer değişimi ile ilgili çalışmaları büyük bir kısmı bitirilmiş, bununla beraber numaralandırma işlemi yapılmıştır. 13-) Kaçak inşaatlarla ilgili yapılan zabıt varakaları encümende görüşülerek bir bölümüne cezai işlem yapılmıştır. 14-)Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri kaldırımı işgal eden esnaflar hakkında cezai işlemler yaparak kaldırımları temizlemiştir. 15-)Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri tüm bu görevleri yerine getirirken çeşitli zorluklarla karşılaştıkları lahde yine de görevlerini layıkıyla yapmaya özen göstermekte, bununla beraber belediyenin diğer birimleriyle koordineli bir şekilde çalışarak birimlerin ihtiyaçları olduğunda kendilerine çalışma konusunda yardım edilmektedir. Arz ederim. 28.02.2018 Mehmet YILDIZ Zabıta Müd. V. T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 01 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 28.02.2018 Mehmet TEKİN Ergani Belediyesi Çev. Korm. ve Kont Müd. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜGÜ'NÜN 2017 YILI FALİYET RAPORUDUR Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasındaki faaliyetlerimiz aşağıya çıkarılmıştır. A- GENEL BİLGİLER : Personel Durumu : Bir Müdür Araç ve Malzeme Durumu : Hiç bir Araç ve Malzeme bulunmamaktadır. Faaliyetle ilgili Çalışmalar : Park ve Bahçe Müdürlüğü ile koordineli çalışarak aşağıdaki hizmetler yapılmıştır. Yaptığımız programla Diyarbakır- Elazığ caddeleri üzerinde bulunan ağaçlar ve çimler günde ikişer defa sulanması sağlanmış, Toki konutları yollu üzeride bulunan ve Eski Devlet Hastanesi yanında bulunan ağaçlar sulanarak korunmuştur. İlçemizin ana caddeleri her gün saat: 08.00 ve 17.00'de tankerle sulaması yapılarak toz olması engellenmiş, ayrıca her akşam geç saatlerde semt pazarlar tazyikli su ile yıkanarak çevrenin temizliği sağlanmıştır, Resmi bayramlarda tören alanları yıkanarak temizliği sağlanmıştır. Çevre ile ilgili konularda Belediyemizin ilgili birimleri ile iş birliği yapılarak hizmet yapılmaktadır. B- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEGERLENDİRİLMESİ: İlçemizin merkezi bir konumda olması ve Diyarbakır Elazığ Kara yollunun üzerinde bulunması nedeniyle hızla gelişmektedir bu gelişmeye paralel çevre sorunları da artmakta; Ancak Müdürlüğüm altyapısı yetersiz ve personel ataması yapılmaması gerekli araç ve malzemelerle donatılmadığı için kurumsal kabiliyet ve kapasitesi istenilen düzeyde değildir. Bilindiği gibi çevre çok geniş alanı olan ve doğrudan insan sağlığını ilgilendiren bir alandır bu sorunları çözmek için gerekli önemin verilmesi ve bu birime kurumsal kabiliyet kazandırarak mümkün olacaktır. Bu Konularda Değerlendirmem ve Önerilerim Aşağıda Açıklanmıştır: 1- Belediyemiz Meclis gündemi oluşturulurken Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevleri için yönetmelik oluşturulmalı ve çalışmalarımız bu yönetmelik doğrultusunda olmalıdır, daha sonra çevre kanuna uygun Valilik nezdinde yazışmalar yapılarak gerekli kontrol ve denetimler içi yetki devri istenmelidir. 2- Acilen personel ataması veya görevlendirme yapılmalı, özelikle teknik personel ataması yapılmalı( Çevre Mühendisi, Çevre Teknikerleri, tarla ve bitki koruma teknikerleri, Memur ve Yeterli kadar işçi) Ayrıca Personel Eğitimine önem verilmeli. 3- En az bir araç verilmeli kontrol ekibi denetimleri bu araçla yapmalıdır.Yeterli miktarda malzeme alınıp hizmete bırakılmalı( Hava Kalitesini Kontrol cihazı,Gürültü ölçüm cihazı v.s) -Sonuç olarak Çevrenin korunması ve yaşanabilir bir ortamın oluşturulması içi n geç olmadan gerekli ilginin gösterilmesini ve yapılan önerilerin dikkate alınmasını; Arz ederim 28.02.2018 Mehmet TEKİN Çevre Koruma ve Kont.Müd. T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü 01 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü 28.02.2018 Erkan ORUÇ Ergani Belediyesi Temizlik İşleri Müd. V. T.C. ERGANİ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2017 - 31.12.2017 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU a) Genel bilgiler : Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde GİH sınıfına dâhil 1 müdür ve 1 memur görev yapmaktadır. İlçemizin genel temizlik işi yıllık olarak ihale edilerek yüklenici firmalar tarafından yapılmaktadır. İlçemizin temizlik işlerinde dönem itibariyle belediyemize ait 9.ad. Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1.ad. Damperli Kamyonet,3.ad. Vakumlu yol süpürme aracı,1 ad. Konteynır yıkama aracı, 1 ad. Traktör çekmeli vakumlu yol süpürme aracı, 5 ad. Yaprak toplama makinesi ve 2 ad. Çift kabinli pikap bulunmaktadır. Temizlik işlerinde ihale kapsamında toplam 102 işçi görev yapmaktadır. Ancak mevcut araçların eski ve çalışma ömürlerini doldurduğundan şu anda da yetersiz olan 7+1 sıkıştırmalı çöp araçlarına acil ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınması için gerekli çalışmanın yapılması önem arz etmektedir. Ayrıca Büyük Şehir Belediyesinin sorumluluğunda olan çöp stok sahasının atık transfer merkezi kurularak ilçemizde toplanan atıkların geri dönüşüme kazandırılması için ilgili Belediyeye resmi yazı ile talebimiz iletilmiş ve gerekli çalışmanın yapılması için öneri ve görüşlerimiz iletilmiştir. b) Amaç ve hedefler : İnsan sağlığı açısından son derece önem teşkil eden temizlik işlerinde öncelikli amacımız vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmeti maksimuma çıkarmak, gelen şikâyetleri de minimuma düşürerek daha sağlıklı ve temiz bir çevre sunmaktır. Temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında vatandaşlarında çevreye duyarlı ve sağlıklı bir ortamda yaşamayı benimsetmek için gerekli halk toplantıları ve bilgilendirme çalışmaları yapılması için gerekli düzenlemelerin yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca çevreye görüntü kirliliği veren yer üstü çöp konteyneri yerine yeraltı çöp konteyneri sayısının artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca ambalaj atıklarının geri dönüşüm yoluyla tekrar kullanıma sunulması ve çevreye verdiği zararları minimuma indirmek için geri dönüşüm konusunda vatandaşlara gerekli bilgilendirmenin daha etkin yapılması için gerekli çalışma yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu konuda 2017 yılı içinde İlçemizde çevre bakanlığından lisanslı ambalaj atığı toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması ile yetkilendirilen ilgili firma ile ilçemizdeki okullarda Eğitim seminerleri verilmiş olup 2018 yılı içinde daha kapsamlı çalışma yürütülmesi programlanmıştır. c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 2000 kg. çöp poşeti, Kirlenen ve herhangi bir bakteri ve salgın hastalıklara sebep olmaması için konteynerlerin yıkaması ve dezenfekte edilmesi için 1200 kg. ağır yağ ve kir çözücü, Ana caddeler, sokak ve daha önceden kullanılan ve deforme olan konteynerlerin yerine kullanılmak üzere ve ihtiyaç olan yeni yerleşim alanlarında kullanılmak üzere 400 adet 770 LT.lik kapaklı yerüstü çöp konteyneri alımı yapılıp hizmete sunulmuştur. Ayrıca Büyük vakumlu süpürge aracının giremediği dar sokaklarda kullanılmak üzere Traktör çekmeli vakumlu süpürge aracı alınarak daha temiz bir çevre için gerekli hassasiyet ve önem gösterilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Toplanan atıkların depolandığı çöp sahası ve sokaklarda bulunan çöp konteynerleri ilaçlama işlemlerini yürüten Büyükşehir Belediyesi İlaçlama birimi ile koordineli bir şekilde yapılarak sinek ve diğer haşerelerle mücadelesi yapılmıştır. Ayrıca konteyner yıkama aracımızla mevcut konteynerler düzenli bir şekilde yıkanarak dezenfekte çalışmaları yürütülmüştür. Yürütülmekte olan temizlik işlerinin daha verimli ve halkın ihtiyaçlarına cevap vermesi açısından birimin çalışma ve ihtiyaçlarına zamanında gereken önem ve hassasiyetin gösterilmesi daha temiz bir çevre ve daha yaşanabilir bir ortamın yaratılmasında en önemli etkenlerden biri olduğu unutulmamalıdır. 2-Performans bilgileri İlçemizde yeni bir çöp sahasının yerinin tespitine ilişkin olarak görüşmeler yapılmıştır. Ancak ilçemizin coğrafi konumunun elverişli olmaması ve gerekse yeni açılacak çöp sahasının getireceği mali külfetler dolaysıyla eski çöp sahasının kullanılmasına devam edilmektedir. Temizlik hizmetlerinin daha sağlıklı ve halkın ihtiyaçlarına cevap verecek bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan uygun araç, gereç ve personel takviyesi yapılarak birimin performansını artırmak için gereken önemin verilmesi amaçlanmaktadır. ç) Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi Belediyemizde personel eksikliği dolaysıyla, çöp toplama ve nakli işleri hizmet alımı yoluyla yüklenici firmalara yaptırılmaktadır. Teknolojik açıdan çağın gerekleri doğrultusunda temizlik hizmetlerinin yürütülmesi için azami çaba sarf edilmektedir. Mevcut yeterli olmayan personelle yerine getirilmeye çalışılan temizlik hizmetinin daha verimli, sağlıklı yürütülmesi için gerekli personel ve araç gereç takviyesi yapılması önem arz etmektedir. d) Öneri ve tedbirler İlçemiz merkezinde insan sağlığını son derece tehdit eder boyuta gelecek şekilde hayvan besiciliği yapılmaktadır. Hayvan besiciliği ile ilgili olarak konunun belediyemiz meclisinde gündeme alınarak görüşülmesinin yararlı olacağı görüşündeyim. İlçemizde yapmış olduğumuz gözlemler neticesinde yıkık ve virane durumda bulunan birçok yapıya rastlanılmıştır. Mevcut yapılar çevre kirliliğine sebebiyet vermekte ve çevre sakinleri için de tehlike arz etmektedir. Müdürlüğümüz bünyesine 1 adet JCB kazıcı yükleyici kepçe ve 1 adet damperli kamyon tahsisi gerekmektedir. İmar müdürlüğümüzce ve zabıta ekiplerince bu yapı sahiplerine ulaşılarak yapıların bulunduğu yerin daha güvenli bir duruma getirilmesi konusunda çalışmaların başlatılması kanaatindeyim. Mevcut bulunan 7+1 sıkıştırmalı çöp toplama araçlarının uzun süre kullanımından kaynaklı eski ve yıprandığından ve yeni yerleşim yerlerinin kurulması, ayrıca ilgili Büyükşehir yasası ile köylerin mahalle statüsüne dönüştürülmesinden kaynaklı olarak ivedi bir şekilde Belediyemiz imkanları dahilinde yeteri sayıya çıkarılması için gerekli araç alımı ve tedbirlerin alınması ileride doğa bilecek ve insan sağlığını doğrudan etkileyecek sorunların ortadan kaldırılması için önem arz etmektedir. Bu konuda gerekli çalışmanın bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Gelişmekte olan ilçemizde Temizlik hizmetlerinde, şoförler, kontrol ekibi ve genel temizlik işçileri olmak üzere toplam 102 personel çalışmaktadır. Hizmetlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi için toplamda en az 130 personele ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebepten dolayı hizmetin ifasında zaman zaman aksamalar meydana gelmektedir. Buna rağmen günlük olarak ilçemiz genelinde yaklaşık olarak 150 ile 200 ton aralığında atık toplanmaktadır. Yasa gereği izin hakları bulunan personelin yıllık izinleri bile düzenli olarak kullandırılamamaktadır. Belediyemizce satın alınmış olan çöp konteynerleri uygun yerlere bırakılmıştır. Ancak gerek ilçe esnafı ve gerekse vatandaşlarımız temizliğe gerekli hassasiyeti göstermemekle beraber adeta belediyemizin aksine hareket ederek çöplerini konteynerlere dökmeyerek rastgele sağa sola döktükleri görülmüştür. Konu ile ilgili olarak belediyemiz zabıta biriminin gerek 5393 sayılı belediye kanunun ve gerekse 5326 sayılı kabahatler kanunu ve diğer yasalar çerçevesinde kurallara uymayan, çevreyi kirletenler hakkında işlem yapmaları görüşündeyim. Arz ederim.28.02.2018 Erkan ORUÇ Temizlik İşleri Müdürü V. T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Park ve Bahçeler Müdürlüğü 01 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü 28.02.2018 Yusuf YILDIZ Ergani Belediyesi Park-Bah. Müdürü 2017 YILI PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNE FAALİYET RAPORU PARK BAHÇELERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR: 1.Mevcut bulunan orta ve kenar refüjlerde kurumuş ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi, çimlendirme ve mevsimlik süs bitkisi dikimi işi tamamlanmıştır. 2.Mevcut bulunan orta ve kenar refüjlerin yıkık ve kırık bordur işleri zamanında onarılmıştır ve yamalanmıştır. 3.İlçemizdeki mevcut parkların bakım ve onarımı tamamlanmıştır.(sulama ve elektrik tesisatının bakım onarımı, yıpranmış ve kullanılmaz hale gelen ahşap malzemeleri ve metal grubundaki(İstasyon parkında bulunan ahşap banklar boyanmış) diğer parklardaki malzemeler yenisiyle değiştirilmesi işi tamamlanmıştır. 4.Sulama amaçlı kullandığımız su tankeri sulama ihtiyacını karşılanmakta olup ayrıca caddelerin sulanması işleri de yapılmış ve yapılması periyodik olarak devam etmektedir. 5.İlçemizdeki mevcut ağaçların ve çim alanlarının korunması için gerekli gübreleme işleri yapılmıştır. 6.Refüjlerde ve park alanları ile ilçeye giriş merkez noktalarına çim ve süs bitkileriyle güzel görünüm verilmiştir. 7.Yeşil alanlarımızdaki toprağın daha verimli olabilmesi için toprak çiftlik gübresi ve toprak düzenleyiciler kullanılmıştır. 8.Yıl boyunca mevsimsel çalışmalar yapılmıştır. 9.İlçe merkezinde bir adet botanik park yapılıp halkın hizmetine açılmıştır. 10.İlçemiz Adnan Menderes mahallesi Kıralan Mevkiinde bulunan 15389 Metrekarelik alana toprak dolgusu yapılıp (Orman park) adı altında ağaçlandırılıp çimlendirilmiştir.Yine aynı mahallede 1203 metrekarelik bir alanda (Manolya park) ağaçlandırma,çimlendirme,ışıklandırma işlemi yapılıp ahşap bank ve zemine süs taşları döşenerek yeni bir park halkın hizmetine sunulmuştur. 11.İstasyon Parkında bulunan malzeme deposu olarak kullanılan büyük hangarın dış yüzeyi mermer taşları kaplanıp etrafında bulunan sarmaşıkların binayı tutması için çelik dübel ve plastik kaplı tel ile tutturulma işlemi yapılmıştır. 12.Adnan Menderes Mahallesi Dicle yolu Askeriye kavşağı ile Bekir Aral Lisesi önü çimlendirilmiştir. 13.20 metrelik yol diye adlandırılmış Adnan Menderes Mahallesi yeni hastane ile Orman Park arasında bulunan yola 75 adet ledli aydınlatma direkleri dikilip ara boşluklar ağaçlandırılıp çimlendirilmiştir. 14.Belediyenin imkanları dahilinde 2018 yılı içersinde yeni park alanları yapımı düşünmektedir. 28.02.2018 Yusuf Yıldız Park ve Bahçeler Müdürü T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 01 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 28.02.2018 Arkan CENNET Ergani Belediyesi İnsan Kay. Eğt. Müd. 01.01.2017 – 31.12.2017 TARİHLERİ ARASI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER : Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Biriminin; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün sevk, idare ve koordinasyonu ile gerçekleştirilen halka ve personele yönelik hizmet odaklı faaliyetleri aşağıda kısaca belirtildiği şekildedir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Biriminde; 1 Müdür ve 4 Memur olmak üzere toplam 5 personel bulunmaktadır. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; personel ile ilgili konuları takip ederek, özlük ve sicil dosyalarını tutmak, tertipli ve düzenli bir şekilde muhafaza etmek, bunun yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak ve gerektiğinde her türlü diyaloga girerek ilgili konuları sonuçlandırmak amacıyla çalışmaktadır. Ayrıca Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı Evlendirme işlemleri de yapılmaktadır. EVLENDİRME İŞLEMLERİ Evlendirme memuru belediye başkanının verdiği yetkiye dayanarak çalışmalarını yürütmektedir. Hafta boyunca müracaat eden vatandaşlara randevu saatleri verilerek önceden kendileri tarafından yapılacak işlem ve hazırlanacak evrak ile ilgili bilgi aktarılmaktadır. Randevu zamanı geldiğinde vatandaş eş, dost ve şahitlerden müteşekkil olan kişilerle birlikte evlendirme salonuna gelinerek nikâh töreni icra edilmekte, nikâh töreninin bitimini müteakip evlenme cüzdanı tanzim edilerek ilgiliye teslim edilmektedir. Nikâh töreninden sonra, evlendirme memurunca mernis evrakları hazırlanıp ilçemiz Nüfus Müdürlüğü’ ne gönderilerek gerekli işlemler tamamlanmaktadır. Anılan tarihler içerisinde yapılan evlilik işlemlerinin sayısı 1.050 adettir. Belediyemizde toplam 48 Memur, 19 Kadrolu İşçi, 1 Vekil Mühendis, 1 Mühendis (Tam Zamanlı) ve 1 Avukat (Tam Zamanlı) olmak üzere toplam: 70 personel görev yapmakta olup, personellere bu güne kadar hak etmiş oldukları yıllık izinleri sırası ile kullandırılmıştır. Ayrıca rahatsızlıkları nedeniyle almış oldukları doktor raporları sağlık iznine çevrilmiştir. MEMUR PERSONEL EĞİTİM DÜZEYİ EĞİTİM DÜZEYİ OKURYAZAR İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖNLİSANS LİSANS TOPLAM MEMUR SAYISI 0 0 1 14 18 16 49 İŞÇİ PERSONEL EĞİTİM DÜZEYİ EĞİTİM DÜZEYİ OKURYAZAR İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖNLİSANS LİSANS TOPLAM İŞÇİ SAYISI 0 10 5 4 0 0 19 BELEDİYE PERSONELİ CİNSİYET DAĞILIMI MEMUR BAYAN SAYISI 2 MEMUR ERKEK SAYISI 47 İŞÇİ BAYAN SAYISI 2 İŞÇİ ERKEK SAYISI 17 VEKİL ERKEK MÜHENDİS 1 SÖZLEŞMELİ ERKEK PERSONEL 2 TOPLAM 70 II – AMAÇ VE HEDEFLER : Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; daha düzenli ve daha etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için ileriye yönelik plan ve programlar geliştirmeli, değişen ve gelişen mevzuatlara zamanında adapte olunabilmesi için çaba sarf etmelidir. Bunun için personele eğitim ve kurum içi hizmet faaliyetleri düzenlemelidir. Birim olarak bu yönde çalışma azmimiz mevcuttur. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ** 17.08.2009 tarihinde yeni ihdas edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimi faaliyete geçirilmiştir. ** İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilgili birimlerle yapılan çalışmalar neticesinde, Belediye iş ve işlemleri ile ilgili hizmet standartları ve azami işlem süreleri aşağıda belirtilmiştir. 1) Emlak Vergisi yatırma : 3 dakika 2) Emlak Rayici talebi : 3 dakika 3) Tahsilât Müzekkeresi : 1 dakika 4) Teslimat Müzekkeresi : 2 dakika 5) Kira Kontratı : 3 dakika 6) Evlendirme İşlemleri : 1 gün 7) İşyeri açma ruhsatı : 7 gün 8) İnşaat Ruhsatı : 3 gün 9) Yapı kullanma İzni : 2 gün 10) Yazılı dilekçeye cevap :15 gün gibi bir sürede vatandaşa birimlerimiz hizmet vermektedir. Bu işlemler yapılırken vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda ve çeşitli ikramlarla (çay, kola vb.) ağırlanmaları ve tek elden talepleri doğrultusunda ilgili birime yönlendirilmeleri belediyemiz giriş bölümünde ihdas edilen Halkla İlişkiler Bürosunca sağlanmaktadır. IV - KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; orta ve uzun vadede hedeflere ulaşılabilmede eğitime ve bilgiye öncelik verip, teknolojik donanıma da imkânlar dâhilinde sahip olarak birime yeni bir ivme kazandırmanın gayretini sürekli olarak sergilemektedir. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER: Birimimizle ilgili faaliyet yılı sonuçları ile ilgili ekonomik koşullar göz önüne alındığında, bütçe imkânlarımızın artırılması ve buna paralel olarak eğitim ve kurslara, seminerlere ve konferanslara katılım sağlanması veya gerekirse ev sahipliği yapılması sağlanmalıdır. Bu yönde 2017 yılı içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenmiş olup, 2018 yılı içerisinde de çalışmalarımız aynen devam edecektir. Personellerimizin Kanun ve ilgili genelge, yönerge, yönetmelik ( v.b)’leri zamanında takip etmek amacıyla çağımız teknolojisinden yaralandırılması gerekmektedir. Bu doğrultuda tüm eğitim aktivitelerine de elden geldiğince ilgili personelin katılımı sağlanacaktır. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak bundan sonra da yüksek kalitede hizmet sunulmaya devam edilecektir. Arz ederim. 28.02.2018 Arkan CENNET İnsan Kay. ve Eğt. Müd. T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğü 01 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü 28.02.2018 Nezir AVCI Ergani Belediyesi Destek Hiz. Müd.V. T.C ERGANİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER Belediyemiz destek hizmetleri müdürlüğü olarak 2017 yılı içerisinde yapmış olduğumuz ve yapılacak olan faaliyetler sırasıyla aşağıda belirtilmiştir. II. AMAÇ VE HEDEFLER Belediyemiz bakım onarım istasyonu olarak kullanılan ve araç parkı olarak kullanılmakta olan alanımızın ihtiyaca cevap verebilecek şekilde düzenlenmesi için mevcut bulunan alan içerisinde yeni bir makine ikmal yapılıncaya kadar mevcut alanda bazı alanların beton zemin oluşturularak daha iyi çalışılabilir bir alan oluşturulması gerekmektedir. III. FAAYETLERE İLŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Belediyemizin temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere belediyemiz tarafından 2 (iki) adet FORD marka 16+1,5m3,13+1m3 sıkıştırmalı çöp kamyonu, yine temizlik işleri bünyesinde çalıştırılmak üzere 2(iki)adet yol süpürge aracı ve fen işleri müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 1(bir) adet kar küreme aracı ile 1(bir) adet tuzlama aracı ile park ve bahçeler müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 1(bir) adet sulama tankeri alınmış olup belediyemiz bünyesinde çalışmalara katılmıştır. IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Belediyemiz Fen işleri müdürlüğü bünyesinde ve bu yıla kadar ihtiyacı duyulan hafriyat aracı (Kısa Damper Kamyon) aracı’ da kurum kapasitesi olarak ihtiyacı en fazla hissedilen araçtır. V.ÖNERİ VE TEDBİRLER Belediye makine ikmal parkında eksikliği hissedilen 1 adet lastikli ekskavatör ve yine iş makinelerinin naklinde kullanılmak üzere 1 adet çekici ve lobet ihtiyaçları bulunmaktadır. Alınacak çekici ve lobet ile iş makinelerinin çalışma alanlarına nakli sağlanarak daha az yürüyüş yapmaları sağlanabilir ve arızaların nispeten düşeceği kanaatindeyiz. Arz ederim. 28.02.2018 Nezir AVCI Destek Hiz. Müd.V. T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak İstimlâk Müdürlüğü 01 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Emlak İstimlâk Müdürlüğü 28.02.2018 Abubekir KAYMAZ Ergani Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürü T.C. ERGANİ BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2017 - 31.12.2017 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU a) Genel bilgiler : Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünde GİH sınıfına dâhil 1 müdür görev yapmaktadır. Müdürlüğümüz 2017 yılı itibariyle faal duruma getirilmiştir. b) Amaç ve hedefler : Belediyemize ait taşınmaz malların kayıtlarını düzenli bir şekilde tutmak, takip ve kontrolünü sağlamak, Belediye gayrimenkulleri üzerinde yapılan fuzuli işgallerin tespitini yapmak, gerekli tutanakları tutmak, tahliyeleri ile ilgili yasal süreci başlatarak takip etmek. Ecrimisil ve Kira alacaklarıyla ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak, Borçlunun ödeme yapmaması halinde tebligat ve tahliye işlemlerini yapmak. Belediyeye ait gayrimenkullerin kiralanması, özel ve tüzel kişilere ait gayrimenkullerin kiralama işlemlerini yapmak. c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Belediyemiz mülkü taşınmazların yasalar çerçevesinde değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. Taşınmazlarımıza ilişkin işlemler kayıt altına alınarak her bir taşınmaz için dosya açılmıştır. Belediyemize ait Elektrik ve Su aboneleri güncellenmiş olup kayıt altına alınmıştır. Performans bilgileri Belediyemize ait taşınmaz malların kayıtlarını düzenli bir şekilde tutmak, takip ve kontrolünü sağlamak. ç) Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi Belediye gayrimenkulleri üzerinde yapılan fuzuli işgallerin tespitini yapmak, gerekli tutanakları tutmak, tahliyeleri ile ilgili yasal süreci başlatarak takip etmek. d) Öneri ve tedbirler Kayıtlarımızın güncellenmesi açısından Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile protokol yapılması, gayrimenkul bilgilerimize sistem üzerinden ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. İşlerin daha düzenli yürütülebilmesi açısından müdürlüğümüze bağlı hizmet aracı tahsis edilmesinin uygun olacağı görüşündeyim. Arz ederim.28.02.2018 Abubekir KAYMAZ Emlak İstimlâk Müdürü T.C. ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 01 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASI BELEDİYEMİZ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORUDUR İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 28.02.2018 Burcu YILDIRIM Ergani Belediyesi Bsn.Yay.ve Halk.İliş.Md.V 01.01.2017 – 31.12.2017 TARİHLERİ ARASI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYET RAPORU 1-GENEL BİLGİLER: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün temel işleri, belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak toplum ile yönetim arasında sağlıklı bir iletişim kurulmasına yardımcı olmak ve işlevin özü belediyemiz çalışmalarıyla ilgili olarak halka bilgiler aktarmak, halkın belediye çalışmalarına ilişkin düşüncelerini almak ve taleplerine yanıt vermektir. Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü;5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. maddesine ve Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak belediyemiz Meclis kararıyla ihdas edilmiş; 5018 Sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda belirtilen görev, yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik doğrultusunda faaliyetlerini icra etmektedir. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde 1 Müdür Vekili ve 4 Geçici Personel ile faaliyet yürütülmektedir. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; 1- Basın Yayın Alt Birimi 2- Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Alt Biriminden oluşur. 2-AMAÇ: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması ve tanıtılması amacıyla; hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı iletişimi sağlamak için, görsel, işitsel ve yazılı kitle iletişim araçlarından yararlanarak, kamuoyunda Ergani Belediyesi hakkında doğru bilgilendirmeyi sağlamak amacı ile tanıtım ve hizmete yönelik materyaller sunmaktadır. 3-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER: Basın Yayın Alt Birimiyle ilgili yürütülen faaliyetler; • Ergani Belediyesi resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarına Belediyemiz haberlerini ve projelerini aktararak sayfa işleyişi ve takibi sağlanmaktadır, • Kitle iletişim araçlarında yer alan, Belediyemiz hizmet faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takip ve tespiti yapılmaktadır, • Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan yansıyan şikayet ve önerilerin tespit, takip ve değerlendirmeleri çalışmaları yapılmaktadır, • Başkanlığımız ünitelerinin hizmetlerini yürütmelerine yardımcı olabilecek Belediyecilik konusundaki yeni gelişme ve uygulamalardan ilgili birimleri haberdar etmektedir, • Başkanlığımızın faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlanmakta, konuyla ilgili fotoğraf ve görüntüler medya organlarına dağıtılmaktadır, • Basın-Yayın mensuplarının kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların Belediyemizle iyi ilişkilerinin geliştirilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar yapılmakta, karşılıklı ziyaretlerde ve görüş alış verişinde bulunulmaktadır, • Muhtarlıklar ziyaret edilmekte, bölge sakinlerinin dilek ve istekleri yerinde tespit edilmekte, bir değerlendirmeye tabi tutularak ilgili birimlere ulaştırılmaktadır, • Vatandaşların basın yayın organlarında yer alan şikayet, görüş ve öneriler ilgili birimlere iletilmekte ve hassasiyetle takip edilmektedir, • Belde sakinlerinin ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek üzere anket ve benzeri çalışmalar yapmaktadır, • Başkanlık Makamı'nın verdiği diğer emirler yerine getirilmektedir. Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Alt Birimiyle İlgili Faaliyetler; • Erganili hemşehrilerimizin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek için gerektiğinde kamuoyu yoklaması ve anket çalışması yapılmaktadır, • Mahalle muhtarları ile kentin sorunlarını tespit etmek için kurumsal yapılar oluşturulmakta ve periyodik toplantılar düzenlenmektedir, • Vatandaşlardan şahsen veya e-posta, telefon, faks yoluyla gelen şikayet, öneri ve talepleri, ilgili müdürlüklerle temasa geçerek değerlendirilmekte; en hızlı biçimde çözmek için takip edilmekte, sonuçları izlenerek ilgili kişi ve kurumlar bilgilendirilmektedir, • Halkla ilişkilerle ilgili kurulmuş ve sonradan hizmet gerekleri doğrultusunda kurulacak birimlerin faaliyetlerini daha etkin hale getirmek için her türlü düzenleme yapılmaktadır, • Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde yapılan başvuruların ilgili müdürlüklerle koordineli şekilde yasanın öngördüğü süre ve şekil şartları içinde yanıtlanması sağlanmaktadır, • Muhtarlıklarca iletilen sorun ve önerilerin takip ve değerlendirilmesine yönelik gerekli düzenlemeler yapılmaktadır, • Müdürlük tarafından verilen benzer görevler yapılmaktadır. İlanlara İlişkin Faaliyetler; • Belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin ve kutlamaların ( bayram kutlama, özel gün, açılış vb.) pankart, afiş vb. hazırlamak. • Hazırlanmış olan afiş vb. ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan ilan panolarına asmak, kontrol etmek ve halkın bilgilenmesini sağlamak. İdari İşlerle İlgili Faaliyetler; • Müdürlük yazışmaları ve büro hizmetleri ile ilgili çalışmaları yürütülmektedir, • Müdürlük alt birimlerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulması sağlanmakta, çalışmalar izlenmekte ve denetlenmektedir, • Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlanmakta, Başkanlığın onayına sunulmaktadır, • Başkanlık tarafından onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme temin edilmektedir, • Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler alınmaktadır. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye hizmetlerinde memnuniyeti arttırmak, İlçe halkı üzerinde güvenilir, beklentilerin karşılandığı güçlü bir belediye olgusunu oluşturmak, yönetime katılımı sağlamak, halkın farkındalığını artırmak, yerel yönetimleri ve yerel demokrasiyi güçlendirmek adına çözümler üretmekte olup, Belediyemizin başarılarına hız ve değer kazandırmaktadır. ÖNERİ VE TEDBİRLER: Yönetici, personel, araç-gereç vb. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak yararlanma doğrultusunda teknolojik donanım, ulaşım ve yeterli kapasiteye sahip personele devamlılık esasıyla ihtiyaç duyulacaktır. 28.02.2018 Burcu YILDIRIM Bsn. Yay.Halk.İliş.Müd.V. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst Yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanmayan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ergani Belediye Başkanlığı 02.04.2018 Av. Ramazan KARTALMIŞ Ergani Belediyesi Belediye Başkanı MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2017 yılı Faaliyet Raporunun “III/A – Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Ergani Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü 02.04.2018 Seyfi TAY Ergani Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü

Faaliyet Raporları

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi