AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ ALIMI İHALE İLANI

AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR ERGANİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt ve Madeni yağ alım işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2018/337972 1-İdarenin a) Adresi : Saray Mah. 50. Yil Cad. 21950 ERGANİ/DİYARBAKIR b) Telefon ve faks numarası : 4126115021 - 4126115244 c) Elektronik Posta Adresi : erganibelediyesi@hotmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : Kurşunsuz Benzin (95 oktan) 25.000 lt . - Motorin (Euro Dizel) 400.000 lt. - Kalorifer yakıtı 24.000 kğ. - ve Madeni yağ alımı işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri : Kalorifer yakıtı Belediye Hizmet binasına , Madeni yağlar Destek hizmetleri deposuna , Akaryakıt ise Belediyemiz sınırları içerisindeki akaryakıt satış istasyonlarından birinden temin edilecektir. c) Teslim tarihi : Söz konusu alınacak akaryakıtlar İhtiyaca bianen Yıl içerisinde alımı gerçekleştirilecektir.Kalorifer Yakıtı Belediye Hizmet Binasına Benzin ve Motorin ise Yüklenicinin Akaryakıt İstasyonunda teslimatı yapılacaktır. İş makinaları ve paletli araçlara çalışma sahasında yakıt ikmali yapılacaktır. iş makinalarına çalışma sahasında yakıt temininde herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Saray Mah. 50. Yıl Cad. No:3 Belediye Sarayı Ergani/Diyarbakır b) Tarihi ve saati : 07.08.2018 - 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 1)İstekli Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibi Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge, 2)İstekli Akaryakıt veya dağıtım pazarlama kuruluşu ise teklif sahibinin bahisi olduğu kuruluştan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayiisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi, 3)İstekliye Enerji Piyasası Denetleme Kurumundan Bayiilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayiilik belgesi, 4)İsteklinin bağlı olduğu İlgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İşyeri Açma ve İzin belgesi Yukarıda yazılı bulunan belgeler ihale dosyasıyla birlikte sunulacaktır 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b)Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından Aday veya İstekli adına düzenlenen Kapasite Raporu c)Adayın veya İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından Aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi ?yle birlikte sunulacaktır 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektörlerde İşin teklif edilen kısımlarına göre benzin, motorin satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale Veri Hazırlama Odası adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ergani Belediyesi İhale Kom. Bşk. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İlanlar

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi