Otogar ve Aziziye mah. Dükkan Kiraya Verilmesi İlanı

İLAN

ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait olan  ilçemiz ; Şirinevler mahallesi D.Bakır –Elazığ caddesi yol altında bulunan 1 adet aile çay bahçesi ile ilçe otogarında bulunan 12 adet dükkan ve 1 adet WC , Aziziye mahallesi uzunçarşı sokta bulunan 2 adet dükkanın 3 yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 maddesine göre açık ihale usulu ile  kiraya verilmesi  işi.

2-İhale    27 / 11/2018    salı   günü    saat :  10:00 da Ergani Belediyesi  Encümen Toplantı salonunda  Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- İhale kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ita Amirince onaylanacak veya iptal edilebilecektir.

4-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümleri uygulanır.

5-İhaleye giren herkes ihale şartnamesini okuyup anladığını peşinen kabul etmiş sayılır.

6-İsteklilerden İhaleye katılım için istenecek belgeler.

          İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır.

 1. Gerçek kişi olması halinde ikametgah belgesi ,Tüzel kişi olması halinde adres beyanı.
 2. Ergani Belediyesinin  Halk bankasında bulunan 07000009 nolu teminat hesabına   %3 Geçici Teminat(3 yıllık muhammen bedel üzerinden) yatırıldı makbuzu veya teminat mektubu
 3. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı Örnegi.Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya sanayi odasından ilk ilan  veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge.
 4. Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti
 5. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise ,istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
 7. Gelir veya kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ihale tarihi öncesindeki son bir ay içinde alınmış belge
 8. Şartname satın aldığına dair makbuzun aslı.
 9. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, zimmet ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan suç kaydının olmadığına dair belge getirmek.
 10. Ortak girişim olması halinde firmaların noter tasdikli ‘’Ortak girişim beyannamesi  ile ortakların her birinin ;ihaleye katılım için  istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir.  Geçici teminat veya kesin teminat miktarı ortaklarca müştereken verile bilecegi gibi  ortaklardan biri tarafından da karşılana bilir.
 11. Ergani Belediyesine borcu olmadığına dair yazı .

 

Bu belgelerden bir veya birden fazla noksan olan İstekliler ihaleye alınmayarak eleneceklerdir ve ihale salonundan çıkartılacaktır.

 

7- İhaleye katılmak isteyenler ihale saatinde Belediye Encümen salonu önünde hazır bulunacaklardır.

8-İhale ile ilgili şartnameler  İhale –veri  hazırlama biriminden  100.00- TL karşılığında temin edilebilir veya görülebilir.

 9- Bilimum vergi, harç  ve sözleşme gideri ihaleyi alana aittir.

10- idare ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

 

 

 

 

 

 

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT OLAN KİRAYA VERİLECEK İŞ YERLERİNİN LİSTESİDİR.

İş yerinin adı                                                                 Aylık kira bedeli        Geçici teminat Miktarı(%3)

 

 1. İlçe otogarı 1 nolu dükkanın ( 96m2)       ………………………..              630.00 TL                        681.00 TL       
 2. İlçe otogarı 2 nolu dükkanın ( 31m2)      ………………………….             330.00 TL                        357.00 TL        
 3. İlçe otogarı 3 nolu dükkanın ( 32m2)      ………………………….               330.00 TL                          357.00 TL     
 4. İlçe otogarı 4 nolu dükkanın ( 12m2)      ………………………….               300.00 TL                          324.00 TL
 5. İlçe otogarı 5 nolu dükkanın ( 43m2)      ………………………….             460.00 TL                        498.00 TL       
 6. İlçe otogarı 9 nolu dükkanın ( 20m2)    ………………………….                 200.00 TL                          216.00 TL
 7. İlçe otogarı 10 nolu dükkanın ( 46m2)    …………………………                240.00 TL                          260.00 TL
 8. İlçe otogarı 24 nolu  WC         ( 36m2)     …………………………                180.00 TL                          195.00 TL
 9. İlçe otogarı 25 nolu dükkanın ( 12m2)    ………………………….               130.00 TL                          141.00 TL
 10. İlçe otogarı 26 nolu dükkanın ( 22m2)    ………………………….               350.00 TL                         378.00 TL
 11. İlçe otogarı 27 nolu dükkanın ( 9m2)      ………………………………         140.00 TL                        152,00 TL      
 12. İlçe otogarı 28 nolu dükkanın ( 28m2)     ………………………..               200.00 TL                        216.00 TL
 13. İlçe otogarı 29 nolu dükkan oto yıkama(40m2)……………..                 220,00 TL                       238,00 TL       
 14. Aziziye mah.uzun çarşı sok. 1 nolu dükkan ve depo (30m2)            320,00 TL                         346.00 TL
 15. Aziziye mah.uzun çarşı sok. 2 nolu dükkanın ( 18m2) ……..               220.00 TL                         238.00 TL
 16. Ş.evler mah.D.bakır –Elazığ Cad.Yolu altı Aile cay Bahçesi (16.000m2) ….       780.00 TL                        843.00 TL

                   

İLAN OLUNUR

 

İlanlar

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi