NİSAN 2018 MECLİS ÖZET TUTANAĞI

MECLİS TOPLANTISI ÖZET TUTANAĞIDIR Belediyemiz Meclisi NİSAN – 2018 ayı toplantısını Belediyemiz Başkanı Av. Ramazan KARTALMİŞ’ in çağrısı üzerine 02.04.2018 PAZARTESİ günü saat: 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Başkanı Av. Ramazan KARTALMIŞ’ ın Başkanlığında üyelerden; Nadir BİNGÖL, Hülya GEDİKLİOĞLU, Esveri MALÇOK, Mehmet ASLAN, Derya ÖZGÜL, Abdurrahman KARAOĞLAN, Nihayet TAŞ, Gülistan POLAT, Sevda YİĞİT, Ercan KARADAŞ, Hasan YERLİOĞLU, Mehmet Sabri UÇAR, Sezer ARSLAN, Ahmet DEMİRBAĞ, Cevdet ARSLAN, Ahmet KOÇ, Sezgin KILAVUZ, Ali ASLAN, Mehmet Sıddık KARADAŞ, Mustafa ZENGİN, Fatma Zehra EROL, Hasan AKTAŞ, Hasan YEŞİL, Esveri TAŞ, Mehmet Seydi GÜNEŞ, Süleyman KUTAL, Faysal ZENGİN ve Mustafa SÜMER’ den ibaret olarak toplandı. Başkan; ekseriyetin tamam olduğunu belirterek zabt-ı sabıkı okuttu ve üyelerin bir diyeceklerinin olup-olmadığını sordu. Belediyemiz Çevre ve Temizlik Komisyonu Başkanı M. Sabri UÇAR, Şehirleşme Komisyonu Başkanı Hasan YERLİOĞLU ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Ali ASLAN; sırasıyla söz alarak meclise hitaben üç önergelerinin olduğunu, bu önergelerin gündeme alınmasını ve bilahare ilgili komisyonlara havale edilmesini talep ettiklerini belirtti. Başkan; öncelikle önerge sahiplerinin önergelerini sırasıyla okutarak söz konusu önergelerin gündeme dâhil edilmesini teklif etti. Yapılan açık oylamada üç önergenin de gündeme dâhil edilmesi oy birliği ile kabul edildi. MADDE 1: Gündemin birinci maddesi olan “ Gündemin ikinci maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunun okunması”na geçildi. Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Temizlik Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. MADDE 3: Gündemin üçüncü maddesi olan “Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun okunması”na geçildi. Başkan; geçen ay belediyemizde yaptıkları çalışmalarla ilgili Ergani Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunu okutarak oylamaya sundu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. MADDE 4: Gündemin dördüncü maddesi olan “Daimi Encümenlerin seçilmesi”ne geçildi. Yapılan kapalı zarf gizli oylamada; 2 oy pusulasının boş olduğu, Ali ASLAN: 16, Mustafa ZENGİN: 15, Mehmet Seydi GÜNEŞ: 16, Hasan YERLİOĞLU: 11, Nihayet TAŞ: 11 ve Mehmet ASLAN: 11 oy aldıkları görüldü. Buna göre; en fazla oyu alan Ali ASLAN, Mehmet Seydi GÜNEŞ ve Mustafa ZENGİN oy çokluğu ile daimi encümen üyeliğine seçildiler. MADDE 5: Gündemin beşinci maddesi olan “Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin seçilmesi”ne geçildi. Yapılan açık oylamada; Meclis Üyelerinden Hasan YERLİOĞLU: 29, Ercan KARADAŞ: 29, Abdurrahman KARAOĞLAN: 29, Hasan AKTAŞ: 29 ve Esveri TAŞ: 29 oy alarak oy birliği ile plan ve bütçe komisyonu üyeliğine seçildiler. ./.. (S-2-) MADDE 6: Gündemin altıncı maddesi olan “İmar Komisyonu Üyelerinin seçilmesi”ne geçildi. Yapılan açık oylamada; Meclis Üyelerinden Hülya GEDİKLİOĞLU ve Derya ÖZGÜL’ün red oylarına karşılık Ercan KARADAŞ: 27, Nihayet TAŞ: 27, Gülistan POLAT: 27, Hasan YEŞİL: 27 ve Süleyman KUTAL: 27 oy alarak oy çokluğu ile imar komisyonu üyeliğine seçildiler. MADDE 7: Gündemin yedinci maddesi olan “Faaliyet Raporunun okunması”na geçildi. Başkan; yasa gereği yerini Meclis 1. Başkan Vekilin yokluğunda Meclis 2. Başkan Vekiline bıraktı. Konu üzerinde belediyemizin ilgili Birim Amirlerinin/Müdürlerinin geniş izahatlarıyla müzakerelerde bulunularak 2017 mali yılı faaliyet raporu meclise hitaben okutuldu. Meclis 2. Başkan Vekili; Ergani Belediyesi faaliyet raporunu oylamaya sundu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. MADDE 8: Gündemin sekizinci maddesi olan “Denetim Komisyonu Raporunun okunması”na geçildi. Başkan; 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 25’inci maddesi uyarınca, belediyemiz meclisince oluşturulan 5 kişiden müteşekkil denetim komisyonu; 2017 mali yılı denetim komisyonu raporunu Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22’nci maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerinin bilgisine sunmak üzere meclise hitaben okuttu. MADDE 9: Gündemin dokuzuncu maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi. 08.03.2018 tarih ve 23 karar sayısı ile Ergani Belediye Meclisince İmar komisyonuna havale edilmiş olan; 01.12.2017 tarih ve 483 sayılı karar numarası ile 1/5000 ölçekli Tadilat Nazım İmar Planı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmış olan; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Diyarbakır İli Ergani İlçesi Şirinevler Mahallesi 1034 ada 135 parsel ve Mülkiyeti Ergani Belediyesine ait Şirinevler Mahallesi 1042 ada 5 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planı Belediyemiz Meclisince görüşüldü. Ekli 1/1000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planında belirtildiği şekilde 1034 ada 135 nolu parselin Ortaöğretim Tesis Alanı ve park; 1042 ada 5 nolu parselin de İbadet yeri ve Sağlık Tesis Alanı olarak ayrılması oya sunuldu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. MADDE 10: Gündemin Onuncu maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi. Diyarbakır İli Ergani İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ada: 309, Parsel: 1 kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 56,47 m2’lik alanın Trafo yeri olarak ayrılmasıyla ilgili Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından hazırlatılmış olan 1/1000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planı Belediyemiz Meclisince İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. ./.. (S-3-) MADDE 11: Gündemin on birinci maddesi olan “İmar Tadilatlarının görüşülmesi”ne geçildi. 19.02.2018 tarih ve 42 Karar sayısı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisince 1/5000 ölçekli Tadilat Nazım İmar Planı onaylanmış olan Mülkiyeti Keyvar İnşaat Petrol Tarım ürünleri Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait, Diyarbakır İli Ergani İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 1038 ada 12,20,21 nolu parsellerle ilgili 1/1000 ölçekli Tadilat uygulama İmar planının Belediyemiz Meclisince İmar Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. Gündem Dışı Maddenin Görüşülmesi: MADDE 12: Gündemin On ikinci maddesi olan “Ergani Belediyesi İhtisas Komisyonları teklif yazılarının görüşülmesi”ne geçildi. Başkan; Belediyemizin ihtisas komisyonlarından olan Çevre ve Temizlik Komisyonu Başkanı M. Sabri UÇAR, Şehirleşme Komisyonu Başkanı Hasan YERLİOĞLU ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Ali ASLAN’ ın meclise hitaben sunmuş oldukları ve meclisçe oy birliği ile gündeme dahil edilen önergelerinin içeriğinde belirtilen hususlarda çalışmalar yapmak üzere ilgili komisyonlara havale önerisini oylamaya sundu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. Başkan; görüşülecek başka konunun kalmadığını belirterek MAYIS - 2018 ayının ilk haftasında (02 MAYIS 2018 ÇARŞAMBA günü saat: 10.00’da), belediyemiz meclisi toplantı salonunda buluşmak üzere oturuma son verilmesini teklif etti. Yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi. Av. Ramazan KARTALMIŞ Belediye Başkanı Mehmet ASLAN Gülistan POLAT Kâtip Kâtip

Meclis

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi