Encümenin Görev ve Yetkileri

     5393 Sayılı Belediye Kanununda Encümenin görev ve yetkileri şu şekilde sıralanmıştır.
 
     a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
     b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
     c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
     d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
     e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
     f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
     g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
     h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
     i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
 

 

Kurumsal

güncel haber
dövüş oyunları
çin takvimi