Kafeterya işletmesi İhale ilanı

İLAN ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1. Mülkiyeti Belediyemize ait istasyon Mah. Tren garı yanındaki piknik yeri içerisindeki kafeteryanın 6 ay süreyle kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 2. İşin ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Ergani Belediyesİ Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır. 3. Kiraya​ verilecek işyerinin kiraları aylık olup, geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir. 4. İhaleye​ait şartname ve ekleri Tahsilat Servisine yatırılacak 100,00 TL'lik makbuz karşılığında jhale veri hazırlama biriminden temin edilebilinir. 5. İhale Tarihi: 19.06.2018 saat 11:00 da yapılacaktır. 6.Bu ihalenin Geçici teminatı . 324,00- TLdir.(ÜçyüzyirmidörtTürkLirası) a).Gerçek​Kişi olması halinde ikametgâh belgesi, Tüzel kişi olması halinde adres beyanı, b).Ergani​Belediye Başkanlığı adına alınmış Geçici teminat miktarında alındı belgesi veya banka teminat mektubu, c).Gerçek​kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı Örneği, Tüzel Kişi olması halinde ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, d) Tüzel kişi olması halinde Ticaret​Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti e) Tüzel​kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri f) İstekliler​adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, g) Gelir veya Kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden İhale tarihi öncesindeki son bir ay içinde alınmış belge, h) Tüzel​kişiliğin SGK'ya borcu olmadığına dair İhale tarihi öncesindeki son bir ay içinde alınmış belge, i) Şartname satın aldığına dair makbuzun aslı, j) İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, zimmet ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan suç kaydı olmadığına dair belge getirmek. k) Ortak girişim olması halinde firmaların noter tasdikli "Ortak Girişim Beyannamesi ile ortakların her birinin (b,d,e,f,h,i,k) belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Teklif mektubu ortak girişimi oluşturan ortaklarca müştereken imzalanarak, teminat ve banka referansı ortaklarca müştereken verilebilineceği gibi ortaklardan birisi tarafından verilebilir. l) Ergani Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı.(2018 yıllına ait) 6. Şartnamede​yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri uygulanır 7. Bilumum​vergi, harç ve sözleşme gideri ihaleyi alana aittir. 8. Telgraf​ve faks ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İLAN OLUNUR

İlanlar

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi